Open brief aan Vassula Rydén: Waarom leidt u uw volgelingen naar de Valse Profeet met het lamsmasker?

Naar aanleiding van een recent rondsturen van een nieuwe email vanuit de TLIG-beweging van Vassula Rydén, waarin een zogenaamde ‘nieuwe’ boodschap werd meegedeeld, en waarbij Vassula zelf haar niet mis te verstane commentaar gaf, willen wij een open brief richten aan mevrouw Rydén.

27 november 2019

Geachte mevrouw Rydén,

Het is tegen onze zin en met pijn in het hart dat wij deze brief tot u richten. Wij van Restkerk.net hebben altijd in uw zending geloofd, en hebben steeds geloof gehecht aan uw openbaringen. Dat ze van goddelijke oorsprong zijn, wordt bewezen door het feit dat ze ruim 20 jaar op voorhand over dingen vertelden die nu aan het gebeuren zijn. Uw profetieën waarschuwden ons voor een grote beproeving die over de Katholieke Kerk zou neerdalen. Twee jaar nadat Paus Benedictus was afgetreden en “paus” Franciscus werd uitgeroepen als de nieuwe paus, hebben wij uw boodschappen er op nageslagen, en deze gebundeld die betrekking hebben op deze gebeurtenis; namelijk de boodschappen die, overeenkomend met deze van de Ierse zienster MDM, spreken over de Valse Profeet, de valse paus. De Heer waarschuwde ons duidelijk voor een “grote beproeving” die de Kerk zou bedekken “zoals een zwarte sluier,” dat de Paus zou “verjaagd” worden, dat er “een rebel” zou opstaan, dat er iemand die onder Gods dak leeft, Christus verraadt, dat deze Tiran zou opstaan en zich op de “Troon,” de Heilige Stoel, zou plaatsen, dat het Vaticaan zou veranderen in een “hol van duivels”, dat er “een samenzwering is onder de herders, die “een ellendeling” zouden doen laten opstaan in Rome, en dat er een “kolossale geloofsafval” zou komen, die “velen zal verzwelgen”,… En bovenal: “velen zouden zich laten misleiden door zijn optreden.”

Paus Benedictus XVI, die in 2013 zogezegd is afgetreden, heeft zich in werkelijkheid enkel teruggetrokken, en hij heeft niet verzaakt aan het Pausschap. Bijgevolg is hij strikt gezien nog steeds de Paus. Men is Paus totdat men sterft, tenzij men afstand doet van de munus (het ambt) en de pauselijke gewaden aflegt, en terugkeert naar de status van Kardinaal. Dat heeft Paus Benedictus XVI nooit gedaan. Paus Johannes Paulus II zei dat het concept ‘emeritus-paus’ onmogelijk is. Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari zei Paus Benedictus letterlijk voor iedereen hoorbaar: ““Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het wordt teruggetrokken (het paus zijn).” Hij zei dat hij bij zijn verkiezing besefte dat het pausschap “eeuwig” is en dat dit zo blijft, ook nadat hij de actieve uitoefening van het ambt heeft verlaten. Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel “Zijne Heiligheid”. Op 28 februari gaf Benedictus zijn laatste toespraak, en gealarmeerd omdat niemand de tekenen heeft begrepen die hij heeft gegeven, zegt hij expliciet dat hij heeft verzaakt aan de actieve bediening, maar niet aan het ambt. Zijn persoonlijke secretaris, Mgr. Georg Gänswein zei in 2016 dat Benedictus nooit zijn Petrusministerie (dus: zijn ambt) opgaf, maar het “vernieuwde”. Gänswein suggereerde dat er een contemplatieve en een actieve Paus zou kunnen bestaan, dus twee Pausen. Maar dat is onmogelijk. Er kan slechts één zichtbaar Hoofd van de Kerk zijn op aarde, en dat is diegene die werd aangesteld door Christus tijdens een geldig conclaaf. Paus Benedictus XVI werd in werkelijkheid gevangen gezet, door de “kooplieden” waarvan in uw boodschappen sprake is, de leden van de Vrijmetselarij, de volgelingen van Satan.

