Profetie van de H. Franciscus van Assisi

naamloos

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226.

Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei:

“Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en geestelijke aard de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden.  De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer weinigen onder de Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen liefde zullen gehoorzamen.”

Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.”

Het is duidelijk dat Bergoglio deze op een niet canonieke manier verkozen paus is.

“Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de kroon des levens ontvangen. Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die toegelaten zal worden. Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid vasthoudt, zal als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke verderfelijke mensen te doden en van de aarde te verwijderen. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen redden die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door vele predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en verloochend. ”

Bron: De Latijns uitgave “S. Francisci Assisiatis”, dat in 1880 werd uitgegeven door de Imprimerie de la Bibliothèque Ecclèsiastique (dat is: de Drukkerij van de Kerkelijke Bibliotheek) te Parijs