Vervolging van de traditionelen

Bergoglio ontslaat drie priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer: ‘Ik ben de paus en ik hoef mij niet te rechtvaardigen’

pope

De Vaticanist Marco Tosatti openbaarde een nieuwe ontwikkeling in Rome, zoals we die al wat gewoon zijn. Op 26 december berichtte Tosatti dat Bergoglio de prefect van een Congregatie heeft bevolen om drie van zijn priesters te ontslaan van hun plichten in de congregatie.

De verslaggever van OnePeterFive kwam te weten dat dit incident gebeurde bij de Congregatie van de Geloofsleer (CDF) en dat het Kardinaal Gerhard Müller zelf was die nu deze nieuwe bevelen moest opvolgen. Bovendien kwam ze te weten dat de drie betrokken priesters Slovaaks-Amerikaans, Frans en Mexicaans zijn. Eén van zijn bronnen is namelijk bevriend met één van deze drie theologen. De laatste van de drie zou naar verluidt toch iets langer kunnen blijven.

Laten we nu de specifieke details die Marco Tosatti meegaf, onder de loep nemen:

Het hoofd van de dicasterie heeft het bevel ontvangen om drie van zijn bedienden (allen die hier voor lange tijd hebben gewerkt) te verwijderen, en het was zonder enige uitleg. De Prefect ontving deze officiële brieven: “… ik verzoek u dat u alstublieft …. ontslaat….”. Het bevel was: zend hem (elk van hen) terug naar zijn bisdom van oorsprong, of tot de Religieuze familie waartoe hij behoort. Hij (de Prefect) was zeer verbaasd omdat het ging over drie uitstekende priesters die behoren tot de professioneel meest bekwamen. Initieel ontweek hij het gehoorzamen aan deze brief, en hij vroeg verschillende keren om een audiëntie met de paus. Hij moest wachten want de ontmoeting werd verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk werd hij in een audiëntie ontvangen. En hij zei: “Uwe heiligheid, ik heb deze brieven ontvangen, maar ik heb niets gedaan omdat deze drie personen onder de besten zijn in mijn dicasterie… wat hebben ze gedaan?” Het antwoord was: “Ik ben de paus, en ik hoef geen redenen te geven voor ieder van mijn beslissingen. Ik heb beslist dat ze moeten weggaan en ze moeten weggaan.” Hij stond recht en strekte zijn hand uit om aan te geven dat de audiëntie voorbij was. Op 31 december zullen twee van de drie het dicasterie verlaten waar ze jarenlang voor gewerkt hebben, en zonder te weten waarom. Voor de derde lijkt er wat uitstel te zijn. Maar dan is er een andere implicatie, die als deze waar is, zelfs nog meer onaangenaam zou zijn. Eén van de twee had vrijelijk gesproken over bepaalde beslissingen van de paus- misschien een beetje teveel. Een bepaalde persoon – een vriend van een nauwe medewerker van de paus – hoorde deze onthulling en gaf het door. Het slachtoffer ontving een zeer boze telefoon van Nummer Eén (Bergoglio). En spoedig daarna kwam het ontslag.”

In deze passage, spreekt Tosatti over een “autocratische koorts” die lijkt te zijn uitgebroken in het Vaticaan. En hij besluit zijn verslag met de volgende woorden: “Het is dus niet zo verbazend dat de atmosfeer achter de muren in het paleis niet echt sereen is. En men kan zich nu afvragen wat voor geloofwaardigheid dit feit geeft aan al die uitgebreide en ononderbroken fanfare over barmhartigheid.”

Met betrekking tot de Congregatie van de Geloofsleer vertelde een andere bron aan OnePeterFive ruim een maand geleden al: “Een bron in Rome zegt dat allen die voor de Heilige Stoel werken bang zijn om over gelijk wat te praten, uit angst om aangepakt te worden vanwege de aanwezigheid van informanten overal. Hij vergeleek het met het Stalinistische Rusland. Hij zei dat twee bevriende priesters van hem, goede mannen, werden ontslagen uit de Congregatie omdat ze beschuldigd werden van het kritisch zijn over paus Franciscus.”