Nu dat deze profetieën werkelijkheid zijn geworden, en aan het worden zijn, heeft u een bocht van 180° genomen. Eerst was er de e-mail in 2013 waarin u de Ierse profetes Maria Divine Mercy afkraakte, en haar boodschappen afdeed als vals, en diegenen die ze lazen afdeed als sensatiezoekers. Een fragment (letterlijk, zoals wij het toen ontvangen hebben):

[…] A simple way of finding how false it is, is the selection of her self proclaimed name: Maria Divine Mercy, WOW! Jesus respects the baptisimal name since baptism is one of the Sacraments of the church.  A second thing: that this Pope is an antichrist and a false Pope, could they not see how he is in just a few days what sort of person he is? Third, I met him while in Argentina. He is a most kind man, simple and honest and humble.  You will see what great things will come out of his hands, and I will not be surprised if he will bring forth the dates of Easter to be one. […]

Hiermee ging u uw boekje sterk te buiten. Een profeet of boodschapper heeft NOOIT, maar dan ook nooit de bevoegdheid en het recht om over een andere profeet publiek uitspraken te doen of oordelen te vellen. U bekritiseerde haar zelfs op haar pseudoniem, maar uw huidige naam is ook niet uw doopnaam. Uw doopnaam luidt: Vassiliki Claudia Pendakis. Vanwaar haalt u het recht om iemand te bekritiseren op diens naamkeuze? Dat is toch ieders vrij recht? Vervolgens beweerde u dat u Kardinaal Bergoglio kende, en dat wij gingen zien welke “grote dingen” hij zou bewerkstelligen met betrekking tot de “eenheid”. Maar, het soort eenheid dat Jorge Bergoglio gepromoot heeft in Argentinië, is in alle geval niet de “eenheid” die Christus wenst, en die in uw boodschappen naar voor komen. Klaarblijkelijk interpreteert u uw eigen boodschappen op een foutieve en eerder wereldse manier.

Kardinaal Bergoglio tijdens een “interreligieuze” Hannuka-viering met o.a. Moslims, Joden, Hindoes en leden van de Umbanda (een soort vodoo-sekte) in 2012.

Bovendien zijn zeer veel boodschappen die de Heer via MDM ons gaf met betrekking tot het aftreden van Benedictus, en de Valse Profeet, Jorge Bergoglio, werkelijkheid geworden. Wij bundelden ze in boekvorm, met de vervulde profetie na elke boodschap. De meest sterke boodschap die uitgekomen is, is deze over de verjaging van Paus Benedictus van de H. Stoel op 11 februari 2012. Exact één jaar later, dag op dag, en uur op uur, is deze profetie in vervulling gegaan.

Er verscheen op de website van TLIG zelfs een kritiek over MDM, waar de boodschappen opnieuw ronduit worden afgedaan als vals. Wie heeft u die bevoegdheid en dat recht gegeven? De Heer zelf kan dit alleszins niet geweest zijn.

Nu, in november 2019, beweerde u, na een lange stilte, in augustus een nieuwe, wat vreemd klinkende boodschap van de Heer te hebben ontvangen, waarin staat:

[…] pas op voor degenen die de Paus veroordelen en beoordelen, het zijn kletskousen die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich; Mijn Kerk zal de waarheid altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houden… dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen […]

Nergens is er sprake van ‘Paus Franciscus’. Maar indien deze boodschap dan toch zou gaan over Bergoglio, zoals u in uw brief ook beweert, dan is er het volgende:

  1. Deze boodschap is in volledige tegenspraak met de talrijke reeds uitgekomen boodschappen van MDM, waar Jorge Bergoglio wordt bestempeld als een ‘antipaus’, als de Valse Profeet, als een bedrieger. Na zes jaar “pausschap” en de zeer vele vervulde profetieën is het overduidelijk dat deze profetieën authentiek waren. Enkel een blinde kan dit niet zien. Wij veroordelen Bergoglio niet, maar ontmaskeren hem, en weerleggen zijn daden en ketterijen.
  2. Deze boodschap is in volledige tegenspraak met uw eigen reeds uitgekomen boodschappen, waar de Heer ons had gewaarschuwd voor deze tijden, voor de Valse Profeet met het Lamsmasker, de valse paus die het Vaticaan zou innemen, zoals hij in de profetieën wordt omschreven.

Vervolgens voegde u aan deze boodschap uw eigen commentaar toe, in de vorm van twee brieven. Daarin fulmineert u fel tegen al diegenen die “tegen paus Franciscus” zouden zijn, en u eist dat diegenen die “de vervolgers van paus Franciscus” volgen de gebedsgroepen van TLIG onmiddellijk verlaten. U beschuldigt hen van het “slaan van de herder”, u zegt dat ze Franciscus belasteren en noemt hen zelfs “kanker”!

Ik ben geschokt door het feit dat ik verneem dat sommigen van jullie de vervolgers van Paus Franciscus volgen en dat jullie eraan bijdragen hem te belasteren. Jullie zijn verblind en zijn tot één van die rechters geworden die de herder slaan. Jullie moeten je schamen! Ik verzoek dat al diegenen die in onze WLIG-groepen tegen Paus Franciscus zijn, die door Christus gekozen is, onmiddellijk terugtreden en WLIG te verlaten! Weg van onze gebedsgroepen, weg uit al onze retraites en pelgrimages, omdat jullie als kanker zijn in het Lichaam van Christus! Ik luister UITSLUITEND naar wat Christus over de Paus zegt en ik luister niet naar degenen die beweren dat zij het het beste weten, ongeacht in welke positie zij zich bevinden.
Ofwel hebben deze vervolgers de profetieën in de WLIG-boodschappen betreffende de Stoel van Petrus (de Paus) niet gelezen, of ze zien gemakshalve al deze waarschuwingen van Jezus van de afgelopen jaren over het hoofd, dat in deze laatste dagen een rebellerende geest de opvolger van Petrus zal treffen. Het is niet alleen die recente boodschap van 16 augustus 2019 die de wenkbrauwen doet fronsen, waarin de toon van Jezus krachtig is, die vertelt dat degenen die de Paus vervolgen geen discipelen van Hem zijn, welk door sommigen voor hun eigen gemak werd verworpen en die niet geloven dat Jezus het heeft gezegd. Voor hen zijn de WLIG-boodschappen als een supermarkt geworden, ‘kies en pak’, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk …
Dat is hoezeer Satan hen heeft verblind! Maar Jezus heeft in al die jaren altijd over de Stoel van Petrus gesproken, en dat is niet alleen recent. Ik heb daarom besloten een paar uittreksels aan te halen om iedereen eraan te herinneren wat Jezus gezegd had en hoe krachtig Hij ons had gewaarschuwd! Ik wil dat jullie ook speciaal op de data letten. Dus wordt wakker!

Als een razende gaat u tekeer, en u citeert vervolgens enkele van uw eigen boodschappen, welke net gaan over de situatie in de Kerk vandaag, maar u interpreteert ze op uw eigen manier. In het bijzonder deze:

Gehoorzaamt aan Mijn Paus (indertijd Johannes Paulus II) wat er ook gebeurt. Blijft hem trouw en Ik zal jullie de genade en de kracht geven die jullie nodig zullen hebben. Ik spoor jullie aan hem trouw te blijven en je ver te houden van iemand die tegen hem in opstand komt. Luister bovenal nooit naar iemand die hem verjaagt, laat jullie liefde voor hem nooit onoprecht worden. (17 maart 1993)

