Boodschappen van Vassula Ryden over de Valse Profeet

vassula3

Vassula Rydén, oorspronkelijk een Grieks-Orthodoxe, begon in de jaren ’80 inspraken van de H. Drievuldigheid en de Maagd Maria te ontvangen. Zij veranderde niet van denominatie, maar in haar gewoonten (bidden,…) werd zij katholiek. Jezus vroeg haar o.a. om de Rozenkrans te leren bidden.

De boodschappen die zijn ontving werden gebundeld in de boeken die ‘Het Ware Leven in God’ genoemd worden. Daarin staan veel liefdeboodschappen van God, maar ook profetieën m.b.t. de eindtijd. Haar meeste recente boek is “De Hemel is echt, maar zo ook de Hel”.

vassula2

Over de Valse Profeet (de valse paus) kreeg zij van de Heer volgende boodschappen:

30 januari 1989

“O Mijn kind, zo velen van de Mijnen zijn verblind door de rook van Satan! De Mijnen rebelleren zonder vrees en zonder de minste aarzeling. Ze missen oprechtheid – Ik vind ook geen heiligheid in hen. Ik zoek naar liefde en vind er geen. Er is geen gerechtigheid te vinden, en Wijsheid is vervangen door dwaasheid. Deze deugden hebben hen verlaten, want hun tongen zijn gespleten en mompelen nog slechts verraad. Deze rebellen hebben de IJdelheid toegestaan hun kroon te zijn. Ongehoorzaamheid werd door hen aanvaard – werd hun scepter. Ik vind geen vrede in hen, geen enkele. Hun manier van denken is niet de Mijne – zij stormen af op de vernietiging en de ondergang van Mijn Stad.

O Kaïn ! Kaïn [verwijst naar de Valse Profeet] ? Waar is de Geest waarmee Ik je heb begiftigd ? Storm je weer af op je eigen ondergang ? Ik heb je gekend als gewelddadig sinds de dag van je geboorte, en omdat je wist dat dit niet nieuw voor Mij was, kom je nu gemaskerd aan, en gekleed als een Hogepriester. Je hebt je verkleed in Mijn gewaden, in goud en zilver, om jouw door het Zwarte Beest gegeven donkere kleren te verbergen. Je hebt geen licht in je, en om je afschuwelijke gezicht te verbergen heb je een masker op je walgelijke gezicht gezet, zodat je verschijnen zelfs de Uitverkorenen behoorlijk kan misleiden. Je masker kan Mij niet misleiden, want Mijn Ogen weten dat jij achter dat lammetjesmasker een reusachtige vernietiging verbergt – je hebt jezelf tot de tanden gewapend met Kwaad ! En nu ben je van plan de wereld te veroveren – het kleine licht uit te doven dat nog in Mijn Huis is gebleven. Jouw bedoeling is het om wetteloosheid te doen toenemen, alles wat Heilig is uit te roeien, hen die macht hebben te verwijderen en Mijn Heiligdom geheel voor jezelf op te eisen.

Dit, Mijn kind, zijn de adders die Ik je in een visioen heb laten zien – die over Mijn Heilige Sacramenten en op Mijn Tabernakel rondkruipen. Hij, de bedrieger, zal velen misleiden en de mensen zullen verblind zijn door zijn bedrieglijke gewaden. Deze arme zielen zullen ervan overtuigd zijn dat wat zij zien met eigen ogen en in hun eigen tijdperk, de Hogepriester zelf is! Met zijn luisterrijke vermomming zal hij een grote geloofsafval teweegbrengen over heel Mijn Kerk en hij zal verwoesting veroorzaken. Maar alles onder het mom van wonderen, van grote voortekenen en tekenen aan de hemel.

