Bergoglio ontslaat Kardinaal Müller als hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer

Het was een tijdje stil in het Vaticaan, vandaar dat er ook even geen nieuwe berichten verschenen op onze site. Maar daar is spoedig verandering in gekomen. Waar al een hele tijd voor gevreesd werd, wordt nu werkelijkheid: Bergoglio heeft bevestigd dat hij Kardinaal Müller, Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, zal verwijderen uit zijn functie, wanneer zijn 5-jarig ambtstermijn op z’n einde loopt op 2 juli. Normaal blijft een Kardinaal op die functie tot de leeftijd van 75 jaar. Müller is er echter 69.

Reeds in juli vorig jaar waren er geruchten dat Kardinaal Schönborn de plaats van Kardinaal Müller zou innemen als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Er was al langer wrijving tussen Müller en Bergoglio. Reeds in april vorig jaar berichtten we over de groeiende kloof tussen Müller en Bergoglio:

Bergoglio heeft inderdaad een kladversie van de Exhortatie gezonden naar de Congregatie van de Geloofsleer, volgens de traditie in het Vaticaan. Echter, slechts enkele van de vele punten voor verbetering die werden voorgesteld door Müller werden in overweging genomen door Bergoglio. Hij liet de structuren en de mensen op hun plaats, waar ze vlijtig zouden werken, maar hij negeerde hen. Een efficiënte manier van het integreren van een tegenstander op een onaantastbare manier, en terzelfder tijd hen in het duister laten. Deze marginalisatie van de Congregatie van de Geloofsleer in de voorbereiding en presentatie van een pauselijk document waar met grote spanning naar werd uitgekeken, gaat niet enkel de post-synodale brief aan. “Dit betekent dat er meer aan de hand is voorbij de Tiber, van een potentiële, al dan niet onmiddellijke verandering aan de top van de Congregatie,” zei Matzuzzi. Er zijn geruchten dat Müller zou kunnen opstappen (of zijn ontslag zou kunnen krijgen) gezien zijn uitsluiting van het terrein. Müller weet precies, vanwege de oppositie, hoe belangrijk zijn verzet in het Vaticaan is, om te verhinderen dat het hof dat door Bergoglio gevormd werd, de Kerk volledig in bezit zou nemen.

Kardinaal Gerhard Müller is één van de vijf kardinalen die het boek schreven ‘In de Waarheid van Christus blijven’, samen met de andere kardinalen, Brandmüller, De Paolis, Burke en Caffarra, voor de Synode van de Familie in 2014. Drie van deze kardinalen ondertekenden ook de dubia.

Kort na de publicatie van de vijf dubia over Amoris Laetitia scheen Müller reeds voorzichtig de kant de vier kardinalen te kiezen. Uit ons artikel van 2 december:

Müller wil niet betrokken raken in de controverse of Amoris Laetitia nu wel of niet hertrouwde gescheidenen toelaat tot de H. Communie in bepaalde gevallen. Echter, hij benadrukte wel dat Amoris Laetitia niet zou moeten geïnterpreteerd worden “alsof eerdere verklaringen van pausen en van de congregatie niet langer geldig zouden zijn.” Kardinaal Müller haalde in het bijzonder het antwoord van Kardinaal Ratzinger aan, van 1994, op een pastorale brief die in 1993 door Kardinaal Kasper, Lehman en Saier werd rondgestuurd, en die voorstelde om hertrouwde gescheidenen de Communie te laten ontvangen op een basis van geval per geval. Kardinaal Joseph Ratzinger, die toen prefect was van de Congregatie van de Geloofsleer, wees de bisschoppen af die Communie wilden toelaten voor hertrouwde gescheidenen in individuele gevallen. “De onontbindbaarheid van het huwelijk moet het “onwankelbare fundament zijn van elke pastorale begeleiding,” zo benadrukte Müller.

In januari dit jaar ontsloeg Bergoglio zonder reden ineens drie van de beste priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer. Müller was hierdoor verbaasd en vroeg om een audiëntie. Toen hij vroeg naar de reden, antwoordde Bergoglio: “Ik ben de paus, en ik hoef geen redenen te geven voor ieder van mijn beslissingen. Ik heb beslist dat ze moeten weggaan en ze moeten weggaan.”