Dezelfde bron uit Rome, die eerlijk en goed geïnformeerd is, zegt dat de twee priesters die hij vermeldde (en die niet deze zijn die nu worden ontslagen), bang zijn dat ze niet de enigen zijn die zullen worden verwijderd. Ze zien hun eigen verwijdering als slechts het begin van een “enorme herziening” binnen de Congregatie van de Geloofsleer, “zoals wat recent gebeurde bij de Congregatie van de Goddelijke Eredienst van Kardinaal Sarah.”

Vorige maand nog berichtten we over het ‘klimaat van angst’ dat heerst in het Vaticaan.

Bron: OnePeterFive


Een boodschap uit het Boek der Waarheid:

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. (De Heer op 8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!))

10 antwoorden »

 1. Bergoglio hoeft zich tegenover ons niet te rechtvaardigen, dat klopt. Maar wel tegenover God. Dan ineens heeft hij geen grote mond meer.

 2. wat een superieur gevoel heeft deze paus als vicaris van Christus hij moet zich wel rechtvaardigen tegenover God, nu speelt hijzelf voor God. Ongelooflijk die kerel niet iemand die respect verdiend!

 3. “WIE NIET MET MIJ IS ,IS TEGEN MIJ.”Gods woord
  “WIJ KUNNEN GEEN TWEE HEREN DIENEN.”Gods Woord
  “HEER NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN? GIJ ALLEEN HEBT WOORDEN VAN EEUWIG LEVEN.”
  “MAAR GIJ WIE ZEGT GIJ ,DAT IK BEN.”DAAROP NEEMT SIMON HET WOORD EN ZEGT:”GIJ ZIJT DE CHRISTUS,DE ZOON VAN DE LEVENDE GOD.”Mt.16,15-16 Gods Woord
  “MOEST DE MESSIAS DAT ALLES NIET LIJDEN OM ZO ZIJN HEERLIJKHEID BINNEN TE GAAN.”Gods Woord

 4. Bij die ‘redenen’ kun je denken aan:
  – geestelijke verstening
  – existentiële schizofrenie
  – spirituele alzheimer

  • Te gemakkelijk,ik ken nog mensen die zich alles kunne permitteren omdat of ziek zijn,of slechte jeugd hebben gehad enz….flauw excuus als je het mij vraagt….men weet verdomd goed genoeg waar de klepel hangt….

  • Wie oren heeft die hore: bovengenoemde ‘ziekteverschijnselen’ zijn slechts een bloemlezing van 3 uit 15 waarmee Bergoglio zijn kerstgroet van 2014 opluisterde. Dan kan men als ongeneeslijk zieke ook maar het beste afscheid nemen met de woorden…

   Bedankt voor de bloemen.

 5. We hebben al zoveel pijn moeten lijden.
  Bijvoorbeeld bij de ontdekking dat talijke Katholieke tijdschriften niet meer als zodanig leesbaar waren. Dat de gebedenboekjes van de paters van Lommel voor de H.Sacramentsaanbidding nog slechts bedoeld zijn om niet alleen God te beledigen maar op zeer sluwe wijze ontelbare Christenen weten te misleiden.

  Die pijn wordt stilaan ondraaglijk.

  Daar komt dan ook nog de pijn bovenop van door echt goedmenende Christenen in eigen parochie niet meer begrepen te worden. Dan zijn er nog de sarcasten die luidop lachen tijdens eender welke ‘dienst’. Waarom gaan die eigenlijk nog naar de kerk ? Een totaal verdraaide vorm van maatschappelijk plicht ???

  Het pijnlijkst van al is het totale onbegrip van de jongere generaties. Zij kunnen er niets aan doen. Zij dragen geen enkele schuld. Maar het is ook bijzonder moeilijk hen aan te spreken als ‘ouderwetse ouwe’.

  We hebben nu nog minder dan vier jaren pijn te lijden voordat deze zeer zware beproevingen achter de rug zullen zijn.