Mijn Eeuwigdurend Offer zal hij op de grond werpen, vertrappen en afschaffen, maar alles in gemaskerde boosaardigheid. Mijn Heilige Stad zal in de macht van Kaïn zijn, omdat zij Mijn Waarschuwingen hebben genegeerd. Ik ben onverwachts en barrevoets tot hen gekomen, maar ze hebben de spot met Mij gedreven. De macht van Kaïn zal maar van korte duur zijn, dankzij Mijn geliefde zielen die boete doen, die bidden en zichzelf opofferen. Met dit alles heb ik rekening gehouden, en jullie offers waren niet tevergeefs. Ongerechtigheid en overtreding kan door jullie gebeden worden onderdrukt.”

Heer, wat zal er gebeuren met Uw heiligen ?

“Tot Mijn grote verdriet zullen velen zich laten misleiden door zijn optreden. Vanwege zijn lamsmasker zal hij velen voor zich winnen, maar Ik heb het jullie mogelijk gemaakt werkelijk te zien hoe het er bij hem vanbinnen uitziet. Zijn innerlijk is dat van een adder – dodelijk…

Vassula, Ik zal met grote donder en met Mijn Vuur deze rebel ten val brengen, samen met zijn aanhangers. Ik zal hun schuilplaats vertrappen, daar hij gemaakt is van valsheid, en hun toevluchtsoord zal Ik tot een hoop stof maken, aangezien de fundamenten daarvan uit leugens bestaan.

Daarna zal Ik Mijn Abels roepen en hen met grote Liefde omhelzen. Ik zal hen beschermen in Mijn Heilig Hart. Ze zullen rein als duiven zijn en Mijn Heilig Hart zal hun til zijn. Kijk om je heen, zie je het niet ? Heb je niet gemerkt hoe vele van Mijn broeders tegen Mij samenzweren ? Ik word verraden, Mijn kind, zelfs door de Mijnen.”

Heer, waarom doen ze U dat aan; zou het kunnen zijn dat ze het niet beseffen ?

“Mijn kind, ze zijn verblind door ijdelheid en ongehoorzaamheid.”

Ze denken eerlijk dat ze juist handelen !

“Hoe zouden ze kunnen geloven juist te handelen, terwijl ze Mijn Wet overtreden! Ze zijn ongehoorzaam, en ongehoorzaamheid komt niet van Mij! Ze volgen de wet van Mijn tegenstander, ze zetten hun voeten precies in zijn voetsporen en worden zo naar hun eigen ondergang en val geleid! Zoals de oostenwind zal Ik deze rebellen verstrooien – wacht maar af en zie.

Wees hun voorspraak. Bemin Mij en kalmeer Mijn Gerechtigheid. Verheerlijk Mij door zielen tot Mij te brengen, om ze te redden. Mijn Ogen zijn vooral gericht op de jeugd van dit duistere tijdperk. Kom, laten we bidden tot de Vader:

“O Vader, heb medelijden met Uw kinderen, vooral met de jeugd. Neem deze zielen en plaats ze onder Uw vleugels. Red ze van de Boze. Verlos ze uit de ongeïnteresseerdheid die hen omringt, vul hen met Uw Geest van Waarheid en breng hen in Uw Licht, voor altijd en eeuwig. Amen”

Kom, rust uit, Mijn kind. Ik zal je nooit verloochenen. Ze  zullen er niet in slagen het Licht van je weg te nemen, dat Ik je heb gegeven. Wees niet bevreesd – Ik ben met je.”

5-9 augustus Rhodos 1990

“En jij (Valse Profeet met het masker van het lam), die de naam hebt trouw te zijn aan Mij en aan Mijn Naam vasthoudt, Ik weet alles over je, ja, je hebt de naam te leven en welvarend te zijn, maar toch is dat niet zo. Je bent dood en in staat van ontbinding. Heb berouw ! Ik had je talloze zielen toevertrouwd, maar de duivel heeft met jou handel gedreven om ze tegen goud en zilver in te ruilen. Ja, inderdaad! Ik weet hoe je nu leeft, je leeft als de jakhalzen, in verborgen holen (loges vd vrijmetselarij) die holen waarover Ik een open weg zal laten lopen . Ik zal plotseling over je komen en je naaktheid ontmaskeren. En als de Dag komt, zal Ik je niet toestaan te eten van de Boom des Levens. Luistert zorgvuldig: jullie preken tegen het doden, maar toch doden jullie Mijn Geest. Jullie scheppen op over de Wet en gehoorzaamt haar vervolgens niet, omdat jullie het mysterie van Mijn verborgen Manna niet begrepen hebben. Nee, jullie hebben Mijn wonderbaarlijke voedseluitreiking niet begrepen, noch het mysterie van Mijn Gedaanteverandering.

