Publicaties van Hubert Luns

Hier kunt u diverse artikels terugvinden geschreven door Hubert Luns, waarvan verschillende in tijdschriften verschenen.

Klik op de afbeelding van het artikel, links, om het betreffende artikel te openen en te downloaden.

 
God veraf en nabij.NL(1) God veraf en toch nabij (NIEUW)

In de Bijbel is God de totale abstractie, de totaal andere, een mysterieuze onbenaderbare God. Tegelijk is Hij ook de volstrekt nabije, de aanspreekbare: ‘Hij die onder ons woont’. De schepping is door drie muren omsloten, zo leert de Joodse traditie, net als de allereerste letter in het scheppingsverhaal, de beth (ב), zodat het ons niet geoorloofd is zeker te weten wat er vóór de schepping was, noch wat zich erboven bevindt (de hemel), noch eronder (de hel). Indien wij God zoeken, zal God zijn aangezicht naar ons ‘toekeren’, zodat wij Hem iets beter kunnen leren kennen en in een voortgaand proces Hem steeds beter leren kennen. Daarin ligt de betekenis van ons bestaan.

 

Eucharistie in Oude Testament Eucharistie vanuit Oudtestamentische tijden (NIEUW)

Welk een rijkdom om Jezus-Hostie te ontvangen, om zo zelf een levende Hostie te worden, een woning voor God die in onze ziel schreidt beladen met goud, wierook en mirre! Dit belangrijke zich steeds herhalende evenement werd reeds voorzegd in het Oude Testament. Hoe kan het ook anders? Psalm 136:25 leest in gewijzigde punctuatie: “Jahwe geeft alle volken het brood dat vlees is.” De Joodse Moshje de Prediker merkt daarbij op, heenwijzend naar Psalm 34:9: “Proef en zie hoe goed Jahwe is. Want het brood dat Hij allen geeft, is zijn eigen vlees. En terwijl de smaak brood aankondigt, is het in vlees veranderd.”

thumbnail_Crash on the Hudson.NL Crash op de Hudsonrivier


Voordat het toestel op het water landde, herinnerde ik mij Jezus’ belofte dat tijdens het uur van genade niets zou worden geweigerd. Ik dacht echt dat ikzelf en de anderen waarschijnlijk dood zouden gaan. Ik vroeg Gods genade en bad een Onze Vader en een Wees Gegroet. Vervolgens bad ik tot de engel Michaël, en toen sloegen we op het water. Er was weinig kans op een goede afloop, maar God was duidelijk met ons. Ik meen dat er in de luchtvaartgeschiedenis nog nooit een straalverkeersvliegtuig op het water is gestort zonder slachtoffers te maken.

Proofs of the Life and Death of Jesus  (Update 30/05/2022)


Here are intriguing revelations about Biblical history and the roots of Christianity. Hidden in libraries, or some neglected garbage dump, precious texts have survived the ravages of time, to speak to us across two millennia of Christian civilisation. Science is by nature objective. Scientists are by nature subjective. There can be a great expanse between what is professed and what is done. We should not be surprised that, through the ages, pesistent efforts have been made to descredit the historicity of the events relating to the life and death of Jesus. Here you will find a valuable contribution to readjust things.

Dit boek is nog niet in het Nederlands vertaald en staat ook op SCRIBD, maar deze organisatie pleegt censuur en probeert de verspreiding ervan zoveel mogelijk tegen te houden, ondermeer door het aantal lezingen op nul te zetten, terwijl dat er inmiddels meer dan tweeduizend zijn. Het boek is ook niet te googlen, ongeacht de browser, tenzij naast de titel ook SCRIBD wordt vermeld.

Vertaling: Hier zijn intrigerende onthullingen over de Bijbelse geschiedenis en de wortels van het Christendom. Verborgen in bibliotheken, of een verwaarloosde vuilnisbelt, hebben kostbare teksten de tand des tijds overleefd en tot ons gesproken gedurende twee millennia van Christelijke beschaving. Wetenschap is van nature objectief. Wetenschappers zijn van nature subjectief. Er kan soms een grote kloof gapen tussen wat wordt beleden en wat wordt gedaan. Het hoeft ons niet te verbazen dat er door de eeuwen heen hardnekkige pogingen zijn gedaan om de historiciteit van de gebeurtenissen met betrekking tot het leven en de dood van Jezus te ontkennen. Hier vindt u een waardevolle bijdrage om de dingen recht te zetten.

