Herinnering: de private huiskapel (update)

Wij weten al langer dat Bergoglio niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid, of alleszins de Heer in het H. Sacrament geen respect betoont. Zijn aanvallen op de Tridentijnse (of: Traditionele Latijnse) Mis en diegenen die ervan houden, zijn legio. Nu zal hij binnenkort Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI afschaffen. Dan keren we terug naar de periode toen priesters de Tridentijnse Mis ondergronds moesten celebreren. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de langverwachte ‘oecumenische Mis’ zal geïntroduceerd worden, zogezegd in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie (om een “oecumene” met Protestanten te vormen), waardoor in Rome en op veel plaatsen in de wereld het H. Misoffer zal gestaakt worden, zoals de profeet Daniël voorzegde.

(Update 4/06 onderaan het artikel, bij de miswijn)

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

Daniël 12,8-13

1969: Introductie van de Nieuwe Mis in de volkstaal

We zouden nooit op het punt kunnen komen zijn zonder de veranderingen van na het Tweede Vaticaans Concilie. In 1969 werd door het Vaticaan de Mis in het Latijn – dat reeds eeuwenlang in de Kerk in voege was – afgeschaft (ja, de Tridentijnse Mis is jarenlang verboden geweest!) en de Mis in de volkstaal geïntroduceerd. Tevens werd het gebruik van het volksaltaar geïntroduceerd, waardoor de priester met z’n gezicht naar de gelovigen kwam te staan. Een grote en ingrijpende verandering, maar dit was niet de afschaffing van het Heilig Misoffer.

Het is een feit dat de ‘ontwerper’ van de Nieuwe Mis, Mgr. Annibale, lid was van de Vrijmetselarij.

Bugnini was secretaris van de door Paus Paulus VI ingestelde liturgiehervormingscommissie Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. Hieruit kwam het Sacrosanctum Concilium voort, de Constitutie over de Liturgie, van het Tweede Vaticaans Concilie. De constitutie is het eerste conciliedocument, waarvoor belangrijk voorwerk al was verricht door eerdergenoemde commissie van 1948 tot 1960, die was voortgevloeid uit de al langer bestaande Liturgische Beweging. De constitutie is gedateerd op 4 december 1963. In die tijd moest Bugnini overigens zijn leerstoel aan de Lateraanse Universiteit opgeven, omdat volgens Piero Marini, zijn liturgische ideeën als te progressief werden gezien.

Na het Tweede Vaticaans Concilie voerde hij in opdracht van en in samenwerking met paus Paulus VI de liturgiehervorming in. Opvallend was dat in de de liturgiehervormingscommissie zes protestantse voorgangers zaten, die meewerkten aan de ‘Nieuwe Mis’ van de katholieken.

De invloeden in de liturgische hervormingen van na Vaticanum II beperkten zich niet tot deze van Bugnini. Vanuit het Vaticaan zelf, door Paus Paulus VI, werd het volksaltaar geïntroduceerd, waardoor de priester ‘versus populum’ de H. Mis celebreert. Dat was niet bepaald door het Concilie, maar werd toen als een optie geïntroduceerd, en werd al gauw de norm. Maar er werden nog meer verregaande maatregelen geïntroduceerd, en wel in ongehoorzaamheid aan Paulus VI.

Kardinaal Suenens van Mechelen-Brussel, één van de vier moderators tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, had eveneens een grote invloed op de liturgiehervormingen. Samen met nog enkele andere modernistische bisschoppen van België, Nederland en Duitsland besloot hij om in de lage landen geknielde tongcommunie af te schaffen, knielbanken te verwijderen en staande handcommunie te introduceren. Ook werd het knielen tijdens de consecratie – het meest heilige moment van de H. Mis – afgeschaft. 

Deze ‘hervormingen’ kregen na verloop van enkele jaren een (afgedwongen?) “dispensatie” van Rome. Het kwaad was geschied, en verspreidde zich toen als een kankergezwel in de hele Kerk.

Het is echter een dwaling om – zoals sommigen – te beweren dat de Novus Ordo Missae reeds ongeldig zou zijn, want dat wil dan zeggen dat reeds 50 jaar de H. Mis werd afgeschaft in Rome, terwijl de H. Schrift en tal van profetieën zeggen dat vanaf de tijd dat het Dagelijks Offer (de H. Mis) zal gestaakt worden, er ongeveer drie en een half jaar zullen verstrijken, en dan zal het einde komen (Lees ook: De Nieuwe Misorde nader bekeken).

