Derde Geheim van Fatima

4-fatima

Op 13 oktober 1917 verscheen de H. Maagd voor de laatste maal aan de drie herderskindertjes. Op die dag deed zich het zonnewonder voor, en daarna openbaarde de H. Maagd aan de oudste van de drie, Lucia Dos Santos, het Derde Geheim. Zij moest het voor zich houden tot de door de H. Maagd vastgestelde datum. Dan zou ze het openbaar moeten maken.

Laatste oproep van Zuster Lucia Dos Santos

Volgende brief van 26 december 1957 is afkomstig van Eerw. Pater Agustino Fuentes, Postulator in de zaak der zaligverklaring van Francesco en Jacinta. Hij verklaarde: “De H. Vader de Paus heeft mij toegelaten Lucia te bezoeken (zij was toen ongeschoeide Karmelietes te Coïmbra). Zij heeft mij ontvangen met droefheid; zij was vermagerd, zeer vermagerd, en heeft mij bezorgd verklaard”:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917. Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen. Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt. Zeg het, pater, dat de duivel de beslissende aanval heeft aangevangen tegen de Madonna. De Onbevlekte Harten van Jezus en Maria zijn het meest bedroefd om de val van religieuzen en priesterzielen. De duivel weet dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. Het is nauwelijks nog tijd om de kastijding des hemels tegen te houden: te dien einde hebben wij twee afdoende middelen, het gebed en het offer. De duivel stelt alles in het werk om ons te verstrooien en ons de smaak van het gebed te toen verliezen. Wij zullen ons redden, of ons verdoemen.
Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.
De duivel wil zich meester maken van de Godgewijde zielen. Hij ijvert om ze te verderven, om de anderen aan te zetten vrij te genieten en geen boete te doen. Hij gebruikt zelfs zijn sluwheid om ons te doen geloven dat het nodig is, het religieuze leven aan te passen. Daaruit spruit voort: onvruchtbaarheid van het inwendig leven en laksheid bij de mensen om het genot vaarwel te zeggen en zich volledig toe te wijden aan God.
Denk eraan, dat twee feiten hebben bijgedragen tot de heiliging van Francesco en Jacinta: de droefheid van de Madonna en het visioen van de Hel. De Madonna staat tussen twee zwaarden: van de ene kant ziet Zij de hardheid en hardnekkigheid van de mensen en hun onverschilligheid tegenover de straffen die hen bedreigen; van de andere kant ziet Zij dat wij de H. Sacramenten vertrappen en de straf die nadert misprijzen: wij blijven ongelovig, zinnelijk, seksueel, materialistisch.
De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij DRIEMAAL herhaald, dat de laatste dagen naderen. Zij verzekerde eerst, dat de duivel de beslissende strijd heeft aangevangen waarin één van de twee zal overwinnen of overwonnen worden: wij zijn met GOD of met de DUIVEL – men kan geen twee meesters dienen.
De tweede maal heeft Zij mij herhaald dat de laatste middelen die ons gegeven zin, de Rozenkrans is en de devotie tot het ONBEVLEKT HART VAN MARIA. De derde maal heeft Zij mij gezegd: “Als alle middelen uitgeput en misprezen zullen zijn door de mensen, zal Zij ons als laatste anker van redding Haar persoon zelf aanbieden: Haar menigvuldige verschijningen, Haar tranen, Haar boodschappen gegeven aan zieners, verspreid over gans de wereld.” En de Madonna voegde eraan toe dat we niet meer zullen vergeven worden, indien we niet luisteren en doorgaan te zondigen.
Het is dringend, pater, dat men zich rekenschap geeft van de ernstige werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken: het is enkel een dringende aanmaning, omdat sinds de Heilige Maagd ons het afdoende middel gaf van het Rozenkransgebed, er geen enkel probleem is, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Door O.L.Vrouw gevraagde jaar van openbaring: 1960

Lucia had het Derde Geheim zorgvuldig toevertrouwd aan het Vaticaan, met de overtuiging dat zij als Godgewijde personen, er wel voor zouden zorgen dat de verlangens van de H. Maagd zouden worden ingewilligd. De H. Maagd had erop aangedrongen dat omstreeks 1960 het geheim openbaar moest worden gemaakt.

