Profetie

De H. Birgitta van Zweden over de valse paus in de eindtijd

DE HEILIGE BIRGITTA VAN ZWEDEN SPREEKT OVER DE EINDTIJDPAUS

Woorden van de Schepper in het midden van de 14e eeuw, meegedeeld aan de hemelse heerscharen en de bruid (de Heilige Birgitta), over hoe Hij vijf mans­figuren aanklaagt van wie in eerste instantie een opperherder. Blijkbaar betreft deze opper­herder een bepaalde paus, niet zomaar een paus maar de zogenaamde ‘eindtijdpaus’ gekend als de Valse Profeet, zo genoemd in Openbaring 19:20. Hoe anders zou een paus zich zo ernstig kunnen misdragen als dit niet op de drempel van het Vrederijk was? Over wie anders dan de Valse Profeet zou de Apostel Petrus dit oordeel vellen: “Het is rechtvaardig dat de eerste man (de opper­herder), degene die op uw troon zit terwijl hij Lucifers werk doet, smadelijk afstand neemt van de troon waar hij aanspraak op dacht te maken en dat hij deelt in Lucifers straf.”

Ik ben de schepper aller dingen. Ik ben nog vóór de morgenster door de Vader verwekt en vertoef onafscheidelijk in de Vader zoals de Vader in Mij, en we zijn in beiden één Geest. Daarom zijn de Vader, de Zoon en de Geest één God, niet drie goden. Ik ben het die Abraham een eeuwige heerschappij heeft beloofd en mijn volk onder Mozes’ leiding uit Egypte heeft geleid. Ik ben dezelfde die door de profeten sprak. De Vader heeft Mij in de schoot van de Maagd gezonden, maar heeft zich niet van Mij geschei­den want Hij is onlosmakelijk met Mij verbonden, opdat de van God afgedwaalde mens dankzij mijn liefde naar God zou kunnen terugkeren. Maar nu, ten aanschouwen van de aanwezige heerscharen, die natuur­lijk alles in Mij zien en weten, richt Ik mij voor kennis en onderricht tot de hier aanwezige bruid (Birgitta), die het geestelijke alleen via het lichamelijke kan begrijpen.

Ik klaag in uw bijzijn vijf mansfiguren aan die hier voor ons staan, want ze beledigen Mij bovenmatig. Zoals Ik ooit in de tijd van het oude verbond met de term Israël heel het volk aanduidde, zo duid Ik met deze vijf mannen de mensen over de gehele wereld aan. De eerste van deze vijf vertegenwoordigt de opper­herder van mijn Kerk en zijn priesters. De tweede figuur betreft de slechte leken, de derde de Joden, de vierde de heidenen en tenslotte de vijfde, mijn vrienden.

Van u, o Jood, neem Ik niets kwalijk als u heimelijk Christen zijt en Mij in oprechte liefde, in het ware geloof en met volmaakte werken heimelijk dient. Van u, heiden, neem Ik niets kwalijk als u graag op de wegen van mijn geboden had willen wandelen indien u had geweten hoe en wanneer ze gevolgd moeten worden. Maar binnen de beperkingen van wat u kunt doen en weten heeft u toch ook goede werken verricht. Deze veroordelingen zijn dus niet voor u bestemd.

Nu klaag Ik u aan, opperherder van mijn Kerk, u die op mijn stoel zit die Ik aan Petrus en zijn opvolgers heb gegeven om daarop in drievoudige waardigheid en aanzien plaats te nemen (in de drievoudige vertegenwoordiging van Christus in het triregnum van priester, vorst en profeet). U is de macht gegeven zielen te binden en van zonde te bevrijden. Aldus opent u voor de boetvaardigen de Hemel maar voor de vervloekten en verachters sluit u die.

