Abortus

Bergoglio: vóór abortus of niet?

Het kan niet duidelijker zijn. Op Life Site was onder de “Katholieke editie” deze morgen bovenstaand beeld te zien: links een artikel over een abortusactiviste die een prijs kreeg van Bergoglio en dat ziet als een “bevestiging” voor haar werk om abortus te bevorderen, en rechts een artikel over Bergoglio die abortus hekelt als zijnde een schending van “fundamentele” mensenrechten.

Dubbel gezicht

Een tijdje geleden publiceerden we een artikel over het recent verschenen boek “De Dictator-Paus” waarin uitgelegd stond dat Bergoglio de Argentijnse dictator Juan Perón in kerkelijke vorm is, omdat hij zichzelf kan tegenspreken van de ene dag op de andere, want ook Perón vond dat iedereen gelijk had en sprak zichzelf vaak tegen. Opvallend is dat de politieke stroming van Perón, het peronisme, een linker- en een rechtervleugel heeft (ook weer diametraal tegengesteld).

Op 23 september 2013 schreef de Argentijnse prof. Lucrecia de Planas een open brief aan Bergoglio, waarin ze zei:

Hij houdt ervan om door allen geliefd te worden.

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op tv tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.

De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

Bergoglio heeft twee gezichten – één dat zich als conservatief en orthodox wil voordoen, maar dat is slechts een masker – en het ander dat de werkelijke Bergoglio toont. Het is nu al ruime tijd dat men in staat zou moeten zijn om door dat masker heen te kijken.

Pro-abortus

Het feit dat Bergoglio, in het kader van klimaatverandering, aan de lopende band mensen laat uitnodigen in het Vaticaan die pro-abortus zijn en dat hij prijzen uitreikt en mensen ophemelt die overduidelijk een geschiedenis hebben van het actief bevorderen van abortus, laat zien dat dít is waar zijn hart ligt, en niet de enkele zeldzame uitspraken tegen abortus. Woorden zijn maar woorden, maar de daden tonen waar iemand werkelijk voor staat.

Hieronder de hele waslijst:

En het gaat maar verder: Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers (7/08/2017)

Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid (31/07/2017)

Vaticaan nodigt opnieuw pro-abortus wetenschapper uit voor conferentie over het ‘redden van de aarde’ (18/01/2017)

Op 8 november ontving Bergoglio Italiës grootste pro-abortus politica (16/11/2016)

Bergoglio ontvangt linkse pro-abortus activiste die ooit haar behoefte deed achter het altaar (31/05/2016)

Schokkend: Bergoglio noemt Italiës grootste abortus-promotor één van ’s lands ‘vergeten grote namen’ (26/02/2016)

Vaticaan ontving twee leidende abortusvoorstanders in klimaatconferentie (6/05/2015)

Bergoglio telefoneert met zieke pro-abortus politica (5/05/2015)

Paus Franciscus looft communist en abortuspromotor Nelson Mandela (8/11/2013)

Het begint gewoon te vervelen om hierover te berichten – het is altijd hetzelfde stramien… Het Vaticaan is de spreekbuis geworden voor pro-abortussprekers… Bergoglio heeft nooit letterlijk gezegd: abortus is goed! Maar hij doet niets anders dan de loftrompet steken over pro-abortusactivisten en -politici – weer de tactiek van Perón: “jullie hebben allemaal gelijk.” 

Nu was er weer dit: een grote pro-abortus politica uit Nederland, Lilliane Ploumen, heeft van Bergoglio een medaille gekregen van de Orde van St. Gregorius de Grote, en zij ziet dat als een erkenning voor haar werk voor het bevorderen van abortus. Het Vaticaan liet dan weer verstaan dat dit niet de bedoeling was, en dat de uitreiking van de medaille een loutere formaliteit was, n.a.v. haar bezoek met een Nederlandse delegatie in het Vaticaan, afgelopen zomer. De medaille wordt echter naar verluidt gegeven aan mensen die voor het Vaticaan buitengewone diensten hebben bewezen. Wat er ook van zij, ze heeft de medaille en wijdt dit toe aan haar toegewijd werk om abortus te bevorderen. Het is hoe dan ook weer een klap in het gezicht van talloze katholieken.

