Aftreden van Paus Benedictus XVI

5 jaar geleden…

REUTERS/ANSA/ Alessandro Di Meo ( VATICAN – Tags: RELIGION)

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden.

Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.

Boek der Waarheid – Boodschap van Jezus Christus, 11 februari 2012 om 11u30.

In de late voormiddag van 11 februari 2012 gaf de Heer aan de profeet van het Boek der Waarheid de boodschap dat Paus Benedictus XVI zou aftreden. Exact één jaar later, op 11 februari 2013, iets voor de middag, vertelde Paus Benedictus tijdens een consistorie dat hij aftreedt, omdat hij de kracht niet meer had om de kerk verder te leiden. Diezelfde avond, rond 18u brak er zwaar onweer uit boven het Vaticaan, en een bliksemflits raakte de St.-Pietersbasiliek. De wereld was geschokt. Dit was ook zo voor de hoofdredacteur van Restkerk, die toen hij het bericht las, bijna van zijn stoel viel. Paf, de profetie was vervuld!

De Heer waarschuwde ook meerder malen voor de zogenaamde opvolger van Paus Benedictus, de volgende “paus”. Hij zou een bedrieger zijn, een valsaard, iemand met een valse nederigheid, iemand die heel snel aan populariteit zou winnen, iemand die Gods wetten zou willen aanpassen, de zonde vergoelijken… En de voorzeggingen kwamen één na één uit. Sinds maart 2013 zitten we met “twee pausen” in het Vaticaan, de echte en de valse.

Paus Benedictus zei nog in 2016 in een interview, op de vraag of hij de laatste paus zou kunnen zijn: “Alles is mogelijk.” Hij ontkende het dus niet! De Italiaanse journalist analyseerde de feiten en kwam tot de conclusie dat een “duplicatie van het ambt” niet toegelaten is, en dat Benedictus, door het behoud van zijn titel, witte gewaden en pauselijk pectoraalkruis, nog steeds de paus is.

“In het nieuw interview komen de overwegingen over de bisschoppen naar voor. Wanneer het werd vastgesteld dat er een limiet zou zijn voor hun ambtsperiode tot 75 jaar, werd de ‘bisschop emeritus’ gecreëerd, omdat het werd gezegd dat een vader altijd vader blijft. Benedictus zegt dat nu ook over zichzelf. Zelfs als de kinderen groot geworden zijn, blijft de vader vader, zelfs als hij niet langer de verantwoordelijkheid draagt die verbonden is met het vaderschap. Hij blijft vader op een diepere, meer intieme manier, zo zei Benedictus.” Socci spreekt van een poëtisch idee, anderen spreken van een getransfigureerde weergave, maar op het theologisch niveau was het “explosief omdat dit betekent dat hij de paus is.”

“Benedictus XVI had besloten om zijn autoriteit als paus te behouden en om enkel te verzaken aan de actieve uitoefening van zijn ambt. Als deze beslissing van hem ontoelaatbaar en nietig is, betekent dat dan dat zijn aftreden ongeldig en nietig is?”

Reeds in maart 2017 was het bekend dat Benedictus en Bergoglio “in de clinch lagen” en geen woord meer met elkaar spraken. Catholic Herald schreef gisteren dat er nog een vraag rijst: zouden Bergoglio’s radicale “instincten” explicieter zijn, zijn gedrag nog meer losgeslagen, indien hij geen “nog levende voorganger” als buur zou hebben? Dat is inderdaad een vraag die we ons kunnen stellen. Wellicht houdt Benedictus nog veel tegen, door zijn gebed en offers, en door zijn aanwezigheid in het Vaticaan. Indien Benedictus zou overlijden, dan heeft Bergoglio vrijer spel, en zal hij wellicht meer beperkingen stellen op het vieren van de Tridentijnse Mis en Summorum Pontificum terugschroeven. Hij zal de erfenis van Benedictus met hem begraven. En het is dan dat Bergoglio, zoals Leonardo Boff stelde, een heel aantal geëxcommuniceerde bevrijdingstheologen zal “rehabiliteren”, en zijn meer radicale ‘vernieuwingen’ zal introduceren.

Een herziening van Humanae Vitae en ook daar de introductie van “uitzonderingen voor bepaalde gevallen”; de introductie van een oecumenische mis; een zegen voor homoseksuele stellen;… het ligt allemaal op tafel.

35 antwoorden »

 1. Het is voor mij een raadsel hoe mensen nog steeds kunnen beweren dat Bergoglio de rechtmatige paus is. Men is ziende blind. Zou het zo kunnen zijn dat de meeste Christenen salonchristen zijn?