De God van Wrake


Dit artikel gaat over Gods onvoorwaardelijke Liefde. Is dat niet vreemd voor een artikel dat “De God van Wrake” heet? Toch is het simpel: God is Liefde. Er is geen goed en kwaad god, geen andere God voor het Oude- en eentje voor het Nieuwe Testament. Ik kan niet hard genoeg roepen: God is Liefde! Jazeker, maar hoe dat te verzoenen met zijn vreeswekkende oordelen?

 

Over de aard van de ziel (Update 21/02/2022)


Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf zijn oorsprong de scheppende daad van God omvat en voor altijd een speciale band met de Schepper houdt, zijn enige doel. God kent het eerste vaderschap, wat tot uiting komt als Eva uitroept: “Ik heb een man van God gekregen!” Het menselijk ouderschap is dus een afgeleid ouderschap. Iedere ziel is een wonder dat God uit liefde schept, en dus is ieder leven op aarde belangrijk, of het nu kort of lang duurt. Er zouden heel wat lieden hun bestaan op God richten indien men hun zei dat hun bestaan niet toevallig is, dat zij elk een bijzondere, door God gewilde opdracht hebben, uit Liefde…

Compendium aangaande het komende Vrederijk (Update 22/08/2022)


Het Nieuwe Testament is doorspekt met heenwijzingen naar het Vrederijk, dikwijls gewoon het rijk genoemd of het Rijk Gods, wat voortbouwt op een overvloedige oudtestamentische traditie. Als het zo belangrijk was in Jezus’ tijd en direct daarna, waarom zou het dan niet voor ons belangrijk zijn? Dit is een compendium van artikelen gepubliceerd in de periode van 2005 tot en met 2019 met bijdragen van verschillende auteurs, maar hoofdzakelijk van Hubert Luns.

Het Jodendom, de landbelofte en het Vrederijk (Update 24/02/2023)


Compendium van 26 artikelen.

Dit is in onze dagen het verhaal van de terugkeer uit de galuth (verbanning) van het Joodse volk naar het land hunner Vaderen, wat in 1948 de Staat Israël zou worden. Toen, op de 14e mei, onderhevig aan grote emotie, kondigde Ben-Gurion in het Tel Aviv Museum Israëls onafhankelijkheid aan: “Eretz Yisrael (zei hij) is de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd hun geestelijke, religieuze en politieke identiteit bepaald. Hier bereikten zij voor het eerst een volkseenheid, creëerden zij culturele waarden van een nationale en universele betekenis en gaven zij de wereld het boek der boeken.” In het wonder van Israëls bestaan komt Gods ingrijpen aan het licht. Daarin valt op een heel speciale manier de geschiedenis en de openbaring samen zoals geen ander land dat kent. Het bestaan van het volk van Israël is een voortdurende vingerwijzing naar Gods bemoeienis met de wereldgeschiedenis.

Het Kalergiplan tot wegvaging van het Oorspronkelijk Europa


Geen enkel schoolboek noemt het Kalergiplan, maar het vormt wel de routemap van de Europese Unie. Dit artikel toont hoe dat te werk gaat en wat het betekent. Het grote plan volgt de doelstelling dat de volkeren van Europa met Afrikanen en Aziaten moeten worden gemengd om onze Christelijke erfschat te vernietigen, om onze traditionele manier van leven af te breken en een enkel halfbloedras te creëren …opdat ‘vrede’ ontstaat.

