Wat zegt de katholieke profetie over de pauskwestie?

(AP Photo/Osservatore Romano, HO)

Omdat enkele lezers dit aanstipten willen we hier even dieper op ingaan. De hele discussie tussen traditionele katholieken over wie de paus is, en dan voornamelijk de ontkenning dat Bergoglio de paus niet is – ligt inderdaad grotendeels bij het feit dat men de katholieke profetie verwaarloost. Velen negeren bewust profetieën, omdat ze “niet kerkelijk zijn goedgekeurd”. Als we op kerkelijke erkenning moeten wachten, dan kunnen we – met een Kerk in volle crisis – lang wachten. Zegt St. Paulus niet dat we alles zorgvuldig moeten bestuderen? En als men ziet dat een niet-goedgekeurde profetie toch in vervulling gaat, is het de moeite waard om die profetie nog eens goed te lezen en die ter harte te nemen. Hieronder willen we stuk voor stuk de profetieën tonen die spreken over de tijd waarin we nu leven, en dan meer bepaald over de hele toestand rond wie er nu de paus is.

Profetie van de H. Franciscus van Assisi

Op zijn sterfbed sprak Sint Franciscus in 1226 tot zijn medebroeders over gebeurtenissen in de verre toekomst:

“[…] Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht. […]” (Assisië, 1226)

Deze profetie spreekt duidelijk over een antipaus die op ongeldige wijze tot het ambt wordt verheven, waarna die z’n dwalingen begint te verspreiden. Over wie anders kan het hier gaan dan Jorge Bergoglio?

Profetie van de H. Birgitta van Zweden

De Heer sprak tegen de H. Birgitta in het midden van de 14de eeuw over vijf manspersonen, waarvan in eerste instantie een toekomstige opperherder van de Kerk (de ‘paus’):

[…] Nu klaag Ik u aan, opperherder van mijn Kerk, u die op mijn stoel zit die Ik aan Petrus en zijn opvolgers heb gegeven om daarop in drievoudige waardigheid en aanzien plaats te nemen (in de drievoudige vertegenwoordiging van Christus in het triregnum van priester, vorst en profeet). U is de macht gegeven zielen te binden en van zonde te bevrijden. Aldus opent u voor de boetvaardigen de Hemel maar voor de vervloekten en verachters sluit u die.

  • U die de zielen moest verlossen en Mij schenken, u bent waarlijk een doder van zielen. Ik heb Petrus als herder en hoeder over al mijn schapen aangesteld (om die tot rechtschapenheid te leiden). U echter bent een vernieler en verscheurder van zielen.
  • U bent erger dan Lucifer, want hij was jaloers op Mij en wilde Mij alleen doden om in mijn plaats te kunnen heersen. U bent veel erger want het is niet alleen dat u Mij door uw boze werken doodt en Mij van zich afstoot, maar door uw slechte voorbeeld vermoordt u zielen. Ik heb de zie­len met mijn Bloed vrijgekocht en ze u als mijn trouwe vrienden toever­trouwd. Maar u heeft ze gewoon aan de vijanden teruggegeven van wie Ik ze eerst had vrijgekocht.
  • U bent onrechtvaardiger dan Pilatus die buiten Mij niemand ter dood veroor­deelde. Niet alleen word Ik door u veroordeeld als zijnde iemand zonder heer­schappij, als een onwaardige, maar u veroordeelt tevens onschuldige zielen terwijl u de schuldigen vrij laat gaan.
  • U bent wreder dan Judas die Mij slechts verkocht heeft. Niet alleen Mij verkoopt u voor een smerige winst en onbetekenende naam, maar doet dat ook met de zielen van mijn uitverkorenen.
  • U bent verachtelijker dan de Joden. Die kruisigden slechts mijn lichaam, maar u kruisigt en straft de zielen van mijn uitverkorenen. Tegen hen komen uw boosheid en overtreding bitterder aan dan om het even welk zwaard.