Lilliane Ploumen is de vrouw links met haar zwartgestipt kleedje. Foto: wri.org

Bergoglio is op een dubbelzinnige manier pro-contraceptie, pro-abortus, pro-echtscheiding… Hij loopt hele dagen te vloeken en te schelden en mensen te beledigen (iets waar hij al in Buenos Aires van werd beschuldigd), houdt zich bezig met occultisme om zijn gezondheid te behouden en heeft nog nooit geknield voor Jezus in het Allerheiligste. Bergoglio is nooit de paus geweest, en hij zal het ook nooit zijn. Hij is een duivel, een meesterbedrieger, hij is de Valse Paus, de Valse Profeet, zoals voorzegd in het Boek der Waarheid – en andere boodschappen van andere visionairs. Wanneer zullen de ogen nu toch eens opengaan?

O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? (Handelingen 13:10)

(Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Geen paus nodig

Pas als het Schisma zal voltrokken zijn – de kerk met de overgebleven rest van goede kardinalen en bisschoppen die zich zal afgescheurd hebben van Rome – zal iedereen een duidelijke kant moeten kiezen. Een paus hebben we niet meer nodig. Het Magisterium is ons bekend – dat reikt tot het einde van het pausschap van Benedictus XVI – en het enige dat wij moeten doen is ons vastklampen aan Jezus – de Ware Leer en de Sacramenten. Zorg gewoon dat je een goede bijbel en een goede catechismus in huis hebt. Het wordt hoog tijd dat priesters Bergoglio beginnen te doorzien, maar ook gewone gelovigen. Maar tot op heden durven zelfs de kardinalen nog niets te ondernemen. Het is schrijnend. Ze stonden erbij en ze keken ernaar.

Jullie kunnen je afvragen : waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden ? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de boze kan plaatsvinden. Zonder een laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de eeuwige hel geworpen worden.

Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof ! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid ! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is. (Het Boek der Waarheid; Jezus Christus, 19 februari 2011)

Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (Boek der Waarheid, De Heer op 5 maart 2011)

Aartsbisschop Fulton Sheen zei in 1950 dat de Katholieke Kerk een tweede Judas Iskariot zou kennen, een verrader die de Valse Profeet zou zijn, en dewelke Satan zou rekruteren van onder de bisschoppen.

Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. (Joh. 17,12)

Jezus gaf hun ten antwoord: “Heb Ik u niet uitgekozen, twaalf in getal? En toch is één van u een duivel.” Hiermede doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want deze zou Hem overleveren: een van de twaalf. (Joh. 6,70-71)

Vader Paul Kramer schreef reeds in oktober 2015 dit prachtige, en nog steeds geldende artikel…

“Hetgeen mij echt mijn mond doet openvallen is het ongelofelijk gebrek aan vooruitzicht bij de semi-traditionele katholieken. Ze zien de slinger al zo lang in één richting zwieren, dat ze geen idee hebben dat het op het punt staat van richting te veranderen (en tegen de achterkant van hun hoofd te slaan). Het grote schisma en de apostasie zal teweeggebracht worden door gebeurtenissen die volgende maand zullen beginnen [denken we aan de post-synodale Exhortatie van Bergoglio, nvdr]. De paus (niet Jorge) zal de koers van de kerk wijzigen wanneer het bijna te laat zal zijn; terwijl Jorge’s Nieuwe Kerk in volle vaart in totale apostasie zal vervallen. Ik wist reeds 40 jaar geleden dat dit eraan zat te komen, door Katholieke profetie, en ik zie het zich nu ontvouwen.

Geen enkele ware Katholiek, ongeacht hoe onwetend, zal zich vereenzelvigen met Jorge’s Nieuwe kerk, die zo zonderling zal zijn als de meest liberale Anglicaanse randgemeenschappen. De meerderheid van de bisschoppen en priesters zal meegaan en hun leider volgen in de apostasie. Mijn enige vraag is, als de apostasie voltrokken is, zullen deze pseudo-traditionelen nog steeds de nood voelen om in gemeenschap te zijn met het afvallige Rome? Zullen ze nog steeds denken dat hun leider een sullige man is, maar nog steeds de “paus”? Of zal hun cent nu vallen zodat ze eindelijk kunnen zien dat hun “Heilige Vader” geen sullige man is, maar een roofzuchtige wolf? Als ze dan nog weigeren dit duidelijke feit toe te geven, zelfs nadat hun sullige “Heilige Vader” de laatste fundamenten van de Katholieke traditie heeft verwoest, dan zullen deze pseudo-traditionelen pseudo-katholieken geworden zijn, alsook apostaten.