 2. Verenigd met Paus Benedictus ,die zeer bezorgd is over de Kerk en ook wij die strijden in de strijdende Ware Restkerk ,die ook allen zeer bezorgd zijn over de Ware Kerk en alleen in vertrouwen op Jezus ,brengen wij verenigd met al zijn bezorgdheden over de Kerk en al onze bezorgdheden over de Kerk naar zijn en onze gebeden ,naar zijn en onze liefde-offer-dienst om God eerst en boven onszelf en boven allen en boven alles te kunnen te behagen om alle zielen te kunnen redden…Vooral diegenen,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben…
  “De poorten van de hel zullen de Kerk niet overweldigen.”…
  “Heb goede moed Ik heb de boze (reeds)overwonnen.”
  “En moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan”
  Wat er ook gebeurt:trouw en sterk de Waarheid,die Gods Scheppende en Verlossende Liefde Is te kunnen handhaven door Gods genade .
  Gods Heilige geest ,die bij ons blijft tot het einde der tijden door trouw ,moedig en sterk met heilige durf te blijven getuigen en te blijven beleven van Gods woord en van Gods Sacramenten:
  Veelvuldige Biecht:ontvang Gods Heilige Geest:Gods Bevrijdende ,Vergevende ,Helende en Heiligende Liefde…
  Centraal de Eucharistie:”Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  Uiteindelijk zal het Allerheiligste Hart van de Eucharistische Jezus verenigd met het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en heel het Mystiek Lichaam van Jezus :de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Restkerk met al de kinderen van God zegevieren over de boze,over de antichrist en over de valse profeet met al hun volgelingen…
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God.
  Hoe en wanneer het God behaagt….
  In Christo per Mariam
  Maranatha!

  GODS ZEGEN VOOR ALLEN DIE DEZE HEILIGE MISSIE BESCHERMEN EN STEUNEN OM ZIELEN TE REDDEN VOORAL DIEGENEN,DIE GODS BARMHARTIGHEID HET MEEST NODIG HEBBEN.

 3. @Lunsius …
  de meerderheid : *salonchristenen* !? — ja, nog veel erger !!
  |
  NB : als profeet en hussiet, behoor ik mij hier neutraal op te stellen — maar ik ben mij wel rot`geschrokken van de (echte) feiten zoals deze nu aan het_licht komen -( via > RestKerk.net

 4. Er zijn christenen die volhouden dat de paus onschendbaar is. Meestal zijn dat oudere mensen. Dan is er een groep die zich wel christen noemt maar niet praktiserend en die zien over het algemeen niet hoe deze wolf in schaapskleren handelt. Door zijn zgn bescheidenheid en charme pakt hij menigeen in. Ook het feit dat hij iedereen tevreden wil stellen , hij blaft mee met de honden waarbij hij inzet hok zit. Dat maakt hem ook nog eens ongrijpbaar. En ik denk dat heel veel mensen het niets kan schelen. Zij storen zich niet aan hem omdat ze met hele andere dingen bezig zijn zoals aardse zaken: hypotheek, baan, auto,etc.

 5. Waarom hebben deze zogenaamde christenen allemaal bescherming nodig van gewapende machten,ik heb een engel die mij beschermd als een burcht ?

  • @Edwin Vissers, Er bestaat zelfs een psalmvers 144:1 , waarin je als man je moet wapenen. Er zijn groeperingen in Amerika die het bewuste Psalmvers in hun geweren hebben laten aanbrengen. Of dat de bedoeling is? Maar met een geweer kan je wel je eigen mensen beschermen, je man of je vrouw en/of je kinderen. Als God achter je staat als medestander sta je wel sterk.

 6. Is hij de laatste paus? Het zou kunnen, de huidige is dat zeker niet, en de bliksem was iets onheilspellend en dat hebben we meermaals ondervonden!

 7. Hero de Jong.
  U weet zich een zelfverklaarde “profeet” te zijn en … een hussiet!!!!!
  Wel, wel, hussieten hebben niets gemeen met het katholieke geloof. Dus “profeet” beter eerst leren wat het Katholiek geloof inhoudt, en … een goede biecht spreken bij een goed Traditioneel Katholieke Priester.
  “De hussieten waren een verzameling van protestantse groeperingen die zich lieten inspireren door de theoloog Johannes Hus. Johannes Hus werd verschillende malen aangehouden en uiteindelijk door het Concilie van Konstanz (1414-1418) veroordeeld tot de brandstapel in 1415.”
  Stop maar met “profeteren”, goede raad is goud waard.