Het Atheïsme: Teken van deze tijd (Update 8/08/2022)


Het Atheïsme is als beweging een nieuw fenomeen. Natuurlijk, het Atheïsme als persoonlijke overtuiging heeft altijd bestaan, maar in oude tijden sprak men zich daar liever niet over uit. De Bijbel zegt: “De dwaas zegt bij zichzelf: Er is geen God!” Die zegt het bij zichzelf, want het was toen te gevaarlijk je mond open te doen en niet weinig keren is de doodstraf uitgesproken over wie het waagde om met zijn Atheïstische ideeën naar buiten te komen. Het is pas na de Franse Revolutie dat men daar openlijk voor uit kon komen. Toch is dat een weinig positieve ontwikkeling. Immers, het Atheïsme leidt tot nihilisme want de mens die zich daarin bevindt is alleen verantwoording aan zichzelf schuldig. Als de oppermacht ontbreekt is de geest vrij en vertegenwoordigen haat en nijd hun eigen rechtvaardiging. Ik verklaar mij nader. Ieder mens is geboren met de natuurwet in zijn binnenste, de lex naturae, waarvan de geschreven wetten zijn afgeleid. Zij is een geschenk van God en vindt uitdrukking in de Tien Geboden, de beginfrase van het Sinaïtisch of Mozaïsch verbond. Dit grondwettelijk onderdeel van de Israëlische wet geldt niet alleen voor het Israëlische volk, maar is waarlijk een verklaring van de ‘Universele Plichten van de Mens’ staande naast de ‘Universele Rechten van de Mens’. 

De Bijbel: Gods Woord (Update 1/10/2021)

*** Revisie ***


Hier vindt u overdenkingen over het thema “De Bijbel, Gods Woord”, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
1)  Het theologisch fundament van de goddelijke openbaring;
2)  De ontstaansgeschiedenis van de Bijbel binnen het cultuurhistorische patroon van het Nabije Oosten: van foetus tot kind;
3)  Het Nieuwe Testament: een betrouwbaar historisch document en geen late uitbarsting van folkloristische volksfantasie; 4)  De profane geschiedschrijving, ofwel de vroege censuur om de literaire traditie van het Christendom in diskrediet te brengen;
5)  Hoe ‘onmogelijke’ passages waar kunnen zijn;
6)  Tenslotte komen een aantal onderwerpen aan bod zoals de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel en is er een heel boeiend artikel over de historiciteit van de Exodus.
Met deze uitgave bieden we tegengewicht aan de pogingen van theologen en historici om de Bijbel als betrouwbaar historisch document aan kant te zetten.

Vrijmetselarij: een vuist tegen God


De Vrijmetselarij is in de huidige wereld prominent aanwezig. Veel van haar aanhangers bekleden sleutelposities in het politiek-maatschappelijk bestel en bepalen de richting waar onze maatschappij heenspoedt. Het is moeilijk te achterhalen wat zij precies nastreeft. Daar wordt nogal geheimzinnig over gedaan. In dit artikel wordt een poging gedaan om de sluier enigszins op te lichten en wordt meteen ook een stuk geschiedvervalsing rechtgezet.

HOE POLITICI, GEHEIME DIENSTEN EN DE FINANCIËLE ELITE ONZE MASSAMEDIA AANSTUREN


— Dit artikel heeft veel te danken aan de bestseller van Udo Ulfkotte, waarin hij uitlegt hoe de wereld aan een ‘Meinungskartell’ is overgeleverd. Zijn boek is een doortimmerd werk, “want”, zegt Ulfkotte “ik zou juridisch hangen als er maar iets niet van klopte”.Ulfkotte was zeventien jaar lang een gevierd journalist en oorlogscorrespondent bij een van de meest prestigieuze dagbladen bij onze Oosterburen: der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hij was ook politiek adviseur van bondskanselier Helmut Kohl en zat in denktanks als de Konrad Adenauer Stichting, wat hij de kleverige nabijheid van de macht noemt. In 2003 moest hij het veld ruimen nadat hij het had gewaagd de waarheid te vertellen over een precair onderwerp en niet van zins was daarvan af te wijken. Hij had vele jaren aan de leiband gelopen en samen met zijn collega’s, zegt hij, “gelogen en bedrogen”. Terugblikkend zegt hij: “War ich ein Lobbyist.” Een lobbyist dient niet zijn eigen goed onderbouwde mening, maar dient het belang van een ander, meestal commerciëel en politiek. Thans is zijn lijfspreuk “Lieber mit der Wahrheit fallen als mit der Lüge siegen!”