Tot in 2013 was onze zichtbare Paus en Hoofd van de Katholieke Kerk op aarde Paus Benedictus XVI. De Maffia van Sankt Gallen, bestaande uit o.a. wijlen Kardinaal en Vrijmetselaar Martini, wijlen Kardinaal Danneels, Kardinaal Kasper, etc. die ijverde voor de aanstelling van Kardinaal Bergoglio als paus, kwam tegen hem in opstand. Paus Benedictus werd verjaagd met behulp van… de Maffia van Sankt Gallen en de Vrijmetselarij. In deze bovenvernoemde boodschap staat er duidelijk: luister nooit naar iemand die de Paus verjaagt – dat gaat zeer duidelijk over Bergoglio die in de plaats van Benedictus gekomen is, maar u lijkt dat niet in te zien. U bekritiseert uw volgelingen van het niet lezen van de boodschappen, terwijl ze wél werden gelezen, en begrepen. Maar u lijkt de tekenen van de tijd niet te herkennen en u lijkt uw eigen boodschappen niet te begrijpen. Indien de Heer bij MDM zegt dat de valse paus die na Benedictus zou komen, niet van God zou komen en verkozen zou worden door vrijmetselaars, aanhangers van Satan, die de Kerk trachten te vernietigen, en wij deze profetie in vervulling hebben zien gaan (cq. Maffia van Sankt Gallen), en u beweert het tegendeel (dat “paus” Franciscus door Christus gekozen is), wie moeten wij dan geloven?

In uw boeken zei u vaak dat u vervolgd en belasterd werd, en nu lijkt u zelf de vervolger te zijn geworden van diegenen die geloven in de boodschappen van MDM en kritisch zijn over “paus” Franciscus? Heeft MDM ooit gelijkaardige uitspraken over u gedaan? Neen. In alle nederigheid is zij blijven zwijgen, ook toen de vervolging langs alle kanten heviger werd en u haar belasterde.

Even verder in uw brief citeert u een andere boodschap en schrijft u:

“rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk verschijnt;”
Toen Christus zei: ‘degene die het tegenhoudt’, dit is de Paus. Dus, als de vervolgers van de Paus erin slagen hem te verwijderen, dan zal de Rebel, die Satan zelf is, openlijk verschijnen.

Paus Benedictus was diegene die het tegenhield, en ze hebben hem verwijderd! Duidelijker kan toch niet zijn?

Vervolgens maakt u de vergelijking tussen “paus” Franciscus en Jezus Christus, door te beweren dat Christus, net als Bergoglio, regelmatig zichzelf zou tegenspreken, en dat dit dus niet vreemd zou zijn aan een “heilig” persoon. U citeert daarbij enkele passages uit de H. Schrift. U geeft enkele voorbeelden en schrijft:

Lucas 14:26 “Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder… kan niet Mijn leerling zijn.” spreekt tegen Lucas 18: 20: “U kent de geboden, ‘pleeg geen overspel; pleeg geen moord; steel niet; leg geen vals getuigenis af; toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’”

Lucas 6:37 “Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden” spreekt tegen Johannes 7:24: “laat uw oordeel rechtvaardig zijn”

Lucas 22:42 “Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg” spreekt tegen Johannes 12:27 “Nu ben Ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? ‘Vader, laat dit ogenblik voorbijgaan’? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen.”

Johannes 8:15 “Ik oordeel over niemand” spreekt tegen Johannes 5:27 “En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.”
Deze passages moeten echter worden geïnterpreteerd met de juiste geest en met de hulp van de Heilige Geest, en zo is het met wat de Paus zegt, maar de Farizeïsche geest van degenen die hem ketter noemen en hem veroordelen, worden door Jezus veroordeeld.

De passages die u aanhaalt, bevatten geen tegenstrijdigheden. Breken met vader en moeder, en eerbied voor hen tonen, is geen tegenstrijdigheid. Men dient te breken met vader en moeder, in de zin dat zij niet belangrijker mogen zijn dan Jezus, want de Heer zei ergens anders: ‘Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.’