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

Categorieën:Abortus

Getagd als:

11 antwoorden »

 1. Als deze paus in contact komt met zulke mensen, dan zal hij wel voor abortus zijn zeker, ook zijn bezoek aan Chili lijkt explosief te worden daar zien ze hem liever gaan dan komen !!!

 2. Bergoglio is het naar voren geschoven kind van de Vrijmetselarij. In ieder geval heeft hij dezelfde streken die de Vrijmetselaars eigen zijn. Om te zien hoe dat is ontstaan maken we een sprong in de geschiedenis. De erkende ‘vader’ van de Vrijmetselarij is de volbloed Satanist Fausto Socinus (†1604). Hij had net als Bergoglio een kameleonachtige opstelling. Fausto was vleierig in de omgang en maakte dankzij een ruime culturele ontwikkeling snel vrienden. Hij gaf zelden uitdrukking aan zijn diepste gevoelens en bezat een goed luisterend oor. Fausto vroeg via officiële brieven naar de mening van vooraanstaande lieden, zonder zijn eigen overtuigingen op de voorgrond te plaatsen. Pas naderhand nam hij op geslepen terughoudend diplomatieke wijze een positie in die enigszins afweek van die van zijn gesprekspartner, alhoewel botsingen niet altijd voorkomen konden worden. Op zijn oude dag verloor Fausto zijn gewoonlijke tact. Nadat de Poolse Broeders hem als ‘pater familias’ hadden aanvaard besloot Fausto een aantal geschriften onder eigen signatuur uit te geven, wat zoveel opschudding veroorzaakte dat universiteitsstudenten zijn woonvertrek binnenstormden en hem halfnaakt in de richting van het stadhuis sleepten, waar zijn boeken, documenten en briefwisseling werden verbrand. Een universiteitsprofessor wist nog net te voorkomen dat hij in de Vistularivier werd gesmeten.

  NB: De eerste formele veroordeling van het Socinianisme verschijnt in de constitutie van Paus Paulus IX, “Cum Quorundam” geheten, die in 1555 uitkwam. Deze werd in het decreet in 1603 van Paus Clemens VIII bevestigd onder de naam “Dominici Gregis”. Er is ook nog de Poolse afwijzing: In het legerkamp bij Warsaw raakte de Poolse koning ervan overtuigd dat het nodig was de Socinianen middels een plechtige eed aan God het land uit te wijzen. De wanhoop nabij, omdat de oorlog verloren leek (gekend als de Zweedse Zondvloed), deed koning Casimier in het begin van 1656 een plechtige gelofte. In de kathedraal van Lwow (nu Lviv in de Oekraïne) zwoer hij onder plechtige ceremonie en voor het altaar van Onze Genadige Vrouwe, dat hij God trouw zou blijven en Polen Litauen zou toewijden aan het koningschap van de Moeder Gods. Kort nadien herhaalde hij zijn gelofte in het legerkamp bij Warsaw. Ditmaal zwoer hij de Socinianen te verjagen, die als oorzaak werden gezien van het verschrikkelijke onheil dat Polen getroffen had. De Socinianen, die pest, hebben toen hun toevlucht gezocht in Amsterdam en later in Londen. Niet lang nadien werd de Vrijmetselarij officieel opgericht. Dat was in 1717.

  • Als de mens een vraag is,is God het Antwoord:
   alleen God,die de Scheppende en de Verlossende Liefde Zelf is en alleen ons die liefde kan geven ,die noch de vorst van deze wereld :de boze ons kan ontnemen door onze verlangens telkens,wat er ook gebeurt, te laten zuiveren en te laten overeenkomen met Gods Verlangens:
   door trouw te zijn aan Gods Woord en aan Gods Sacramenten:
   de veelvuldige biecht en centraal de Eucharistie
   “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
   Opdat onze vreugde volkomen kan zijn nu en in het uur van onze dood.Amen