                                katholiekeopv Katholieke opvatting over positie Kerk


Dit artikel werd in antwoord op de prangende vraag geschreven: “Hoe is het mogelijk dat de Rooms-Katholieke Kerk, die als een instituut door God werd opgericht om onze moeder en leraar te zijn terwijl zij nu in geloofsafval verkeert en haar priesters open riolen zijn geworden? Dit werd geïnspireerd door het artikel van Dr. Gregg R. Allison “Roman Catholic Theology and Practice”, dat in december 2014 het licht zag met de bedoeling om aan te tonen de de Rooms-Katholieke theologie en praktijk op het verkeerde spoor zitten. Echter, zijn ‘bewijs’ bleek juist in het tegendeel uit te monden.

 De Antichrist – hij die komen gaat (Update 23/12/19)


De Antichrist, of wat daarvoor doorgaat, is het slotakkoord van een complot van lange adem. Reeds Oswald Spengler voorzag dat de Europese cultuur “in ihre Endzeit ist eingetreten”. De ‘New World Order’ (NWO) heeft oude papieren: de Bijbel noemt het ‘de verborgenheid der wetteloze’. Zullen de Christelijke gemeenschappen over voldoende stootkracht beschikken om de door de NWO gecreëerde wantoestanden een halt toe te roepen? Men zoekt graag een zondebok. Wie is er dan beter zondebok dan het Joodse volk? Als niet de Joden mikpunt zijn, tja, dan moeten het wel die verfoeilijke Jezuïeten zijn of de superrijken. Inderdaad zijn de rijken en de duivel vaak goede maatjes. Het moeilijkste te begrijpen is de continuïteit van de samenzwering. Die kan alleen maar zijn gegeven vanuit een hogere en verschrikkelijke macht — onze strijd is niet tegen vlees en bloed…

 luns2  De New World Order in aantocht – sjabloon voor de Antichrist (Update 24/02/2023)


Eén universele machtsstructuur, één wereldeconomie en één wereldgodsdienst. Individuen tot nummers herleid, de mens van zijn uniciteit en waardigheid ontdaan! Als niemand meer kan kopen of verkopen zonder het geaccrediteerde ‘plastic geld’, zal dat een voldongen feit zijn.

Dit artikel werd op SCRIBD geplaatst, maar nadat het meer dan 4000 maal was gelezen is het permanent van hun website verwijderd.

 luns7  Exorcisme, een Rooms Katholieke Traditie


Het deksel is van de put en de vraag naar exorcisme stijgt navenant. In 1985 waren er twintig door de Kerk benoemde exorcisten in Italië. Nu zijn het er meer dan driehonderd. Maar dat is Italië. Zegt Gabriële Amorth: “Er is veel vraag naar exorcisten, maar de bisschoppen willen ze liever niet benoemen.”

 luns5  De ware tegenover de valse oecumene


De moderne oecumene, wat in feite de new-agebeweging is, gaat veel verder dan het verkrijgen van eenheid onder de Christenen. Het is een vereniging van alle wereldgodsdiensten, inclusief het Christendom, dat dan van zijn glans zal zijn ontdaan. De Bijbel als vaste grond van ons behoud zal hebben afgedaan en het zal zijn gedegradeerd tot een der vele boeken van de wijsheidsliteratuur. Maar die literatuur bevat louter menselijke ‘wijsheid’. In het apostatisch Christendom, dat alleen wortel schiet als ook onze leiders zich hebben laten inpalmen, zal orthodoxie een scheldwoord zijn geworden en symbool staan voor gebrek aan medemenselijkheid. Want medemenselijkheid is al wat de klok slaat! Opnieuw zal, net als onder de Romeinen, het ware Christendom een schandaal zijn geworden.

 luns11  Evangelisatie aan de Islam


Lezing van Hubert Luns op de studiedag: Europa en de Islam – Onder auspiciën van Het Zoeklicht, op 29 oktober 2011, in Doorn, Nederland.

 luns4  Het Vaticaan en de Ene Wereldkerk (update 28/08/17)


Als de tekens niet bedriegen, stuurt Rome aan op de Ene Wereldkerk. Denk maar niet dat dit een zuiver Katholieke aangelegenheid is. Ook de Protestantse kerken zullen zich niet aan de tendens kunnen onttrekken, want de grootste eindtijdplaag zal de valse oecumene zijn, ook wel het pseudo-messianisme genoemd. Naast de Nieuwe Wereldorde zal de Ene Wereldkerk staan. Daar ziet men vaak aan voorbij in de commentaren op de Nieuwe Wereldorde. En onze paus Franciscus zal daar een niet onbetekenende rol in spelen.