Mijn Heilige Geest vraagt jullie niet te stelen. Als jullie jezelf van Mij noemt en als jullie Mijn Wet kennen en beweren in de Waarheid te zijn, waarom leren jullie jezelf dan niet, jullie die jezelf en anderen tot priester hebt aangesteld, niet te stelen ? Maar je hebt jezelf toegestaan te worden gekocht en op subtiele wijze het beest te volgen, dat je geleerd heeft banieren van wetteloosheid op te richten. Je bent van de wereld, en Ik heb alle reden om je te veroordelen. Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog niet eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en Het te vervangen door ongerechtigheid en een Leugen.

pope_wolf1

Je beweert een Profeet te zijn om Mijn eigen Profeten te verstoten. Ben je niet bang dat je naam geschrapt zal worden uit het Boek des Levens, daar alles wat je doet eruit bestaat Mij miljoenen zielen te ontstelen en hen hun dood tegemoet te sturen? Je wonderen maken vandaag indruk op velen, en nog veel meer op de dag waarop je je zult ontdoen van Mijn Profeten door hen met het zwaard te overweldigen. Nu heb je jezelf tot de tanden bewapend om oorlog tegen hen te voeren, omdat hun getuigenis je oren stoort, en nog meer hun gehoorzaamheid aan Mijn Geboden. Ze zijn jou noch het beest gevolgd. Zij zijn degenen die trouw gebleven zijn aan Mij en nooit een leugen hun lippen hebben doen passeren, zij zijn Mijn Abels. In de ogen van de wereld zal het lijken of je hen hebt overwonnen, maar je vreugde zal maar van zeer korte duur zijn, want als een bliksem zal Ik Mijn Gerechtigheid op jou doen neerkomen. Ik zal neerdalen om weer leven in hen te ademen  en hen te doen opstaan voor jullie ogen, als zuilen van licht in Mijn Heiligdom.

Als deze aarde treurt, wegkwijnt, als haar bomen geen vruchten dragen en hun bladeren verwelken, komt dat omdat jullie niet gehoorzamen aan Mijn Wet ! Heb Ik niet gezegd : Gij zult geen vals getuigenis afleggen ? En toch wordt er in het hart van Mijn Heiligdom, waar de lanspunt ligt, waar tussen Mijn Abels ook de Kaïns zijn, ook dit gebod overtreden. De door Kaïn benoemde priesters worden nu uitgezonden naar de vier hoeken van de aarde, niet om van Mij als de Verrezene te getuigen, noch van Mijn Offer, maar om Mijn Woord te veroordelen door het naäpen van de Schriften , en aan alle naties een Valse christus te verkondigen, onder een valse oecumene. Zo wordt de wereld een portie Rationalisme en Naturalisme gegeven, een verontreinigd voedsel, een Leugen. Ik zeg jullie, zij zullen niet zegevierend blijken te zijn noch voor altijd heersen. De Gerechtigheid zal overwinnen !