Indien de Heer zegt: “Oordeel niet”, dan bedoelt hij dat wij niet moeten oordelen of deze of gene verdoemd is en naar de hel zal gaan… Dat wij niet moeten oordelen dat deze of gene die of die daad uit die of die intentie heeft gedaan. Wij kunnen de intenties, en dus de innerlijke toestand van iemand niet kennen, en kunnen en mogen wij dus op deze manier geen oordeel vellen over een persoon. Maar als Christus zegt: “Laat uw oordeel rechtvaardig zijn”, dan gaat dat over een oordeel over daden. Wij kunnen daden beoordelen, en oordelen over iemands woord of geschrift. Wij kunnen oordelen dat wat iemand zegt, ketterij is. Dit is in geen geval in tegenspraak met wat de Heer in een eerdere passage zei.

Iemand oordelen naar binnen toe, naar zijn persoon, de toestand van zijn ziel, daar is enkel Christus toe bevoegd, maar pas op het einde van het leven. Daarom zei Hij dat hij niet gekomen was om te oordelen, maar om te redden. Het oordeel komt pas op het einde. Maar als Hij zegt: Hij heeft Hem ook het gezag gegeven om het oordeel te vellen, dan spreekt dat de eerste passage niet tegen, want Christus heeft inderdaad gezag, en dat ontkent hij niet in de eerste passage.

Maar u vergelijkt deze uitspraken van de Heer met tegenstrijdige uitspraken van Bergoglio, om deze vervolgens te gaan vergoelijken. Maar als Lucrecia Rego de Planas, de voormalige directrice van Catholic.net uit Argentinië over zijn tegenstrijdigheden het volgende zei:

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken. De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

En als Bergoglio zich tegen abortus uitspreekt, maar dan Italië’s grootste abortuspromoter Emma Bonino “één van ’s lands vergeten grote namen” noemde, en hun “meningsverschil” over abortus slecht een “kleinigheid” noemde, en eigenlijk aan de lopende band linkse pro-abortuspolitici de hemel in prijst, wat is dat dan? Als Bergoglio zich tegen contraceptie uitspreekt, maar het gebruik ervan dan even later in bedekte termen toch vergoelijkt, wat is dat dan? Als Bergoglio zich tegen echtscheiding uitspreekt, maar dan zegt dat hertrouwde gescheidenen, die in echtbreuk leven en zich niet houden aan de voorschriften bepaald door Johannes Paulus II, tot de Communie mogen naderen, en weigert te antwoorden op de Dubia van de vier kardinalen, wat is dat dan?

Dit zijn geen vermeende “tegenstrijdigheden” zoals in het Evangelie, die we door middel van de H. Geest moeten interpreteren, maar dit zijn diabolische tegenstrijdigheden. Tegenstrijdigheden van iemand met twee gezichten. De tegenstrijdigheden kenmerkend in de Taoïstische beginselen, die voor Kardinaal Bergoglio in Buenos Aires geen geheim waren. Heel het zogenaamde “pontificaat” van Bergoglio is ervan doortrokken.

Bergoglio en zijn Taoïstische, occulte “geneesheer”, die hem van allerlei kwalen “genas” door het “richten van zijn energie.”

In uw tweede brief in de e-mail van laatstleden schreef u:

Vanwege zijn openheid voor de Geest, zijn velen het niet met hem eens en ze ergeren zich aan hem. Zijn homilieën zijn gedurfd en verdrijven oude vooroordelen en starheid in het buigen voor eenheid.

Starheid in het buigen voor eenheid? Wij zijn volgens u dus star, omdat wij ons verzetten tegen het ketterse Abu-Dhabi document, waarin Bergoglio openlijk stelt dat “alle religies door God zijn gewild”. Wij zijn dus star, omdat wij ons verzetten tegen de heidense, en blasfemische ceremonieën die plaatsvonden in het Vaticaan, tijdens de Amazonesynode.

