Aartsbisschop Viganò over de ‘zonen van de duivel’ en de Grote Reset

“Weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment dat er geen enkele andere kardinaal, bisschop, priester of enige gewijde dienaar van Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen binnen de Kerk in hun hart weten hoe gebrekkig deze zal zijn. Zij zullen verontrust zijn, maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen zo in de minderheid zijn tegenover diegenen van wie het geloof zo zwak is, dat zij om het even welke ketterij, die in Mijn heilige naam aan Gods kinderen voorgehouden wordt, gewillig zullen accepteren. De man die Ik zal doen opstaan, is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer hij vrijuit spreekt.

(Boek der Waarheid, De Heer op 10 mei 2014 (7 jaar geleden))

Aartsbisschop Viganò voldoet geheel aan deze profetie. Hij is de enige hogere geestelijke binnen de Kerk die de situatie in Kerk en wereld klaar ziet en zijn mond durft opendoen en spreken, zoals híj dat doet.

Hieronder weer een nieuw schrijven van Aartsbisschop Viganò, over de Grote Reset, waar hij opnieuw geen blad voor de mond neemt. Men begrijpt dan ook dat de elites deze bisschop liever dood dan levend zien.

Vos ex patre Diabolo estis, et desideria patris vestri vultis facere.

De vader uit wie gij zijt is de duivel, en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt.

– Joh. 8:44

vigano crest

Ik wil de dierbare professor Massimo Viglione van harte bedanken, die me wilde uitnodigen om – op afstand zo te zeggen – deel te nemen aan de conferentie die hij heeft georganiseerd als voorzitter van de Confederatie van de Triarii. Ik doe ook mijn hartelijke groeten aan elk van de illustere deelnemers aan dit evenement. Staat u mij toe u mijn diepe achting en vurige dank uit te spreken voor uw moedige getuigenis, voor de verhelderende bijdragen en de onvermoeibare toewijding die u sinds februari vorig jaar op de meest dringende en indringende manier aan de dag legt. Ik moedig u aan om u niet terug te trekken en u niet te ontwapenen in deze dodelijke strijd waartoe we geroepen zijn als nooit tevoren in dit fatale uur van de geschiedenis.

“Word gesterkt in de Heer en in de macht van zijn macht. Bekleedt u met de wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen het bedrog van de duivel. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de vorstendommen en mogendheden, tegen de heersers van deze wereld van duisternis, tegen de geesten van het kwaad die in de hoge plaatsen wonen. Neem daarom de wapenrusting van God op, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en kunt blijven staan ​​na alle beproevingen te hebben doorstaan. ​”(Ef 6: 10-13).

De korte reflectie die ik u ga aanbieden is in zekere zin een verkorte preview van mijn presentatie op de Top van Venetië die op 30 mei zal plaatsvinden, georganiseerd door professor Francesco Lamendola, waaraan sommigen van jullie zullen deelnemen.

***

Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners te elimineren in de genocide van Holodomor, plande hij een hongersnood door voedselvoorraden in beslag te nemen, handel te verbieden, reizen te verbieden en degenen die de feiten rapporteerden te censureren. Deze misdaad tegen de menselijkheid, die onlangs door veel landen over de hele wereld als zodanig werd erkend, werd gepleegd met methoden die vergelijkbaar zijn met de methoden die zijn aangenomen tijdens de zogenaamde “noodpandemie” als onderdeel van de Grote Reset.

The Three Holodomor Genocides - Conservative News & Right ...