De consecratiewoorden werden destijds vanuit het Latijn naar de volkstaal vertaald:

Accipite et manducate ex hoc omnes, HOC EST ENIM CORPUS MEUM: ‘Neemt en eet hiervan gij allen, want DIT IS MIJN LICHAAM dat voor u gegeven is;

Accipe et bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI novi et aeterni testamenti (mysterium fidei) qui pro vobis et pro multis effundétur in remissionem peccatorum: neemt en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, DIT IS MIJN BLOED dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Velen beweren dat deze woorden reeds vervalst zijn. Fout. De woorden zijn pas vervalst als ze niet meer zeggen “DIT IS…”,

In het Evangelie staat:

Markus 14,22-25: Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten.

Dit komt ook niet overeen met de Latijnse woorden, noch met die van de volkstaal. Maar de essentie van de consecratie is: “DIT IS MIJN LICHAAM” en “DIT IS MIJN BLOED”, uitgesproken over de gedaanten door een gewijde priester. Indien een leek (bvb. een vrouw) dit zou uitspreken is de consecratie echter niet geldig.  Pas als deze woorden worden vervangen door iets anders is er in het geheel geen sprake meer van een geldige consecratie.

Denk aan de Eucharistische wonderen die gebeurd zijn met Hosties die in een Novus Ordo Mis werden geconsacreerd. Die Hosties waren na wetenschappelijk onderzoek identiek hetzelfde als die van eeuwen geleden: levend hartspierweefsel van een man van in de 30 jaar, in doodstrijd, met zelfde bloedgroep en zelfde DNA. Voorbeelden zijn: het mirakel in Argentinië in 1995 en in Mexico in 2006.

Dit mirakel zou niet plaatsvinden indien de H. Mis niet meer geldig zou zijn. En God zou nooit toelaten dat Satan dit zou imiteren in een niet-geconsacreerde hostie. Want deze mirakels bewijzen Christus Werkelijke Tegenwoordigheid – iets dat Satan net wil vernietigen.

Het is wel zo dat de Novus Ordo Mis – op de wijze hoe deze in parochiekerken wordt gecelebreerd – makkelijker aanleiding geeft tot heiligschennissen en tot een wegebben van het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid.

De overstap van de katholieke H. Mis in de volkstaal, met volksaltaar en handcommunie naar een oecumenische Mis (die niet meer geldig is) is uiteraard nu veel makkelijker geworden. Maar de H. Geest heeft ervoor gezorgd dat de Tridentijnse Mis bewaard is gebleven. De Restkerk zal dan ook bestaan uit zij die de Tridentijnse Mis celebreren en waarderen, alsook de traditioneel gezinde priesters die met eerbied en geloof de H. Mis in de volkstaal celebreren (omdat ze het zo geleerd hebben op het seminarie) en nooit zullen buigen voor Bergoglio. Wij hopen dan ook dat vele traditiegezinde priesters terug de gebruiken van oudsher mogen gaan herwaarderen (H. Mis Ad Orientem,…)

De introductie van de Mis in de volkstaal en de “hervorming” van de liturgie na 1969 was slechts het begin. De afwerking van Satans plan begon in 2013…

2013: Jorge Mario Bergoglio neemt de Stoel van Petrus over

Op 13 maart 2013 kwam Kardinaal Bergoglio mits een staatsgreep aan de macht in het Vaticaan. Hij was zeer geliefd bij de modernistische kardinalen Danneels, Kasper en Martini, en die liefde en waardering was en is wederzijds. De “devotie” van Bergoglio tot het H. Sacrament (zowel als Aartsbisschop in Buenos Aires en als “paus”) vatten wij samen in deze video:

Als er zo iemand – die Christus in het H. Sacrament zo bejegent – de H. Stoel claimt, dan zou dat voor iedereen een alarmbel moeten doen rinkelen.

2017: Private Commissie om de H. Mis te hervormen

In 2017 maakte de Italiaanse priester-klokkenluider ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen.

