Bergoglio geeft in brief openlijk toe dat er geen andere interpretatie van Amoris Laetitia is dan de toelating van Communie voor hertrouwde gescheidenen

Pope-Francis-writing-740x493

“Er zijn geen andere interpretaties.”

Jorge Bergoglio, 5 september 2016

In een brief die gelekt werd door een priester in Argentinië, schreef Bergoglio dat er geen andere interpretatie van Amoris Laetitia mogelijk is dan deze die hertrouwde gescheidenen in “bepaalde omstandigheden” toelaat tot de H. Communie. De brief die dateert van 5 september, is een antwoord op een vertrouwelijk document dat werd opgesteld door de bisschoppen van Buenos Aires voor de priesters, waarbij ze instructies meegeven over de toepassing van de controversiële exhortatie van Bergoglio. LifeSite heeft van beide documenten kopieën verkregen en heeft voor een professionele vertaling gezorgd (naar het Engels).

Het verhaal werd op 8 september voor het eerst gepubliceerd door InfoCatolica, een Spaanse Katholieke nieuwsdienst, en een anonieme Argentijnse blogger, die is bekend als “The Wanderer”. De blogger heeft fotokopieën van de originele documenten gepubliceerd, en LifeSite werd op de hoogte gebracht dat de bron van de blogger een priester is in Buenos Aires. Nadat bronnen werden geraadpleegd, werd besloten dat de blogger te vertrouwen is, en dat de kopieën van de brieven authentiek zijn.

Het document door de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires interpreteert voor de priesters hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia over hoe men moet omgaan met koppels die hertrouwd zijn, nadat ze gescheiden waren, maar die geen nietigverklaring kregen van hun vorig huwelijk. Het volgt de taal van de meest controversiële delen van het document op de voet, inclusief de beruchte voetnoot 351, die de deur voor heiligschennis openzet.

Het bewuste fragment uit hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia:

[…] Vanwege de vormen van conditionerende en milderende factoren, is het mogelijk dat in een objectieve situatie van zonde -die subjectief niet laakbaar kan zijn, of zelfs volledig onlaakbaar – een persoon in Gods genade kan leven, kan liefhebbben en ook kan groeien in het leven van genade en liefdadigheid, terwijl deze hiervoor hulp van de Kerk krijgt.” (351)

351: In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten omvatten. Daarom “wil ik priesters eraan herinneren dat de biecht geen martelkamer mag zijn, maar eerder een ontmoeting met Gods barmhartigheid (Evangelii Gaudium, 4: AAS 105 [2013], 1038). Ik zou ook willen verklaren dat de Eucharistie “geen prijs voor de perfecten is, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken” (ibid., 47:1039).

De richtlijn van de bisschoppen die “Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk acht van Amoris Laetitia” wordt genoemd, zegt dat in “complexe situaties, wanneer een hertrouwd koppel geen verklaring van een nietigverklaring (van het vorig huwelijk) kan krijgen, de priester desalniettemin voorwaarts kan gaan en hen toelating kan geven tot de H. Communie. ” Als de priester erkent dat in “een bepaald geval er beperkingen zijn die de verantwoordelijkheid en de schuldigheid verminderen, in het bijzonder wanneer iemand oordeelt dat hij in een nieuwe fout zou vallen door de kinderen van de nieuwe vereniging schade te berokkenen”, aldus de richtlijn. “Amoris Laetitia opent de mogelijkheid voor de toegang tot de Sacramenten van de Verzoening en de Eucharistie (cf noten 336 en 351).”

Bergoglio bevestigt in zijn brief deze richtlijn met uitbundige lof voor het werk van de bisschoppen. Hij schreef: “Ik dank u voor het werk dat ze hiervoor hebben gedaan: een waar voorbeeld van bijstand voor de priesters.”

Hij voegde eraan toe: “Het document is zeer goed en legt volledig de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia uit. Er zijn geen andere interpretaties. En ik ben er zeker van dat het veel goed zal doen. Moge de Heer deze inspanning van pastorale liefdadigheid belonen.”

De blogger die de documenten publiceerde, schreef dat de priesters van het bisdom donderdag samenkwamen om de kwestie te bespreken. Op de vergadering waren sommige priesters openlijk kritisch voor zowel de richtlijn van de bisschoppen als het document van Bergoglio. Hij zei ook dat Kardinaal Mario Poli aanwezig was op de ontmoeting, samen met een ‘canon jurist’ en dat beiden de richtlijn van de bisschop tegenspraken en verklaarden dat “de Eucharistie enkel kan ontvangen worden door diegenen die gescheiden en hertrouwd zijn en die samenleven als broer en zus, en de kuisheid bewaren.”

Het gelekte document geeft voor het eerst de expliciete bevestiging dat Bergoglio Amoris Laetitia interpreteert als het toelaten van de H. Communie voor hertrouwde gescheiden ‘katholieken’, zonder de voorwaarde dat het koppel in deze onregelmatige situatie als broer en zus leeft zonder seksuele relatie, zoals altijd al door de Kerk werd geëist.

Noch de Vaticaanse woordvoerder, noch het bisschoppelijk paleis van Buenos Aires was bereikbaar voor commentaar.

 

brief1
De bewuste brief van Bergoglio (1)
brief2
De bewuste brief van Bergoglio (2)

Nogmaals ter duiding:

De H. Schrift is zeer duidelijk als het aankomt op de onverbreekbaarheid van het huwelijk:

Matteus 19: 1-9 “Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. 2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. 3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.”

De H. Schrift leert dus duidelijk dat er slechts één huwelijk mogelijk is. Een koppel blijft gehuwd tot aan de dood. Indien iemand scheidt van zijn partner en een ander huwt, pleegt deze overspel en begaat een doodzonde. Daarom kan een hertrouwd koppel nooit toegelaten worden tot de H. Communie, omdat ze in doodzonde leven. En wie in doodzonde leeft en de H. Communie ontvangt pleegt heiligschennis en eet zijn veroordeling zoals Paulus zegt in Korintiërs 11:27-30: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en is er een aantal van u gestorven.”

Vandaar dat als Bergoglio toestaat dat mensen in permanente staat van doodzonde toch de H. Communie ontvangen, die mensen door hem tot heiligschennis worden aangezet. Bergoglio erkent niet dat zij in zonde leven, en aldus wordt de zonde vergoelijkt.

 

Bron: Life Site News

De originele Spaanse brief van Bergoglio kunt u hier vinden.

Het originele Spaanse document van de bisschoppen kunt u hier vinden.

Hier kunt u dan de Engelse vertaling terugvinden van de brief van Bergoglio.

En hier vindt u dan de Engelse vertaling van de brief van de bisschoppen.


Uit het Boek der Waarheid:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing verkondigen om alle Kerken te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. (Jezus Christus, 25 februari 2013)