 luns3  Hoe de Vrijmetselarij zich presenteert (update 6/7/2018)


Er is een brochure van de Wassenaarse journalist Frans Micklinghoff: “Vrijmetselarij 250 jaar in Nederland”. Uit de daarvoor geraadpleegde literatuur blijkt dat het daarin geschetste beeld overeenkomt met de wijze waarop de Vrijmetselarij zich graag presenteert. Daar besteden wij nu aandacht aan samen met het daarop gelijkende opstel van oud-parlementslid Mat Herben, getiteld: “Wat is Vrijmetselarij?”

 luns8  Gods Woord – niet altijd eenduidig


In veel gevallen werd het profetisch getuigenis dat uit de mond van de profeten kwam, daartoe door God aangedreven, noch door hen, noch de toehoorders uit hun tijd goed begrepen. Natuurlijk zal men altijd pogingen hebben gedaan dat wél te begrijpen en zo kwam men dan tot gedeeltelijke en misschien zelfs juiste conclusies, waarbij het volledige begrip pas kon gaan dagen op de door God gestelde tijd, soms ver weg in de toekomst. Een frappant voorbeeld is de herinterpretatie van de Schrift onder invloed van Christus’ eerste komst. Plotseling werd het Oude Testament, en dat niet slechts voor enkele profetieën, in een heel ander licht gesteld, hetgeen verklaart waarom wij Christenen een fundamenteel andere exegese hebben dan de Joden. Eenzelfde herinterpretatie van de Heilige Schrift staat ons ongetwijfeld te wachten op de drempel van het duizendjarig Vrederijk, als Gods komende koninkrijk eindelijk, ja eindelijk gestalte krijgt. Dan zullen veel schriftuurlijke uitdrukkingen, de zogenaamde drieluikwoorden, een veel diepere en veelkleuriger betekenis kennen, en dát is wat wij in feite nu zien gebeuren.

   Israël – Arabisch conflict


In zijn veel beluisterde zondagse radiorubriek “De toestand in de wereld” noemt Hiltermann op 12 oktober 1969 de Volkskrant “rondweg antisemitisch, althans anti-Israël”. Het landelijk dagblad spande toen een proces wegens smaad tegen hem aan. Na een door de krant verloren kort geding werd tijdens een gewone rechtszaak besloten dat Hiltermann zijn uitspraak moest terugnemen, wat hij dan ook publiekelijk deed. Op verzoek van de Volkskrant behandelde de Raad voor de Journalistiek de zaak opnieuw, maar zij oordeelde naeen jaar van deliberaties de klacht ongegrond. Daarvan zei Hiltermann: “De meest gerede, meest bevoegde, de enige waarlijk deskundige instantie, de Raad voor de Journalistiek,koos mijn zijde.” (1) In 1974, dus na de Yom Kippur oorlog van oktober 1973, bekommentarieert hij de affaire in zijn publicatiereeks “Verzamelde Notities”, waarbij de van huis uit katholieke Hiltermann op sublieme wijze de ontstaansgeschiedenis van de moderne staat Israël in ogenschouw neemt. Deze is het die onze aandacht trekt.

 luns12  Onder het gerafelde kleed gaat Christus schuil… (update 21/01/2022)


De rook van satan is de Kerk binnengedrongen. Inmiddels moeten het duizenden zijn die als een soort vijfde colonne de Kerk hebben geïnfiltreerd. Sommigen zullen het tot bisschop hebben gebracht, misschien zelfs tot kardinaal, en enkelen staan nu ongetwijfeld aan het hoofd van een seminarie. Naast andere aspecten leggen de notities waarop de hand is gelegd op een gestructureerde en intelligente manier bloot hoe onder valse voorwendsels de kerkleer en riten moesten worden afgekalfd. Dat is pas later werkelijkheid geworden en thans duidelijk zichtbaar, …en Christus weent.

 vrijmetselarijoorsprong Oorsprong van de Vrijmetselarij (update 21/02/2022)


