Hervormingen

Bergoglio weer een stapje dichter bij het afschaffen van het H. Misoffer

Bergoglio op bezoek in de kapel van de nuntius in Bogota, Colombia op 6 september. Iedereen zat geknield, behalve één: Bergoglio. Een blogger voegde daar volgende woorden aan toe: “Non Serviam!” (“Ik zal niet dienen!”). Een paar dagen later zou Bergoglio met zijn zijn hoofd tegen een hoek van de pausmobiel slaan een een blauw oog oplopen. Foto: CNN.

We weten al van het begin van de ‘heerschappij’ van antipaus Bergoglio dat hij een afkeer heeft voor Christus in het Heilig Sacrament. Hij knielt nooit voor het H. Sacrament (noch op het altaar, noch in het tabernakel) en hij vertoont steevast een blik van afschuw als hij de H.H. Gedaanten opheft tijdens de Mis. Bergoglio heeft al meermalen aangegeven dat hij een afkeer heeft voor de Tridentijnse Liturgie. Hij noemde het ooit een soort van mode, waar mensen verslaafd aan zijn. Begin dit jaar was er een anonieme blogger, Fra Cristoforo, die het complot van Bergoglio voor het wijzigen van de H. Mis (vooral de consecratie) uit de doeken deed. Nu heeft Bergoglio een nieuw Motu Proprio uitgevaardigd waarin hij meer bevoegdheid geeft aan de lokale bisschoppenconferenties voor het vormgeven van de liturgische teksten (dus ook die van de consecratie). Eerder deze maand zei hij tijdens de Nationale Week van de Liturgie in Rome dat de “liturgische hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie” onomkeerbaar is en dat een “terugkeer naar de Tridentijnse Liturgie uitgesloten” is. Hij zei nog dat de hervorming van toen nog niet volledig is doorgevoerd (waarbij hij dus opnieuw zinspeelde op het nog méér hervormen en dus afschaffen van de Mis).

Op 3 september werd een Motu Proprio van de hand van Bergoglio vrijgegeven betreffende de liturgie, Magnum Principium genaamd. Bergoglio heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de tekst van canon 838, die vanaf 1 oktober in werking zal treden.

De apostolische constitutie van de H. Paus Pius V van 1570 was erop gericht dat hetzelfde Missaal zou gebruikt worden in de gehele Katholieke Kerk. De Tridentijnse liturgische hervormingen focusten zich op de veralgemening van de Latijnse Ritus van de Mis. De Mis in China, Papua-Nieuw-Guinea of in Congo werd op krak dezelfde manier gevierd als deze in Nederland of België. Het Mis-en vesperboek welke de gelovigen in de Mis gebruikten was dus overal van toepassing. Nu is dat niet meer zo.

Priesterwijding met Tridentijnse Mis in Ta-Tung, China, in 1931. Foto: Maandblad Missiën van Scheut.

Magnum Principum

Het is al niet genoeg dat men de Latijnse Mis als een soort aftands relikwie naar de zolder heeft verwezen, Bergoglio doet er nu nog een schepje bovenop. Magnum Principum is niet begaan met de “originele vorm en ritus van de heilige Vaders”, maar verwijst in de plaats daarvan naar het “grote beginsel van het Tweede Vaticaans Concilie“, volgens dewelke “liturgisch gebed aangepast moet worden aan het bevattingsvermogen van de gelovigen, zodat het kan verstaan worden.” Dit betekent natuurlijk voor de liturgische revolutionairen de “gewichtige taak van het introduceren van de gewone taal in de liturgie en het voorbereiden en goedkeuren van versies van de liturgische boeken, een taak die toevertrouwd was aan de bisschoppen.”

Er wordt nu nog meer vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven aan de bisschoppen en de H. Stoel, meer bepaald de Curie (de Congergatie voor de Goddelijke Eredienst en de H.H Sacramenten) krijgt minder bevoegdheid. Weer één van die “decentraliseringen” van Bergoglio. Canon 838 van het Canoniek Recht wordt nu veranderd en wel op deze punten (in het vet):

§ 1 De leiding van de heilige liturgie komt alleen toe aan het gezag van de Kerk; zij berust namelijk bij de Apostolische Stoel en, volgens het recht, bij de diocesane Bisschop.

§ 2 Het komt de Apostolische Stoel toe de heilige liturgie van de gehele Kerk te ordenen, liturgische boeken uit te geven en aanpassingen, volgens het recht door Bisschoppenconferenties goedgekeurd,de vertaling ervan in de volkstalen te beoordelen, alsook erover te waken dat de liturgische bepalingen overal trouw in acht genomen worden.