Op 15 oktober 1963 verscheen in de krant Neues Europa te Stuttgart een document onder de titel “De toekomst van de mensheid”, en het was ondertekend door Luis Enrich. Daarna werd deze tekst overgenomen in de krant Mensage de Fàtima te Fuando; Agora te Lissabon; El Pueblo te Madrid; La Voz de España te San Sebastian; Het Volk; enz…

Men verklaarde dat dit document de inhoud van het derde geheim van Fatima was, dat door Paus Paulus VI aan Presidenten Kennedy, Macmillan en Kroutsjov werd gestuurd vóór de bijeenkomsten die leidden tot het akkoord betreffende de controle op atoomexperimenten, en dat werd gesloten op 6 augustus 1963 te Moskou. Het succes van dit akkoord, dat door ruim 90 landen werd ondertekend, zou zijn te danken aan deze tekst. En het verrassende is dat het Vaticaan er nooit de echtheid van heeft ontkend.

De tekst luidt als volgt:

Na de gebeurtenis van het zonnewonder, heeft de Moeder van God een speciale boodschap verteld waarin ze tegen Lucia zei:

Vrees niet, lief kind., Ik ben de Moeder van God, die met je spreekt en bidt om in mijn Naam de volgende boodschap te brengen aan de hele wereld.. Je zult, door dit te doen, sterke vijandelijkheden ondervinden. . Luister en onthoudt goed wat ik je zeg.: De mensen moeten beter worden. Ze moeten smeken om de vergeving van zonden die ze hebben begaan en van de zonden die ze blijven doen. Ze moeten het rozenhoedje bidden.
Er is geen enkel persoonlijk probleem, familiaal, nationaal of internationaal probleem die ik niet kan oplossen als ze het me vragen door het Rozenhoedje.. Je vraagt mij een miraculeus teken zodat iedereen uiteindelijk mijn boodschappen begrijpt, door jou, gegeven aan de mensheid..
Dit mirakel heb je zonet gezien.. Het was het groot zonnewonder! Iedereen heeft het gezien,, gelovigen en ongelovigen,, boeren en stadsmensen,, geleerden en journalisten,, leken en priesters.. En nu, verkondig in mijn Naam:
Op heel de mensheid zal er een grote kastijding komen,, nog niet vandaag, ook niet morgen,, maar in het tweede deel van de 20ste eeuw. Hetgeen ik laten weten heb in Salette aan de kinderen Melanie en Maximin zal ik vandaag voor jou herhalen.. De mensheid pleegt heiligschennis en vertrapt het geschenk dat zij ontvangen hebben..
Nergens heerst er nog orde..
Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist.. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk.. Hij zal erin slagen om verwarring te zaaien in de geesten van de grote geleerden die wapens zullen uitvinden waarmee ze het grootste deel van de mensheid binnen enkele minuten kunnen vernietigen. . Hij onderwerpt de machtigen onder de mensen onder zijn invloed en bestuurt ze om deze wapens te maken in grote hoeveelheid.
Als de mensheid zich hier niet tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen.. Het is dan dat God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed..
En de groten en de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken.. Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen.. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen,, bisschoppen tegen bisschoppen.. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen.. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen.. Rome zal verwoest worden..
Het is hetgeen rot is wat valt, en wat valt moet niet onderhouden worden.. De kerk zal verduisteren en de wereld zal in de wanorde storten. . De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw.. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is..
Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd.. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn.. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen. Ziehier, de tijden naderen steeds meer,, de afgrond verdiept zich steeds meer, en er is geen weg meer terug.. De goeden sterven met de slechten, de groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen, de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood, verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde.. Het zal een tijd worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader om te straffen en wraak te nemen..
Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was.. Ik roep al de ware volgelingen van mijn Zoon Jezus Christus, alle ware christenen en de apostelen van de Eindtijd! De Tijd der Tijden komt en het Einde der Einden als de mensheid zich niet bekeert en als deze verandering niet van boven komt, van de wereldleiders en de Kerkleiders. Maar wee als deze verandering niet komt en alles blijft zoals het is,, ja, als alles zelfs erger wordt.. Ga mijn kind en verkondig het! Ik houd me hiervoor altijd aan je zijde, je helpend.