 8. @Gilbert …
  |
  type *hussieten* dat zijn : heilig levende katholieken, welk ‘r de voorkeur aan geven, om het pausdom wat kritisch te volgen, en vinden dat het H_avondmaal … altijd onder twee gedaantes moet plaatsvinden -( anders is ’t zogezegd “half werk” ….
  |
  PS : de oorspronkelijke hussieten, waren wat extreem — maar hun voorganger Johannus Hus, bevindt zich in *de legerplaats der heiligen* !! -( mag jij zo`iemand vervloeken ?

  • Ach “profeet” toch. Als men Katholiek is dan is men Katholiek en niets anders en dan houdt men zich vast aan de leer van de H. Roomse Katholieke en Apostolische Kerk van altijd, en geen fabeltjes van “hussieten” of andere illusies. Terloops, een Katholiek heeft niets te maken met het protestants H avondmaal, maar wel met het Heilig Misoffer. Als u nu het Katholiek geloof wilt verdraaien in uw onzin op uw internetsite of hier, met uw ketter Johannes Hus (veroordeeld door de K.Kerk) dan is dat met het opzicht om vijandig uit te halen tegen de enige Kerk die Jezus Christus gesticht heeft en aldus ook vijand van Christus zijt.
   Uw ketterse wartaal is dan ook een groot gevaar voor deze die de waarheid in het Katholiek geloof willen vinden en u bent verantwoordelijk voor de misleiding die op in uw wartaalartikelen aanwezig is.
   U bent een “profeet” zoals u uzelf betitelt, ja maar dan wel een onheilsprofeet.
   Nogmaals, ofwel is men Katholiek en verdedigt men het Katholiek geloof, ofwel is men ertegen en dan is men vijand van de Katholieke Kerk, zoals er legioenen zijn.
   Buiten de Katholieke Kerk geen heil. Dat is een dogma (geloofswaarheid) die moet aanvaard worden als men het eeuwige leven lief heeft.
   Klaar en duidelijk voor iedereen die het wil lezen.

 9. De brandstapel kent ook slachtoffers. Was dit een straf geoorloofd door de Kerk? Toegestaan door God? Begrijpen katholieken soms de boosheid daarom nog van protestanten? Zij hebben wellicht voorouders die op de brandstapel terecht zijn gekomen. Bovendien zijn er nazaten van ketters. Iemand die verre ketterse voorouders had en er nog van weet door verhalen, kan er wel degelijk ook nu nog psychische last van hebben. Ik heb ooit zo’n iemand ontmoet, en ze was daarom ook een beetje vreemd en excentriek. Ze heeft pogingen tot zelfmoord gedaan in haar vroeger leven. Later vond ze een hobby, ze schreef gedichten, sommige heel vreemd en akelig. Ze was naar mijn mening een zoeker. De ‘zonde’ bezoekt het nageslacht?? Inmiddels is ze overleden. Ze is toch nog vrij oud geworden. God hebbe haar ziel.

 10. Is de Allerlaatste paus na paus Franciscus dan toch weer een goede paus? God geve het. Het is nu zo akelig allemaal in de wereld.

 11. @witte veder …
  |
  de *interimpaus*, die vanwege z’n hoge leeftijd, niet`meer tot echte paus kan worden gekozen, is een hoogst integer man — z’n benoeming moet plaatsvinden, als Benedictus nog leeft op het ziekbed, en Franciscus Bergogio is AFgezet danwel UITgeschakeld — maar terstond, zullen de modernisten het volk ophitsen, om oorlog te voeren tegen het Vaticaan — dit is ook het moment waarop het Groote Schisma zal plaatsvinden, en de *interimpaus* z’n positie opgeeft [“vlucht”], om de verkiezing van Petrus Romanus, mogelijk te maken -(( op de rokende puinhopen van het Vaticaan, overigens ….

 12. Aan Witte Veder –> 14/02/2018 om 02:57,

  Laat je niet in de war brengen door die -de Jong- er komen nog 2 pausen en dat blijkt uit profetieën van enkele eeuwen …hij gaat uit van die pausen profetie, van de Duitse Paus zegt men dat hij volgens de pausen profetie de -glorie van de olijf- zou zijn maar dat is niet juist.