§ 3 Het komt de bisschoppenconferentie toe vertalingen van de liturgische boeken in de volkstalen, getrouw en naar behoren aangepast binnen de vastgelegde grenzen in de liturgische boeken zelf gesteld, voor te bereiden en goed te keuren en de liturgische boeken voor de gebieden waarop ze betrekking hebben deze uit te geven, na voorafgaande beoordeling bevestiging door de Heilige Stoel.

§ 4 Het komt de diocesane Bisschop toe in de hem toevertrouwde Kerk, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, normen op liturgisch gebied te geven waaraan allen gehouden zijn.

Bergoglio beveelt op het eind van zijn brief dat deze wijzigingen moeten nageleefd worden. Waar het dus op neer komt is dat er er vrij mag worden geknoeid met het missaal, althans ‘binnen de perken’ gesteld door Bergoglio. Want waar voorheen enkel het Missaal vanuit het Latijn moest worden vertaald naar de volkstaal, kunnen er nu volop aanpassingen gebeuren. De Curie en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kunnen de door de bisschoppen reeds ‘goedgekeurde vertaling’ enkel nog inkijken en bevestigen – de beoordeling van de aanpassingen zal wellicht niet veel voorstellen, denken we maar aan het ‘nieuw’ Onze Vader, waarbij bekoring door beproeving werd vervangen en dit ook door het Vaticaan werd goedgekeurd. Wat de plaatselijke bisschoppenconferentie heeft besloten is dus nu bindend en moet enkel door de Congregatie worden bekrachtigd. De verantwoordelijkheid van de vertaling ligt nu geheel bij de bisschoppen.

Dit zal uiteraard grote gevolgen hebben. De bisschoppen zullen de doos van Pandora openen en allerlei “aanpassingen” introduceren, wellicht ook aan de consecratiewoorden (zeker in onze contreien) die zo subtiel zullen zijn dat ze die wel zullen trachten te rechtvaardigen, maar die de Heilige Mis verder zullen doen afbrokkelen.

Maar dit Motu Proprio komt er uiteraard niet zomaar.

Voorstellen voor Curiehervormingen compleet binnen enkele maanden

Op 9 september begon de ‘raad van Kardinalen’, beter bekend als de C9, zijn 21ste vergadering (zonder Bergoglio, want die zit in Colombia). De secretaris, bisschop Semeraro, gaf een interview met Radio Vaticaan en zei daarin dat de voorstellen voor de hervormingen bijna rond zijn. “Ik denk dat binnen enkele maanden deze herziening min of meer compleet zal zijn. En dan zal de paus de voorstellen betreffende de Dicasterieën ter zijner beschikking hebben en ik zou van hem verwachten dat hij beslist hoe en wanneer deze in voege zullen gaan.” Hij merkte op dat Bergoglio tot nu toe een meer graduele hervorming verkoos, met een soort van rustperiode, die toestaat dat er verbeteringen worden aangebracht die onvermijdelijk gevraagd worden, terwijl de hervorming beweegt van theorie naar praktische realiteit.

Rorate Caeli merkt hierbij op dat indien deze hervormingen voltooid zullen zijn en in voege zullen gaan, dit een nog grotere verzwakking en verlies van autoriteit van de Congregaties (binnenkort enkel nog ‘Dicasteriën) van de Geloofsleer en de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten zal teweeg brengen.

Bergoglio gaf de huidige decentralisatie reeds aan in het begin van zijn “pontificaat” in de encycliek Evangelii Gaudium:

Ook het pausdom en de centrale structuren van de universele Kerk hebben er behoefte aan te luisteren naar de oproep tot een nieuwe pastorale opzet. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gezegd dat de bisschoppenconferenties op een gelijksoortige wijze als de oude patriarchale Kerken “veelvoudig en vruchtbaar werk kunnen leveren om de collegiale gesteltenis tot concrete toepassingen te brengen”. Maar deze wens is niet geheel verwezenlijkt, omdat er nog niet voldoende duidelijk een statuut van de bisschoppenconferenties is geformuleerd dat deze opvat als subjecten met concrete bevoegdheden, met insluiting van ook enige authentieke bevoegdheid op het gebied van het leergezag.Een buitensporige centralisatie maakt, in plaats van te helpen, het leven van de Kerk en haar missionaire dynamiek gecompliceerd.