Dit is echter in geen geval de volledige versie van het Derde Geheim van Fatima. De complete tekst werd door het Vaticaan angstvallig verborgen gehouden voor het publiek.

Paus Johannes XXIII, het Derde Geheim en de start van het Tweede Vaticaans Concilie

Kardinaal Silvio Oddi, die in 2001 overleed, was één van de meest uitgesproken conservatieve prelaten van zijn tijd. Hij had ook een bijzondere plaats in de geschiedenis van het debat over de boodschap van Fatima, waarbij hij voortdurend probeerde om Paus Johannes XXIII ertoe te brengen het Derde Geheim van Fatima te publiceren. De Telegraph schreef in een artikel over zijn overlijden:

In nog een ander interview, dat in 1990 werd gepubliceerd, sprak Kardinaal Oddi over zijn relatie met Johannes XXIII. In de vroege jaren 1960, toen hij zijn secretaris was en hij de paus vertelde: “Meest Heilige Vader, er is één iets dat u niet kan vergeven.” De paus vroeg verbaasd wat het was. Oddi antwoordde dat hij niet het Derde Geheim van Fatima had geopenbaard, toevertrouwd aan de drie Portugese kinderen door de Heilige Maagd Maria in 1917, en dat gepland was voor bekendmaking in 1960. “Laten we er niet over spreken“, antwoordde de paus. Oddi zei dat hij al honderd preken over het onderwerp had gegeven. “Ik vertelde je om het niet te vernoemen,” zei Paus Johannes XXIII opnieuw.

De Amerikaanse katholieke nieuwsdienst OnePeterFive zocht in de archieven en vond een document over het Fatimadebat. Daarin stond een bekend interview met Kardinaal Oddi uit april 1990, aan het internationale maandelijkse blad 30 Days. Omdat het interview niet beschikbaar is op de website van het blad, worden hier nu citaten gegeven vanuit het archief.

Kardinaal Oddi, die de secretaris was van Aartsbisschop Angelo Guiseppe Roncalli – de latere Paus Johannes XXIII – zei in 1990, toen hij dienst deed als de Apostolische nuntius in Parijs, in het interview dat hij niet geloofde dat het toen ongepubliceerde Derde Geheim hoofdzakelijk ging over ontwikkelingen in Rusland, met Gorbatjov en zijn perestroika enzomeer. Hij antwoordt op de vraag of hij akkoord gaat met deze Russische thesis als volgt:
“Neen, integendeel, ik blijf zeer sceptisch. Ik geloof dat ik Johannes XXIII goed ken, omdat ik een aantal jaar aan zijn zijde doorbracht toen hij op het nunciatuur was in Parijs. Indien het Geheim realiteiten had betroffen die troostend waren voor de Kerk, zoals de bekering van Rusland of de religieuze hergeboorte van Oost-Europa, dan geloof ik dat hij druk zou uitgeoefend hebben om het Geheim publiek te maken.

In zijn temperament aarzelde hij niet om vreugdevolle dingen naar buiten te brengen (het werd geopenbaard dat Kardinaal Roncalli in een aantal brieven naar vrienden zo goed als zijn verkiezing tot het pausschap aankondigde). Maar wanneer ik hem tijdens een audiëntie vroeg waarom hij in 1960, toen de verplichting om het Geheim geheim te houden tot een einde was gekomen, hij het laatste deel van de boodschap van Fatima niet had publiek gemaakt, antwoordde hij met een vermoeide zucht. Toen zei hij: “Kom daar bij mij niet mee op de proppen, alstublieft…,””

Later legt Kardinaal Oddi in dat interview zijn eigen theorie betreffende de inhoud van het Derde Geheim van Fatima uit:

“Wat gebeurde in 1960 dat misschien in verband zou kunnen gebracht worden met het Derde Geheim van Fatima? De meest belangrijke gebeurtenis is zonder twijfel de lancering van de voorbereidende fase van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarom zou ik niet verbaasd zijn indien het Geheim iets te maken had met de bijeenroeping van Vaticanum II…”

Toen men vroeg, “Waarom zegt u dat?”, antwoordde Oddi:

“Vanuit de houding die Paus Johannes toonde tijdens onze conversatie, leidde ik af – maar dit is enkel een hypothese – dat het Geheim een deel zou kunnen bevatten dat er een eerder onaangename bijklank aan kan geven. Johannes XXIII had het Concilie bijeengeroepen met de precieze intentie van het geleiden van de krachten van de Kerk richting de oplossing van de problemen die de hele mensheid aan gingen, beginnend vanbinnen uit. Dat wil zeggen, hij had de bedoeling om het werk te laten beginnen met de evangelische perfectie die nagestreefd wordt door gewijde personen… Maar we weten allemaal dat ondanks de grote verdiensten van het Concilie, er ook vele bedroevende dingen zijn gebeurd. Deze droevige dingen zijn niet door het Concilie, maar vonden plaats in samenloop met het Concilie. Ik denk bijvoorbeeld aan het aantal priesters die het priesterschap heeft verlaten: het wordt gezegd dat het er 80.000 zijn geweest. Maar men hoeft slechts de benauwdheid in herinnering te brengen die de H. Vader, Paulus VI in 1968 uitriep tegen de “automatische vernietiging” die plaatsvond in de Kerk [en waar hij zijn bekende citaat gebruikte van de rook van Satan die de Kerk is binnengedrongen].”

Kardinaal Oddi besloot zijn eigen reflecties over de mogelijke inhoud van het Derde Geheim van Fatima als volgt:

“Ik zou niet verbaasd zijn indien het Derde Geheim duistere tijden voor de Kerk inluidde: ernstige verwarringen en zorgwekkende geloofsafval binnen het Katholicisme zelf… Indien we de erge crisis beschouwen waar we doorheen geleefd hebben sinds het Concilie, lijken de tekenen dat deze profetie vervuld is, niet afwezig.”

Johannes XXIII had het geheim gelezen maar weigerde het in 1960 openbaar te maken omdat hij zijn geplande Concilie niet meer kon afblazen, want de voorbereidselen waren al van start gegaan… Hij was volledig op de hoogte van de problematische inhoud, en de richting waarin het Concilie zou gaan. Het Concilie startte in 1962. Hij had gehoopt dat het anders zou lopen, maar de profetie van O.L.Vrouw kwam uit: de Vrijmetselarij kaapte het Concilie. Naar verluidt zou hij in 1963 op zijn sterfbed hebben geroepen: “Stop het Concilie! Stop het Concilie!….”

Wat met Zuster Lucia?

Toen het geheim in 1960 niet werd vrijgegeven, bleef het verrassend stil rond Zuster Lucia: ze werd duidelijk het zwijgen opgelegd. Er gaan zelfs de geruchten de ronde dat ze werd vermoord en dat de Lucia die zich na 1960 in het openbaar vertoonde, niet de echte Lucia zou zijn geweest. Want wat toen vooral opviel is dat het Derde Geheim en de vrijgave ervan plots zo dringend niet meer was voor ‘zuster Lucia’.

Paus Johannes Paulus II met de valse zuster Lucia.

Op 1 augustus 2018 openbaarde Dr. Peter Chojnowski, die foto’s van Lucia van eind 1950 en eind 1960 en later liet vergelijken door professionele softwaretechnici met behulp van de meest recente gezichtsherkenningstechnieken, dat één van die onderzoekers aan de telefoon liet verstaan dat het enige dat gelijkenissen vertoonde het habijt was.

