Gods Woord niet altijd eenduidig

luns8

100826-Hubert Luns.3In veel gevallen werd het profetisch getuigenis dat uit de mond van de profeten kwam, daartoe door God aangedreven, noch door hen, noch de toehoorders uit hun tijd goed begrepen. Natuurlijk zal men altijd pogingen hebben gedaan dat wél te begrijpen en zo kwam men dan tot gedeeltelijke en misschien zelfs juiste conclusies, waarbij het volledige begrip pas kon gaan dagen op de door God gestelde tijd, soms ver weg in de toekomst. Een frappant voorbeeld is de herinterpretatie van de Schrift onder invloed van Christus’ eerste komst. Plotseling werd het Oude Testament, en dat niet slechts voor enkele profetieën, in een heel ander licht gesteld, hetgeen verklaart waarom wij Christenen een fundamenteel andere exegese hebben dan de Joden. Eenzelfde herinterpretatie van de Heilige Schrift staat ons ongetwijfeld te wachten op de drempel van het duizendjarig Vrederijk, als Gods komende koninkrijk eindelijk, ja eindelijk gestalte krijgt. Dan zullen veel schriftuurlijke uitdrukkingen, de zogenaamde drieluikwoorden, een veel diepere en veelkleuriger betekenis kennen, en dát is wat wij in feite nu zien gebeuren.