Ik zal niet toelaten dat jullie voor altijd slagen, daar Ik alles over jullie weet. Ik weet hoe jullie door de macht van de draak je eigen priesters benoemen en hen op hoge zetels plaatst om Mijn eigen priesters te onderdrukken en te overweldigen. Ik zeg jullie: de tijd is bijna voorbij. Ik zal jullie van je hoge zetels neerhalen om aan de voeten van Mijn eigen priesters, Mijn heiligen en Mijn engelen te vallen en jullie te doen toegeven dat jullie de slaaf bent van het beest… Weldra, zeer spoedig, zal Ik tot jullie komen, als een dief, onverwacht, om de Leugen, de Valse christus ten val te brengen, en de Waarheid haar plaats terug te geven. Ik zal spoedig komen om dat valse beeld, dat jullie van Mij maken en dat jullie elke natie dwingen te eren, te verpletteren. Nee, zegevierend zullen jullie niet zijn !”

De rebellie is al aan het werk

17 maart 1993 (ca 20 jaar vóór het aantreden van Bergoglio op 13 maart 2013):

“Vrede zij met je. Mijn kind, jij moet aan Mijn kinderen alles leren wat Ik je gegeven heb .Wees niet bevreesd, want Ik sta voor je en Ik ben je Schild. Niemand zal ooit, het maakt niet uit hoezeer de Boze zich inspant, tussen jou en Mij te komen. Hoewel Satan mensen mobiliseert om jou te hinderen en hoewel hij hen hun krachten doet bundelen tegen jou, wees nooit bevreesd. Ik ben de Almachtige en Mij Ogen zijn getuigen van de ongerechtigheid die jou, beminde, wordt aangedaan. Ik zal je doordrenken met Mijn Sterkte en Ik zal aan al Mijn kinderen brood in overvloed geven. Ik zal jouw ijver voor Mijn Huis mijn vijanden doen verslinden, ik zal je tot een bedreiging voor hen maken, wees dus nooit bang want Ik Ben staat voor je. Mijn zegeningen rusten op je en elke vezel van je hart zal bedekt zijn met moed, sterkte en vrede. Op deze wijze zul je verzoening schenken voor de redding van zielen en voor de vernieuwing van Mijn huis op de meest volmaakte wijze.
Verhef je stem zonder vrees en profeteer, profeteer Mijn kind, om de slechtheid teniet te doen in zovele harten! Laten zij die oren hebben luisteren naar wat de Geest vandaag zegt tot de kerken, laat allen komen die dorst hebben. Schrijf en zeg tot mijn priesterzielen het volgende:

De rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd, voordat de Rebel openlijk verschijnt (2Tess 2,7-8).”

Ik zeg jullie: bemint Mijn kerk zoals ik haar bemin en zoals Ik Mijzelf voor Mijn kerk offerde om haar volkomen heilig te maken, zo moeten jullie, mijn priesters, jezelf offeren voor Haar – volgt Mij na. Ik zeg jullie dit alles en Ik weet dat Mijn schapen die Mij toebehoren naar Mijn stem zullen luisteren en Mij nooit zullen verlaten. Ik richt mij vandaag tot jullie om jullie uit de grond van Mijn hart dezelfde verbitterde woorden te zeggen die ik bij Mijn Laatste Avondmaal tot Mijn leerlingen heb gesproken: “Iemand die de tafel met mij deelt, rebelleert tegen Mij“. Ik zeg jullie dit nu voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt jullie moogt geloven dat Ik het ben die vandaag spreekt.

Mijn kindertjes, laat jullie hart niet verontrust raken, vertrouwt op Mij en weest niet bang. Weldra zal een Doop van Vuur door de Vader worden gezonden om de misdaden van de wereld te verbranden. Het uur zal komen dat machtigen Mijn Heiligdom zullen binnengaan, mensen die niet van Mij komen. In feite is dat uur er al. Ik Jezus Christus, wil mijn priesters, bisschoppen en kardinalen waarschuwen. Ik wens heel Mijn Huis te waarschuwen voor een grote beproeving. Mijn kerk nadert een grote beproeving. Bedenkt dat Ik jullie door mijn Heiligmakende Geest heb uitverkoren om Mij te verheerlijken. Ik heb jullie vanaf het begin uitgekozen om de sterke zuilen van Mijn Kerk te zijn en om door het geloof in de Waarheid te leven. Ik heb jullie uitgekozen om in Mijn Heerlijkheid te delen en Mijn lammeren te weiden. IK verzeker jullie plechtig, dat jullie spoedig door het vuur zullen worden beproefd. Bidt en vast om niet op de proef te worden gesteld. Blijft standvastig en bewaart de tradities die jullie geleerd zijn. Gehoorzaamt aan Mijn Paus (indertijd Johannes Paulus II) wat er ook gebeurt. Blijft hem trouw en Ik zal jullie de genade en de kracht geven die jullie nodig zullen hebben. Ik spoor jullie aan hem trouw te blijven en je ver te houden van iemand die tegen hem in opstand komt. Luister bovenal nooit naar iemand die hem verjaagt, laat jullie liefde voor hem nooit onoprecht worden.