 

Openbaringen op andere verschijningsplaatsen op latere tijdstippen

Toen de effectieve en officiële vrijgave van het geheim uitbleef, gaf God toestemming aan de H. Maagd om elders in de wereld te verschijnen en daar een gelijkaardige boodschap mee te delen. Dat gebeurde o.a. in 1973 in Akita, Japan, aan zuster Agnes Sasagawa. Op 13 oktober 1973 ontving zij de derde en laatste boodschap, die als volgt luidde:

Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste.
Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen.. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien..
Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernietigen,; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden.. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft na gelaten.. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.
De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen.. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden.. Kerken en altaren zullen worden verwoest.. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard.. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten.. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden.. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd.. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn..

Kardinaal Ratzinger zei tegen Bisschop Shojiro Ito, nadat hij op de hoogte was gekomen van deze boodschap: “Dit is het Derde Geheim van Fatima.”

En in mei 1994, 77 jaar nadat O.L.Vrouw voor het eerst verscheen in Fatima, was de Franse priester Raymon Arnette aan het luisteren naar een CD met de titel Mysterium Fidei, met Franse tekst gezongen door een Frans koor. Toen hij aan het luisteren was verdween de muziek ineens op de achtergrond en hoorde hij een duidelijke stem vertellen: “L’ Eglise saignera de toutes ses plaies,” de Kerk zal bloeden vanuit al haar wonden. Vervolgens hoorde hij dit:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen.. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen.. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken.. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren.. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. .
De gruwel der gruwelen zal zijn hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette..
De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden,, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor zijn misdaden.. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten.. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart,, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen..

Hierna hoorde Vader Arnette nog één zin:

“Dit is het Derde Geheim van Fatima.”

Ongetwijfeld verscheen de H. Maagd op nog andere plaatsen, en gaf ze daar ook (delen van) het Derde Geheim te kennen.

Gedeeltelijke vrijgave van het geheim door het Vaticaan in 2000

Nadat Paus Johannes Paulus II in 1981 door een schietpartij geveld werd, begon hij het Derde Geheim te bestuderen. Hij en de kardinalen, waaronder Kardinaal Bertone en Kardinaal Ratzinger, besloten om een deel van het Derde Geheim vrij te geven, met een eigen daaraan toegevoegde verklaring, waar ze de beschreven ‘Heilige Vader’ als de toenmalige paus beschouwden die werd neergeschoten op het St-Pietersplein. De door het Vaticaan vrijgegeven tekst luidt als volgt:

VOLLEDIGE VERTALING VAN DE ORIGINELE TEKST

Vaticaanstad, 26 juni 2000 – hieronder kunt u de volledige vertaling vinden van de originele Portugese tekst van het Derde deel van het Geheim van Fatima, dat geopenbaard werd aan de drie herderskinderen te Cova da Iria in Fatmia, op 13 juli 1917 en op papier gezet werd door Zr. Lucia op 3 januari 1944.

Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij beveelt dit te doen door Zijn Excellentie de Bisschop van Leiria en door Uw en mijn Meest Heilige Moeder..
Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand.; Het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand.. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren een Bisschop gekleed in het Wit, en we hadden de indruk dat het de Heilige. Vader is.. Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, en aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan.. Voordat hij er aankwam passeerde de H. Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette.. Toen hij de top van de berg had bereikt,, werd hij op zijn knieen aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere,, bisschoppen,, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities.. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten..

Opvallend is dat dit gedeelte spreekt over twee verschillende figuren: een bisschop in het wit en de Heilig Vader. De bisschop in het wit is iemand die lijkt op de Heilige Vader, en de Heilige Vader is… de Heilige Vader.