Bergoglio heeft toen een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén van de dingen die ze willen veranderen, om samen te kunnen ‘vieren’, is het Eucharistisch gebed. Het zou de richting uitgaan van het Eucharistisch gebed van Addai en Mari (A. Gelston, pag. 121-123), een oud oosters gebed waarin de eigenlijke consecratie afwezig is, maar waar het woord ‘herdenken’ in wordt gebruikt:

O Heer, in uw barmhartige alomtegenwoordigheid, gedenk de heiligen en de rechtvaardige vaders, de profeten en apostelen en martelaren en belijders, in herdenking van het Lichaam en Bloed van uw Christus, dat we een zuiver en heilig altaar mogen hebben, zoals u geleerd heeft in zijn Evangelie dat leven geeft. Wij ook, o Heer, uw dienaren, zijn hier vergaderd voor U, die van de traditie het voorbeeld hebben gekregen dat van U komt, verblijd, prijzend, verheffend en herdenkend, dit mysterie van de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Moge uw Heilige Geest komen rusten op dit offer van uw dienaren, voor de vergiffenis van onze zonden en tekortkomingen, de verrijzenis van de doden en voor het nieuw leven in het koninkrijk van de Hemel. En voor uw gave aan ons danken we en verheerlijken we U in uw Kerk, verlost door het kostbaar bloed van Christus,… etc.

Er zal dus een oecumenische ‘mis’ zijn, die de “heilige herdenking” zal genoemd worden, en waarin de consecratie van het brood en de wijn niet langer aanwezig zal zijn. Jammer genoeg is er meer. Cristoforo vertelt op basis van zijn betrouwbare bron:

“Men werkt aan het veranderen van het concept van “parochie”. Dit betekent dat we niet de parochie zullen hebben zoals die nu bestaat, maar het zal een “oecumenische gemeenschap” zijn. Het concept van parochiepriester, parochiehuis (alle concrete dingen die opgericht en bevolen werden door het Concilie van Trente) zullen niet langer bestaan. Ze denken eraan om in elke gemeenschap een “team van herders” aan te stellen, die zowel Katholieken, Protestanten als Anglicanen kunnen zijn, waartussen geen onderscheid meer zal gemaakt worden, en ze zullen bovendien ondersteund worden door leken.”

“Het is een totale omwenteling, die nogal verwarring en beroering zal teweegbrengen. Echter, op sommige plaatsten bestaat dit soort “pastoraal” al. In Deventer, in Nederland bijvoorbeeld, leven verschillende parochies reeds dit type “oecumene”. En de Duitse Kerk loopt niet verder achterop.”

2017: Bergoglio vaardigt Muto Proprio ‘Magnum Principum’ uit

Op 3 september 2017 werd een Motu Proprio van de hand van Bergoglio vrijgegeven betreffende de liturgie, Magnum Principum genaamd. Bergoglio heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de tekst van canon 838, die vanaf 1 oktober dat jaar in werking traden. Later in september 2017 zei Bergoglio tijdens de Nationale Week van de Liturgie in Rome dat de “liturgische hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie” onomkeerbaar is en dat een “terugkeer naar de Tridentijnse Liturgie uitgesloten” is. Hij zei nog dat de hervorming van toen nog niet volledig is doorgevoerd (waarbij hij dus opnieuw zinspeelde op het nog méér hervormen en dus afschaffen van de Mis).

Magnum Principum is niet begaan met de “originele vorm en ritus van de heilige Vaders”, maar verwijst in de plaats daarvan naar het “grote beginsel van het Tweede Vaticaans Concilie“, volgens dewelke “liturgisch gebed aangepast moet worden aan het bevattingsvermogen van de gelovigen, zodat het kan verstaan worden.” Dit betekent natuurlijk voor de liturgische revolutionairen de “gewichtige taak van het introduceren van de gewone taal in de liturgie en het voorbereiden en goedkeuren van versies van de liturgische boeken, een taak die toevertrouwd was aan de bisschoppen.”

Er wordt nu nog meer vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven aan de bisschoppen en de H. Stoel, meer bepaald de Curie (de Congergatie voor de Goddelijke Eredienst en de H.H Sacramenten) krijgt minder bevoegdheid. Weer één van die “decentraliseringen” van Bergoglio. Canon 838 van het Canoniek Recht wordt nu veranderd en wel op deze punten (in het vet):

§ 1 De leiding van de heilige liturgie komt alleen toe aan het gezag van de Kerk; zij berust namelijk bij de Apostolische Stoel en, volgens het recht, bij de diocesane Bisschop.

§ 2 Het komt de Apostolische Stoel toe de heilige liturgie van de gehele Kerk te ordenen, liturgische boeken uit te geven en aanpassingen, volgens het recht door Bisschoppenconferenties goedgekeurd,de vertaling ervan in de volkstalen te beoordelen, alsook erover te waken dat de liturgische bepalingen overal trouw in acht genomen worden.

