Bevestigd: Bergoglio zal binnenkort ‘Summorum Pontificum’ afschaffen

Ongeveer een jaar nadat het Vaticaan een vragenlijst omtrent Summorum Pontificum, het document van Paus Benedictus XVI uit 2007, dat priesters expliciet de vrijheid geeft om een Tridentijnse H. Mis te celebreren in gelijk welke kerk, rondstuurde naar alle bisschoppenconferenties, staat het besluit vast: Bergoglio bevestigde maandag aan de Italiaanse bisschoppenconferentie dat hij van plan is het document, en dus de regeling, af te schaffen. In maart verbood Bergoglio nog alle private H. Missen in de Sint-Pietersbasiliek, in het bijzonder de Tridentijnse Missen, die nu slechts op vastgestelde tijdstippen door aangeduide priesters in de crypte mogen gecelebreerd worden.

Op maandag 24 mei zei Bergoglio tijdens een besloten vergadering met de Italiaanse bisschoppen dat hij van plan is om Summorum Pontificum binnenkort af te schaffen.

Diverse bronnen binnen de Italiaanse bisschoppenconferentie meldden dat Bergoglio een op handen zijnde hervorming aankondigde in het nadeel van het Motu proprio Summorum Pontificum.

Onafhankelijke bronnen bevestigden aan Rorate Caeli dat er een document klaarligt.

Van wat bekend werd gemaakt, zou het (op papier) een terugkeer naar de dispensatie worden, met een noodzakelijke voorafgaande toestemming van de bisschop óf van het Vaticaan, om ergens een Tridentijnse H. Mis te mogen celebreren (die dan uiteraard kan geweigerd worden). Op die manier kan men de Tridentijnse H. Mis op papier nog oogluikend toelaten en in de praktijk in het geheel verbieden.

Vragenlijst omtrent Summorum Pontificum

In april vorig jaar had het Vaticaan een brief verzonden aan alle bisschoppenconferenties ter wereld, met een bevraging over Summorum Pontificum (het decreet waarmee Paus Benedictus XVI in 2007 officieel de Tridentijnse Mis weer toeliet in de Katholieke Kerk, nadat deze jarenlang praktisch verboden was geweest in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie), en die vragen klonken vrij onheilspellend. 

Paus Benedictus schreef in 2007:

“Onmiddellijk na het Tweede Vaticaans Concilie werd verondersteld dat de aanvragen voor het gebruik van de missalen van 1962 zou gelimiteerd worden tot de oudere generatie die ermee was opgegroeid, maar in de tussentijd is het duidelijk aangetoond dat ook jonge personen deze liturgische vorm hebben ontdekt, haar aantrekkingskracht hebben ontdekt en ze vonden het een vorm van ontmoeting met het Mysterie van de Meest Heilige Eucharistie… Wat vroegere generaties als heilig hielden, blijft heilig en groot voor ons ook, en het kan niet opeens volledig verboden worden of zelfs schadelijk bevonden worden. Het betaamt ons allemaal om de rijkdommen te bewaren die zich ontwikkeld hebben in het geloof en het gebed van de Kerk, en om ze een gepaste plaats te geven.” (Benedictus XVI, 7 juli 2007, Brief aan de Bisschoppen)

Ten gevolge van Summorum Pontificum van Paus Benedictus is het nu mogelijk om op allerlei plaatsen (anders dan de kapellen van FSSPX) een Tridentijnse Mis bij te wonen. Zo werden in Vlaanderen en Nederland allerlei initiatieven opgestart. De bekende St.-Agneskerk in Amsterdam is één voorbeeld.

Maar dit is al langer een doorn in het oog van de modernisten in het Vaticaan, die het liefst de Tridentijnse Mis zouden willen zien verdwijnen en Summorum Pontificum afgeschaft zien.

Interventies van Bergoglio

Dat Bergoglio niet van de Tridentijnse Mis houdt (de Mis van vóór het Tweede Vaticaans Concilie, en daarmee ook de Mis van de heiligen, zoals de H. Pater Pio, de H. Don Bosco, de H. Pastoor van Ars en vele anderen) weten we al lang. Hij noemde het ooit een “soort van mode” waar bepaalde mensen aan verslaafd zijn. Hij heeft reeds vele kloosters en congregaties kapot gemaakt en opgedoekt omdat ze vasthielden aan de Tridentijnse Mis.

Reeds enkele maanden na zijn aantreden beval Bergoglio middels een Apostolische Commissaris die hij had aangesteld, de Franciscanen van de Immaculata, een jonge en bloeiende kloostergemeenschap met zowel een mannelijke als een vrouwelijke tak, om de H. Mis in de volkstaal te celebreren. Het celebreren van de Tridentijnse Mis werd er van de ene dag op de andere verboden. Paus Benedictus was hierover zeer bedroefd, en zei dat de maatregel van Bergoglio zijn decreet had “verwond”.

In de maanden en jaren daarna kwamen tal van andere traditionele kloostergemeenschappen aan de beurt. Zo ontsloeg hij ook in 2014 zonder pardon een Bisschop in Paraguay en bevroor hij alle priesterwijdingen in een bloeiend traditioneel seminarie. En de waslijst gaat verder (zie ons archief).

Tevens heeft Bergoglio de traditionele katholieken, die vast blijven houden aan de Tridentijnse Mis, verschillende keren beledigd. Hij zei ook ooit dat “religieus fundamentalisme” een “transversale duisternis is”, wat dat ook moge betekenen.

Andere interventies

Meer recent dan: In november 2018 werd reeds bekend dat de Italiaanse bisschoppen graag het decreet van Paus Benedictus zouden willen afschaffen, en daarmee de Tridentijnse Mis verbieden in Italië.  In januari 2019 verbood de goede vriend van Bergoglio, Mgr. Fernandez van Buenos Aires, alle Tridentijnse Missen in zijn bisdom. En in juni 2019 verbood vervolgens de door Bergoglio benoemde Grootmeester van Orde van Malta (nadat Bergoglio de vorige Grootmeester vakkundig had verwijderd) alle Tridentijnse Missen binnen de orde.

En jawel, ook dit werd 8 jaar geleden voorzegd in de boodschappen van het Boek der Waarheid:

Tot die geloofsgetrouwe priesters van Mijn Zoon, die door besluiteloosheid verscheurd zullen worden: jullie moeten je bewust zijn van de noodzaak met de barmhartige Christus verenigd te blijven. Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn.

Diegenen van jullie die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug om aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de meest verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken.

Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouder, tot er twee kampen bestaan.

Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten.

De H. Maagd Maria, 5 augustus 2013

Bron: Rorate Caeli