Maar deze tekst kan uiteraard onmogelijk het volledige Derde Geheim zijn, want het gedeelte van Akita bijvoorbeeld, waarvan Kardinaal Ratzinger zei dat dit het “Derde Geheim” is, ontbreekt hier. Kardinaal Ratzinger gaf dit zelfs kort nadien openlijk toe aan Vader Ingo Dollinger, een bevriende Duitse priester. Die vertelde op 15 mei 2016:

“Niet lang nadat het Derde Geheim van Fatima in juni 2000 werd gepubliceerd door de Congregatie van de Geloofsleer, vertelde Kardinaal Joseph Ratzinger aan mij tijdens een persoonlijke conversatie dat er nog steeds een deel van het Derde Geheim is dat ze nog niet gepubliceerd hebben! “Er is meer dan wat we gepubliceerd hebben,” zei Ratzinger. Hij vertelde mij ook dat het gepubliceerde deel van het geheim authentiek is en dat het ongepubliceerde deel van het geheim sprak van een “slecht Concilie en een slechte Mis”, wat zich toen (toen het geheim in 1917 werd geopenbaard, nvdr) in de nabije toekomst zou gaan verwezenlijken.”

Dit komt exact overeen met wat de Franse priester Arnette vernam van de Stem. Het is dus duidelijk dat het Vaticaan nooit het volledige geheim heeft willen vrijgeven omdat ze in hun eigen voet zouden schieten, doordat het geheim spreekt van een slecht Concilie. De enige oplossing was het geheim te verdoezelen, om zo het veelbesproken en bejubelde 2de Vaticaans Concilie niet in diskrediet te brengen…

En het bijkomend feit dat “zuster Lucia” toen zei dat dit wel degelijk het volledige Derde Geheim was, en dat dit sloeg op Johannes Paulus II, en dat daarmee de kous af was, bewijst des te meer dat zij niet de echte zuster Lucia was.

Overige profetieën die gelinkt kunnen worden met het Derde Geheim: profetieën over de Pausen

Er zijn een aantal oudere en recentere profetieën die rechtstreeks kunnen gelinkt worden aan het Derde Geheim van Fatima. We zullen er enkele bestuderen.

De H. Malachias, een 12de-eeuwse Ierse monnik, profeteerde correct alle pausen in volgorde, vanaf Paus Celestinus II tot nu, en dat de 111-ste paus na de toenmalige paus de naam ‘Benedictus’ zou dragen; “Glorie van de Olijven”; verwijzend naar de Olivetanen, een tak van de Benedictijner orde. De laatste paus, nummer 112, zou “Petrus Romanus” zijn, die zijn kudde doorheen de beproevingen zal leiden.

In de finale vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Petrus Romanus zitten, die zijn schapen zal leiden in vele beproevingen, en wanneer deze dingen zullen geëindigd zijn, zal de stad van de zeven heuvels (Rome) verwoest worden en zal de vreselijke Rechter zijn mensen berechten. Einde.

Dit staat ook zo in de profetieën van het Boek der Waarheid (12 april 2012):

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde. Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. […]

De profetie gaat verder en vertelt dan ook over de samenzwering van de “Maffia” van Sankt Gallen (waartoe o.a. Kardinalen Danneels, Martini en Kasper behoorden) om Kardinaal Bergoglio aan de macht te krijgen, de man die zich “paus Franciscus” laat noemen, en de vele zelfverklaarde profeten die toen zeiden dat deze “paus Franciscus” een door God uitverkoren man was:

Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen. Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden.

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. Doe iets, kinderen, nu het nog kan! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet.

St. Petrus is de eerste Paus van Rome, en vandaar wellicht de benaming ‘Petrus Romanus’ – vrij vertaald: Petrus van Rome. Na Benedictus XVI komt er dus geen paus meer. Dat is ook logisch, want geheel Rome zal in de apostasie gevallen zijn en de zetel van de Antichrist geworden zijn zoals ook de H. Maagd voorzegde in La Salette in 1846:

Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.

Ook in Garabandal werd voorzegd dat het einde der tijden zou beginnen tijdens het leven van Paus Benedictus XVI:
Conchita, één van de zieners, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen vóór het Einde der tijden en de Wederkomst van Jezus Christus. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, en werd bijgevolg door de heilige Maagd niet meegeteld, zo verklaarde Conchita achteraf.

