Na het ‘Jaar van barmhartigheid’ nu het ‘Jaar van Laudato Si”

In 2016 hadden we het ‘Jaar van barmhartigheid’ dat door Bergoglio op 8 december 2015 werd afgekondigd. Nu begon op 24 mei 2020 het ‘Jaar van Laudato Si” – een jaar waarin de focus zal gelegd worden op de aarde, naar de milieu-encycliek van Bergoglio. En Jezus Christus? Die komt amper nog ter sprake… En opvallend: het jaar van barmhartigheid in 2016 begon toen met… een klimaatlichtshow op de voorgevel van de Sint-Pietersbasiliek. Heel het ‘pontificaat’ van Bergoglio is eigenlijk doorspekt met milieu-activisme. De hele zin van het zonnelied van Sint Franciscus luidt: ‘Laudato Si, mi Signore‘, maar het tweede deel van de zin werd geschrapt, en lijkt te zijn vervangen door: ‘madre Terra.’

Milieu-encycliek Laudato Si’

In 2015 berichtten we over zijn encycliek het volgende:

  1. Bij nr. 7 zegt hij dat vervuiling van de natuur een zonde is tegen onszelf en tegen God. Dit is zo goed als de enige plaats waar over zonde wordt gesproken. Het woord zonde komt in het hele boek slechts 4x voor.
  2. Bij nr. 83 zegt hij dat de dieren niet voor de mens werden gemaakt maar dat wij allemaal samen een front vormen op weg naar God. Dit spreekt de Bijbel tegen.
  3. Bij nr. 169 heeft hij het over de VN, de klimaattoppen van Rio en de UNSD (Conferentie van Duurzame ontwikkeling van de VN) en heeft het over de reductie van broeikasgassen. Vanaf daar tot het einde van het hoofdstuk is de hele tekst puur politiek geaard.
  4. Bij nr. 175 lijkt hij aan te sturen op een Eén-wereldregering.
  5. Bij nr. 189 roept hij op tot het vormen van een nieuwe economie en het reguleren van virtuele rijkdommen (= bankrekening en aandelen).
  6. Bij nr. 201 roept hij alle religies op om netwerken van respect en broederschap op te richten om de natuur en de armen te beschermen (éne-wereldreligie!).
  7. Bij nr. 233 en verder interpreteert hij de sacramenten. Hij zegt dat ze een manier zijn waarbij God de natuur gebruikt om te mediteren op het bovennatuurlijke leven. Hij beweert dat de Eucharistie een daad van kosmische liefde is, en het is een bron van licht en motivatie voor de bezorgdheid voor het milieu. De zondag is gecenterd rond de Eucharistie en werpt licht op de rest van de week en motiveert tot grotere zorg voor de natuur en de armen.
  8. Op het laatste een gebed voor de aarde voor alle mensen die in een god geloven. [!]

Voorkomen van woorden (aflopende volgorde):

Mens 203x; milieu: 89x; aarde 68 x, armen 61 x; politiek 52 x; ecologie 36 x; economie 26 x; Jezus 24 x, Kerk 13 keer;  zonde 4x; abortus 1x (en dan nog niet eens in de juiste context).

De encycliek werd dan ook de hemel in geprezen door de VN.

Eco-kerk waar ecologische zonden hoog op de agenda staan

Reeds precies een jaar geleden schreven we dat Bergoglio ons aan het klaarstomen was voor zijn op handen zijnde ‘eco-kerk’. In augustus vorig jaar prees hij nog de klimaatacties van Greta Thunberg, en over het coronavirus zei hij dat dit een ‘straf van moeder natuur is.’

In 2016 riep hij op tot een ‘ecologische bekering’ en het biechten van ecologische zonden, en eind vorig jaar wilde Bergoglio nog prutsen aan de Cathechismus van de Katholieke Kerk, door er de ‘ecologische zonden tegen onze gezamenlijke thuis’ toe te voegen aan de mogelijks te begane zonden.

Jaar van het milieu

Nu komt er een soort ‘Jaar van de aarde’, dat volledig gericht zal zijn op de zorg voor het klimaat, het milieu enz… Dit past volledig in de lijn van de recentste initiatieven van Bergoglio, waaronder de fameuze Amazonesynode, de ‘Economie van Franciscus’ en het ‘Globaal Onderwijspact’.

Vaticaanjournalist Sandro Magister van Ciettimo in Cielo, schreef dat er overal besparingen zijn in het Vaticaan, maar dat voor het milieu een uitzondering wordt gemaakt: zondag 24 mei, was het de vijfde verjaardag van de ondertekening van de encycliek en werd een heel jubileumjaar aangekondigd om het te vieren, met een eindeloos programma.

Op 16 mei werd reeds de Laudato-si-week gelanceerd, met een videoboodschap van Bergoglio, doorspekt met natuurbeelden. Op 24 mei was er de gemeenschappelijke gebedsstonde, waarbij gebeden werd om te “weten hoe we moeten luisteren naar en reageren op de kreet van de aarde en de roep van de armen”.