Bergoglio ondermijnt het centrale leergezag en geeft alle autoriteit in handen van de bisschoppen. Zijn motto is dan ook: “Verdeel en heers.” Zo ontstaat er een schisma in de Kerk: de ene helft zegt zus, de andere zo. En zo gaat het ook met Amoris Laetitia. In Polen bijvoorbeeld zeggen de bisschoppen neen aan Communie voor hertrouwde gescheidenen, in Malta, Argentinië en België zeggen ze dat het wel mag. En zo gaat het circus verder tot de bom zal ontploffen.

De Liturgische hervorming is volgens Bergoglio “onomkeerbaar’. Hier een linkse “bevrijdingsmis” van Bergoglio in Buenos Aires. Wellicht zou Bergoglio het liefst willen dat alle Missen er in de toekomst zo uitzien: een maaltijd met een stuk brood in solidariteit met de armen.

Let op Bergoglio’s gezichtsuitdrukking…

 

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

 

Bronnen: Rorate Caeli (1)  (2); OnePeterFive


Bergoglio die een blauw oog opliep (de pausmobiel stopte abrupt en Bergoglio sloeg met zijn hoofd tegen het metalen frame van de glazen kooi) en daarbij zijn gewaden met bloed bevlekte, nadat hij weer eens weigerde te knielen voor het H. Tabernakel en tevens de Katholieken van Colombia ergerde door er de Communisten te komen steunen:

Foto: CNN

Categorieën:Hervormingen

24 antwoorden »

 1. Goed gezien: Wat Bergoglio als hoofd van het Centrale Leergezag hier doet is dé-centraliseren. Overigens roept dit ook associaties op met de bouw van de toren van Babel. Als tegenhanger hierop had Jezus eertijds kunnen profeteren: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen met een toren waarvan de spits tot in de hemel reikt, en de poorten der hel zullen geen spraakverwarring brengen”. Maar zie, de vijand heeft als onkruid tussen de tarwe toch verdeeldheid weten te zaaien, want men spreekt niet langer als uit één mond één taal.

 2. het is waar de huidige paus noemt traditie iets wat mensen van het geloof houdt . je vraagt je af of de H.Mis zo wordt vervormd dat het nog op een eucharistieviering lijkt ? Stukje en stukje brokkelt er iets af en de vraag is nu als het zo doorgaat wat er nog van overblijft? zijn hervormingen gaan langzaam maar zeker naar het modernisme en relativisme er komt een kerk onder deze paus voor elk wat wils een soort supermarkt van het geloof iedereen vindt er wil iets naar zijn goesting.

 3. Vanaf Vaticanum II is de vervorming erin geslopen, eerst meer onmerkbaar, later werd het duidelijker. Eenheid tussen gelovigen onderling is er al niet, tussen de herders dus ook niet. Jezus zou nu ook kijken naar ons, als zijn we als schapen zonder [genoeg] goede herders.

 4. De consecratiewoorden werden al eerder vaak veranderd. Dat hing soms af wie er ‘voorging’. Men heeft het ook steeds over het ‘voorgaan’ van een priester, pastoraal werker, diaken, leken. Er zit geen verschil in. Alles, behalve leken, is ‘pastor’. Het verschil tussen een pastoor en een pastoraal werker werd op die manier verdoezeld. Dit alleen al veroorzaakte veel ergernis bij behoudende katholieke gelovigen. Maar ook al wees je hen erop als leek, men bleef het doen.

 5. Ik doe de maaltijd des heren gewoon zelf ,want ik ben wedergeboren ,dus mensen wat let jullie ,gewoon door de smalle eng poort gaan ,Pinksteren de heilige geest ontvangen ,het moet toch echt in je leven gebeuren ,die gifbeker die ik moest drinken was wel vreselijk ,de haat van de wereldse mensen was een ramp .

 6. Dag Edwin, wat ‘was’ je voordat je een Pinkstermens werd. En gaat dat wel: op jezelf blijven staan (met vieren)?

 7. 1. Iedere gelovige is een priester.
  In tegenstelling met de Oude Testament kent het Nieuwe Testament geen “aangestelde”
  priesters maar is iedere christen een priester met als Hogepriester de Heer Jezus Christus. Op
  grond van de Bijbel mogen wij dus stellen dat elke gelovige gelijk is voor de Here Jezus. En
  als dit het geval is mogen wij ook stellen dat een “aangestelde predikant” welke zou mogen
  dopen en het avondmaal bedienen nergens in de Bijbel kan worden gevonden. Elke christen
  mag het Woord verkondigen, de doop uitvoeren en het avondmaal (de tafel van de Here)
  bedienen. Een christen zal de Bijbel, en niet de kerkleer of kerkenorde, als norm moeten
  nemen. Nergens leert de Bijbel een aangestelde voorgander of predikant, dit zijn menselijke
  bedenkingen die boven het Woord van de Here willen staan!

  als dit niet waar is waarom is de duivel dan woest op mij ?