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam:

1. Paus Paulus VI

2. Paus Johannes Paulus I (die 33 dagen heeft geregeerd, en dus eigenlijk niet meetelde)

3. Paus Johannes Paulus II

4. Paus Benedictus XVI

Deze laatste paus is nog in leven, een andere paus is er niet. Diegene die nu beweert “paus Franciscus” te zijn, is in werkelijkheid niet de paus. Als er dus grote theologen en kardinalen zijn die nu zeggen dat de toestanden in het Vaticaan “apocalyptisch” lijken, dan is dat om dat het ook zo is.

In het Boek der Waarheid lezen we volgende boodschap van de H. Maagd van 22 juli 2013:

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.

Het laatste geheim van Fatima is Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een deel ervan op 26 januari 2012 aan jullie geopenbaard werd. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn daarin ingewijd. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.
De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen die van binnenuit de controle uitoefenen – hebben de grootste misleiding gecreëerd. Zij hebben een man verkozen, niet van God, terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus toegekend is, omzichtig verwijderd werd. De details, die Ik onthulde, bestaan hierin dat er in de eindtijd twee mannen zouden zijn die de Kroon van Petrus dragen. De ene zal lijden omwille van de leugens die gecreëerd werden om hem in diskrediet te brengen, en die hem tot een virtuele gevangene zullen maken. De andere verkozene zal de verwoesting teweegbrengen, niet enkel van de Katholieke Kerk maar van alle Kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer van Mijn Zoon, Jezus Christus, Redder van de wereld, aannemen.

Er kan slechts één door Mijn Zoon gemachtigd hoofd van de Kerk op aarde zijn, die Paus moet blijven tot aan zijn dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel: zielen aan Satan over te leveren. En voor dergelijke zielen, die van niets zullen weten, is er nog maar weinig tijd om gered te worden.

Kinderen, jullie moeten nu slechts één waarschuwing ter harte nemen. Wijk niet af van de Leer van Mijn Zoon! Trek elke nieuwe leerstelling in twijfel, die jullie voorgelegd wordt en die voorwendt van de Kerk van Mijn Zoon op aarde afkomstig te zijn! De waarheid is eenvoudig. Deze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Laat niemand jullie beoordelingsvermogen vertroebelen! Weldra zullen de profetieën van Fatima steek houden. Alles speelt zich nu voor een ongelovige wereld af, maar jammer genoeg zullen maar zeer weinigen dit beseffen totdat het te laat is. Bid, bid, bid zo vaak mogelijk, elke dag, Mijn allerheiligste Rozenkrans om de uitwerking van het kwaad, dat jullie omringt, af te zwakken.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

De boodschap waarnaar verwezen wordt in de vorige boodschap is deze (26 januari 2012):

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt. De waarheid wordt al geruime tijd verborgen. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld – door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen – werd gedurende vele jaren door Mijn Kerk aan de kant geschoven. Waarom Mijn Kerk de waarheid wilde onderdrukken, terwijl het nodig was om overal het geloof van Mijn kinderen te versterken, is enkel bij hen bekend. Elke ware ziener(es) van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd aanvankelijk genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.
Mijn dochter, zelfs het laatste geheim van Fatima werd niet aan de wereld gegeven omdat het de waarheid onthulde over de verdorven sekte van Satan die het Vaticaan is binnengedrongen.
Het laatste gedeelte van het geheim werd niet geopenbaard om de goddeloze sekte, die in groten getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima, te beschermen. Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machten die een deel van het Vaticaan beheersen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.
Kijk hoe zij niet enkel de waarheid van Mijn Leer verdraaid hebben maar ook nieuwe methodes van katholieke verering ingevoerd hebben die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen. De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig is zij het belangrijkste doelwit van Satan en zijn goddeloze sekte.
[…]

Deze boodschappen bevestigen, zoals Kardinaal Ratzinger in 2000 toegaf, dat het tweede deel van het Derde Geheim nooit werd vrijgegeven, en openbaren dat in de eindtijd (die begint onder Paus Benedictus XVI, zoals de profetieën van Garabandal aangeven) er een valse paus zou zijn.

