Bergoglio: vóór abortus of niet?

Het kan niet duidelijker zijn. Op Life Site was onder de “Katholieke editie” deze morgen bovenstaand beeld te zien: links een artikel over een abortusactiviste die een prijs kreeg van Bergoglio en dat ziet als een “bevestiging” voor haar werk om abortus te bevorderen, en rechts een artikel over Bergoglio die abortus hekelt als zijnde een schending van “fundamentele” mensenrechten.

Dubbel gezicht

Een tijdje geleden publiceerden we een artikel over het recent verschenen boek “De Dictator-Paus” waarin uitgelegd stond dat Bergoglio de Argentijnse dictator Juan Perón in kerkelijke vorm is, omdat hij zichzelf kan tegenspreken van de ene dag op de andere, want ook Perón vond dat iedereen gelijk had en sprak zichzelf vaak tegen. Opvallend is dat de politieke stroming van Perón, het peronisme, een linker- en een rechtervleugel heeft (ook weer diametraal tegengesteld).

Op 23 september 2013 schreef de Argentijnse prof. Lucrecia de Planas een open brief aan Bergoglio, waarin ze zei:

Hij houdt ervan om door allen geliefd te worden.

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op tv tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.

De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

Bergoglio heeft twee gezichten – één dat zich als conservatief en orthodox wil voordoen, maar dat is slechts een masker – en het ander dat de werkelijke Bergoglio toont. Het is nu al ruime tijd dat men in staat zou moeten zijn om door dat masker heen te kijken.

Pro-abortus

Het feit dat Bergoglio, in het kader van klimaatverandering, aan de lopende band mensen laat uitnodigen in het Vaticaan die pro-abortus zijn en dat hij prijzen uitreikt en mensen ophemelt die overduidelijk een geschiedenis hebben van het actief bevorderen van abortus, laat zien dat dít is waar zijn hart ligt, en niet de enkele zeldzame uitspraken tegen abortus. Woorden zijn maar woorden, maar de daden tonen waar iemand werkelijk voor staat.

Hieronder de hele waslijst:

En het gaat maar verder: Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers (7/08/2017)

Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid (31/07/2017)

Vaticaan nodigt opnieuw pro-abortus wetenschapper uit voor conferentie over het ‘redden van de aarde’ (18/01/2017)

Op 8 november ontving Bergoglio Italiës grootste pro-abortus politica (16/11/2016)

Bergoglio ontvangt linkse pro-abortus activiste die ooit haar behoefte deed achter het altaar (31/05/2016)

Schokkend: Bergoglio noemt Italiës grootste abortus-promotor één van ’s lands ‘vergeten grote namen’ (26/02/2016)

Vaticaan ontving twee leidende abortusvoorstanders in klimaatconferentie (6/05/2015)

Bergoglio telefoneert met zieke pro-abortus politica (5/05/2015)

Paus Franciscus looft communist en abortuspromotor Nelson Mandela (8/11/2013)

Het begint gewoon te vervelen om hierover te berichten – het is altijd hetzelfde stramien… Het Vaticaan is de spreekbuis geworden voor pro-abortussprekers… Bergoglio heeft nooit letterlijk gezegd: abortus is goed! Maar hij doet niets anders dan de loftrompet steken over pro-abortusactivisten en -politici – weer de tactiek van Perón: “jullie hebben allemaal gelijk.” 

Nu was er weer dit: een grote pro-abortus politica uit Nederland, Lilliane Ploumen, heeft van Bergoglio een medaille gekregen van de Orde van St. Gregorius de Grote, en zij ziet dat als een erkenning voor haar werk voor het bevorderen van abortus. Het Vaticaan liet dan weer verstaan dat dit niet de bedoeling was, en dat de uitreiking van de medaille een loutere formaliteit was, n.a.v. haar bezoek met een Nederlandse delegatie in het Vaticaan, afgelopen zomer. De medaille wordt echter naar verluidt gegeven aan mensen die voor het Vaticaan buitengewone diensten hebben bewezen. Wat er ook van zij, ze heeft de medaille en wijdt dit toe aan haar toegewijd werk om abortus te bevorderen. Het is hoe dan ook weer een klap in het gezicht van talloze katholieken.