§ 3 Het komt de bisschoppenconferentie toe vertalingen van de liturgische boeken in de volkstalen, getrouw en naar behoren aangepast binnen de vastgelegde grenzen in de liturgische boeken zelf gesteld, voor te bereiden en goed te keuren en de liturgische boeken voor de gebieden waarop ze betrekking hebben deze uit te geven, na voorafgaande beoordeling bevestiging door de Heilige Stoel.

§ 4 Het komt de diocesane Bisschop toe in de hem toevertrouwde Kerk, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, normen op liturgisch gebied te geven waaraan allen gehouden zijn.

Bergoglio beveelt op het eind van zijn brief dat deze wijzigingen moeten nageleefd worden. Waar het dus op neer komt is dat er er vrij mag worden geknoeid met het missaal, althans ‘binnen de perken’ gesteld door Bergoglio. Want waar voorheen enkel het Missaal vanuit het Latijn moest worden vertaald naar de volkstaal, kunnen er nu volop aanpassingen gebeuren. De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst verloor dus alle zeggenschap en mag de door de bisschoppen reeds ‘goedgekeurde vertaling’ enkel nog inkijken en ‘bevestigen’. Verder zal binnenkort een bondgenoot van Bergoglio als nieuwe Prefect van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst worden aangesteld, zodat alle hervormingen zonder meer zullen goedgekeurd worden. En Bergoglio zal, nadat hij reeds de Tridentijnse Mis zwaar beperkte in de Sint-Pietersbasiliek, Summorum Pontificum afschaffen, om de Tridentijnse Mis verder te gaan onderdrukken. De wereldwijde Synodale Weg die in oktober zal worden gelanceerd, zal ongetwijfeld ook deels betrekking hebben op de H. Eucharistie.

De Heer geeft in de boodschappen van het Boek der Waarheid meerdere malen aan dat wij, trouwe Katholieken, en vooral ook de priesters, zullen moeten onderduiken. De H. Eucharistie zal na verloop van tijd afgeschaft/geschorst worden en de Tegenwoordigheid van de Heer zal verdwijnen. Kerken zullen sluiten en in de kerken die openblijven zal het H. Sacrament niet meer aanwezig zijn. Die profetieën beginnen zich nu stilaan te ontvouwen. Reeds 6 jaar geleden hebben wij hierover geschreven, maar nu zijn deze profetieën onder de huidige ontwikkelingen iets actueler geworden. Denk maar aan de dictatoriale lockdownregels waardoor in het bijzonder de katholieke H. Mis zwaar geviseerd werd. In Schotland was de H. Mis zelfs geheel verboden van maart tot juli 2020 (dat is 5 maand achtereen!). Vandaar willen wij ze even in herinnering brengen.

Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk. Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte tijdsperiode voorbij zijn.

Heer op 21 januari 2010

Jullie, Mijn Kerk, zullen gedurende 1260 dagen naar de woestijn verdreven worden waar jullie je toevlucht zullen nemen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde. De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden. Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet. Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

De Heer op 15 april 2012

Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal staan.Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten, moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten.Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om jullie gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.

De Heer op 1 juli 2012

Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien. Zij zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven. Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de bescherming van Het Zegel van de Levende God geboden wordt. De tijd, waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is nu zeer dichtbij. Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de Antichrist, die binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede. Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie, Mijn priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met jullie voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan. De toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan want Ik ben Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten om ervoor te zorgen dat zij jullie van dienst zullen zijn.

De Heer op 8 juli 2012

Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken. Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden dat deze voor alle religies is, uit te roeien. Jullie zullen beschuldigd worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel zijn. In de Missen die opgedragen worden in die centra en toevluchtsoorden waar jullie trouw beloven aan de transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.

De Heer op 11 november 2012

De stormen zullen toenemen en de omwentelingen zullen in zoveel landen gevoeld worden. Aangezien de macht van de overheden de mensen, over wie zij regeren, de vrijheid ontneemt, zal er in de naties onrust gezien worden. Verder zullen de kerken, met inbegrip van al diegenen die van God –de ene Drieëne God –houden, hun diensten beginnen in te trekken en hun deuren sluiten. Het aantal kerken dat zal sluiten, zal in alle Westerse landen gezien worden. Weldra zal het teken van het communisme te zien zijn door een speciaal teken dat zal opduiken in de kerken die openblijven, in de media, op kledingstukken, in films, en dit teken zal door hooggeplaatsten trots gedragen worden.