Wij zijn dus star omdat wij geen deel willen gaan uitmaken van een syncretische éne-wereldkerk zonder ziel, iets waar Bergoglio goed naar op weg is.

Beste Vassula Rydén, u dwaalt ernstig en u dreigt velen te misleiden. U focust zich kennelijk op een aardse, wereldse eenheid, terwijl de Heer een geestelijke eenheid, en een ware eenheid in zijn ene ware Kerk bedoelde, zoals ook duidelijk naar voor komt in de boodschap van 19 december 1990, waar de Heer het heeft over de ware eenheid in Zijn Koninkrijk, ná Zijn Wederkomst. Vandaar dat u de ‘oecumenische’ daden van Bergoglio zo bejubelt, want ook hij richt zich op een wereldse eenheid. Zal u dan, als hij de zogenaamde eenheid heeft bewerkstelligd, nog steeds zijn daden bejubelen? En als de Antichrist zelf ten tonele is verschenen, zult u hem, die zonder twijfel ook de mond vol zal hebben van “eenheid”, ook bejubelen?

Bergoglio wast en kust de voet van een Moslim op Witte Donderdag – een enorme kaakslag voor de Heer – een goddeloze daad die werd voorzegd in de boodschappen van MDM.

U bestempelt de bisschoppen en Kardinalen die zich opstellen ‘tegen’ Franciscus als de afvalligen. En u schopt tegen de schenen van de traditionele geloofsgetrouwe katholieken, die reeds vanaf het begin dit “pontificaat” terecht kritisch hebben bekeken en in twijfel hebben getrokken, alsook de katholieken die de overeenkomst van uw boodschappen zien met deze van MDM, waarin werd gewaarschuwd voor een komende Valse Profeet – een valse paus, en u ziet hen als de vijanden waarvan in uw boodschappen sprake is, terwijl u de échte vijanden (de modernistische en afvallige kardinalen, de vrijmetselaars, enz…) niet ziet?

Kennelijk hebt u geen kennis genomen van uw eigen profetie van 31 januari 1989, waarin de Heer waarschuwde voor de Valse Profeet, die de Heilige Stad (het Vaticaan) zou innemen, maar die velen zou misleiden:

Je hebt geen licht in je, en om je afschuwelijke gezicht te verbergen heb je een masker op je walgelijke gezicht gezet, zodat je verschijnen zelfs de Uitverkorenen behoorlijk kan misleiden. Je masker kan Mij niet misleiden, want Mijn Ogen weten dat jij achter dat lammetjesmasker een reusachtige vernietiging verbergt – je hebt jezelf tot de tanden gewapend met Kwaad ! En nu ben je van plan de wereld te veroveren – het kleine licht uit te doven dat nog in Mijn Huis is gebleven. Jouw bedoeling is het om wetteloosheid te doen toenemen, alles wat Heilig is uit te roeien, hen die macht hebben te verwijderen en Mijn Heiligdom geheel voor jezelf op te eisen.

Dit, Mijn kind, zijn de adders die Ik je in een visioen heb laten zien – die over Mijn Heilige Sacramenten en op Mijn Tabernakel rondkruipen. Hij, de bedrieger, zal velen misleiden en de mensen zullen verblind zijn door zijn bedrieglijke gewaden. Deze arme zielen zullen ervan overtuigd zijn dat wat zij zien met eigen ogen en in hun eigen tijdperk, de Hogepriester zelf is! Met zijn luisterrijke vermomming zal hij een grote geloofsafval teweegbrengen over heel Mijn Kerk en hij zal verwoesting veroorzaken. […]

Heer, wat zal er gebeuren met Uw heiligen ?