Het is daarom, daar u op Lucifer gelijkt, onrechtvaardiger bent dan Pilatus, wre­der dan Judas en gruwelijker dan de Joden, dat Ik u terecht aan­klaag. Toen voegde de Heer hieraan toe sprekend tot de gelukzalige Petrus: “Jij bent de op­richter en verdediger van het geloof en van mijn Kerk. Vel het oordeel (…)  ter­wijl mijn hemelse legerschaar toehoort.’ Petrus antwoordde: ‘Alle lof en eer aan U, Heer, voor de liefde die U aan uw aarde betoont! Moge heel de legerschaar U zegenen, want U zorgt ervoor dat wij alle dingen die geweest zijn en zullen zijn in U zien en horen. We zien en weten alle dingen in U. Het is rechtvaardig dat de eerste man (de opper­herder), diegene die schaamteloos op uw troon zit terwijl hij Lucifers werk doet, smadelijk afstand neemt van de troon waar hij aanspraak op dacht te maken en dat hij deelgenoot wordt aan Lucifers straf.”

Toen de Here Jezus dit had gehoord antwoordde Hij: “Ik zweer bij God de Vader, wiens stem Johannes de Doper bij de Jordaan heeft gehoord, Ik zweer bij het lichaam dat Johannes in de Jordaan heeft gedoopt, gezien en aangeraakt, Ik zweer bij de Heilige Geest die aan de Jordaan als een duif verscheen, dat (…) het zwaard van mijn geduchte straf jouw lichaam zal binnengaan, er bij de kruin van je hoofd ingaan en het zo diep en stevig doordringen dat het er nooit meer uit kan wor­den getrokken. Je (pauselijke) zetel zal als een zware steen zinken en niet stop­pen totdat het laagste punt van de diepte is bereikt. Je vingers, Ik bedoel hiermee je adviseurs, zullen in een onuitblusbaar zwavelhoudend vuur branden. […]

Deze profetie, die trouwens op twee verschillende concilies werd goedgekeurd, gaat niet zomaar over ‘een paus’, maar over iemand die valselijk de troon van Petrus claimt op het einde van de tijden. Dit valt ook af te leiden uit de woorden van Petrus, dat de man smadelijk afstand zou moeten doen van de troon waar hij aanspraak op dacht te maken, en deelgenoot moet worden aan de straf van Lucifer. Die zogenaamde paus DACHT aanspraak te maken: met andere woorden, hij heeft er geen aanspraak op – hij is valselijk tot paus verheven, of op ongeldige wijze verkozen. Dit gaat hier over een antipaus. Over wie anders dan Bergoglio kan dit gaan?

Neem bijvoorbeeld de aanklacht dat deze figuur de onschuldigen veroordeelt en de schuldigen laat gaan. Bergoglio heeft vele traditiegetrouwe bisschoppen uit hun ambt ontslaan, terwijl schuldige figuren zoals ex-Kardinaal McCarrick vrij hun gang mochten gaan, en zelfs tot adviseur van Bergoglio werden aangesteld, terwijl Bergoglio zeer goed op de hoogte was van diens schandelijk seksueel misbruik. Idem voor Bisschop Zanchetta. Bergoglio heeft abortusvoorstanders eretekens toegekend, en ze laten spreken op Vaticaanse conferenties – in het kader van het klimaat – maar heeft bij enkele te traditionele kloosterorden – en zelfs de Orde van Malta – actief ingegrepen zodat ze zich schikken naar zijn wil. Heel bijzonder te noemen is de orde van de Franciscanen van de Immaculata, die door Bergoglio werden verplicht de Mis in de volkstaal te doen i.p.v. in het Latijn.

De opperherder wordt ook beschuldigd van het verscheuren van zielen. Wie anders dan Bergoglio kan dit zijn, met zijn dubbelzinnige exhortaties zoals Amoris Laetitia, waarin doodzonde niet langer wordt veroordeeld, maar oogluikend wordt toegelaten? Was het niet de befaamde filosoof Josef Seifert die zei dat dit document een theologische tikkende tijdbom is, en dat velen hierdoor naar de hel kunnen gaan?