 3. De godin Kali heeft een beeld in New York (Empire State Building),
  Volgens Z. Sitchin is Shiva als annunaki de leider Enlil, dan wel een
  kopie van Jahweh. Het standbeeld van Shiva dat voor het hoofdgebouw
  van CERN staat wijst op een sterrenpoort die men wil openen. Men wil
  de gevangen gevallen geesten die in dekubus-noordpool van Saturnus
  zitten bevrijden. Dan kunnen deze demonen naar de aarde terugkeren.
  Het is de bedoeling van CERN om zoveel mogelijk de leylijnen te
  activeren door middel van electra en bloedoffers. De bloedoffers
  verschaffen levenskracht-energie aan de leylijnen in en op de aarde.
  Kali is de vertegenwoordiger van Azazel/Lucifer die de tijd heeft
  geschapen. Niet de Scheppergod heeft de tijd geschapen, want bij Hem
  bestaat er geen tijd. Hij heeft geen begin of einde. Tijd is een illusie die
  door de demonen is geschapen in een 3D-wereld die alleen maar pijn,
  ziekte en dood brengt. CERN is dan ook de allergrootste demonische
  machine die op aarde gebouwd is, waarin men tracht de tijd en ruimte
  even te laten ophouden om via sterrenpoorten naar o.a. Saturnus te
  kunnen reizen. CERN kan nog veel meer dan dat. Men kan er van ijzer
  en lood goud maken, net als de oude Alchemisten dat probeerden. De
  laatste proeven die men nu gaat doen
  worden met lood gedaan. Ijxer heeft 26
  protonen en goud 79. Om van ijzer goud
  te transmuteren is eneorm veel hitte
  nodig, veel meer dan de 5500 graden
  Celsius van de zon. Nostradamus heeft
  het tijdperk reeds voorzien wanneer men
  in Geneve van ijzer en lood goud zou
  gaan maken. Hij profeteerden dan ook het volgende: “Ga uit van
  Geneve”. In Geneve zijn de grootste organisaties ter wereld gehuisvest.
  De CIA heeft onder het meer van Geneve een Europees hoofdkantoor,
  via 6 ingangen en 6 uitgangen van CERN en bestat uit 6 grote bolle
  kamers (een octopus). CERN en HAARP gaan het de profeten en
  volgelingen van JHWH zeer moeilijk maken met hun technische
  instrumenten. Zij gaan het JHWH/Elia betaald zetten dat de profeet hun
  priesters heeft gedood.

 4. NB : zoals ik sinds 2010 al voorzei : er gaat een interimpaus benoemd worden — tijdens het bestuur van deze oude & wijze man, zal ‘r zelfs een *gewapend conflict* ontstaan — op de rokende puinhopen van het gewezen Vaticaan, zal men tenslotte die allerlaatste paus benoemen (“Petrus Romanus”), welke niet alleen de Groote Verdrukking zal overleven, maar dtg ook : de Wederkomst van Christus zal beleven ….

 5. Dit is gewoon walgelijk. Bergoglio mag maar een ding doen en dat is aftreden en de rest van zijn leven boete doen voor zijn talloze misstappen. Ik heb er steeds meer behoefte aan mij publiekelijk te distantieren van hem. Is er misschien al iemand op het idee gekomen om sweatshirts te maken met de tekst “I am Marcantonio Colonna”? Als dat zo is laat het dan effe weten, dan ga ik er meteen een bestellen. Voor de intenties van deze man kun en mag je niet meer bidden. Je kunt alleen nog (vergeefs?) bidden om zijn bekering.