  De Franse Paus na de Waarschuwing zal de -glorie van de Olijf- zijn ..deze verwijzing kan helemaal niet op Benedictus van toepassing zijn en als de mensen weer massaal in de zonde vallen, dan zal de antichrist komen en dan komt een laatste Paus in de tijd van de antichrist en dat is Petrus Romanus…andere profetieën dan de pausen profetie verhelderen het een en ander.

  Die nep profeet de Jong is misschien of waarschijnlijk een halve protestant (zie hierboven de reactie van Gilbert).. die wat al te veel fantasie heeft en die niet genoeg heeft aan zijn eigen site met zijn speculaties.

 13. NB >
  |
  dat deel van de katholieke profetie, wat in harmonie is met de Bijbel … dat, leg ik hier (met veel verstand & kunde) neer, voor wie het wil lezen !?
  |
  de heilige Johannus Hus, is vermoord door ’n foute kerk !?
  |
  Petrus Romanus, en zijn RK volk, zullen beiden worden veroordeeld door : de huivering`wekkende rechter — dus, wie is wie ?
  |
  PS : wie de heiligen vervloekt, die lastert de H.Geest !? — dus behoedt de deuren van je mond ….

  • Profeetje, Hero, hoe dulf je zoiets schrijven: “de heilige Johannus Hus, is vermoord door ’n foute kerk !?”
   Bent u het die Johannus Hus heilig verklaart op uw eentje?
   Is het een foute Kerk die, een veelvuldige ketter die hiervoor meermaals is verwittigd en niet tot inkeer is gekomen, heeft veroordeeld? Is het verkeerd om aan de misleiding van een groot aantal gelovige Katholieken een kordaat halt toe te roepen en alzo deze zielen te vrijwaren van een eeuwige zielendood?
   En hier is dan ook geen “heilige Johannus Hus” vervloekt, dat heeft hij zelf gedaan door de ware Katholieke Kerk en aldus Jezus de Stichter hiervan, rechtstreeks aan te vallen.
   Ik raad u nogmaals aan om gewoon uw profeet gedoe op te geven, stop er gewoon mee, en nederig naar een goede Traditionele Katholieke priester te stappen en uw zonden met een berouwvol hart te belijden.
   Een andere raad kan ik u niet geven.

 14. @Hero de Jong, {profeet} en @Piet,

  De Eindtijd visie lijkt tussen protestanten en katholieken overigens niet al te veel te verschillen. Beiden hebben kritiek op paus Franciscus en niet zo’n klein beetje ook. Sommigen zeer orthodoxe protestante groeperingen, waaronder ook de Getuigen van Jehova gaan nog een stapje verder, namelijk dat je eigenlijk dan uit de R.K. Kerk moet stappen omdat het Babylon in zich vertegenwoordigd. Zij zien het als ‘de Hoer van Babylon.” Ik heb deze woorden zelfs van iemand die aangesloten was bij een Pinkstergemeente horen zeggen. Van deze mensen mag je geen Wees gegroet bidden en als je het wel bidt, niet zeggen “Heilige Maria, Moeder van God.” In plaats van ‘Moeder van God’ zou je dan ‘Moeder van Jezus’ moeten zeggen.

  Zij baseren zich namelijk op een Bijbelpassage uit de Openbaring van Johannes 18:1-8, betreffende de ondergang van Babylon, daarna volgen de klaagliederen over Babylon Openbaring van Johannes 18:9-24. Het liegt er allemaal niet om, maar letterlijk gezien staat de R.K. Kerk niet genoemd. Het ging wel om een stad, waar veel heidendom is. Maar in welke grote stad is dat niet? Dat zullen misschien uitzonderingen zijn. Het is wel een stad van zeven heuvelen, maar die zijn er ook meer dan men denkt. Het zal in ieder geval een stad zijn waar veel goddeloosheid en slechte dingen gebeuren. Dus het kan Rome zijn, maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam of zelfs in een stad in Israël of weet ik waar.

  Ik ben nu wel benieuwd hoe de katholieke apologeten hier naar kijken. Want de R.K. Kerk leert dat je zonder in de Kerk te blijven of niet katholiek wordt eigenlijk niet zalig kunt worden. Tegelijkertijd vind ik dat vreemd, want voor ieder mens heeft een eigen zoektocht, als die al zoekt naar God. En het is lastig zoeken als je in een andere Wereldgodsdienst bent grootgebracht. Maar misschien is het zelfs lastiger zoeken als je in het Christendom bent grootgebracht met zoveel protestantse verschillende richtingen, maar Via Keulen en Aken kun je toch bij God uitkomen, misschien niet rechtstreeks in Rome via de R.K. Kerk. Ik vind dit toch wel een moeilijke (geworden). Maar misschien is God juist daar in de Kerk, die het minst geliefd is. En dan kom je denk ik, wel weer bij de R.K. Kerk uit. Maar met paus Franciscus ligt het wel op losse schroeven.