Profetie van La Salette

In 1846 sprak O.L.Vrouw tegen Melanie:

[…] Een voorloper van de antichrist zal strijden tegen de ware Christus. Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn, de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

Wee de bewoners der aarde! Er zullen bloedige oorlogen en hongersnoden zijn, pest en besmettelijke ziekten, buien van een verschrikkelijke hagel van dieren, donderslagen die steden zullen doen wankelen, aardbevingen die landen zullen verzwelgen. Men zal stemmen horen in de luchten. De mensen zullen zich met het hoofd tegen de muren slaan, zij zullen de dood afroepen en anderzijds zal de dood hun marteling zijn. Het bloed zal overal stromen. Wie zal kunnen overwinnen als God de tijd der beproevingen niet inkort ? Maar door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen zal God zich laten vermurwen. […]

Dit is slechts een stukje van de profetie, maar hier wordt duidelijk gesproken over Rome die het geloof verliest en heidens wordt – en vervolgens de zetel van de Antichrist wordt. Dit is niet min. Dit zijn zware bewoordingen. Hoe anders kan Rome het geloof verliezen dan door iemand die zich uitgeeft voor paus, maar die in werkelijkheid niet katholiek is en dwalingen en ketterijen rondstrooit? Wie anders kan dat zijn dan de valse paus waar in al die andere oudere profetieën over wordt gesproken? Wie anders kan dat zijn dan…. Jorge Mario Bergoglio?

Profetie van Paus Pius X

Wanneer Paus Benedictus op 19 april 2005 de Stoel van Petrus innam, vroeg hij om gebed: “Bid voor mij, opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven. Laat ons bidden voor elkaar, dat de Heer ons zal dragen en dat we leren elkaar te dragen.” De Heilige Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie, was in 1910 een audiëntie aan het geven toen hij plots in extase ging en profeteerde:

“Ik heb één van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam, die vluchtte over de lijken van zijn kudde. Hij onderkomen vinden in een schuilplaats, maar na een tijd van respijt zal hij een wrede dood sterven. Respect voor God is verdwenen uit de harten van de mensen. Ze willen zelfs de herinnering aan God uitwissen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld.”

Terwijl hij in een mystieke trance was, had deze heilige paus een beeld van onze tijd, waar veel mensen “zelfs de herinnering aan God zouden willen uitwissen”. En wie is nu die opvolger op de troon van Petrus, die dezelfde naam zal dragen als Pius X? Paus Pius X werd geboren als Guiseppe Melchiorre Sarto op 2 juni 1835. Paus Benedictus XVI werd geboren als Joseph Aloisius Ratzinger op 16 april 1927. Guiseppe is Italiaans voor Joseph.

Wellicht bedoelt de profetie met lijken de spiritueel dode mensen – de modernisten. Het is duidelijk dat Joseph Ratzinger gevlucht is – dat is: gedwongen werd af te treden. Hij stond op het eind zodanig onder de stress dat hij eraan kapot ging. Hij kon niet meer lopen, en moest op een podium rondgevoerd worden. De meesten dachten dat hij enkele maanden na zijn aftreden zou sterven, hij leek aan zijn eind. En zie, hij werd weer helemaal beter en hij wordt op 16 april 92 jaar… Die stress kwam van ergens: hij werd onder druk gezet, hij werd gechanteerd, hij werd bedreigd…  door de wolven waarover hij in 2005 sprak: de Maffia van Sankt Gallen!

Derde Geheim van Fatima

Volgens Fatima-kenner Vader Paul Kramer staat er in het Derde Geheim iets over een ‘paus’ die onder de macht van de duivel zou zijn:

“Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.”

Het probleem is dat het derde Geheim nooit volledig werd vrijgegeven, net omwille van deze ‘angstaanjagende’ profetie. Johannes XXIII moffelde het geheim weg, en vertikte het van het openbaar te maken in het door O.L.Vrouw gevraagde jaar 1960. De versie die het Vaticaan vrijgaf in 2000 was niet volledig, en Kardinaal Ratzinger heeft dit toegegeven. Het meest ‘problematische’ gedeelte bleef zorgvuldig verborgen in een schuif.