 6. De Goddelijke Barmhartigheid is er voor iedereen,die berouw heeft over zijn zonden en zich bekeert om in nederige,rouwmoedige bereidwilligheid, Gods Wil te kunnen leren kennen en te kunnen leren te volbrengen door alleen te rekenen op Gods genade …
  En vooral VERENIGD IN LIEFDE-OFFERDIENST MET HET ALLERHEILIGSTE HART VAN JEZUS EN HET ONBEVLEKT HART VAN ONZE MOEDER VAN JEZUS om voor allen,die onder de macht van de duivel staan en Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben ,opdat ze allen door Gods genade gered kunnen worden…Vooral in het uur van hun dood…
  IN DE ZEKERHEID DAT HET ONMOGELIJK,MOGELIJK IS VOOR GOD…
  En om onze vrije wil,die een geschenk is van God:die de Scheppende en de Verlossende Liefde Zelf is,om op de levensvraag van God aan ieder mens:”HEBT GIJ MIJ LIEF?”Telkens wat er ook gebeurt te kunnen beantwoorden met onze menselijke persoonlijke verantwoordelijke vrijheid van keuze:
  JA OF NEEN
  God,Niets voor u is verborgen en zonder U,Jezus Christus kunnen wij niets,wij geven al onze zwakheid en ons onvermogen om U,GOD EERST EN BOVEN ONS ZELF EN BOVEN ALLEN EN BOVEN ALLES LIEF TE HEBBEN, aan U en Uw Goddelijke Genade over .Om door trouw te zijn aan de WAARHEID ,DIE HET MYSTERIE IS VAN UW GODDELIJKE LIEFDE EN VAN HET GODDELIJK EEUWIG LEVEN :HET VERMOGEN OM KIND VAN GOD TE WORDEN ,TE KUNNEN AANVAARDEN EN TE KUNNEN BELEVEN DOOR UW GODDELIJKE GENADE :
  HET KUNNEN ONDERSCHEIDEN EN VOLBRENGEN VAN UW GODDELIJKE HEILIGE WIL .
  DOOR VOORTDUREND ONTVANKELIJK TE KUNNEN ZIJN VOOR GODS HEILIGE GEEST ZELF IN VOORTDUREND VERTROUWEN EN IN VOORTDURENDE OVERGAVE AAN HET ONBEVLEKT HART VAN ONZE MOEDER VAN JEZUS,BESCHIKBAAR TE KUNNEN ZIJN:
  “DOE ALLES WAT HIJ U ZEGGEN ZAL”
  OM GODS WIL TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN EN TE KUNNEN VOLBRENGEN IN INNERLIJKE VRIJHEID EN IN INNERLIJKE VREUGDE IN DE EEUWIGE-NU -EENHEID IN GOD NU EN IN HET UUR VAN ONZE DOOD….
  Hoe moeilijk het ook is om de zonde te kunnen vermijden door de ik-gerichte neigingen van de erfzonde en hoe moeilijk het ook is HET GEVAAR te kunnen vermijden ,door het gevolg van toe te geven aan de zondige-ik gerichte neigingen, een prooi en een slaaf te worden van de vorst van deze wereld:de satan…
  Telkens wat er ook gebeurt in geloof,in hoop en in liefde te kijken en te luisteren naar Jezus:
  Gods Woord en Gods Sacramenten:
  veelvuldige biecht en centraal de Eucharistie
  “Heb goede moed Ik heb de vorst van de wereld overwonnen.”
  “Moest Ik dat alles niet lijden om zo Mijn Heerlijkheid binnen te gaan;”
  “Het is goed dat Ik heenga naar Mijn en uw Vader om u de heilige Geest te zenden, die bij u zal blijven tot het einde der tijden.”
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  Laten we telkens wat er ook gebeurt,in onze menselijke zwakheid en in onze menselijke machteloosheid tegen alle gevaren door de machten van de boze ,alleen rekenen op Gods genade ,die alleen ons als BEROUWVOLLE zondaars kan redden:
  want “zonder Jezus Christus kunnen we niets….”
  O,Jezus vergeef ons onze zonden,bewaar ons voor het vuur van de hel,breng alle zielen naar de hemel ,vooral diegenen,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben.
  Want vele zielen gaan naar de hel omdat niemand voor hen bidt(boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima)

  IN CHRISTO PER MARIAM

  DRINGENDE OPROEP VOOR TROUW VERENIGD IN LIEFDE-OFFER DIENST VAN ONZE VRIJE WIL IN OVERGAVE AAN HET ALLERHEILIGSTE HART VAN JEZUS :DE EUCHARISTISCHE JEZUS EN HET ONBEVLEKT HART VAN ONZE HEILIGE MOEDER VAN JEZUS EN VAN HEEL HET MYSTIEK LICHAAM VAN JEZUS :DE ZEGEVIERENDE KERK,DE LIJDENDE EN DE TROUWE,WARE RESTKERK MET AL DE KINDEREN VAN GOD VOOR DE REDDING VAN ALLE ZIELEN OPDAT GODS WIL OP AARDE ALS IN DE HEMEL KAN VOLBRACHT WORDEN OPDAT WIJ UITEINDELIJK GEZUIVERD EN VERLOST WORDEN VAN DE ZONDE VAN HET KWAAD EN VAN DE BOZE EN VAN DE ANTICHRIST,DOOR GEESTELIJK HERBOREN TE WORDEN ALS EEN KIND VAN GOD.
  AMEN