In 1546 was het beruchte alchimistisch convent, gemeenlijk bekend als de Vicenza Colloquia (het Venetiaans College). De bedoeling van dit College was om de krachten tegen het Katholicisme te bundelen. Ze zwoeren om de Roomse Kerk te vernietigen middels valse leerstellingen en achterbakse methoden. Daartoe moest een vereniging worden opgericht, wiens leden voor de buitenwereld verborgen zouden houden dat zij daar lid van waren. Naar buiten toe zou worden verteld dat ze de unitarische theologie aanhingen, een opvatting die de Heilige Drie-eenheid ontkent, maar hun binnenskamers gehouden filosofie omvatte het grote werk (magnum opus) om alle Christelijke sekten samen te bundelen alsook alle heidense godsdiensten, mysteriediensten, esoterische gezelschappen en gnostieke systemen. De geboorte van de alma mater van godsdiensten, tegenwoordig gekend als de Vrijmetselarij, kan terug worden gevoerd naar die noodlottige samenkomst. Toen de republiek van Venetië lucht kreeg van de samenzwering, werden Gulio Ghirlanda di Trévise en Francisco di Ruego opgepakt en gewurgd, namen ook van loges die deze personen als martelaren vereren. De anderen wisten te ontkomen.Het is een baanbrekend en doorwrocht werk omdat het de Vrijmetselarij terugvoert naar het regelrechte Satanisme, te beginnen bij de Egyptische oergnosis dat vele eeuwen later uitmondt in de gnostische ketterij. Dat geschiedde onder aanvoering van een figuur, Simon Magus geheten, die in het Boek Handelingen (hfst. 8) ten tonele komt. Dan, in 1546, kan het getraceerd worden naar het Venetiaans convent dat aan de basis heeft gelegen van de oprichting van de Moederloge der Vrijmetselarij, zo’n 170 jaar later. Dat was slechts eens stadium in de haast niet te stuiten opgang van deze God-vijandige beweging, welke nu tot zijn culminatie is gekomen in de figuur van Bergoglio, een man die zich graag paus laat noemen.

Roomse Kerk in ballingschap (6de editie – Update 1/12/22)


Er zijn drie kerken: de strijdende kerk op aarde (Ef. 6:12), de lijdende kerk (in het vagevuur) en tenslotte de zegepralende kerk. Met dat laatste wordt de kerk van de ontslapen zielen bedoeld van de grote schare uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor Gods troon en voor het Lam dat geslacht werd van vóór de grondlegging der wereld. De schare is bekleed met lange witte gewaden die zijn gewassen in het bloed van het Lam. En zij dragen palmtakken in hun handen en roepen met luider stem: De zaligheid zij aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam. (cf. Op. 7:9-10, 14; 13:8) De strijdende kerk heeft het zwaar te verduren. De overwinning staat reeds bij voorbaat vast, want er staat geschreven: “Het Lam, dat midden voor de troon staat, zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal al hun tranen afwissen.” Nóg zucht de wereld onder het meedogenloze regime van de demonische machten daarin gesteund door de wereldheersers van deze eeuw die zich door hun vuige beloftes hebben laten inpalmen, beloftes van rijkdom en mach

Het Derde Geheim van Fatima is nú (update 21/04/17)


De geschiedenis rond het Derde Geheim is een vat vol tegenstrijdigheden, intrige en bedrog. In dit artikel wordt getracht het kaf van het koren te scheiden en eindelijk, ja eindelijk, klaarheid te brengen ten aanzien van de toewijding van Rusland (was die geldig of niet?) en de inhoud van Het Derde Geheim, dat over het grote schisma handelt dat Gods Kerk in tweeën scheurt – en dat wij nu op het punt staan te beleven.

 seksualiteit-voortplanting-nl Seksualiteit en voortplanting (update 22/10/18)