Eind deze zomer komt er een oecumenisch evenement ‘Seizoen van de Schepping’, van 1 september tot 4 oktober, feest van de H. Franciscus van Assisi, met als bedoeling om “daden van herstel van onze relaties met anderen en met de hele schepping” te stellen.

Naast een hele boel evenementen zal het Vaticaan begin volgende jaar een vergadering organiseren in Davos, tijdens het World Economic Forum. Verder is er ook nog een interreligieuze ontmoeting gepland. Mei volgend jaar zal een driedaagse conferentie worden gehouden waarin een ‘meerjaren-actieplatform’ zal worden gelanceerd, geïnspireerd op de encycliek.

Verder zal ook een documentairefilm over de encycliek worden gesponsord, zullen allerlei initiatieven zoals ‘Laudato Tree’ zullen worden gesteund, om o.a. bomen te planten in Afrika, enz… Tevens zal een wedstrijd worden gelanceerd over het “herinterpreteren van de Bijbel in het licht van ‘Laudato Si'”.

Het Vaticaan zal ook een aantal bisdommen, parochies, gezinnen, scholen enz., die daarvoor open staan, aan het werk zetten in een “7-jarige tocht van integrale ecologie in de geest van Laudato Si'” om een “kritische massa te mobiliseren, nodig voor de radicale maatschappelijke transformatie” die Bergoglio verlangt.

Verder zullen aan personen die zich bijzonder inspannen, “Laudato-Si-prijzen” worden toegekend.

‘Mio Signore’ werd weggelaten

In de videoboodschap van Bergoglio, wordt God, Jezus of Kerk niet vernoemd. Het mantra is “nieuw humanisme” en “gemeenschappelijke thuis”, “broederschap”, solidariteit”, enz… De religies worden op één hoop gegooid.

Magister schrijft:

“De nieuwigheid van dit initiatief van Franciscus bestaat er juist in dat het de eerste keer is – in de geschiedenis van de Kerk – dat een ‘paus’ zich aan het roer zet van een wereldwijd onderwijspact dat zo radicaal geseculariseerd is en dit tot het zijne maakt.”

En hij besluit dan ook terecht:

Het is alsof de woorden “Laudato si” van de lofzang van de Heilige Franciscus zijn gezuiverd van het daarop volgende: “Mijn Heer.”

Het hele programma van het ‘Jaar van Laudato Si’ kunt u hier vinden.

God zal de wereld meer en meer kastijden, omwille van de zonden van abortus, onkuisheid,… Maar het Vaticaan heeft – zoals Onze Lieve Vrouw in 1846 in La Salette had voorzegd, het geloof verloren. Ze zullen de mensen niet aanmanen om zich te bekeren van deze zonden! ‘Zorg voor de aarde’ zal Gods Kastijding niet tegenhouden. Want is niet de ‘verbranding van fossiele brandstoffen’ die Gods toorn afroept, maar de zonde van abortus en onkuisheid. De 3,5 jarige droogte in Israël, ten tijde van Elia, was er niet omdat het volk Gods niet goed voor het milieu had gezorgd!

Het staat dan ook in Apocalyps dat velen zich niet zullen bekeren, en dat ze ondanks de straffen die God zendt om hun zonden, ze God zullen blijven lasteren:

En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep: “Gaat heen, giet uit op de aarde de zeven schalen van de toorn Gods!”  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen die het merkteken droegen van het beest en zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en er kwam bloed als was er gemoord, en elk levend wezen in de zee stierf. En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen, en er kwam bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen: “Rechtvaardig zijt Gij die zijt en die waart, Gij de Heilige, dat Gij dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt Gij hun te drinken gegeven. Zij hebben het verdiend.” En ik hoorde de stem van het altaar: “Ja, Heer, God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.” En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur, en de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden de God des hemels om hun pijnen en hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun daden. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote Eufraatstroom, en zijn water droogde op, zodat de weg openlag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen.  Duivelsgeesten zijn het, die wonderen doen en uitgaan naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. ‘Pas op, Ik kom als een dief! Gelukkig de mens die wakker blijft en zijn kleren aanhoudt, zodat hij niet naakt hoeft te gaan en allen zijn schaamte zien.’ En zij verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmágedon heet. En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel, vanaf de troon, een machtige stem: “Het is gebeurd!” En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. En er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit een geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken. En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien. En ontzaglijke hagelstenen, wel honderd pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. En de mensen lasterden God om de plaag van de hagel; want die plaag was bovenmate zwaar. (Apoc. 16)

En tot slot zal ook het heidens geworden Rome door God verwoest worden. Dat is wat de Heilige Malachias in de 12de eeuw, en de H. Maagd in 1917 in Fatima had voorzegd.

Bron:  Settimo Cielo; Fortes in fide