  Zoals paus Benedictus XVI al zei: “Het schip van de Kerk staat op wankelen!” In mijn beleving was dat al veel eerder zo, maar nu stormt het echt en het valt niet mee om staande te blijven in een dergelijke kerk met vele lauwe gelovigen. Soms denk je alles te hebben gehad, maar dan wordt het nog weer erger.

  Niet bang zijn, maar je zou er wel bang van kunnen worden, in ieder geval wel unheimisch kunnen worden in je eigen kerk. Maar of dat ook voor protestanten geldt dat ze dat zo zouden kunnen voelen, misschien ook wel. Goed we hebben elkaar gedood rondom de Reformatie. We hebben elkaar in ieder geval nog altijd veel te vergeven in dat opzicht. En kunnen we dat, na al die eeuwen gesteggel over en weer? Jezus zei iets over zeven keer zeven keer en zeventig keer vergeven. Het probleem is dat nu zowel de paus alzo ook vele protestanten ook al niet meer Bijbelvast zijn. En wie praat er dan vanuit de Heilige Geest, als er verschillende uitkomsten zijn uit de mond van priesters en dominees? Er wordt niet uit één mond hetzelfde Geloof verkondigd m.b.t. alle punten die toch van groot belang zijn. Daarom krijgt de boze zoveel aanhang.

  Als de boze machten zich verenigen, dan moeten goede machten dat ook doen.

  Langzaam maar zeker gaat de schifting tussen bokken (opstandelingen, weerspannigen) en schapen (ware volgelingen van God, gehoorzaam, nederig, niet berekenend en niet belust op wraak).

  De Vastentijd is begonnen. Vasten = Boete doen, door: 1. Gebed, 2. Vasten. 3. Aalmoes geven.
  Het is niet meer dan de boodschap van het Evangelie en die in Fatima en in Lourdes gegeven is door de H. Maagd Maria. (Dit stukje heb ik niet van mijzelf, maar ik vond het wel waar. Temeer daar er ook vele andere Mariaverschijningen zijn, die echt wel dubieus zijn, maar waar velen ook weer in geloven.

  Als je teveel van dat alles leest, wordt je tureluurs. Ik geloof dat je je aan de aanbevelingen in het Evangelie niet zo’n buil kan vallen als aan sommige Mariaverschijningen, waar je nog maar moet afwachten of ze echt waar waren.

  Verder zal de tijd nog veel leren.

  “Alles sal reg kom, as wie mar ôs plig doe.” (Suid-Africaanse spreuk).

  • Witte veder, of zou ik moeten zeggen “zwarte veder”?
   Als men orthodoxe protestante groeperingen, Getuigen van Jehova, Pinkstergemeente, enz… hoog prijst, dan ben je toch geen Katholiek, nietwaar?
   Die weten dan ook nog de Moeder Gods te beledigen, daar Zij waarachtig de moeder van Jezus God is, die met ziel lichaam en geest is verenigd met Zijn Godheid en zo zetelt aan de rechterhand van Zijn Almachtige Eeuwige Vader en die ook zal komen oordelen de levenden en de doden. Hij zal ook belonen al diegenen die Zijn Katholieke Kerk, die Hij heeft gesticht met Zijn Allerheiligst Kruisoffer met al Zijn verdiensten en gaven aan Zijn Kerk, en diegenen die Zijn Allerheiligste Moeder, ja de Moeder Gods, hebben verdedigd en bemind hebben.
   Het is die Katholieke Kerk, die u nu als de hoer van Babylon betitelt samen met uw verblinde vrienden, die het heil in pacht heeft. Weet u dat het een dogma is: “Buiten de Kerk geen heil.”?
   Zegt u dat niets? Doet u dat geen bellen rinkelen?
   Antwoord er maar zelf op.

   • @Gilbert, 15/02/2018 om 03:09 uur.

    Hoezo ‘Zwarte Veder’? Wat wilt u hiermee zeggen? Ik noem mij Witte Veder, naar een katholieke Indiaan met een goed en rechtvaardig karakter. Zijn personage (uit een jongensboek) sprak mij aan. . Overigens ben ik een vrouw, het is maar dat u het weet.