De Heer, 17 april 2013

Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen zijn om Mijn heilig Woord te handhaven.

Jezus Christus op 5 mei 2013

Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen –van overal –zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen. Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de wereld, om de tuin geleid worden. De dag waarop de dagelijkse Offers zullen ophouden, is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie nu hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te blijven. De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden, zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen –voor de eenwording van al Gods kinderen”. De Heilige Mis zal een nieuwe betekenis krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de redenen daarvoor zullen geherdefinieerd worden. Herinner die dag Mijn woorden van nu aan jullie!

De Heer op 29 juni 2013

Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven. De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die erop zullen staan om trouw te blijven aan de traditionele praktijken van het Christendom. Deze deuren zullen voor jullie neus dichtgeslagen worden wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest sluwe manier, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie beschouwd zullen worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven. Jullie zullen uitgescholden worden als je een gewijde dienaar van Mij bent, en men zal jullie laten boeten voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu, jullie allemaal! Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen zodat 9jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen. Alle genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden

De Heer op 5 augustus 2013

Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het Ware Woord van God verkondigen en die de Sacramenten aan Gods volk bedienen, zoals bepaald door Mijn Apostelen. Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Offer van de Mis, zoals het door Mij was voorgeschreven, kunnen zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal vermorzeld worden –haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein overblijfsel zijn van wat het eens was.

De Heer op 1 september 2014

Download HIER het hele document met alle boodschappen m.b.t. de Eucharistie en de Restkerk.

In de boodschappen wordt er gesproken over het oprichten van schuilkerken, “ondergrondse” kerken of plaatsen waar men kan bijeenkomen en de H. Mis bijwonen en Jezus aanbidden in het H. Sacrament.

In tijden van vervolgingen werd steeds gebruik gemaakt van schuilkerken of huiskerken of -kapellen. Denk maar aan de periode van na de Reformatie in Nederland, toen de Katholieke H. Mis verboden was. In Amsterdam kun je heden nog steeds het museum ‘Ons Lieve Heer op Solder‘ bezoeken: een schuilkerk op de zolder van een woning uit 1661.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam

Dit was uiteraard een vrij chique ‘schuilkerk’. H. Missen werden na de Franse Revolutie ook in huizen, schuren en andere plaatsen opgedragen. Ook in de Sovjet-Unie waren HH. Missen zeldzaam. Mgr. Athanasius Schneider verhaalt in het boekje ‘Het is de Heer’, verkrijgbaar bij Uitgeverij De Boog, hoe een priester bij hen langskwam om de H. Mis te lezen en naderhand een Hostie achterliet voor Eucharistische aanbidding. Kort daarop werd deze priester opgepakt en naar de goelag in Siberië gestuurd.

Om te zorgen dat de H. Missen kunnen blijven doorgaan, is het voor wie dat zich kan veroorloven, daar plaats voor heeft en zich daartoe geroepen voelt, uiteraard goed om voorbereidingen te treffen en ook een schuilkerk of -kapel in te richten. Denk eraan dat priesters die trouw zullen blijven hier misschien nog niet aan denken en verrast zullen worden door de aanstaande grote omwentelingen. Als een priester ver moet reizen of moet vluchten, is het goed om alle gerief voor een H. Mis in huis te hebben, zodat hij daar niet met een hele valies met kazuifels etc. moet toekomen.

Een korte handleiding

Het meest voor de hand liggende is een private huiskapel. Gebruik daarvoor een extra kamer die u niet vaak gebruikt, zoals de logeerkamer, of bvb. de zolder.

De basisbenodigdheden voor de private huiskapel

1. Altaar en tabernakel

U kunt vaak afgedankte tabernakels vinden op tweedehands websites tegen een voordelige prijs. Aarzel niet om een tabernakel te kopen waar nog wat werk aan is: een laagje verf en wat afwerking met goudverf (o.a. hier te bestellen) kan wonderen doen. U kunt uiteraard ook zelf een tabernakel maken door bvb. een geschikt kastje, zoals een houten verbandkastje, om te bouwen, te schilderen en te stofferen enz.

Als altaar kan men een hoge tafel nemen, of een hoge kast die daarvoor kan dienen. Ieder moet voor zich bepalen hoe het geheel er uiteindelijk moet uitzien.

Zoek ook twee kandelaars en een altaarkruis. Dat kan men makkelijk goedkoop op tweedehands websites vinden, of in de kringwinkel. Kaarsen kan men kopen in de supermarkt of online bestellen.