 • U die de zielen moest verlossen en Mij schenken, u bent waarlijk een doder van zielen. Ik heb Petrus als herder en hoeder over al mijn schapen aangesteld (om die tot rechtschapenheid te leiden). U echter bent een vernieler en verscheurder van zielen.
 • U bent erger dan Lucifer, want hij was jaloers op Mij en wilde Mij alleen doden om in mijn plaats te kunnen heersen. U bent veel erger want het is niet alleen dat u Mij door uw boze werken doodt en Mij van zich afstoot, maar door uw slechte voorbeeld vermoordt u zielen. Ik heb de zie­len met mijn Bloed vrijgekocht en ze u als mijn trouwe vrienden toever­trouwd. Maar u heeft ze gewoon aan de vijanden teruggegeven van wie Ik ze eerst had vrijgekocht.
 • U bent onrechtvaardiger dan Pilatus die buiten Mij niemand ter dood veroor­deelde. Niet alleen word Ik door u veroordeeld als zijnde iemand zonder heer­schappij, als een onwaardige, maar u veroordeelt tevens onschuldige zielen terwijl u de schuldigen vrij laat gaan.
 • U bent wreder dan Judas die Mij slechts verkocht heeft. Niet alleen Mij verkoopt u voor een smerige winst en onbetekenende naam, maar doet dat ook met de zielen van mijn uitverkorenen.
 • U bent verachtelijker dan de Joden. Die kruisigden slechts mijn lichaam, maar u kruisigt en straft de zielen van mijn uitverkorenen. Tegen hen komen uw boosheid en overtreding bitterder aan dan om het even welk zwaard.

  Het is daarom, daar u op Lucifer gelijkt, onrechtvaardiger bent dan Pilatus, wre­der dan Judas en gruwelijker dan de Joden, dat Ik u terecht aan­klaag.

Toen voegde de Heer hieraan toe sprekend tot de gelukzalige Petrus: “Jij bent de op­richter en verdediger van het geloof en van mijn Kerk. Vel het oordeel (…)  ter­wijl mijn hemelse legerschaar toehoort.’ Petrus antwoordde: ‘Alle lof en eer aan U, Heer, voor de liefde die U aan uw aarde betoont! Moge heel de legerschaar U zegenen, want U zorgt ervoor dat wij alle dingen die geweest zijn en zullen zijn in U zien en horen. We zien en weten alle dingen in U. Het is rechtvaardig dat de eerste man (de opper­herder), degeen die schaamteloos op uw troon zit terwijl hij Lucifers werk doet, smadelijk afstand neemt van de troon waar hij aanspraak op dacht te maken en dat hij deelgenoot wordt aan Lucifers straf.”

(…) Toen de Here Jezus dit had gehoord antwoordde Hij: “Ik zweer bij God de Vader, wiens stem Johannes de Doper bij de Jordaan heeft gehoord, Ik zweer bij het lichaam dat Johannes in de Jordaan heeft gedoopt, gezien en aangeraakt, Ik zweer bij de Heilige Geest die aan de Jordaan als een duif verscheen, dat (…) het zwaard van mijn geduchte straf jouw lichaam zal binnengaan, er bij de kruin van je hoofd ingaan en het zo diep en stevig doordringen dat het er nooit meer uit kan wor­den getrokken. Je (pauselijke) zetel zal als een zware steen zinken en niet stop­pen totdat het laagste punt van de diepte is bereikt. Je vingers, Ik bedoel hiermee je adviseurs (van de vrijmetselaarsloge die pas in 1717 is opgericht), zullen in een onuitblusbaar zwavelhoudend vuur branden. Je armen, Ik heb het hier over je dienstknechten (de bisschoppen), die zich hadden moeten inspan­nen voor het alge­meen zieleheil maar zich juist inspanden voor werelds gewin en eer, zullen tot de straf worden veroordeeld waarover David spreekt: ‘Moge zijn kinderen vaderloos zijn en zijn vrouw een weduwe en mogen vreemden zijn bezit overnemen.’ Wat betekent ‘zijn vrouw’ zo niet de ziel die buiten de hemelse glorie wordt geplaatst en voor God als een weduwe zal zijn? Met ‘zijn kinderen’ doel Ik op de deugden die kenmerkend zijn voor de eenvoudigen van geest en daarom zullen ze van hen gescheiden worden. Hun verheven positie en bezittingen zullen anderen ten deel vallen en ze zullen voor eeuwig schaamte erven in plaats van eer en glorie. Met hun hoofd­deksel zullen ze in de modderpoel van de hel wegzinken en er nooit meer uit kunnen geraken. Zoals ze hier op aarde door eer en trots boven anderen uitstegen, zullen ze des te dieper in de hel wegzinken. Ze zullen er onmogelijk aan kunnen ont­snappen. Hun ledematen, Ik heb het over alle geestelijken die hen in het kwaad volg­den, zullen van hen worden afgesneden en verspreid als bij een verbrijzelde muur waarvan geen steen nog op de ander staat en het cement niet langer bindt. Genade komt hen niet toe zodat mijn liefde hen nooit zal verwarmen en genezen, noch zal Ik ze een woonoord in mijn eeuwig hemels tehuis toekennen. Integendeel, ontdaan van al het goede zullen ze in eeuwigheid samen met hun aanvoerder en zijn dienst­knechten worden gepij­nigd.”