Profetie van Garabandal over de Pausen

De H. Maagd verscheen te Garabandal van 1961 t.e.m. 1965 aan 4 jonge meisjes. Daar voorspelde Maria o.a. de Waarschuwing of de Verlichting van het geweten, het Groot Wonder en de Kastijding. O.a. de Heilige Pater Pio heeft dit Groot Wonder vlak voor zijn dood gezien in een visioen. De H. Maagd vertelde de zieners ook over de pausen. Conchita, één van de zieners, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen voor het Einde der Tijden. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, zodus werd deze eigenlijk niet meegeteld door de H. Maagd.

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam Paus Paulus VI;  Paus Johannes Paulus I (die 33 dagen heeft geregeerd, en dus eigenlijk niet meetelde); Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. Paus Franciscus telt niet mee, want hij is de paus niet. Jorge Bergoglio is reeds 6 jaar aan de macht, maar Paus Benedictus XVI is nog steeds in leven, en resideert in Mater Ecclesiae (Moeder de Kerk), een klooster in het Vaticaan. Het ‘Einde der tijden’ waarvan sprake is in de profetie beslaat een tijdsperiode waarin een grote geloofsafval en andere gebeurtenissen, zoals de goddelijke Kastijding zich voltrekken, waarna Jezus Christus terugkeert.

Profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen

Mgr. Sheen profeteerde in 1950:

“[…] De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.

Dat wil zeggen: die Judas Iskariot is een bisschop, die tot een hoger ambt zal worden verheven – het pausschap, om vervolgens een valse ‘oecumenische wereldkerk’ te creëren.

Profetie van ‘Het Ware leven in God’

In 1993 kreeg Vassula Ryden een boodschap van de Heer over de samenzwering onder de kardinalen tegen de Paus:

“Vrede. Vreugde van Mijn Hart, luister: de redeneringen van sterfelijke mensen zijn geen goddelijke. Ik, de Heer, reisde door de wereld om deze te waarschuwen dat de Vijand over hen zal komen als een geweldige golf, om hen te overweldigen, maar niemand geloofde echt dat Satan ooit de poorten van Mijn Heiligdom zou binnendringen, en toch heeft hij dat gedaan… Hij is regelrecht Mijn Heiligdom binnengegaan door de zonden en de dwalingen van de Mijnen, die zich tot op de dag van vandaag verzetten tegen de herder, die Ik jullie gegeven heb. Hoe kun je dan verwachten dat Mijn lammeren deze priesters respecteren als die zelf rebelleren tegen de door Mij gekozene ? Ze schenken geen aandacht aan Mijn herder… Verdriet overvalt Mij en Mijn Hart wordt verscheurd door wat Ik zie aankomen, en toch, wat een gedeeltelijke geloofsafval was zal nu een algemene geloofsafval worden, stevig geworteld – deze geloofsafval zal zo kolossaal zijn dat hij, als hij zich verspreidt, velen zal verzwelgen.

Samenzwering, Mijn kind, samenzwering en verraders spannen samen. Toen de Dood door de ramen van Mijn Heiligdom naar binnen was gekomen en zich goed en wel een weg naar binnen had gebaand, in het hart van Mijn Huis, heb Ik Mijn Moeder gezonden om jullie te waarschuwen.  Zeg dus niet dat Ik te lang wachtte. Dochter, de …  zijn degenen die onvoorzichtig geweest zijn – ze hebben niet Mijn Wil gezocht. Ik heb ze gewaarschuwd, maar slechts zo weinigen schenken aandacht aan Mijn waarschuwingen, zelfs in deze dagen, en ach… Hoe dikwijls heb Ik geweend om hun hoogmoed… (Ik zou hen hebben kunnen terechtwijzen in Mijn woede en hen tot stof hebben kunnen doen worden, maar Ik geef er de voorkeur aan hen met goedheid te achtervolgen.) Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen?