 6. “Ga weg van Mij Satan,gij zult de Heer,Uw God,alleen aanbidden en dienen.”Gods woord
  “Heer,blijf bij ons!”Gods Woord
  “Ik zal met u zijn tot het einde der tijden.”Gods woord””
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”Gods woord
  “Houd moed Ik heb de wereld overwonnen”Gods Woord

  Gebed

  God,Onze Vader, die de Liefde Zelf zijt ,die ons zondaars tot het uiterst liefhebt in Uw Zoon Jezus Christus, die door Zijn menswording ,Zijn kruisdood,Zijn Verrijzenis voor ons zondaars ons Zijn gave wil geven van de Heilige Geest.
  “Ontvang de Heilige Geest.”Gods Woord
  En stervend aan het kruis aan ons zondaars Zijn Heilige Moeder heeft gegeven opdat wij door Haar Onbevlekt Hart kunnen ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest om ons voortdurend te laten baren door de Heilige Geest als een kind van God.
  Jezus,U die de bevrijdende,vergevende,helende en heiligende Liefde zelf zijt,vraagt ons telkens ,wat er ook gebeurt ,aan ieder van ons persoonlijk,als Uw teder geliefd kind,die naar Uw liefde verlangt en U alleen ons kunt geven,”hebt gij Mij lief?”
  Telkens aan ons de keuze ,op die telkens centrale vraag van U, Jezus, wat er ook gebeurt in ons persoonlijk leven”hebt Gij Mij Lief?”
  Jezus ,U alleen weet alles…..
  laat telkens door Uw gave van de Heilige Geest al onze verlangens overeenkomen met Uw verlangens door moedig te getuigen en U te volgen door elke dag ons kruis op te nemen door trouw te zijn in werken,bidden, waken,strijden,lijden in de vreugde U eerst en boven ons zelf en boven allen en alles lief te hebben en U te behagen ,door wat er ook gebeurt,telkens trouw te zijn aan Uw Goddelijk Woord ,aan Uw leer gedragen door de Kerkelijke Traditie en aan Uw Goddelijke Sacramenten: centraal de Eucharistie en de veelvuldige biecht.
  Jezus,U alleen hebt reeds de vorst van deze wereld :de Boze overwonnen…Opdat onze vreugde volkomen kan zijn,die U alleen kunt geven en die de wereld en de vorst van deze wereld en van deze eindtijd:de Boze ons niet kan geven noch de wereld: de vorst van deze wereld en van deze eindtijd ons noch kan ontnemen.
  In de zekerheid dat Voor U,God het onmogelijke mogelijk is:onze uiteindelijke verlossing van de Boze.
  Hoe en wanneer het u,God behaagt.

  EEN GEBED UIT HET BOEK DER WAARHEID
  “Lieve Jezus,geef mij de kracht om mij op Uw leer te richten en om te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen.
  Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse profeet,die zal proberen om zich als U voor te doen,te verafgoden.
  Houd mijn liefde voor U sterk.

  Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de Waarheid,vervat in de Heilige Schrift nooit zal ontkennen, ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden om mij aan te zetten Uw waarachtig Woord de rug toe te keren.
  AMEN”

 7. Nu weer dictatuur uit Rome. Wij als gewone burgers hebben al geen vrijheid meer : geen vrijheid van pers, media enz .We worden op grote schaal misleid. Kijk maar op Ninefornews, bij het artikel genaamd: ” groep verontruste burgers:” Vrede komt pas als wij als volk opstaan tegen de hegemonie van Amerika.” Amerika dat als doel heeft de NWO te stichten ,evenals de paus met zijn ene wereldreligie. Laten we niet bang worden maar blijven bidden dat meer mensen wakker worden om deze duivelse plannen tegen te houden . Bid voor Trump ! Bid dat hij niet vermoord wordt en dat hij president mag blijven. Bid,bid,bid zijn de woorden van OLV van Fatima.

 8. God laat dit toe! ( uit het visioen van Hildegard Von Bingen ) De kerk moet plat.. De duisternis is diep in de zielen van de kerkbedienaars gekropen en het licht van God laten ze niet toe. Ze zullen vele volgelingen ten gronde richten, maar daarna zullen vele uit de dode opstaan. Heb geduld en bid veel.