  Bekijk ook belangrijke nieuws info:www.het boek der Waarheid.Net

  Gods zegen aan allen ,die deze heilige missie om alle zielen te redden ,beschermen door behoedzaam te waken en te bidden in vruchtbare liefde-offerdienst in lief en in leed, trouw zijn om de Waarheid,die Gods Liefde Zelf is te kunnen trouw te handhaven en trouw te beleven , door te bidden,te werken en te strijden en te lijden om de innerlijke vreugde en om de innerlijke vrijheid God te kunnen eerst en boven zichzelf en boven allen en alles te kunnen behagen .

 7. Bergoglio is niet canoniek gekozen en vanwege zijn uitspraken automatisch geexcommuniceerd. Gewoon negeren die man, dan kan hij helemaal niets.
  Helaas, bijna iedereen hobbelt ‘netjes’ achter deze man aan. Een waarschuwing.
  De Kerk leert dat steunen van een daad, gelijk staat aan het uitvoeren van die daad.
  Steunen van ketterij, maakt je zelf dus ook een ketter. Steunen van abortionist en vrijmetselaar Bergoglio, maakt je zelf dus ook abortionist en vrijmetselaar. Kost je je zaligheid! Niet doen dus! Gewoon negeren die man (de Valse Profeet).

  Dien OLMoeder Maria met dagelijks bidden Rozenkrans en dragen Bruins Scapulier.

 8. Het zou goed zijn als de Belgische en Nederlandse Bisschoppen zich uitspreken voor of tegen abortus te zijn en zich daarmee uit te spreken voor of tegen de onderscheiding voor mevrouw Ploumen te zijn.
  Wie van de Belgische Bisschoppen is geen lafaard en durft publiekelijk zijn mening te geven.
  Wie durft?

 9. “Ik ben de goede Herder …
  Mijn schapen erkennen Mij aan Mijn stem….
  Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen….”

  Trouw zijn aan de Waarheid,die de Bevrijdende,Vergevende,Helende en Heiligende Liefde ,die God Zelf is in de Zelfgave van Jezus Christus voor ons zondaars door Gods Heilig Woord en Gods Heilige Sacramenten:
  Veelvuldige biecht:de Bevrijdende,de Vergevende, de Helende en de Heiligende Liefde:Gods genade voor ons zondaars….
  Centraal het Mysterie van de Eucharistie:het Mysterium Fideï (encycliek van Paus Palus VI)
  de Zelfgave van Jezus Christus…
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  “Zonder Jezus Christus kunnen wij niets…”

  Dringende oproep te bidden voor de heiliging van al de priesters…..
  “Wie niet met Mij is ,is tegen Mij…”
  “Ge kunt geen twee heren dienen….”
  “Ga weg satan”
  “God alleen zult ge aanbidden en dienen”

  Dringende oproep om deze heilige missie te kunnen blijven te beschermen om alle zielen te kunnen redden!

  Wie zal sterk genoeg zijn om de Waarheid van Gods Woord en Gods Sacramenten te kunnen handhaven, om de schapen te kunnen beschermen tegen de gevaarlijke roofzuchtige wolf,de boze met de antichrist ,met de valse profeet en met al hun volgelingen,die onder het valse, sluwe,venijnige masker van het schaap in de schaapsstal rondzwerft om zichzelf te laten verafgoden om prooien te verslinden en om hun zielen voor eeuwig van God te kunnen scheiden….
  Weest op uw hoede…

  “Wie kan dan nog gered worden?”
  “Dat ligt niet in de macht van een mens,dat ligt alleen in de macht van God”…
  Alleen Gods Zoon, de Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus kan ons zuiveren van de zonden en ons zondaars uiteindelijk voor eeuwig verlossen van de boze….
  “En de Heilige Geest zal bij u blijven tot het einde der tijden.”
  “Het vermogen om kind van God te worden aan allen,die het aanvaarden ”
  “Zalig de zuiveren van hart,want ze zullen God zien.”
  “O Jezus,vergeef ons onze zonden,breng alle zielen naar de hemel,vooral diegenen,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben…”
  “Maranatha!”