EXCLUSIEF: Meer details bekend over Bergoglio’s plannen voor het ‘omvormen’ van de H. Mis

Afgelopen weken maakte de Italiaanse priester ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen.

Bergoglio heeft een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén van de dingen die ze willen veranderen, om samen te kunnen ‘vieren’, is het Eucharistisch gebed. Het zou de richting uitgaan van het Eucharistisch gebed van Addai en Mari (A. Gelston, pag. 121-123), een oud oosters gebed waarin de eigenlijke consecratie afwezig is, maar waar het woord ‘herdenken’ in wordt gebruikt:

O Heer, in uw barmhartige alomtegenwoordigheid, gedenk de heiligen en de rechtvaardige vaders, de profeten en apostelen en martelaren en belijders, in herdenking van het Lichaam en Bloed van uw Christus, dat we een zuiver en heilig altaar mogen hebben, zoals u geleerd heeft in zijn Evangelie dat leven geeft. Wij ook, o Heer, uw dienaren, zijn hier vergaderd voor U, die van de traditie het voorbeeld hebben gekregen dat van U komt, verblijd, prijzend, verheffend en herdenkend, dit mysterie van de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Moge uw Heilige Geest komen rusten op dit offer van uw dienaren, voor de vergiffenis van onze zonden en tekortkomingen, de verrijzenis van de doden en voor het nieuw leven in het koninkrijk van de Hemel. En voor uw gave aan ons danken we en verheerlijken we U in uw Kerk, verlost door het kostbaar bloed van Christus,… etc.

Er zal dus een oecumenische ‘mis’ zijn, die de “heilige herdenking” zal genoemd worden, en waarin de consecratie van het brood en de wijn niet langer aanwezig zal zijn. Jammer genoeg is er meer. Cristoforo vertelt op basis van zijn betrouwbare bron:

“Men werkt aan het veranderen van het concept van “parochie”. Dit betekent dat we niet de parochie zullen hebben zoals die nu bestaat, maar het zal een “oecumenische gemeenschap” zijn. Het concept van parochiepriester, parochiehuis (alle concrete dingen die opgericht en bevolen werden door het Concilie van Trente) zullen niet langer bestaan. Ze denken eraan om in elke gemeenschap een “team van herders” aan te stellen, die zowel Katholieken, Protestanten als Anglicanen kunnen zijn, waartussen geen onderscheid meer zal gemaakt worden, en ze zullen bovendien ondersteund worden door leken.”

“Het is een totale omwenteling, die nogal verwarring en beroering zal teweegbrengen. Echter, op sommige plaatsten bestaat dit soort “pastoraal” al. In Deventer, in Nederland bijvoorbeeld, leven verschillende parochies reeds dit type “oecumene”. En de Duitse Kerk loopt niet verder achterop.”

De Biecht

“Zelfs in het Sacrament van de Biecht zijn er veranderingen op til. Ieder die nu wil, kan tenminste individueel naar de biecht gaan bij Katholieke priesters. Maar deze oecumenische gemeenschap zal periodiek “algemene biechtliturgieën” organiseren, die enkel zullen dienen om zichzelf een goed geweten te geven, in gemeenschap. Dus wie in staat is om de “vergeving van de gemeenschap” te krijgen, moet niet privaat gaan biechten. Deze stappen zijn allemaal ingesloten in de studie van de private commissie. Het is nog niet duidelijk wanneer zo’n veranderingen operationeel zullen worden. Maar van op basis van wat mijn bron vertelt, zal het zachtjes beginnen. Ondertussen zullen sommige parochies “oecumenische gemeenschappen” worden, op experimentele basis (zoals in Afrika en Latijns-Amerika). Daaropvolgend zal elk bisdom in de wereld zich moeten aanpassen.”

Geen nieuw concilie

Cristoforo besluit: “Zoals je kunt zien zal er geen nood aan zijn om een nieuw concilie te houden. Bergoglio zal het toch doen (zijn “hervormingen”). Dit is zijn intentie, en dat zal hij trachten ten uitvoer te brengen. Dus niet enkel de verandering van de Mis (wat op zich al heel ernstig is), maar de hele organisatorische structuur van de Kerk. Oecumene tot elke prijs. En denk maar niet dat de dissidenten met velen zullen zijn. Het is waar dat al deze veranderingen misschien zullen leiden tot schisma. Maar houd één iets in gedachten: de meerderheid van de Katholieke clerus zal buigen voor de wil van de Argentijnse Jezuïet.”

Bron: Anonimi della croce

Vastenretraite van Bergoglio en de Curie. Iedereen knielt, behalve één, in de Aanbidding van het H. Sacrament. Bergoglio weigert steevast zijn knie te buigen voor de Heer. Hij staat vastberaden om in koelen bloede te voltooien wat hij begonnen is: de afschaffing van de H. Eucharistie.

 

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

Uit ‘Het Ware Leven in God’, over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en het te vervangen door een ongerechtigheid en een Leugen. (Jezus Christus, 5 augustus 1990)

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling [=Bergoglio] zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn, ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd. (1 juni 1993)

Uit het Boek der Waarheid:

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op aller lei andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren. De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen. Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. Het Sacrament van de Biecht zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden omdat dit een overwinning voor Mijn Zoon zou zijn. Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden (Moeder van de Verlossing op 5 september 2013).
De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. (Jezus Christus, 30 april 2013)