 8. Protestanten ontkennen de Sacramentele Tegenwoordigheid van Christus in het H. Altaarsacrament. Maar wat betekenen dan al die wonderen? Hosties die, toen de priester twijfelde of een gelovige een heiligschennis deed, in vlees en bloed veranderden. En het vlees van de Hostie van Lanciano (Italië) in 750 is exact hetzelfde als dat van de Hostie van Tixtla (Mexico) in 2006: vlees van de hartspier van een mens (bovendien dezelfde mens- zelfde DNA) in de 30 jaar die stervende is – bloedgroep AB (typisch joods) – en komt overeen met bloedgroep op de lijkwade van Turijn. (Jezus zei: Dit is Mijn Lichaam – dit is dan ook letterlijk te nemen). Maar om het Misoffer op te dragen is er een priester nodig- iemand die daartoe gewijd werd.

  Wat jij menselijke bedenkingen noemt, noemen wij de Apostolische overlevering – dus wat Christus aan zijn apostelen leerde zonder dat dit in het Evangelie staat. Zo zei Christus ook tegen Petrus: op jou bouw ik Mijn Kerk. Wat wil dat zeggen? Het hart van de Kerk werd gesitueerd te Rome, op het graf van Petrus die in het Circus van Nero ter dood werd gebracht – dit is (was, tot nu, want de voorzegging van de H. Maagd te La Salette en Fatima gaat in vervulling) het centrale leergezag. Petrus was ook het hoofd van de Kerk (weid Mijn Lammeren) en dus paus – net zoals zijn opvolgers (en de eersten ook martelaren). De wijding is één van die apostolische overleveringen. Een Kerk zonder hoofd is geen Katholieke (betekent letterlijk Algemene -Universele) en Apostolische Kerk – want zie maar naar al die verschillende soorten protestantse Kerken (Pinkster, Lutherse, Gereformeerde, gereformeerd hervormd, Evangelische, etc etc)… Daar zit geen structuur in. Ieder denkt maar wat en creëert zijn eigen kerk.

 9. @ Edwin Vissers
  Het begrip ‘priester’ betekent in de bijbel wel het een en het ander. Er is bijvoorbeeld het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Vermits Jezus toch het Joodse priesterschap niet heeft afgeschaft, enkel een nieuw verbond gesloten, is er geen reden om zelf iets te bedenken, want het was immers de bedoeling om als Messias te worden aanvaard door alle Joden, priesters inbegrepen. In het ideale geval zouden zij allen, Herodes incluis, aan Jezus de koningstroon hebben aangeboden met verheerlijking vanwege de priesters.

 10. Ze zijn niet laf. Ze kennen de waarheid niet en hebben de kelk niet aanvaard toen ze priester werden. En we zien nu de vruchten van die weigering. Ze zitten nog steeds als de apostelen te slapen onder die olijfboom. Nog altijd niet wetend dat Jezus zich ging offeren voor de redding van onze zonde. Als je de bijbel bestudeerd en tot leven laat komen in onze tijd. Dan is het zelf onbegrijpelijk met zoveel ellende dat onze maatschappij uitstraalt, dat de hostie nog uitgedeeld kan worden aan katholieken met zware zonde. Als je weet dat een kleine zonde al vernietigd kan werken op je medemens. Zo zie je maar hoe weinig katholieken en kerkbedienaars het effect van zonde nog weten. Ze zouden wel anders handelen als ze meer zouden beseffen hoeveel ellende een zonde bij anderen mensen kan aanrichten. Een zware zonde kan zelf een heel mensenleven kapot maken. En de resultaten moeten we niet ver zoeken in onze maatschappij – depressies – verslavingen van alcohol – seks – drugs- porno – wachtlijsten voor een opname in een instelling – psychiatrie – ziekenhuis enz.. massaal zelfmoorden – verschillende relaties en partners – scheidingen – geweld – agressie – zelfmoordaanslagen – de meest schrijnende ellende is zelf te vinden naast onze deur. En dan nog zeggen dat een zonde oké is? De kerk weet duidelijk niet wat er in de wereld afspeelt – en de maatschappij is zo blind dat ze zelfs niet meer beseffen wat ze aanrichten bij anderen medemensen. We hebben dringend kerkbedienaars nodig die de kelk wel aanvaard hebben. Apostel Paulus was ook een profeet dat stond de roepen in de woestijn. Maar apostel Paulus was wel de apostel van de liefde. En heeft wel vele zielen gered door zijn ballingschap! Het applaus moet je niet op aarde zoeken – het applaus krijg je rechtstreeks van God in je hart als je zielen de weg wijst naar het ware leven – al kost het zelf je eigen leven.