Kort daarop, begon Müller zijn mening te veranderen. Diezelfde maand nog:

Er is een vreemde wending gebeurd: nadat Kardinaal Müller in december vorig jaar vertelde dat de Congregatie van de Geloofsleer zich niet zal moeien in de kwestie van de dubia van Amoris Laetitia, maar hij toch voorzichtig de kant leek te kiezen van de vier kardinalen, heeft hij nu uitgehaald naar diezelfde kardinalen, en zei hij dat een correctie “niet mogelijk is op dit moment”, omdat het document ineens “geen gevaar” meer zou betekenen voor het geloof.

Afgelopen zondag zei Müller dat de kardinalen “elk recht hadden om een brief te schrijven aan de paus”, maar hij voegde daaraan toe dat hij “verrast was dat dit publiek gemaakt werd”, waarbij ze de “paus bijna dwongen om ja of nee te zeggen.” Müller zei dat hij dit hem niet aanstaat. Hij ging zelfs verder: “Een mogelijke broederlijke correctie van de paus lijkt voor mij zeer ver weg; het is niet mogelijk op dit moment omdat het [Amoris Laetitia] geen gevaar betekent voor het geloof, zoals St. Thomas van Aquino zei.”

[…]

Een goed geïnformeerde beambte uit het Vaticaan vertelde NCRegister dat een comité van de Congregatie van de Geloofsleer, die de kladversie van Amoris Laetitia nakeek, ook gelijkaardige dubia heeft opgemaakt, net zoals die van de vier kardinalen. Een andere hoge beambte zei dat Kardinaal Müller hem persoonlijk vertelde dat de Congregatie van de Geloofsleer “vele vele verbeteringen heeft ingediend, en dat niet één van die verbeteringen werd aanvaard.” Hij voegde eraan toe dat wat de kardinaal in het interview zegt “exact het tegenovergestelde is van alles wat hij tegen mij heeft gezegd over deze materie tot nu toe,” en dat hij de “indruk kreeg van iemand die niet namens zichzelf sprak, maar dat hij herhaalde wat iemand anders hem had opgedragen te zeggen.”

Deze feiten geven aan dat Müller in almaar nauwere schoentjes zit, en hij lijkt nu te beginnen plooien voor de druk (en dreigementen?) van Bergoglio, om zo niet weggebonjourd te worden uit de congregatie. Bergoglio ontsloeg namelijk kort geleden nog drie van Müllers beste priesters uit de congregatie, zonder enige geldige reden.

In februari echter, herpakte hij zich, en verdedigde hij de Katholieke leer:

In Familiaris Consortio, zei Johannes Paulus dat het verbod gebaseerd was op de Schrift en de intrinsieke link tussen de Eucharistie en het huwelijk: in een nieuwe seksuele relatie leven “spreekt openlijk de vereniging van liefde tussen Christus en zijn Kerk tegen, die gekenmerkt en duidelijk gemaakt wordt door de Eucharistie.”

Müller vertelde aan Il Timone dat dit Communie voor de hertrouwden onmogelijk maakt: “Voor ons is het huwelijk de uiting van de deelname in de eenheid tussen Christus de bruidegom en de Kerk, zijn bruid. Dit is niet, zoals sommigen zeiden tijdens de Synode, een simpele vage analogie. Nee! Dit is de essentie van het Sacrament, en geen macht in de hemel en op aarde, noch een engel, noch de paus, noch een concilie, noch een wet van de bisschoppen, heeft de bevoegdheid om het te veranderen.”

Het heeft hem nu zijn kop gekost. Müller zal niet aanblijven als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, één van de meest belangrijke congregaties van de Katholieke Kerk. Vermoed wordt dat de modernistische Kardinaal Schönborn, die Amoris Laetitia mocht presenteren, ofwel kardinaal Sean O’Malley, ook bekend als een groot bondgenoot van Bergoglio en lid van de Raad van Kardinalen. Deze laatsten beloofden in februari hun onvoorwaardelijke trouw aan Bergoglio.

Zuivering bijna rond

De zuivering onder de Argentijnse dictatuur is bijna rond. Nu blijft enkel nog Kardinaal Sarah over als enige traditionele Kardinaal aan het hoofd van een congregatie, de Congregatie van de Goddelijke Eredienst. Maar ook hij werd al geïsoleerd doordat Bergoglio in oktober vorig jaar plots alle leden van die congregatie ontsloeg en verving door progressieve prelaten. Kardinaal Burke werd reeds netjes verwijderd, hij is zelfs nu al geen Kardinaal Patron van de Orde van Malta meer – ook daar heeft Bergoglio hem reeds van zijn bevoegdheden beroofd.

 

Bron: LifeSiteNews


Een boodschap uit het Boek der Waarheid (8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!):

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.