De wereldbevolkingsgroei is de meeste fundamentele en doorslaggevende verstorende factor van het mensdom in deze moderne tijd. De autonome bevolkingsgroei in het verenigd Europa zal volgens Eurostat in 2015 in een daling zijn omgeslagen. Zelfs bij een agressieve immigratiepolitiek zullen na 2035 de aantallen in Europa scherp gaan dalen. Voor Griekenland, Italië, Spanje, en Duitsland is de situatie dramatisch met een vruchtbaarheidsgraad van tussen de 1,3 en 1,4 – wat het aantal nakomelingen is van de gemiddelde vrouw (het cijfer moet 2,1 zijn om de bevolking in stand te houden), wat betekent dat het inwonertal van die landen tussen 2000 en 2050 zal zijn gehalveerd! Het is in feite een wereldwijd probleem. Dus niet alleen de westerse landen lijden hieronder. Onder het mom van familieplanning en de reproductieve rechten van de vrouw zijn vooral tussen 1960 en 1980 massale door de overheid georganiseerde contraceptieve-, sterilisatie- en abortuscampagnes gevoerd in grote delen van Oost- en Zuid Azië, Afrika en het Amerikaanse continent met gevolg dat overal ter wereld een afnemende bevolkingsgroei waarneembaar is die in een negatieve spiraal dreigt te eindigen, zelfs in moslimlanden.

  De vluchtelingencrisis (Update 13/07/2018)


Hoe bestaat het dat – vanaf 2015 – de Europese Gemeenschap buiten de internationale conventies om zijn grenzen voor tientallen miljoenen migranten heeft opengesteld? In de ons overvloeiende stroom zitten oorlogsvluchtelingen, gelukzoekers, profiteurs, onruststokers, verkrachters en terroristische cellen. Hun religieuze ideologie staat mijlenver van onze waarden, normen, cultuur en maatschappelijke orde af. De laatste drie categorieën hebben zelfs de diepste minachting voor onze cultuur of wat daarvan rest. Ze walgen van ons – en voor (onze) vrouwen hebben ze niet het minste respect, wat zich uit in daden van agressie. De Paus voorspelde het al in 1993: “Ik heb de horden zien trekken uit west naar oost.” De Heilige Vader voegde daar nog aan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn met oude relieken, in het halfduister, spinnewebben, familieherinneringen. Jullie, de Kerk van het derde millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden, maar niet met wapens. Wapens zullen niet volstaan, maar een authentiek beleefd geloof.”

   De slaapwandelaars – over abortus provocatus (update 3/11/2021)


Diabolisch gedrag, het door geesten bezeten zijn, dementie, of gewoon een bepaald miskend talent. Wie zal het zeggen? Het slaapwandelen heeft generaties van wetenschappers beziggehouden, maar het raadsel blijft. Alhoewel slaapwandelgedrag in kaart is gebracht blijven de fundamentele vragen onbeantwoord. Deze titel is gekozen omdat het geestelijk vacuüm van Europa, zich uitend in de abortusindustrie, wel kan worden geobserveerd, maar toch nooit helemaal begrepen.Het tweede deel is een essay over volksbegeestering. Freud zegt dat de massa onderhevig is aan de magische macht van het woord dat in de massaziel de hevigste stormen kan opwekken. Inderdaad, deze overweldigende macht die recht door ons heen denkt, de denkmachine, is een feit. Het mediatieke woord bezit een spectrum van goddelijke weerklank alsof de massaziel slachtoffer is van een soort hypnotische bezetenheid. Het is vooral door de psyche der massa’s dat de Luciferiaanse antimacht zich manifesteert waarbij het een ‘incarnatie’ in de massa’s verkrijgt. Zoals Christus zijn lichaam van getrouwen heeft, heeft ook de tegenmacht zijn lichaam. En deze twee strijden ieder om de voorrang.

De Moderne Bijbelkritiek


Volgens het Modernisme komt ons godsidee voort uit het schimmige religieuze sentiment van de mens en vindt niet zijn ontstaan in een objectieve waarheid. De formules die we gebruiken om een religieuze waarheid uit te drukken zijn hiermee afgezwakt tot louter symbolische uitspraken. Hoe dit kan doorwerken blijkt als we even een sprong in de geschiedenis maken. Een vijftal jaar na het concilie, zo rond 1970, hield de Radboud Universiteit onder de priesters in Den Haag een enquête. En wat bleek? Voor bijna iedereen – de uitzonderingen waren zo zeldzaam dat ze niet in de uitkomst van de enquête werden verwerkt – had God opgehouden nog betekenis te hebben in hun leven; Hij was niet veel meer dan een naam geworden ver weg aan de horizon.

Meer artikelen zijn te vinden op SCRIBD.