Een ellendeling zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt.  Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen.

Ja, er zal een tijd van groot leed zijn,  ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd. Blijft daarom bereid en trouw – wat zou Ik jullie nog meer kunnen zeggen dat Ik niet al gezegd heb?

Het is duidelijk dat de samenzwering waarover hier wordt gesproken de Maffia van Sankt Gallen betreft. De ellendeling waarover wordt gesproken is diegenen die middels de samenzwering aan de macht komt…

Profetieën uit het Boek der Waarheid

Tot slot geven we enkele profetieën uit het Boek der Waarheid over Bergoglio, welke reeds in vervulling zijn gegaan:

[…] Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (De Heer, 5 maart 2011)

Deze profetie werd gegeven ruim twee jaar voordat er ook maar sprake was van aftreden van Benedictus en het optreden van Bergoglio! Toen Bergoglio aangetreden was, ontvouwde deze profetie zich letterlijk voor onze ogen. Zijn nederigheid is inderdaad steeds in scène gezet, zoals we ook leerden uit het artikel over hoe Bergoglio in Argentinië ‘gevormd werd‘, waar hij zelf toegaf dat hij een blijk van nederigheid tentoonspreidt om naar eigen zeggen “zijn autoritaire en egoïstische trekken te camoufleren.”

[…] Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend. Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. Bid dat zij de Paus niet verjagen! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden! Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden. Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun werk. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen. Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld wordt. Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen. Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere. […] (De H. Maagd, 18 januari 2012)

Bergoglio is inderdaad een dictator van leugens (cf: het boek: De Dictatorpaus), en Benedictus werd inderdaad weggejaagd en vervangen. Er werd inderdaad een complot gesmeed, en er is inderdaad grote verdeeldheid ontstaan. Enkel een blinde kan niet zien dat deze profetie zich niet heeft ontvouwd.

[…] Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd. […] (De Heer, 11 februari 2012, 11u30 )

De profetie ging precies één jaar later in vervulling – dag op dag- uur op uur (11 februari 2013 – om ca 11u30) – de redactie kan hiervan getuigen; en in de avond brak een zeer hevig onweer los boven het Vaticaan en een bliksem sloeg in op de Sint-Pietersbasiliek.

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden. Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden. Hij, de heilige Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden. Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan. De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is. De valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken. Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van God komen. […]  (de H. Maagd, 20 maart 2012)

[Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. […]  (De Heer, 20 maart 2012)

[…] Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen. Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden. Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. […] (De Heer,12 april 2012)

Hier wordt opnieuw gesproken over de samenzwering middels de Maffia van Sankt Gallen, waarover op het moment dat deze boodschap werd vrijgegeven, door niemand iets over geweten was!

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen. Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen. […] (De Heer, 26 mei 2012)

We hebben nu profetieën gezien van eeuwen oud (de meesten met imprimatuur en kerkelijke goedkeuring) en profetieën van slechts enkele jaren oud (meestal zonder imprimatuur en kerkelijke goedkeuring). Toch spreken ze over hetzelfde, en zeggen ze allemaal hetzelfde. De katholieke profetie bevestigt wat we weten middels de canonieke wet: Benedictus is nog steeds de Paus, maar hij is moeten vluchten, en Bergoglio is een bedrieger – de antipaus, of ook wel de Valse Profeet genoemd.

Wie er niet in slaagt deze profetieën ter harte te nemen, zal veel meer moeite hebben met het aanvaarden van het vastgestelde feit dat Benedictus nog steeds de Vicaris van Christus is. Wat de bisschoppen en kardinalen (zoals Burke en Schneider) zouden moeten doen is gewoon publiek erkennen dat Bergoglio geen rechtmatige claim heeft op het pausschap. Dat zou al een begin zijn. Uiteraard zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot een soort schisma, maar dit werd in diezelfde profetieën (o.a. het Derde Geheim van Fatima) ook voorzegd.