[noot: Paus Benedictus werd verjaagd en Bergoglio kwam in de plaats!]

bye

Spoedig zullen jullie geconfronteerd worden met een beproeving zoals jullie nog nooit eerder ervaren hebben. Mijn vijanden zullen proberen om jullie voor zichzelf te winnen door arglistige toespraken – de Boze is al aan het werk en de Vernietiging is niet ver meer van jullie verwijdert. De Paus zal veel te lijden hebben – daarom zullen jullie allen worden vervolgt, omdat je de waarheid verkondigt en gehoorzaam bent aan Mijn Paus. Dat is ook de reden waarom ze jullie zullen haten, want hun werken zijn slecht, en inderdaad, ieder die voor het kwaad werkt haat het Licht en vermijdt het uit vrees dat zijn Vernietigend werken ontmaskerd zal worden. Ik verzeker jullie plechtig, dat elke vezel van Mijn Hart verscheurd is. Als iemand jullie weg kruist en een andere leer brengt dan welke Ikzelf geleerd heb, luister dan niet naar hem- deze mensen komen van de Bedrieger. Ik heb mijn fundamenten op Petrus gebouwd, de rots… Als iemand jullie weg kruist en jullie zegt: “verruilt je trouw voor deze Paus voor een gezonde beweging van iemand anders”, verruilt niets! Weest waakzaam! De gist van de bedrieger moge machtig zijn en goed smaken, maar in werkelijkheid is het een dodelijke misleiding. Laat niemand je bedriegen, weerstaat de tactiek van de duivel, want vandaag zullen jullie, mijn priesters, het kwaad moeten overwinnen met de kracht die jullie ontvangen van Mij, die de Waarheid ben. Jullie zullen je, als nooit tevoren, in een geestelijke oorlog bevinden met een leger dat voortkomt uit de machten van de Duisternis.

Bidt voortdurend, Mijn beminden. Ik Ben is met jullie. Ik bemin jullie allen. Geen mens heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, zoals Ik heb gedaan. Jullie zijn Mijn vrienden. Weest oprecht tegenover elkaar, bemint elkaar en blijft standvastig, zonder vrees, als de Grote Beproeving, die nu als een zwarte wolk boven Mijn Huis hangt, het zal bedekken als een zwarte sluier. Ik heb jullie dit alles nu verteld voordat het gebeurt, opdat jullie mogen geloven als het gebeurt.”

IXθY∑

Ze breken mijn tradities af om er franjes en menselijke leerstellingen voor in de plaats te stellen

27 mei 1993

“Vrede zij met je. Ik ben de Alfa en de Omega.

Blijf in Mij om Mijn Boodschap zo duidelijk te verkondigen als je zou moeten. Laat Mijn Woord verspreid worden; laat ieder Mijn Oproep horen en begrijpen hoezeer Ik hen bemin; laat hun weten dat Mijn Vijf Wonden wijd open zijn.

Mensen hebben een eindeloos vermogen om Mij te verraden en te slaan… Ik moet je met pijn en verdriet in Mijn Hart vertellen over alles wat Ik zie in Mijn Eigen Huis: vandaag trapt de Tiran al op Mijn Lichaam en wenst Mijn Eeuwigdurend Offer geheel af te schaffen. Een van hen, die onder Mijn dak leeft, verraadt Mij; hij verkondigt vrede, maar zoekt slechts het kwaad; hij brandt wierook, maar dat is om Satan op te roepen om meer macht te verkrijgen.