Lilliane Ploumen is de vrouw links met haar zwartgestipt kleedje. Foto: wri.org

Bergoglio is op een dubbelzinnige manier pro-contraceptie, pro-abortus, pro-echtscheiding… Hij loopt hele dagen te vloeken en te schelden en mensen te beledigen (iets waar hij al in Buenos Aires van werd beschuldigd), houdt zich bezig met occultisme om zijn gezondheid te behouden en heeft nog nooit geknield voor Jezus in het Allerheiligste. Bergoglio is nooit de paus geweest, en hij zal het ook nooit zijn. Hij is een duivel, een meesterbedrieger, hij is de Valse Paus, de Valse Profeet, zoals voorzegd in het Boek der Waarheid – en andere boodschappen van andere visionairs. Wanneer zullen de ogen nu toch eens opengaan?

O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? (Handelingen 13:10)

(Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Geen paus nodig

Pas als het Schisma zal voltrokken zijn – de kerk met de overgebleven rest van goede kardinalen en bisschoppen die zich zal afgescheurd hebben van Rome – zal iedereen een duidelijke kant moeten kiezen. Een paus hebben we niet meer nodig. Het Magisterium is ons bekend – dat reikt tot het einde van het pausschap van Benedictus XVI – en het enige dat wij moeten doen is ons vastklampen aan Jezus – de Ware Leer en de Sacramenten. Zorg gewoon dat je een goede bijbel en een goede catechismus in huis hebt. Het wordt hoog tijd dat priesters Bergoglio beginnen te doorzien, maar ook gewone gelovigen. Maar tot op heden durven zelfs de kardinalen nog niets te ondernemen. Het is schrijnend. Ze stonden erbij en ze keken ernaar.

Jullie kunnen je afvragen : waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden ? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de boze kan plaatsvinden. Zonder een laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de eeuwige hel geworpen worden.

Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof ! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid ! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is. (Het Boek der Waarheid; Jezus Christus, 19 februari 2011)

Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (Boek der Waarheid, De Heer op 5 maart 2011)

Aartsbisschop Fulton Sheen zei in 1950 dat de Katholieke Kerk een tweede Judas Iskariot zou kennen, een verrader die de Valse Profeet zou zijn, en dewelke Satan zou rekruteren van onder de bisschoppen.

Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. (Joh. 17,12)

Jezus gaf hun ten antwoord: “Heb Ik u niet uitgekozen, twaalf in getal? En toch is één van u een duivel.” Hiermede doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want deze zou Hem overleveren: een van de twaalf. (Joh. 6,70-71)

Vader Paul Kramer schreef reeds in oktober 2015 dit prachtige, en nog steeds geldende artikel…

“Hetgeen mij echt mijn mond doet openvallen is het ongelofelijk gebrek aan vooruitzicht bij de semi-traditionele katholieken. Ze zien de slinger al zo lang in één richting zwieren, dat ze geen idee hebben dat het op het punt staat van richting te veranderen (en tegen de achterkant van hun hoofd te slaan). Het grote schisma en de apostasie zal teweeggebracht worden door gebeurtenissen die volgende maand zullen beginnen [denken we aan de post-synodale Exhortatie van Bergoglio, nvdr]. De paus (niet Jorge) zal de koers van de kerk wijzigen wanneer het bijna te laat zal zijn; terwijl Jorge’s Nieuwe Kerk in volle vaart in totale apostasie zal vervallen. Ik wist reeds 40 jaar geleden dat dit eraan zat te komen, door Katholieke profetie, en ik zie het zich nu ontvouwen.

Geen enkele ware Katholiek, ongeacht hoe onwetend, zal zich vereenzelvigen met Jorge’s Nieuwe kerk, die zo zonderling zal zijn als de meest liberale Anglicaanse randgemeenschappen. De meerderheid van de bisschoppen en priesters zal meegaan en hun leider volgen in de apostasie. Mijn enige vraag is, als de apostasie voltrokken is, zullen deze pseudo-traditionelen nog steeds de nood voelen om in gemeenschap te zijn met het afvallige Rome? Zullen ze nog steeds denken dat hun leider een sullige man is, maar nog steeds de “paus”? Of zal hun cent nu vallen zodat ze eindelijk kunnen zien dat hun “Heilige Vader” geen sullige man is, maar een roofzuchtige wolf? Als ze dan nog weigeren dit duidelijke feit toe te geven, zelfs nadat hun sullige “Heilige Vader” de laatste fundamenten van de Katholieke traditie heeft verwoest, dan zullen deze pseudo-traditionelen pseudo-katholieken geworden zijn, alsook apostaten.

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.