    Wie zegt dat ik de Getuigen van Jehova en Pinkstergemeente hoog prijs? Ik heb er wel kennis mee gemaakt, ik was zoekende geraakt, want in de eigen Rooms-Katholieke Kerk was ik nogal teleurgesteld. Dat is niet te verwonderen, als ik nu zie wat er allemaal loos is in de R.K. Kerk en wat ik er zelf van ervaren heb.

 15. @witte veder …
  |
  jij bent blijkbaar, DE verstandigste van ons drie`en ?… {:-)
  |
  NB : volgens zowel … Malachius, Jesaja, als’ook Jeremia, zal een jonge + sterke paus (die ook de aller`laatste is voor de Wederkomst) … NIET meedoen met de babylonische wereld`kerk — de moederkerk, werkt daarom ook`niet mee aan de bouw van de super`stad Babylon — de reformatie echter, doet juist WEL mee — kortom : Reformatie = Babylon !?

 16. Aan Hero de Jong { Profeet } –> 14/02/2018 om 22:34,

  Hus heeft uiteindelijk het Petrus ambt ontkent en als ik de gebrekkige informatie goed heb begrepen heeft hij de rest van de leer niet verworpen.

  Zacharias 6:11-15 gaat over de eindtijd hogepriester en de spruit is de grote koning priester, de grote Monarch, hij is dus ook priester maar geen hogepriester
  De hogepriester is de paus, de olijf is symbool van het nieuwe na de Waarschuwing,
  en Jezus Christus is Koning en Hogepriester, Jezus wordt dus géén koning in Jeruzalem (Ofschoon de “protestanten” dat veronderstellen) ..dus na de Waarschuwing…de tempel van Jahweh bouwen kan ook zijn: ..de geschonden leer herstellen en eredienst van de H.Mis..Jesaja 66:20-21
  De tempel is in ieder geval niet de herstelde Joodse tempel met zijn oudtestamentische offerdienst..en Jesaja 66:20-21 is dan ook nooit die oudtestamentische offerdienst en zouden de Joden dan ook niet bekeerd zijn, daar ze dan het kruisoffer opnieuw afwezen.

  Wat ik hier neerschrijf is hoe de Maleachibode spreekt.. en is in harmonie met de heilige Schrift ..het gesprokene komt uit de mond van de Maleachibode met een open doorgang voor de waarheid en gepast inzicht.
  Datgene van katholieke profetie dat in de heilige Schrift zijn context heeft impliceert dan ook een harmonische samenhang …en dat is bij jou niet het geval en dat is ook niet verwonderlijk omdat jij niet de Maleachibode bent …dus schoenmaker blijf bij je leest …iedereen is het zijne gegeven aan talenten ..en aan genaden in zoverre hij die in een ja aanneemt.

  Maar het gepaste inzicht in deze is niet jouw erfdeel (het erfdeel dat dus ook het gepaste inzicht impliceert) ..dus iedereen het zijne. ….jij bent niet de wettige erfgenaam van het Adelaarsteken, zoals te vinden bij Dante.
  Ben gewoon jezelf ..door genade ..dat geldt voor iedereen…en laat die die informatie uit-spreken die wat het gegeven is ..zodat (algemeen) over-zicht leidt tot werk-elijk inzicht.

 17. @Piet …
  |
  zo! maak je het wel errug ingewikkeld !? — de maleachibode, is dat een uh … uitgave of publicatie ? — ja, en dat adelaarsteken van Dante, roept bij mij toch zeer vreemde associaties op !!
  |
  ik denk dat zowel Jezus als moeder Maria, het uitstekend vinden als ik het ’n beetje overzichtelijk houd ….

  • Maleachi is het laatste boekje of profetie uit het Oude Testament. Staat zowel in de Katholieke als in Protestante Bijbels in tegenstelling tot Jezus Sirach die alleen in de Katholieke Bijbel staat.

   Hij wordt ook als ‘bode’ aangeduid, dat zou de betekenis zijn van Maleachi. en er staat in de inleiding van de R.K. Willibrordvertaling dat Maleachi waarschijnlijk ook geen menselijk wezen , maar een soort interpreterend wezen naast God en mens (blz. 1392, inleiding op Maleachi).

   Bijzonder om dit zo te lezen, zo lijkt het door de woorden van ‘waarschijnlijk ook’ en een ‘soort van’ aannames te zijn die niet hoeven te kloppen. Ik las ergens dat wetenschappers dat ook doen.

   Door wie is de Bijbel herschreven? Geleerden? Theologen. Wellicht is de allereerste vertaling uit de eerste hand, de meest betrouwbare vertaling. Wel interessant als je de inleiding ook een keer gaat lezen, wat velen misschien helemaal niet doen. Uiteindelijk gaat het niet om de inleiding, maar om de inhoud van wat Maleachi als ‘profeet’ zegt.