Een Oekraïense boer had kunnen vragen: “Waarom stuurt Stalin geen proviand, in plaats van winkels te verbieden te openen en reizen te verbieden? Beseft hij niet dat hij iedereen laat verhongeren?” Toch zou een waarnemer die niet door communistische propaganda werd beïnvloed, op hem hebben gereageerd: “Omdat Stalin alle Oekraïners wil elimineren en hij de schuld geeft aan een hongersnood die hij willens en wetens voor dit doel heeft veroorzaakt.” De boer die de vraag stelde, zou dezelfde fout hebben begaan als velen die vandaag de dag, in aanwezigheid van een vermeende pandemie, vragen waarom regeringen preventief de volksgezondheid hebben ondermijnd, nationale pandemieplannen hebben verzwakt, effectieve behandelingen hebben verboden en schadelijke, zo niet dodelijke behandelingen hebben toegediend. Bovendien dwingen ze burgers nu – met behulp van de chantage van eeuwigdurende lockdowns, bevelen om thuis te blijven, en ongrondwettelijke ‘groene paspoorten’ – om zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen immuniteit garanderen, maar die eerder betrekking hebben op ernstige bijwerkingen op korte termijn – en bijwerkingen op de lange termijn, evenals de verdere verspreiding van meer resistente vormen van het virus. Zoeken naar enige logica in wat ons wordt verteld door de reguliere media, overheidsfunctionarissen, virologen en zogenaamde ‘experts’ is praktisch onmogelijk, maar deze betoverende onredelijkheid zal verdwijnen en veranderen in de meest cynische rationaliteit als we ons standpunt maar omdraaien. Dat wil zeggen, we moeten afzien van het denken dat onze heersers handelen met ons welzijn in gedachten, en meer in het algemeen moeten we ophouden te geloven dat degenen die met ons praten eerlijk, oprecht en gemotiveerd zijn door goede principes.

Het is natuurlijk gemakkelijker om te denken dat de pandemie echt is, dat er een dodelijk virus bestaat dat miljoenen slachtoffers doodt en dat onze leiders en artsen moeten worden gewaardeerd voor de moeite die ze hebben geleverd in het licht van een gebeurtenis waar ze heel onvoorbereid op waren; of dat de “onzichtbare vijand” effectief is verslagen door het verbazingwekkende vaccin dat de farmaceutische bedrijven, met de zuiverste humanitaire geest en zonder enig economisch eigenbelang, in recordtijd hebben geproduceerd. En dan zijn er de familieleden, vrienden en collega’s die naar ons kijken alsof we gek zijn, ons ‘complottheoretici’ noemen of – zoals een zekere conservatieve intellectueel met mij is begonnen – ze zullen ons beschuldigen van het irriteren van de toon van een debat dat, indien gemodereerd, volgens hen, ons zou helpen de bewoordingen van de materie beter te begrijpen. En als onze vrienden ook onze parochie bezoeken, zullen we hen horen zeggen dat zelfs Franciscus de vaccins heeft aanbevolen, waarvan professor zus-en-zo heeft verklaard dat ze moreel aanvaardbaar zijn, zelfs als ze worden geproduceerd met geaborteerde foetussen, aangezien – zo vermaant hij ons – degenen die vandaag kritiek hebben op het Covid-vaccin, andere vaccins accepteren vaccins die tot nu toe zijn toegediend, ook al zijn die ook verkregen met abortussen.

De leugen verleidde velen, zelfs conservatieven en traditionalisten. Ook wij vinden het soms moeilijk te geloven dat de bedrijvers in ongerechtigheid zo goed georganiseerd zijn, dat ze erin zijn geslaagd informatie te manipuleren, politici te chanteren, artsen te corrumperen en zakenlieden te intimideren om miljarden mensen te dwingen een nutteloos mondmasker en het vaccin als de enige manier te zien om aan een gewisse dood te ontsnappen. En toch hoef je alleen maar de richtlijnen te lezen die de WHO in 2019 schreef – met betrekking tot de ‘Covid-19’ die nog moest komen – om te begrijpen dat er één script is onder één enkel bestuur, met acteurs die zich houden aan het deel dat aan hen is toegewezen en een groep huurjournalisten die de werkelijkheid schaamteloos verdraaien.

Laten we de hele operatie van buitenaf observeren en proberen de terugkerende elementen te identificeren: de onoverwinnelijkheid van het criminele ontwerp van de elite, de noodzaak om het te verhullen met acceptabele idealen, het creëren van een noodsituatie waarvoor de elite al een plan heeft gepland, een oplossing die anders onaanvaardbaar zou zijn. Het kan gaan om een verhoging van de financiering voor wapens of een aanscherping van de controles, zoals gebeurde onmiddellijk na de aanval op de Twin Towers, de exploitatie van de energiebronnen van Irak onder het voorwendsel dat Saddam Hoessein chemische en biologische wapens bezit, of de transformatie van samenleving en werk in de nasleep van een pandemie. Er is altijd een excuus achter deze acties, een schijnbare oorzaak, iets vals dat de werkelijkheid verbergt, een leugen; kortom: een fraude.