Een altaarkleed is enkel noodzakelijk voor de H. Mis, maar kan uiteraard ook dienen om het altaar ‘aan te kleden’. Het tabernakel kan men op het altaar plaatsen, of als het altaar een kast is, kan het tabernakel ook (tijdelijk) in de kast geplaatst worden. Dat bepaalt u zelf.

2. Vaatwerk en kerkelijk linnen

Zorg voor een kleine monstrans, zodat u Eucharistische aanbidding kunt houden met medegelovigen, wanneer dat in een gewone kerk onmogelijk zal zijn geworden. Een ciborie, een kelk en een pateen, en eventueel een pyxis, zijn ook geen overbodige luxe. U koopt die best nieuw, want tweedehands gaat het vaak om antiek, waarvoor woekerprijzen worden gevraagd.

Volgens de liturgische voorschriften mogen die niet uit breekbare materialen bestaan (glas of aardewerk) en moeten die best verzilverd, uit zilver of verguld zijn.

Onderaan dit artikel geven wij een lijst van winkels en websites.

Kerkelijk linnen (corporale, palla, kelkdoekje, bursa, en altaardwaal etc) kan men af en toe vinden op tweedehands websites (2dehands.be en marktplaats.nl). Voor altaardwaal kan men ook katoenen tafelkleden gebruiken.

3. Ampullen, miswijn en hosties

Zorg voor twee kannetjes of flesjes om het water en de wijn in te doen, alsook een schaaltje om die kannetjes op te zetten.

Miswijn. Er mogen dus geen wijnen gebruikt worden waar ingrediënten niet afkomstig van druiven aan werden toegevoegd. Er mag niet met de wijn geknoeid zijn. De toegevoegde alcohol, waardoor de wijn versterkt wordt, moet ook van druiven afkomstig zijn (dit is bij portwijnen wel het geval).

Gewone wijn (11-13% alcohol), eens geopend, bewaart hooguit een week. Miswijn is wat sterker en gaat langer mee (doordat het alcoholpercentage rond de 15% is).

Het alcoholpercentage mag volgens een Vaticaans besluit uit 1896 de 18% niet overschrijden. De toegevoegde alcohol, waardoor de wijn versterkt wordt, moet ook van druiven afkomstig zijn (dit is bij portwijnen het geval). Portwijnen zijn eventueel mogelijk indien er geen verdere additieven zijn en het alcoholpercentage 18 of lager is, maar het is veiliger de liturgische miswijn aan te schaffen.

Hosties kan men vinden in liturgische webwinkels. Zie onderaan bij de lijst winkels.

4. Liturgische gewaden

Een albe (wit onderkleed) een stola en een kazuifel. U kunt vaak goedkoop een afgedankte (maar vaak nog mooie) kazuifel met stola op tweedehands websites op de kop tikken.

5. Altaarmissaal

Tegenwoordig kan men op tweedehands websites vaak de Latijns-Nederlandse volksmissalen vinden (Mis- en Vesperboek). Die zijn bruikbaar, maar wel aan de kleine kant voor gebruik op het altaar. Ook de Evangelielezingen e.d. staan daarin. Oude Latijnse Altaarmissalen kan men ook makkelijk vinden op tweedehands websites, maar die zijn vaak niet zo goedkoop.

Voor een Nederlands altaarmissaal verwijzen wij naar het klein altaarmissaal met de verbeterde (!) consecratiewoorden, uitgegeven door de Nederlandse Kerkprovincie in 2014.

6. Extra’s

Eventueel kunt ook ook op zoek gaan naar een relikwie van één of andere heilige, om in uw kapel te plaatsen. Ook een Paaskaars is een optie.

Vul uw kapel zelf aan met wat oude (kerk)stoelen en een heiligenbeeld, of een religieuze prent.

Aanbevolen winkels

U kunt goedkoop kerkelijk vaatwerk bestellen bij Divine Church Supplies in India. Verzending gebeurt via DHL. Voor $47 hebt u al een kleine vergulde kelk en pateen.

Ook bij Bel-Art in België kunt u allerlei liturgische artikelen vinden.

Holy-Art in Italië is ook een grote verdeler van kerkartikelen, waar u ook hosties en miswijn kunt kopen. (munteenheid kunt u onderaan in € wijzigen)

Papot in Nederland heeft eveneens een grote keuze aan hosties.

Succes!