Bron: “Die Gerechtigkeit Gottes – Visionen der heiligen Birgitta von Schweden” (boek 1 hfst. 41), samengesteld door Helmut Friedlmayer vanuit het boek “Leben und Offenbarungen der Heiligen Birgitta”, heruitgegeven door Ludwig Claus, Regensburg 1856.

 

Over de Heilige Birgitta

De Heilige Birgitta van Zweden (†1373) werd reeds minder dan twin­tig jaar na haar dood door Paus Bonifatius IX heilig verklaard, wat in 1415 ten tijde van het Concilie van Con­stan­tinopel werd bevestigd.

Aan haar openbaringen werd al snel een hoge mate van authentici­teit en be­lang­rijkheid toegekend. Paus Gregorius XI (1370-1378) beaamde ze en heeft er een zeer positief oor­deel over uitgesproken. Zo deed ook Boni­fa­tius IX (1389-1404) in de pauselijke bul ‘Ab origine mundi’. Later werden ze ter bestudering aan het Con­cilie van Constantinopel (1414-1418) voorgelegd en wederom aan het Concilie van Basel (1431-1449). Beide conclaven oordeelden dat ze in over­eenstemming waren met het Katholieke geloof. Een menigte uitmuntende theologen hebben de open­baringen sterk aanbevolen waar­onder de toonaangevende fi­guur uit zijn tijd, Kardinaal Juan de Torque­mada (1388-1468) en Jean Gerson (1363-1429), die kanselier was van de universiteit van Parijs en faam genoot als een der prominentste theologen.

 

Categorieën:Profetie

Getagd als:

24 antwoorden »

 1. In de 14e eeuw zag men blijkbaar geen enkel theologisch probleem in de profetie van deze grote heilige om de eindtijdpaus en zijn naaste kliek als aanhangers van Lucifer te bestempelen, die velen met zich mee in de Hel zouden trekken. Waarom zijn wij dan ineens ketters nu wij op de drempel van het Vrederijk hetzelfde beweren, niet zomaar op eigen houtje, zij het niet zonder verstand, maar op grond van de woorden van de eindtijdprofetes uit Ierland. Ja, waarom zijn wij dan nu ineens ketters?

 2. Een zeer goede boodschap. En deze laat zien hoe erg het zal worden als de valse paus aan de macht is en ik heb zo’n idee dat we er middenin zitten!

 3. De voorloper van deze zgn paus is volgens mij Vaticanum 2 geweest. Dat heeft de paden alvast vereffend . Hoe zou het zijn als dat concilie niet zo gigantisch uit de klauwen was gelopen ? Als Johannes de 23 ste de rem erop had gezet ?

  • Marie, Johannes XXIII werd “de overgangspaus” genoemd. Zegt u dat iets? Overgaan van wat naar wat?
   Hoe zou hij dan op de rem hebben kunnen staan?