Liegen is het handelsmerk van de architecten van de Grote Resets van de afgelopen eeuwen: de protestantse pseudo-reformatie, de Franse revolutie, het Italiaanse Risorgimento, de Russische revolutie, de twee wereldoorlogen, de industriële revolutie, de revolutie van 1968 en de val van de Berlijnse muur. Elke keer, als u opmerkt, kwamen de duidelijke redenen voor deze revoluties nooit overeen met de echte.

In deze lange reeks Grote Resets, georganiseerd door dezelfde elite van samenzweerders, is zelfs de Katholieke Kerk er niet in geslaagd te ontsnappen. Denk er eens over na: wat vertelden de liturgisten van het concilie ons toen ze de hervormde Mis aan ons wilden opleggen? Dat de mensen het niet begrepen, dat de liturgie begrijpelijk moest worden gemaakt om een grotere deelname van de gelovigen mogelijk te maken. En in de naam van die profase, van dat valse voorwendsel, vertaalden ze de Apostolische Mis niet simpelweg in de volkstaal, maar bedachten ze in plaats daarvan een totaal andere Mis [o.a. de nieuwe toegevoegde Eucharistische gebeden, terwijl Eucharistisch gebed I het origineel is, nvdr], omdat ze het belangrijkste leerstellige obstakel voor de oecumenische dialoog met de protestanten wilden opheffen, het indoctrineren van de gelovigen in de nieuwe ecclesiologie van Vaticanum II.

Zoals alle bedriegerijen, zijn deze die door de duivel en zijn dienaren worden uitgebroed, gebaseerd op valse beloften die nooit zullen worden nagekomen, in ruil waarvoor we een bepaald goed opgeven dat nooit aan ons zal worden teruggegeven. In Eden leidde het vooruitzicht om als goden te worden tot het verlies van vriendschap met God en tot eeuwige verdoemenis, hetwelk alleen het verlossende Offer van Onze-Lieve-Heer kon herstellen. En Satan verleidde ook Onze Lieve Heer, en loog zoals gewoonlijk: “Ik zal je al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want het is in mijn handen gelegd en ik geef het aan wie ik wil. Als je je voor mij neerknielt, zal dit alles van jou zijn. ”(Luc 4: 6-7). Maar niets van wat Satan aan Onze Heer aanbood, was werkelijk van hem, noch kon hij het geven aan wie hij maar wilde, en zeker niet aan Degene die Heer en Meester van alles is. De verleiding van de duivel is gebaseerd op bedrog: wat kunnen we ooit verwachten van degene die “een moordenaar vanaf het begin” is, “een leugenaar en de vader van leugens” (Joh 8:44). Met de pandemie vertelden ze ons beetje bij beetje dat isolatie, lockdowns, maskers, avondklok, ‘live gestreamde Missen’, afstandsonderwijs, ‘slim werken’, herstelfondsen, vaccins en ‘groene paspooten’ ons in staat zouden stellen om uit de noodsituatie te komen, en omdat we in deze leugen geloofden, deden we afstand van de rechten en levensstijlen waarvan ze ons hadden gewaarschuwd dat ze nooit zouden terugkeren: “Niets zal meer hetzelfde zijn.”

Het ‘nieuwe normaal’ zal ons nog steeds worden gepresenteerd als een concessie die ons zal verplichten de ontneming van vrijheden te accepteren die we als vanzelfsprekend hadden beschouwd, en dienovereenkomstig zullen we compromissen sluiten zonder de absurditeit van onze toegeving te begrijpen en de obsceniteit van de eisen van diegenen die ons commanderen, die ons bevelen geven die zo absurd zijn dat ze echt een totale afstand van rede en waardigheid vereisen. Bij elke stap is er een nieuwe draai aan de schroef en een volgende stap richting de afgrond: als we onszelf niet stoppen in deze race naar collectieve zelfmoord, zullen we nooit meer teruggaan.

Het is onze plicht om het bedrog van deze Grote Reset aan het licht te brengen, omdat hetzelfde bedrog kan worden toegeschreven aan alle andere aanvallen die in de loop van de geschiedenis hebben geprobeerd het Verlossingswerk teniet te doen en de tirannie van de Antichrist te vestigen. Omdat dit in werkelijkheid is waar de architecten van de Grote Reset naar streven. De Nieuwe Wereldorde – een naam die een significante weerspiegeling is van het conciliaire Novus Ordo – werpt de goddelijke kosmos omver om een Helse chaos te verspreiden, waarin alles wat de beschaving in de loop van millennia nauwgezet heeft opgebouwd onder inspiratie van genade, wordt omvergeworpen en verdraaid, gecorrumpeerd en geannuleerd.