O Heer ! Ik kan haast niet geloven dat dit gebeurt…

En toch gebeurt het. Jullie lijken het niet te begrijpen… Hij, samen met zijn aanhangers, hebben besloten zichzelf op Mijn Troon te plaatsen en de wereld te regeren in de gewaden van profeten, en ach!… zo velen van Mijn herders zijn op een dwaalspoor gebracht door hun valse onderrichtingen en dwalingen – ze verlaten het rechte pad en dwalen om een traditie te volgen die niet van Mij afkomstig is; ze geven de heilige wetten op die Ik hun gegeven had. Ik heb jullie gewaarschuwd voor deze valse leraren en valse profeten.

Ik heb jullie gewaarschuwd dat in de laatste dagen Babylon zal worden opgericht in het hart van Mijn Heiligdom, en Mijn Heilige Plaats zal veranderen in een dievenhol, in een hol van duivels ! O dochter !… een schuilplaats voor elke verdorven geest om te verblijven en te regeren… Ze zijn druk aan het handelen in Mijn Eigen Huis. Deze kooplieden zijn zichzelf aan het begunstigen in Mijn Huis, terwijl ze de levens van Mijn volk verstrikken; ze hebben het gemunt op Mijn profeten; ze doden Mijn woordvoerders en sparen hun eigen valse profeten die dwalingen en ketterijen verspreiden ! Ze behandelen Mijn profeten met verachting ten overstaan van de wereld en liegen tegenover de wereld, die graag luistert naar laster en hoon;

ze breken Mijn Tradities af om er franjes en menselijke leerstellingen voor in de plaats te stellen – dit alles doen ze vóór Mijn Troon… Deze kooplieden bedriegen velen met schijnbare argumenten; ze plaatsen zichzelf op de beste zetels om te heersen met een Scepter van Onwaarheid.

Ik heb jou aangesteld tot Mijn Echo, ga dus en verkondig wat je hebt gehoord – zeg hun dat jullie allen leven onder de voorzegde Grote Geloofsafval. Zeg tegen Mijn herders hun ogen en oren te openen voor Mijn smartvolle oproepen, want spoedig zullen ze worden gedwongen vergif te eten en te drinken.

Roept jullie gemeenschappen bijeen en bereidt hen voor op nachtwaken met gebed en vasten. Satan is bezig iedereen op de proef te stellen; hij komt om jullie allen te verspreiden en te verdelen; hij is op weg naar Mijn Troon in Mijn Tabernakel om Mijn Bloed te verkopen en Mijn Eeuwigdurend Offer te verwijderen.  Mijn volk… Mijn erfenis… Tot jullie roep Ik uit: priesters en bedienaren van Mijn Altaar, jullie die Mij elke dag opheffen, geeft Mij nooit prijs, verkoopt Mij nooit…  Het klagen van de engelen wordt al gehoord en de hemelen beven voor wat ze zien aankomen – zelfs de duivels zijn ontzet en verbleken…

De Vijand, hij die beweert zoveel groter te zijn dan alles wat aanbeden wordt, zal zichzelf op de troon plaatsen in Mijn Heiligdom. Hij is onderweg, met een strop in zijn hand, en zet koers naar degene die door Mij is aangewezen en die de rebellie ervan weerhoudt tot een uitbarsting te komen [de ware paus]. Discreet en moedig is hij, en zijn leven wordt verteerd als een offer…  Ik zegen hem om een vaste greep te hebben op de onveranderlijke Boodschap van de Traditie, maar Satan wil hem tot zwijgen brengen om in staat te zijn zijn dwalingen te verspreiden door de monden van hen die Mijn Bloed verkopen, en jullie allen ten val te brengen.