“Tot Mijn grote verdriet zullen velen zich laten misleiden door zijn optreden. Vanwege zijn lamsmasker zal hij velen voor zich winnen, maar Ik heb het jullie mogelijk gemaakt werkelijk te zien hoe het er bij hem vanbinnen uitziet. Zijn innerlijk is dat van een adder – dodelijk…

Kennelijk bent ook u, 30 jaar nadat u deze boodschap ontving, verblind door de bedrieglijke gewaden van Bergoglio, en hebt u zich door hem laten inpalmen en misleiden.

Totdat u uw ogen opent, u zich bekeert en de waarheid inziet, en u verontschuldigt voor de uitspraken en daden waarmee u uw boekje bent te buiten gegaan en ergernis hebt gegeven aan diegenen die geloven in de authenticiteit van uw boodschappen, voelen wij ons, met pijn in het hart, verplicht u te weerstaan. Momenteel leidt u vele gelovigen richting de Valse Profeet met het lamsmasker, waar de Heer zo voor gewaarschuwd had.

Wij bidden voor uw bekering en wij raden u aan om een goede geestelijke leider te zoeken.

De voltallige redactie van Restkerk.net

en namens allen die deze brief onderschrijven

 


Annex: De bewuste email:

Van:
Verzonden: zondag 24 november 2019 15:51
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Fwd: Vertaalde boodschap 16 aug 2019 over paus Franciscus + brieven Vassula

Boodschap 16 augustus 2019

Iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt kan niet Mijn discipel zijn

16 augustus 2019

dochter van Mijn keuze, Ik geef je Mijn Vrede; wees niet verontrust door deze kleine zielen; bid voor hen; Ik herinner je eraan dat iedereen die zich ertoe verbindt Mij te volgen en probeert te leven in devotie tot Mij, zeker zal worden aangevallen! als deze kleine zielen niet willen luisteren, zullen ze het nooit leren; wees geduldig in gebed, standvastig en bereid om te blijven leren van Wijsheid; pas op voor roddel; pas op voor degenen die de Paus veroordelen en beoordelen, het zijn kletskousen die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich; Mijn Kerk zal de waarheid altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houden… dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen!    LEES VERDER

De Stoel van Petrus  (brief van Vassula)

(13 november 2019)

Beste WLIG-volgers,

Ik ben geschokt door het feit dat ik verneem dat sommigen van jullie de vervolgers van Paus Franciscus volgen en dat jullie eraan bijdragen hem te belasteren. Jullie zijn verblind en zijn tot één van die rechters geworden die de herder slaan. Jullie moeten je schamen! Ik verzoek dat al diegenen die in onze WLIG-groepen tegen Paus Franciscus zijn, die door Christus gekozen is, onmiddellijk terugtreden en WLIG te verlaten!  LEES VERDER

Vervolgbrief van Vassula

Na de brief van 13 november over de Stoel van Petrus, stuurt Vassula deze vervolgbrief.

(15 november 2019)

Beste WLIG-vrienden,

Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op het feit dat ik deze profetische boodschap van 17 maart 1993 in de paperback editie van HIR had gekopieerd, in alle talen … BEHALVE IN HET ENGELS!!! In het Frans staat het in Hoofdstuk 14 pagina 200, het werd al in februari 2014 geschreven, bijna zes jaar geleden.

Dit is wat ik toen in het HIR-boek schreef:
“De onderstaande boodschap werd me gegeven op 17 maart 1993. Precies op de datum, twintig jaar geleden, voordat een nieuwe Pontifex werd gekozen: Paus Franciscus. De boodschap is een waarschuwing om niet misleid te worden en te luisteren naar valse profetieën die hem links en rechts en openlijk, zonder eerbied bekritiseren, dat hij een ‘valse paus’ is, of erger nog, de Antichrist. Vanwege zijn openheid voor de Geest, zijn velen het niet met hem eens en ze ergeren zich aan hem. Zijn homilieën zijn gedurfd en verdrijven oude vooroordelen en starheid in het buigen voor eenheid.   LEES VERDER