   Tja, door de inleiding worden profetieën eerder ingewikkelder dan duidelijker.

   Lees en wat je ervan snapt, is snap je en wat je er niet van snapt, snap je niet. God weet bovendien ook wat je aankan en je draagkracht is om te kunnen dragen van wat er in staat. Soms toch best zware stof, al mag de eindbelofte prachtig wezen, de weg er naar toe is verre van gemakkelijk.

   Maar met God moet en zal het gaan lukken. Het leven zelf is één grote pelgrimstocht.

 18. Ik ben helemaal geen (zelfverklaarde) profeet, theoloog of wat dan ook. Ik lees hier alleen gigantisch veel ‘giswerk’, zelfverklaarde profeten en theologen, en vooral héél veel bullshit. Misschien eens allemaal gewoon beginnen leven naar de leer van Christus. “Want gij weet niet wanneer dit einde komt, dat weet zelfs de zoon niet, maar alleen de Vader”. Wat zitten hier toch een hoop onnozelaars hun tijd te verkwanselen. Ora et Labora. Waar wachten jullie nog op? Maak jezelf nuttig in de voetsporen van Christus. Weest waakzaam wil niet zeggen dat je hele dagen moet verdoen met giswerk wanneer de eindtijd zou komen, of wie allemaal valse profeten zijn. Weest waakzaam wil simpelweg zeggen dat je alle dagen je stinkende best moet doen om niet van de wegen van Christus af te dwalen. Bidt, vergeeft, doe goede werken, maak je nuttig in je vrije tijd, maak een verschil als Christen, alle dagen opnieuw, met de manier waarop je leeft en werkt. NIET door hier een hoop bullshit te zitten neerpennen. Tjonge…

 19. Wees waakzaam, maar niet te bezorgd over de dingen die komen gaan en zelfs moeten gebeuren, volgens het Evangelie. Maar ik vraag mij herhaaldelijk af, waarom hierover nooit wordt over gesproken in onze plaatselijke Kerk. Zien ze het dan niet, dat er zoveel gaande is? Tekenen genoeg. Wat ik vooral hoor is dat je goed moet zijn voor elkaar, je best doen en God doet dan de rest. Maar over het geloof zelf hebben ze het niet. Het is juist het Eerste Gebod, wat het meest wordt veronachtzaamd, en daar begint alles mee, want dat is immers wet en profeten.

  Maar misschien zie ik het wel verkeerd. Ik moet steeds van anderen hier zelf nadenken, maar andersom lijk ik mensen niet tot nadenken te kunnen bewegen. Mijn stem stelt blijkbaar niets voor. Nou ja, God weet als eerste wie ik ben en uit wat voor hout ik gesneden ben. Misschien ben ik gewogen en te licht bevonden.

  Vroeger was ik dan ook een ‘min poppie’ als baby’tje anders gezegd: “Een licht poepie.” Maar ik leef nog, dat wel. Dank zij God, natuurlijk. Volgens mijn eigen vader ga ik niet zomaar dood. Dan moet er blijkbaar heel wat gebeuren. Maar er staat ook: “Gij kent dag noch uur.” Vandaar de oproep van Jezus om toch vooral waakzaam te zijn. Jezus waarschuwt ons allen niet voor niets. We zijn in ieder geval gewaarschuwd en dat al ca. 2000 jaar geleden.

  Dus mocht er wat zijn dan kunnen wij in ieder geval zeggen: “Wij wisten het.” in plaats van : “Wir haben es nicht gewusst.” Als we dat maar door hebben.

  Het probleem met mij is dat ik mij wel zeer veel zorgen maak, juist omdat vele katholieken doen alsof er niets aan de hand is, tenminste in mijn omgeving. Daar word ik banger van, dan de waarschuwingen zelf die in de Bijbel staan. Gingen de ogen maar open en de harten voor God.

  God zegt misschien: “Kleintje, Ik ben dicht bij je, vertrouw alleen op Mij en wees niet bang!”

  Ben ik de enige die (wel) bang is?

 20. @kurt …?
  |
  zitten wij misschien soms wel te wachten, op zelf`verklaarde rechters, be`oordeelaars & beter`weters ?
  |
  zelf … geef ik simpelweg door, wat Jezus Christus, aan mij openbaart — dat is helder duidelijk & overzichtelijk — daarbij houd ik de Waarheid hoog, en speel bij niemand op de man -( dat doe ik overigens, al #36 jaar ….
  |
  PS : het Evangelie, omvat ook zo`iets als een gedragscode — wie dat begrijpt, weet al zeeer veel …!!