  Het is voor mij geen discussie ,ik ben niet te stoppen ,Jezus heeft mij beschermd tegen alle kwaad .

 11. o ja ,ik ben katholiek ,,maar de kerk is overgenomen door lucifer ,dat hebben jullie toch wel door ,dit is de eindtijd .

 12. Edwin je bent (ooms) katholiek en viert de Mis zélf als priester. Datzelfde vertelde me een proestants bijbelgelovende man me ook jaren geleden.

 13. De kerk zit te bidden om priester roepingen ,je lacht je dood ,als het niet zo verschrikkelijk was .

 14. edwin vissers op -> {15/09/2017 om 06:24}

  Je verkondigt waarheid en leugen door elkaar en dat is gevaarlijker dan een hele leugen.
  Hitler werd ook beschermd, maar dan door het kwaad.
  Je hebt je huiswerk niet goed gedaan …hoe ben je dan toch geslaagd??? wat je daar verkondigd >> edwin vissers 14/09/2017 om 08:16.

  Ook Luther werd aangevallen door de duivel ..en had volgens alles een slechte dood en daarbij was hij ook nogeens als ‘ex’-priester getrouwd.. dat zijn geen goede papieren voor de overgang in het eeuwige.

  Ik sluit me aan bij het commentaar van de redactie.

 15. Geloven jullie maar in die star wars priester in Amersfoort ,hahahahahah

 16. ,,Het is zo overweldigend, ik weet niet wat me overkomt,” zegt Vonhögen. ,,Het leek me leuk om mijn reactie wanneer ik de trailer voor het eerst bekijk te filmen en op mijn eigen YouTube-kanaal te zetten. De volgende ochtend bleek het ineens viral te zijn gegaan. Ik begreep het niet, wat is er zo bijzonder aan? Er bestaan zo veel van dit soort filmpjes. Waarschijnlijk is het de combinatie van mijn mimiek en het feit dat ik priester ben.
  hahahahhohoho

 17. excuus voor spelfouten in vorige 2 berichtjes. Op de vroege ochtend doen ogen het niet zo goed.
  Maar Edwin, je viert dus avondmaal in je eentje.
  a) hoe kom je op dat idee
  b) wat is de functie
  c) vindt er transsubstantiatie plaats
  d) kom je door dat vieren in staat van genade?

 18. Maar Edwin, je viert dus avondmaal in je eentje.
  a) hoe kom je op dat idee
  b) wat is de functie
  c) vindt er transsubstantiatie plaats
  d) kom je door dat vieren vluchtten vechten of bidden .de keus is aan iedereen .

 19. Edwin, het is inderdaad zo dat als je vele zielen redt en je wordt gedood omdat je dat geestelijk werk doet dat dan al je zonden je vergeven worden en Jezus zal je met open armen ontvangen.

  Op 13/09/2017 om 07:26 zeg je dat je wedergeboren bent, en door welke enge poort ben je gegaan en welke gifbeker dronk je?
  Maar je leeft nog. Wat bedoel je daar dan precies mee?

  In 15/09/2017 om 06:22 maak je blijkbaar geen onderscheid tussen gemoderniseerde priesters en de priesters van de RestKerk. Of zie je daar geen verschil?

 20. Bergogilio is niet canoniek gekozen. Alles wat hij zegt, besluit of schrijft is dus van nul en generlei waarde. Wat te doen? Dien OL Moeder door het dragen van het Bruin Schapulier en het dagelijks bidden van de machtige Rozenkrans.

  Nog dit .Saint Malachy profeteerde in de 12e eeuw alle pausen tot Bergoglio aan toe. Bergoglio is de 112e en laatste. Tijdens dit pontificaat verwoesting, waarschijnlijk van de wereld, en ‘the end’. Uiterst gecondenseerde teksten, maar extreem accuraat. Kijk op: https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ

  • Dat klopt zeer zeker, maar vertel dat maar tegen de doorsnee gelovigen en hun parochiepriesters.