Summorum Pontificum op de helling – dreigt de Tridentijnse Mis weer verboden te worden?

Dat Bergoglio niet van de Tridentijnse Mis houdt (de Mis van vóór het Tweede Vaticaans Concilie, en daarmee ook de Mis van de heiligen, zoals de H. Pater Pio, de H. Don Bosco, de H. Pastoor van Ars en vele anderen) weten we al lang. Hij noemde het ooit een “soort van mode” waar bepaalde mensen aan verslaafd zijn. Hij heeft reeds vele kloosters en congregaties kapot gemaakt en opgedoekt omdat ze vasthielden aan de Tridentijnse Mis. Nu heeft het Vaticaan een brief verzonden aan alle bisschoppenconferenties ter wereld, met een bevraging over Summorum Pontificum (het decreet waarmee Paus Benedictus XVI in 2007 officieel de Tridentijnse Mis weer toeliet in de Katholieke Kerk, nadat deze jarenlang praktisch verboden was geweest in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie), en die vragen klinken vrij onheilspellend. 

Paus Benedictus schreef in 2007:

“Onmiddellijk na het Tweede Vaticaans Concilie werd verondersteld dat de aanvragen voor het gebruik van de missalen van 1962 zou gelimiteerd worden tot de oudere generatie die ermee was opgegroeid, maar in de tussentijd is het duidelijk aangetoond dat ook jonge personen deze liturgische vorm hebben ontdekt, haar aantrekkingskracht hebben ontdekt en ze vonden het een vorm van ontmoeting met het Mysterie van de Meest Heilige Eucharistie… Wat vroegere generaties als heilig hielden, blijft heilig en groot voor ons ook, en het kan niet opeens volledig verboden worden of zelfs schadelijk bevonden worden. Het betaamt ons allemaal om de rijkdommen te bewaren die zich ontwikkeld hebben in het geloof en het gebed van de Kerk, en om ze een gepaste plaats te geven.” (Benedictus XVI, 7 juli 2007, Brief aan de Bisschoppen)

Ten gevolge van Summorum Pontificum van Paus Benedictus is het nu mogelijk om op allerlei plaatsen (anders dan de kapellen van FSSPX) een Tridentijnse Mis bij te wonen. Zo werden in Vlaanderen en Nederland allerlei initiatieven opgestart. De bekende St.-Agneskerk in Amsterdam is één voorbeeld.

Maar dit is al langer een doorn in het oog van de modernisten in het Vaticaan, die het liefst de Tridentijnse Mis zouden willen zien verdwijnen en Summorum Pontificum afgeschaft zien.

Interventies van Bergoglio

Reeds enkele maanden na zijn aantreden beval Bergoglio middels een Apostolische Commissaris die hij had aangesteld, de Franciscanen van de Immaculata, een jonge en bloeiende kloostergemeenschap met zowel een mannelijke als een vrouwelijke tak, om de H. Mis in de volkstaal te celebreren. Het celebreren van de Tridentijnse Mis werd er van de ene dag op de andere verboden. Paus Benedictus was hierover zeer bedroefd, en zei dat de maatregel van Bergoglio zijn decreet had “verwond”.

In de maanden en jaren daarna kwamen tal van andere traditionele kloostergemeenschappen aan de beurt. Zo ontsloeg hij ook in 2014 zonder pardon een Bisschop in Paraguay en bevroor hij alle priesterwijdingen in een bloeiend traditioneel seminarie. En de waslijst gaat verder (zie ons archief).

Tevens heeft Bergoglio de traditionele katholieken, die vast blijven houden aan de Tridentijnse Mis, verschillende keren beledigd. Hij zei ook ooit dat “religieus fundamentalisme” een “transversale duisternis is”, wat dat ook moge betekenen.

Andere interventies

Meer recent dan: In november 2018 werd reeds bekend dat de Italiaanse bisschoppen graag het decreet van Benedictus zouden willen afschaffen, en daarmee de Tridentijnse Mis verbieden in Italië.  In januari 2019 verbood de goede vriend van Bergoglio, Mgr. Fernandez van Buenos Aires, alle Tridentijnse Missen in zijn bisdom. En in juni 2019 verbood vervolgens de door Bergoglio benoemde Grootmeester van Orde van Malta (nadat Bergoglio de vorige Grootmeester vakkundig had verwijderd) alle Tridentijnse Missen binnen de orde.

Brief aan alle bisschoppenconferenties

Nu heeft de Congregatie van de Geloofsleer (waarvan de Jezuïet Kardinaal Ladaria de Prefect is, nadat Kardinaal Müller door Bergoglio werd buiten gebonjourd) een brief verzonden naar alle bisschoppenconferenties met een bevraging omtrent Summorum Pontificum. Want Bergoglio wil zich informeren “omtrent de huidige toepassing van het voornoemde document.” Het is de bedoeling dat de vragenlijst tegen 31 juli door alle bisschoppen van alle bisdommen wordt beantwoordt.

Als men dan de vragen leest, kan men niet anders dan concluderen dat dit zeer onheilspellend is.

Dit zijn de vragen:

  1.  Wat is de situatie in uw bisdom met betrekking tot de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus?
  2. Indien de buitengewone vorm hier wordt beoefend, beantwoordt het aan een ware pastorale nood, of wordt het gepromoot door één enkele priester?
  3. Zijn er in uw opinie positieve of negatieve aspecten aan het gebruik van de buitengewone ritus?
  4. Worden de normen en voorwaarden gesteld door Summorum Pontificum gerespecteerd?
  5. Gebeurt het dat in uw bisdom de gewone vorm elementen van de buitengewone vorm heeft opgenomen?
  6. Voor het celebreren van de Mis, gebruikt u het Missaal uitgevaardigd door Paus Johannes XXIII in 1962?
  7. Zijn er, naast het opdragen van de Mis in de buitengewone vorm, andere vieringen (voorbeeld: Doopsel, Vormsel, Huwelijk, Biecht, Ziekenzalving, Wijding, Goddelijk Officie, Paastriduüm, begrafenisriten) volgens de liturgische boeken van vóór het Tweede Vaticaans Concilie?
  8. Heeft het motu proprio Summorum Pontificum een invloed gehad op het leven van de seminaries (het seminarie van het bisdom) en andere vormingshuizen?
  9. Dertien jaar na het motu proprio Summorum Pontificum, wat is uw advies over de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus?

Wat denk je dat onze bisschoppen zullen antwoorden op vraag 3 en vraag 9?

Het is duidelijk dat als onze modernistische bisschoppen zoals een Mgr. Kockerols, een Mgr. Bonny of een Mgr. De Korte deze bevraging onder hun ogen zullen krijgen, ze dan vooral zullen opteren om “deze oude modegril” maar af te schaffen.

Gezien het gros van de bisschoppen wereldwijd onder de noemer modernistisch kan geplaatst worden, is het duidelijk dat de afschaffing van Summorum Pontificum, en daarmee dus ook de Tridentijnse Missen die niet onder FSSPX vallen – wel eens in de nabije toekomst realiteit kan worden. Dit is uiteraard een ramp, maar het enige antwoord hierop is: ondergronds gaan, terug in de ‘catacomben’.

Bron: Rorate Caeli

 

De Tridentijnse Mis

latin

latin2

latin3