Vervolging van de traditionelen

Aartsbisschop Manuel Fernández, één van Bergoglio’s beste vrienden, verbiedt Tridentijnse Mis in zijn aartsbisdom

Archbishop Victor Manuel Fernandez. (CNS photo/Paul Haring)

Aartsbisschop Victor Manuel “Tucho” Fernández, ghostwriter en één van Bergoglio’s grootste bondgenoten, heeft het Motu Proprio Summorum Pontificum, en daarbij het celebreren van de Tridentijnse Mis in zijn bisdom afgeschaft en verboden.

Een half jaar nadat Manuel Fernández bezit nam van het Aartsbisdom La Plata, vaardigde hij nog vóór Kerstmis twee decreten uit waarmee hij het celebreren van de traditionele Latijnse Mis, zoals dit door het Motu Proprio Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI werd toegelaten, heeft verboden.

De decreten werden met bijzondere bezorgdheid ontvangen in de traditionele kringen. Zij zeggen dat reeds in november er geluiden waren tegen Summorum Pontificum. Op 17 december vaardigde Fernández een decreet uit waarbij hij “alle voorgaande normen van het aartsbisdom betreffende liturgische vieringen” nietig verklaarde. Een week later, op 24 december, vaardigde hij een tweede decreet uit, waarin hij beval dat de sacramenten altijd in de “volkstaal” moeten aangeboden worden, en niet in het Latijn. De Mis moet volgens datzelfde decreet, ook in de “gewone vorm” gecelebreerd worden, en “in de richting van het volk.”

Met deze autoritaire beslissing wordt Summorum Pontificum teniet gedaan. Het enige dat de traditionele katholieken in dat bisdom nog rest, is ondergronds gaan. Het is maar de vraag of nog andere liberale (aarts)bisschoppen Fernandez hierin zullen volgen. Er zijn ook reeds geruchten dat de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei door Bergoglio zal worden afgeschaft. Dit zou betekenen dat alle traditionele groeperingen die nu een Tridentijnse Mis celebreren en aanbieden voor het gelovige volk ‘in éénheid met Rome’, zouden worden verboden en ontmanteld. Een Tridentijnse Mis zal dan enkel nog bij het Priesterbroederschap van Sint Pius X te verkrijgen zijn.

Wie is Fernández ook alweer?

In juni vorig jaar nam Fernandez het tot dan toe vrij conservatieve bisdom van La Plata over. Het was precies een passage vanuit ‘De Dictator Paus’: Bergoglio aanvaardde niet enkel het ontslag van Mgr. Aguer, slechts enkele dagen na het indienen ervan, maar hij beval hem ook, via het Nunciatuur, om het bisdom onmiddellijk te verlaten en er niet te blijven om er zijn oude dag te slijten. Op 2 juni kondigde het Vaticaan de beslissing aan omtrent de vervanging van Mgr. Aguer. Wat de meesten niet wisten is dat Aartsbisschop Aguer zijn ontslag pas een week eerder had ingediend, op 24 mei. Mgr. Aguer kreeg toen van het Vaticaan de orders om op Corpus Christi, na het celebreren van zijn laatste Mis, onmiddellijk zijn koffers te nemen en het grondgebied te verlaten.

Fernández staat erom bekend dat hij een carièrejager is, die bereid is om zijn eigen positie te versterken ten koste van zijn gelijken. Bovenal heeft Fernández een grote invloed op wat Bergoglio onderricht, inclusief zijn Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia. Sandro Magister toonde dat verschillende passages van AL gewoon overgenomen werden van eerdere werken van Fernández. Niet onbelangrijk is het feit dat deze geschriften van Fernández, die later deels getransformeerd werden in Amoris Laetitia, diezelfde waren die hem in de eerste plaats in de problemen brachten bij de conservatieve Argentijnse bisschoppen. Sandro Magister schreef in 2016: “Ze gaven aanleiding voor de Congregatie van de Katholieke educatie om zijn kandidatuur voor de positie van rector van de Katholieke Argentijnse Universiteit te blokkeren.

Een ander belangrijk punt is het boek van Víctor Fernández, ‘Genees me met je mond – de kunst van het kussen‘, gepubliceerd in 1995. Het is een tekst die welbekend is bij de critici en de opponenten van Fernández. In dat boek, verlucht met erotische afbeeldingen, staan verschillende schokkende passages.

Nog schokkender zijn de citaten van een artikel geschreven door Fernández, kort nadat Bergoglio was verkozen, en waarin hij de nieuwe “paus” trachtte te verdedigen. Fernández gebruikte uiterst vulgaire zinnen zoals: “laten we niet rondn**ken,” en “Bergoglio heeft op niemand gesch*t*n.” Hij trachtte een sympathiek beeld te schetsen van Bergoglio, zeggende dat met hem er nu een kans is om “Christus terug in het center van de Kerk” te brengen. Die zogenaamde “christus” is uiteraard de antichrist.

 


Diegenen van jullie, die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.

De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven maken. Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen ouders, tot er twee kampen bestaan. Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten. Ik, de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden beschermen en door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven. (Boek der Waarheid – boodschap van O.L.Vrouw op 5-08-2013)

7 antwoorden »

 1. Schandalig. Een doodzonde. Jammer dat hij niet naar huis kan worden gestuurd. Dat is ongehoorzaamheid tegen een paus. Ook snap ik niet waarom de echte paus Benedictus XVI hiervan niets van zegt. Dit is ook een zonde.

  • Benediktus XVI heeft de actieve versie van zijn ambt verlaten en zoals ik het inschat zal hij pas weer actief worden als de ware gelovigen ondergronds gaan, wat zal gebeuren als in de toekomst de goede priesters weigeren de nieuwe misorde van Bergoglio, die er aan zit te komen, te aanvaarden.

 2. Verschrikkelijk, meer dan verschrikkelijk! Daar hoeven verder geen woorden aan vuil te worden gemaakt. Wel wil ik opmerken dat we niet onze hoop op de Priesterbroederschap van Sint Pius X moeten vestigen, want er zijn geluiden dat daar ook een progressieve wind aan het waaien is.

 3. Deze aartsbisschop wil een goed vriendje zijn van de huidige paus, misschien heeft hij ook ambitie om paus te worden wie weet?

  • |
   @willy,
   zodra het grote SCHISMA compleet is, dan maakt het niet`meer uit, wie het hoofd zal zijn van de (valse)WERELD`KERK — het allerbeste is dan, wanneer ‘r binnen die valse kerk, een forse ruzie & strijd om de macht uitbreekt — kortom : verdeeldheid, zoals ’t behoort in het huis van Satan …!?

 4. Katholieken die het universele katholiek geloof beleiden en daarom vasthouden aan Tridentijnse Heilge Mis zijn wereldwijd, ook in Nederland, al ondergronds gegaan. De vervolging door zich Rooms Katholiek noemende leden van de R.K. Is enorm en wordt door dit soort besluiten alleen maar aangemoedigd. Maar deze vervolgde en lijdende Katholieken zullen beloond worden voor hun standvastigheid. Zalig Nieuwjaar.