Dit is het uur van Satan – met lage motieven voor het vernietigen van Mijn schepping; roep het uit, dochter, want die dag is nabij, en hij komt om natie na natie te vernietigen. Mijn Hart is gebroken… De Liefde was niet bang te sterven, dus ook jullie, Mijn vrienden en Mijn herders, weest niet bevreesd. Volgt Mij na – het is jullie plicht Mijn Woord en Mijn Kerk tot in de dood te verdedigen. Zegt niet: “laat mij eerst afscheid nemen van de mijnen”. Ik zeg jullie : “wie eenmaal de herdersstaf in de hand heeft en nog omziet, is Mij niet waardig noch geschikt voor Mijn Koninkrijk”. Volgt Mij in Mijn met Bloed besmeurde Voetspoor helemaal tot Calvarië.”

Er is een samenzwering onder de herders

1 juni 1993

“Vrede.Vreugde van Mijn Hart, luister: de redeneringen van sterfelijke mensen zijn geen goddelijke. Ik, de Heer, reisde door de wereld om deze te waarschuwen dat de Vijand over hen zal komen als een geweldige golf, om hen te overweldigen, maar niemand geloofde echt dat Satan ooit de poorten van Mijn Heiligdom zou binnendringen, en toch heeft hij dat gedaan… Hij is regelrecht Mijn Heiligdom binnengegaan door de zonden en de dwalingen van de Mijnen, die zich tot op de dag van vandaag verzetten tegen de herder, die Ik jullie gegeven heb. Hoe kun je dan verwachten dat Mijn lammeren deze priesters respecteren als die zelf rebelleren tegen de door Mij gekozene ? Ze schenken geen aandacht aan Mijn herder…

Verdriet overvalt Mij en Mijn Hart wordt verscheurd door wat Ik zie aankomen, en toch, wat een gedeeltelijke geloofsafval was zal nu een algemene geloofsafval worden, stevig geworteld – deze geloofsafval zal zo kolossaal zijn dat hij, als hij zich verspreidt, velen zal verzwelgen.

Mijn Heer, red ons en houd het tegen !
Uzelf hebt gezegd dat
U sterker bent dan Satan.
Waarom wacht U en laat U de
dingen uit de hand lopen ??

Samenzwering, Mijn kind, samenzwering en verraders spannen samen. Toen de Dood door de ramen van Mijn Heiligdom naar binnen was gekomen en zich goed en wel een weg naar binnen had gebaand, in het hart van Mijn Huis, heb Ik Mijn Moeder gezonden om jullie te waarschuwen.  Zeg dus niet dat Ik te lang wachtte. Dochter, de …  zijn degenen die onvoorzichtig geweest zijn – ze hebben niet Mijn Wil gezocht. Ik heb ze gewaarschuwd, maar slechts zo weinigen schenken aandacht aan Mijn waarschuwingen, zelfs in deze dagen, en ach… Hoe dikwijls heb Ik geweend om hun hoogmoed… (Ik zou hen hebben kunnen terechtwijzen in Mijn woede en hen tot stof hebben kunnen doen worden, maar Ik geef er de voorkeur aan hen met goedheid te achtervolgen.)

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen?

francis en danneels

Een ellendeling zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt.  Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen.

Ja, er zal een tijd van groot leed zijn,  ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd. Blijft daarom bereid en trouw – wat zou Ik jullie nog meer kunnen zeggen dat Ik niet al gezegd heb ? Verkondig Mijn Boodschap, Vassula.”


Belangrijke noot van de redactie: op onze website wensen wij bovenal de boodschappen van het Boek der Waarheid van Maria Divine Mercy (pseudoniem) te promoten,  te lezen op dewaarschuwing.be of hetboekderwaarheid.net, maar omdat deze bovenstaande boodschappen in rechte lijn ermee overeenstemmen wilden wij ze ook even aanhalen, om duidelijk te maken dat er nog profeten zijn die boodschappen en waarschuwingen kregen over de Valse Profeet.