 21. Aan Kurt …15/02/2018 om 18:43,

  Christus. “Want gij weet niet wanneer dit einde komt, dat weet zelfs de Zoon niet, maar alleen de Vader”. …dat weet zelfs de Zoon niet, staat niet in de grondtekst, aldus de voetnoot in de Petrus Canisius vertaling.

  Ik wil me graag aangesproken voelen over wat jij bullshit noemt ..het is dus niet aan jou besteed ..daarom kun je het ook niet plaatsen en er voordeel uit halen.
  Van de bekende profetieën wijs ik in de Bijbel overeenkomstige plaatsen aan.
  Maar als jij er geen oren naar hebt ..het zij zo.

  3 maanden voor de 3e wereldoorlog komt de gezant uit Malakias (Maleachi) 3:1 en dat is nu minder dan 4 jaar ..dat is nog te doen om je mentaal voor te bereiden als je daar open voor staat, maar die laatste 3 maanden zijn onverbiddelijk kort en dan zullen veel mensen in paniek geraken.. en zullen het moeilijk hebben hetgeen geestelijk te verwerken wat dan duidelijk staat te gebeuren en alles zich toespitst.

  Maar goed.. ik denk ook dat ik eens moet opstappen …het is tijd om te gaan… ±3½ jaar is ook niet al te lang<<

 22. Miljoenen Christenen worden dagelijks vervolgd, gemarteld, verkracht, gruwelijk verminkt, gevangengezet in vochtige kelders vol ratten, uitgehongerd… Simpelweg om hun geloof in Christus. Zij hoeven heus niet te wachten tot de derde wereldoorlog, die is voor hen nu al gaande. Lees maar eens getuigenissen van hen op de site van Open Doors, Stichting de ondergrondse kerk, kerk in nood,… Of schaf je het boek aan van Richard Wurmbrand, Jozeph Bondarenko of één van die vele slachtoffers die het overleefd hebben. Veel inspirerender dan de voetnoten van de Petrus Canisius vertaling. Voor mij tenminste…

 23. @Kurt …
  |
  als wij de Wederkomst van Christus willen bespoedigen, dan is het zaak om zelf te arbeiden, wat … Hij ons opdraagt om te arbeiden -(dus, wat is jouw taak ?)- maar je hebt wel gelijk, dat de #3e Wereld`oorlog, reeds in hoofdstukken & bladzijden wordt uitgevochten — doch : het meest gruwelijke hoogtepunt van WO_3, is nog net`niet gaande !?
  |
  PS : ‘r komt op dit forum, zo nu & dan wat pseudo profetisme voorbij fietsen — svp : oordeel ‘r NIET over !!

 24. @Gilbert, 15/02/2018 om 03:09 uur.

  Hoezo ‘Zwarte Veder’? Wat wilt u hiermee zeggen? Ik noem mij Witte Veder, naar een katholieke Indiaan met een goed en rechtvaardig karakter. Zijn personage (uit een jongensboek) sprak mij aan. . Overigens ben ik een vrouw, het is maar dat u het weet.

  Wie zegt dat ik de Getuigen van Jehova en Pinkstergemeente hoog prijs? Ik heb er wel kennis mee gemaakt, ik was zoekende geraakt, want in de eigen Rooms-Katholieke Kerk was ik nogal teleurgesteld. Dat is niet te verwonderen, als ik nu zie wat er allemaal loos is in de R.K. Kerk en wat ik er zelf van ervaren heb.

  Mijn lieve Hemel. Op aarde is het leven echter ‘hard en bonkig’. Veel mensen lopen deuken op in het leven en niet zo’n klein beetje ook. Het leven is een tranendal. Van de beroerdigheid moet je soms weer lachen. Sommige dingen werken op je zenuwen en dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je gaat lachen of je gaat huilen.

  Datzelfde gebeurt in een klooster als je geacht wordt te zwijgen bij het eten. Emoties kunnen daarbij een rol spelen, dat kan een verdrietige gedachte zijn, maar ook een grappige of blije.

  Tja, je maakt soms van alles mee. Het kwade ofwel de zonde zal echter nooit echt wennen. Noch van anderen, noch de zonden die je bij jezelf ontwaart.

  Verder acht ik em. paus Benedictus XVI zeer hoog. God moge hem nabij zijn.