 4. Vaticanum 2 werd beinvloed door het Nationaal Socialisme. Adolf Hitler wilde immers een staat en een kerk.

  • Waar hebt u dat uitgevist? Vaticanum 2 dateert van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965. Wat zou Hitler daar dan mee te maken hebben gehad, die man was al lang gestorven? Heb je dat gedroomd?

  • Het Vat2 was inderdaad een vernieuwing van de dictatuur van Nationaal Socialisme, heden NWO genoemd en met totale steun van UNO.

 5. @Lunsius … de heilige Brigitta, spreekt niet met nadruk over een *paus* — maar nu ga ik ‘r ook zelf van`uit, dat er naast de echte (door de gelovigen gekozen) Paus, al evenzo, een door de wereldkerk aangestelde “paus” zal wezen — wanneer deze dan beschikt over #4 helpers, heb je dus #5 “opper herders” — iets waar`over ook in de bijbel, vergelijkbare klachten genoteerd staan !?
  |
  NB : de echte Paus daarentegen, die op het nippertje nog de Wederkomst van Christus beleeft, kan nooit & te nimmer door Brigitta bedoeld wezen !!!

 6. Hero de Jong, een Paus wordt niet door “gelovigen” verkozen, maar in een conclaaf, door een college van Kardinaals.

 7. Ik ga de vijftien gebeden door Jezus geopenbaard aan de Heilige Brigitta van zweden beginnen op as woensdag ,dan het hele jaar door ,het zorgt er voor dat je je eigen lijden en klagen vergeet .Christus leiden was en is verschrikkelijk elke dag tot op heden ,daarom zoekt hij martelaars bruiden priesters die offeren ,daar moet je wel wedergeboren voor zijn ,anders is het gebed alleen maar droog ,moeilijk bidden zonder pleitbezorger,het moet echt Pinksteren geweest zijn in je leven ,die dag moet je herinneren als de dag van gisteren ,kun je niet getuige van deze dag ,dan staat je naam niet opgeschreven in Gods boek ,je nieuwe naam je witte steentje moet je ook weten ,anders ben je niet wedergeboren .
  Aan de slag gelovige

 8. Hero de Jong { Profeet } ..30/01/2018 om 21:23

  **##***|| – gecodeerde taal van buitenaardsen ? Of werk je voor James, James Bond? Een echte profeet maakt het niet zó Bond.

 9. @Gilbert … die allerlaatste (echte) Paus : Petrus Romanus, zal worden gekozen door de gelovigen zelf -( op de rokende puinhopen van het verwoeste Vaticaan ….
  |
  @Piet ?… ik kom van de planeet Aarde [:-)

 10. Het zou wel eens kunnen zijn dat de huidige zogenaamde paus de laatste zou kunnen zijn of er nog één verkozen gaat worden is niet zeker meer . Zeker nu deze paus zich meer en meer laat zien als geen christen !

  • @Hero, wat bedoelt u met “vraag het aan: Maria – zij was profetes? Welke Maria? Maria de Moeder van God?

 11. Hero de Jong { Profeet,

  Ik heb eens op je site hier en daar wat vluchtig gelezen en las ik over Jesaja 13:5 en dat is juist wat je daar vertelt, want een aantal van de gevallen engelen bewonen planeten en die mogen zich in de 3 dagen van duisternis.. (opening van het 6e zegel, waarop direct de Waarschuwing)..vertonen aan de mensen ..daar zijn ook profetieën over en dat zelfs een aantal slechte personen door duivelen in de lucht worden getrokken en waar hun ziel levend uit hun lichaam wordt getrokken.. en dat kan overeenkomen met wat jij hebt gedroomd over die roofvogels in de lucht met koppen als die van de mens, want in die gedaantes kunnen de duivels zich vertonen.

  Jesaja 2:18-20- heeft het ook over de goden.. (gevallen engelen).. in de aarde en daar schijnen ook bewijzen van te zijn die ook zijn te vinden op het internet.. ook blijken die in contact te staan met bepaalde wetenschappers.