Vader Paul Kramer, een expert op het gebied van het Derde Geheim bevestigt dit onafhankelijk. Er staat in het Geheim wel degelijk ook iets over een toekomstige ‘paus’ die onder de macht van de duivel zal zijn. Hij schreef in oktober 2015:

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mgr. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mgr. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mgr. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.
Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

M.a.w. “paus Franciscus” ís de vervulling van het Derde Geheim van Fatima; de climax (of beter: dieptepunt) 50 jaar na Vaticanum II, dat volgens de H. Maagd “een boosaardig Concilie” was, en 100 jaar na de openbaring van het geheim.
HÍJ is de persoon waarvoor O.L.Vrouw ons wilde waarschuwen, zoals ze ook duidelijk weergaf in haar boodschap in het Boek der Waarheid van 22 juli 2013.

Besluit

De precieze en volledige inhoud van het Derde Geheim, zoals het door Lucia destijds tot in detail was opgeschreven, zullen we nooit te weten komen. Maar met alle bijkomende onthullingen en openbaringen kunnen we de puzzelstukken aaneenvoegen. Het Ware Derde Geheim kunnen we min of meer als volgt reconstrueren en samenvatten:

De vrijmetselarij zal de Kerk binnendringen. Er komt een slecht concilie, waarna een slechte Mis zal worden geïntroduceerd. Satan zal zich introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Bisschop zal tegen bisschop opstaan, en kardinaal tegen kardinaal, en Satan houdt zich op in hun rangen. Er komen grote veranderingen in Rome. De Kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in wanorde storten. In de laatste dagen zal de paus moeten vluchten en zal er een valse paus komen, die middels een samenzwering aan de macht zal komen en die onder de macht van de duivel zal staan. De ware paus zal een soort martelaar worden. Er zal een schisma komen, die het heilig kleed van Jezus zal verscheuren. Priesters zullen massaal de dienst van de Heer verlaten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. De Hemelse Vader zal zijn hand in Kastijding laten neervallen. Er zal vuur uit de Hemel neervallen en er zullen oorlogen en revoluties komen. De straf zal zwaar zijn, en erger zijn dan de zondvloed. Op het einde zal Rome verwoest worden en Maria’s Onbevlekt Hart triomferen. De overlevenden zullen opnieuw God loven, zoals toen de wereld nog niet verdorven was.

Het is duidelijk geworden waarom het Vaticaan het tot op heden in de doofpot steekt. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

Bliksemflits die de St-Pietersbasiliek treft, op de avond van 11 februari 2013, enkele uren nadat Paus Benedictus zijn aftreden had aangekondigd.


Bronnen:

The True Third Secret of Fatima? “A Wicked Council… The Church will Bleed from all Her Wounds”


https://www.marianland.com/thirdsec.html

Cardinal Ratzinger: We Have Not Published the Whole Third Secret of Fatima


https://restkerk.net/2015/10/31/vader-paul-kramer-zal-hun-cent-nu-vallen-zodat-ze-eindelijk-kunnen-zien-dat-hun-heilige-vader-geen-sullige-man-is-maar-een-roofzuchtige-wolf/

Cardinal Oddi on Fatima’s Third Secret, the Second Vatican Council, and Apostasy


https://eponymousflower.blogspot.com/2016/09/is-benedict-xvi-last-pope-everything-is.html
http://dewaarschuwing.be/boodschappen.html?year=2012&month=1&id=284
http://dewaarschuwing.be/boodschappen.html?year=2013&month=7&id=285
https://radtradthomist.chojnowski.me/2018/08/fraud-facial-recognition-technology.html
https://fromrome.wordpress.com/2019/07/08/the-imprisonment-of-pope-benedict-xvi/

F. SANCHEZ – VENTURA Y PASCAL; Verscheen de H. Maagd te Garabandal – Het vraagstuk van Garabandal; vertaald uit het Spaans door A.B.; Drukkerijen C. Govaerts N.V.; 1966


U kunt deze tekst ook in boekvorm bestellen, onder de titel: “Het Ware Derde Geheim van Fatima.” Hier te bestellen.