Ieder van ons moet begrijpen dat wat er gebeurt niet de vrucht is van een ongelukkige opeenvolging van toevallige gebeurtenissen, maar eerder overeenkomt met een duivels plan – in de zin dat de Boze hierachter zit – die door de eeuwen heen één enkel doel nastreeft: het scheppingswerk vernietigen, de verlossing teniet doen en elk spoor van het goede op Aarde teniet doen. En om dit te bereiken, is de laatste stap de oprichting van een synarchie waarin het bevel wordt gegrepen door een paar anonieme tirannen die naar macht dorsten, die zijn overgegeven aan de aanbidding van dood en zonde en aan de haat van het leven, deugd en schoonheid, omdat in hen de grootheid van God prijkt tegen wie ze nog steeds hun Helse “Non Serviam” uitroepen. De leden van deze vervloekte sekte zijn niet alleen Bill Gates, George Soros of Klaus Schwab, maar ook degenen die eeuwenlang in de schaduw hebben samengewerkt om het koninkrijk van Christus omver te werpen: de Rothschilds, de Rockefellers, de Warburgs en degenen die vandaag een alliantie hebben gevormd met de hoogste niveaus van de Kerk, gebruikmakend van de morele autoriteit van de paus en bisschoppen om de gelovigen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren.

We weten dat de leugen het embleem van de Duivel is, het onderscheidende teken van zijn dienaren, het kenmerk van de vijanden van God en de Kerk. God is waarheid; het Woord van God is waar, en Hij Zelf is God. De waarheid spreken, het van de daken schreeuwen, het bedrog en de makers ervan blootleggen, is een heilig werk, en geen katholiek – noch iemand die nog een greintje fatsoen en eer heeft bewaard – mag voor deze plicht terugschrikken. Ieder van ons werd bedacht, begeerd en geschapen om God eer te geven en deel uit te maken van een groots plan van de Voorzienigheid: van alle eeuwigheid heeft de Heer ons geroepen om met Hem te delen in het Verlossingswerk, om samen te werken aan de redding van zielen en de overwinning van het goede. Ieder van ons heeft vandaag de mogelijkheid om partij te kiezen voor Christus of tegen Christus, ofwel om te vechten voor de zaak van het goede, ofwel om medeplichtig te worden aan de werkers van ongerechtigheid. De overwinning van God is zeer zeker, evenals de beloning die te wachten staat op degenen die de keuze maken om de strijd aan te gaan aan de zijde van de Koning der koningen, en de nederlaag van degenen die de Vijand dienen is ook zeker, evenals hun eeuwige verdoemenis.

Deze farce zal instorten; het zal onvermijdelijk instorten! Laten we ons allemaal met hernieuwde ijver inzetten om aan onze Koning de kroon terug te geven die zijn vijanden van hem hebben weggerukt. Ik spoor u aan om Onze Lieve Heer te laten regeren in uw ziel, uw families, uw gemeenschappen, in de natie, op de werkplek, op de scholen, in de wetten en rechtbanken, in de kunsten, in de media, op alle terreinen van privé en openbaar leven.

We hebben zojuist de verjaardag gevierd van de verschijningen van de Onbevlekte Maagd aan de herderskinderen van Fatima: laten we de waarschuwing van Onze Lieve Vrouw over de gevaren en straffen die de wereld te wachten staan als ze zich niet bekeert en boete doet, in herinnering brengen. “Dit soort demon wordt alleen uitgeworpen door gebed en vasten” (Mt 17:21), zegt de Heer. Terwijl we wachten op een paus die volledig gehoorzaamt aan de verzoeken van de Moeder van God door Rusland aan Haar Onbevlekt Hart toe te wijden, laten we onszelf en onze gezinnen toewijden, volhardend in het leven van Genade onder de maatstaf van Christus de Koning. Moge onze Allerheiligste Moeder en Koningin, de Allerheiligste Maria, ook met Hem regeren.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

15 mei 2021
Sabbato post Ascensionem

Bron: Remnant Newspaper