  Al deze gevallen engelen die nog niet in de hel vertoeven, in de aarde of in het heelal (Ef.6:12)..behoren tot het dodenrijk, cq. de onderwereld (Openb.20:14) waarvan het functioneren pas ophoudt bij het laatste Oordeel, vandaar dat het in de Poel van vuur wordt geworpen, te weten de hel.
  Zo is op de site .. studie Bijbel te lezen dat de hel leeg zou zijn maar dat is dus niet goed “gecombineerd” met de juiste informatie omtrent.

  • Nostradamus zegt het volgende over een aantal van de gevallen engelen als goden en die zich voordoen als buitenaardsen: ..
   ..De goden zullen zich aan de mensen vertonen
   ..Als de bewerkers van het grote conflict.
   ..Tevoren worden aan de heldere hemel degen en lans gezien.
   ..Aan de linkerkant zal de grootste toestoot zijn.

   De linkerkant ..dat weten wij maar al te goed wat dat heden ten dage inhoud.
   Nostradamus heeft dus ook dit juist gezien.

 12. @Gilbert … uiteraard : Maria, de moeder van Jezus !!
  |
  @Piet … de griekse grond_tekst van de Apokalyps,
  spreekt over : *het wezen uit de ONpeilbare diepte*
  — ja zoiets, bestaat slecht BUITEN onze planeet !!
  — is helaas, vaak niet juist vertaald ….

  • Ook op onze aarde zijn er talrijke duistere kloven en dalen waar de zon nooit haar stralen kan laten doordringen. Daar kan je beter wegblijven! Vooral nooit overnachten in zulke plaats! Maar ook in de directe omgeving van laag gelegen modderpoelen en stilstaande meertjes en binnenkanaaltjes mag men niet wonen want daar verblijven natuurgeesten die zich maar al te graag met mensen verbinden en hun lagere lusten opwekken. Antwerpen, Gent, Rotterdam, Amsterdam zijn daar in alle eeuwen om gekend. Dit zijn geen willekeurige legendes! De verrotting van de godsdienst begint in dergelijke steden!

  • De dailymail-uk is ook erg grafisch en de juiste plaats om het feest wereldkundig te maken. Helemaal het tafereel van toen Moses van de berg Sinai neerdaalde en verbolgen de tien geboden voor de voeten van het dansende volk smeet. Exodus 32:25 Aaron had hen hun gang laten gaan zodat zij voor tegenstanders een gemakkelijke prooi waren… (De aarde scheurde open … in de film) Exodus 32:26-29. Binnenkort komt de Monarch …

 13. Eric ..06/02/2018 om 07:46,

  Pastoor Souffrand zegt het volgende.. ..De grote Monarch is de oudste tak van de Bourbons ..hij zal de kroon slechts nemen om hem te plaatsten op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam.

  En dokter Olivarius: …En hij, redder van!!! de gewezen en ontsnapte resten van het oude bloed der Capetingers, zal beslissen over de bestemming van de wereld (2Tess.2:7).. hij is eerst de Maleachi 3:1 bode.

  En de zuster van Lyelbe zegt: …Ik zal hem een regent geven, die een heilige is en hij zal Mijn wegen volgen. En de godsdienst zal blijven, want er zal een vernieuwing gebeuren (door de Waarschuwing Jesaja 43:25 o.a.).

  Dus er zijn 2 grote Monarchen, de regent en redder van het Franse koningschap is een Nederlander uit het volk, de “boer” die in Duitsland keizer wordt en volgens Nostradamus ook koning over Europa zal zijn…die met Gods-leger zal optrekken tegen de koning van Babel en dat is m.

  En wat ik hier beweer als conclusie -uit de bestaande informatie- ..heeft nog niemand opgemerkt en dat heeft met oplettendheid te maken en met nog wat meer…en om het nog wat meer te eenvoudigen en te verduidelijken, het koningschap overlapt de regering van de vorige monarch en de overlappende monarch is dus de Franse Monarch die zijn kroon aan het kruis hangt in Jeruzalem en dat dus kort voor de Wederkomst… En dat is ons inziens.