Enkele boodschappen uit het Boek der Waarheid

booktruth01

Fragmenten uit het Boek der Waarheid over de ontwikkelingen in de kerk:

Onthoud één les. Mijn leerstellingen veranderen nooit. Zij zijn dezelfde zoals ze dat altijd geweest zijn. Zoals Ik vroeger al zei, wanneer jullie vinden dat ermee geknoeid wordt, er afgezwakt wordt, of, wat het geval zal zijn, zij verdraaid worden op een wijze die vreemd lijkt of in tegenspraak met mijn leerstellingen, wend je dan af en bid tot Mij om leiding. (Jezus Christus op 5 maart 2011)

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.
Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Jezus Christus op 20 maart 2012)

pope_wolf1

“Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen worden om een leugen te slikken. Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet. Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is. Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen. Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het geheim moeten opdragen en jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben. De veranderingen zullen beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. Er zal jullie weldra gezegd worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een verschrikkelijke leugen. De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij toe te laten jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te schenken dat jullie nodig hebben voor jullie ziel. Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe, moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het bederf reeds begonnen is. Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet! Want als jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen. Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van de heiligschennende fictie, waarvan jullie gevraagd zal worden om het in Mijn heilige naam te aanvaarden.” (Jezus Christus op 26 mei 2012)

“Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen. Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen. De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen. Hij doet dit reeds door zwarte missen die in veel katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden. Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden. Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal. Laat het bekend worden dat Ik diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en van Mij houden, zal leiden. Ik zal jullie tot gids dienen. Ik zal jullie de kracht schenken om met deze vijanden van God om te gaan. Jullie staan er niet alleen voor. Jullie mogen nooit luisteren naar leugens die jullie in Mijn naam verteld of voorgehouden worden. Maar in jullie hart kennen jullie de waarheid. Luister naar jullie hart! Blijf trouw aan alles waarvan jullie verteld werd dat het Gods wet is! Als er jullie iets voorgehouden wordt dat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, moeten jullie het de rug toekeren.”  (Jezus Christus op 23 december 2012)

“Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. Het is tijd om voorbereidingen te treffen. Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn. Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn. Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen. De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt. Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen. Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint.” (Jezus Christus op 10 juni 2012)

adoration2

“De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd op aarde was, als ketterij behandeld worden. Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigt – zul jij, Mijn dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten die voor jou kwamen. Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige dienaren, die in deze gruwel verwikkeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te reageren:
Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd!
De Leer van de Katholieke Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel Petrus, blijft onfeilbaar. Dat zal nu veranderen van zodra het fundament aan het wankelen gebracht wordt door de komende veranderingen. Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet langer herkennen, en jullie zullen je erg ongemakkelijk voelen wanneer jullie zien hoe er met mijn heilig woord geknoeid zal worden.” (Jezus Christus op 17 februari 2013)

 

“Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.” (Jezus Christus op 8 maart 2013)

 

“Religieuze verschillen zullen aanvankelijk wat vervaagd worden. Vervolgens zullen jullie binnen de kortste keren Mijn onderrichtingen niet meer herkennen, want zij zullen subtiel verdwenen zijn. In hun plaats zullen er een reeks van vage, maar poëtische, uitspraken komen die de verdraagzaamheid ten opzichte van de zonde bevorderen. De leugens, die aan argeloze kerkgangers voorgelegd worden, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Daarna zal een sterk verontrustend gevoel dat er iets niet klopt Mijn volgelingen achtervolgen. De finale misleiding zal zich voordoen wanneer de Heilige Sacramenten door heidense surrogaten vervangen werden. Alles zal aangevoerd worden door de Valse Profeet die zal beweren de hogepriester over alle religies te zijn, die tot één religie samengevoegd werden. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen.” (Jezus Christus op 9 oktober 2012)

“De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren. Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd. In de plaats daarvan zal de gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden. Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk – die weldra duidelijk zal worden – die de wereld zal verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe wereldkerk, een ene-wereldreligie, die het heidendom en de afgoderij zal invoeren. De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de Antichrist, zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde zullen brengen, het zal aan het Beest zijn.” (Jezus Christus  op 13 februari 2013)

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie voorgelegd zal worden – de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke tekenen lijken misschien aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te zien. Geleidelijk aan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, aangezien nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe concepten voor de uitvoering van de sacramenten jullie voorgelegd zullen worden. Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het nieuwe, moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne alternatieve kerk willen lanceren. Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij – die in elke hoek van de Katholieke Kerk is binnengedrongen – de overheden en de media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal voorgesteld worden.” (Jezus Christus, 13 februari 2013)

636447-vatican-pope-resign-st-peter

Op de dag dat de nieuwe ene-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen. Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.
En dan zal Mijn plan volbracht zijn.” (Jezus Christus op 15 juni 2013)

jesus-second-coming