Vergoelijking van de zonde

Bevestigd: Bergoglio heeft commissie aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”

Contraceptie wordt door Humanae Vitae ten strengste veroordeeld. Bergoglio wil dit nu “herzien”.

Vorige maand waren er reeds geruchten, maar nu werden die geruchten bevestigd: Bergoglio heeft effectief een commissie aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht” van het ketterse document “Amoris Laetitia.” Het was reeds bekend dat Bergoglio contraceptie door de vingers ziet in bepaalde gevallen. Zo vergeleek hij een condoom eens met een “pleistertje voor op de wonde”. Rome glijdt steeds verder af van de ware Leer van de Kerk. En dan zijn er bepaalde prelaten, zoals Kardinaal Müller, die durven beweren dat er met Amoris Laetitia nog steeds ‘niets aan de hand’ is.

Roberto de Mattei schrijft: “Het zal aan Mgr. Gilfredo Marengo zijn, professor aan het Johannes Paulus II-instituut, coördinator van de commissie, benoemd door paus Franciscus om de encycliek Humanae Vitae door Paulus VI te “herinterpreteren”, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de uitgave ervan, die volgend jaar valt. De initiële geruchten van het bestaan van deze commissie, die nog geheim is, en bericht door de Vaticaanse verslaggever Marco Tosatti, waren van een betrouwbare bron.”

De Mattei bevestigt nu zelf het bestaan van deze commissie: “We kunnen bevestigen dat er een commissie bestaat, bestaande uit Mgr. Pierangelo Sequeri, hoofd van het Johannes Paulus II Pauselijk Instiuut, Professor Philippe Chenaux, docent Kerkgeschiedenis aan de Lateraanse Pauselijke Universiteit en Mgr. Angel Maffeis, hoofd van het Paulus VI instituut in Brescia. De coördinator is Mgr. Gilfredo Marengo, Docent in Theologische Anthropologie aan het Johannes Paulus-II Instituut en lid van de Besturend Comité van het CVII-Centro Vaticano II Studi e ricerche.”

De Mattei zegt dat deze commissie die benoemd werd door Bergoglio, de taak heeft om de Vaticaanse Archieven te doorzoeken en de documentatie boven te halen die verband heeft met het voorbereidend werk over Humanae Vitae, die plaatsvond over een periode van drie jaar, tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie. Johannes XXIII had in 1963 een eerste “studiegroep'”aan het werk gesteld, die onder Paulus VI tot 75 leden aangroeide. In 1966 leverden deze “experten” hun conclusie aan de Paus, waarbij ze suggereerden om “de deur te openen voor artificiële contraceptie.” Paus Paulus VI ging daar niet mee akkoord en besloot zelf actie te ondernemen.

“In april 1967 verscheen het document dat voorbehouden was voor de commissie – deze waarvan de “herinterpretatie van de encycliek” zou mee beginnen – gelijktijdig in Frankrijk in Le Monde, in het Verenigd Koninkrijk in The Tablet en in de VS in de National Catholic Reporter. Paulus VI echter, na twee jaar aarzelen, publiceerde de encycliek Humanae Vitae op 25 juli 1968, waarin hij de traditionele positie van de Kerk bevestigde, die altijd de artificiële beperking van geboorte heeft verboden. Het was, zoals de filosoof Romano Amerio zei, de meest belangrijke daad van zijn pontificaat.”

Toen Humanae Vitae verscheen, zo zegt de Mattei, werd dit het voorwerp van een ongeziene twist, niet enkel van theologen en priesters, maar ook van hele episcopaten, beginnend met die van België, voorgezeten door de primaat Kardinaal Leo Suenens (Vrijmetselaar, ook bekend van het invoeren van de ‘handcommunie’, nvdr) die op hartstochtelijke wijze had verklaard: “Laat ons de vooruitgang van de wetenschap volgen. Ik smeek u, broeders, laat ons een nieuw Galilei-proces vermijden. Eén is genoeg voor de Kerk.” Kardinaal Michele Pellegrino definieerde de encycliek als “één van de tragedies van de pauselijke geschiedenis.”

In 1969 begon de revolte in Nederland: negen Nederlandse bisschoppen, waaronder Kardinaal Alfrink, stemden de zogenaamde ‘Verklaring van Onafhankelijkheid’, die de gelovigen uitnodigde om de leer van Humanae Vitae af te wijzen. Bij dezelfde gelegenheid, nam de Nederlandse Pastorale Raad, met onthouding van de bisschoppen, de zijde van de Nieuwe Catechismus, die de correcties door Rome afwees en de Kerk vroeg om open te blijven voor “nieuwe radicale benaderingen” op gebied van morele kwesties dat niet in het eindverslag is weergegeven, maar dat naar boven kwam in het werk van de Raad: voorhuwelijkse relaties, homoseksuele verbintenissen, abortus en euthanasie.

Feministenprotesten tijdens de jaren ’60 in Nederland. De grens tussen abortus (links: “baas in eigen buik”,…) en contraceptie (rechts: “slik een pil en doe wat je wil,”…) is uiterst vaag. Beiden doden het nieuw leven, of smoren het in de kiem. Deze praktijken werden steeds door de Kerk zwaar veroordeeld. Tot nu, onder het ‘pontificaat’ van Bergoglio.

“Op gebied van contraceptie”, zo zegt de Mattei,” uitte Paulus VI zichzelf in Humanae Vitae op een manier die theologen beschouwen als onfeilbaar en dus onveranderbaar, niet omdat het document op zichzelf de vereisten had van onfeilbaarheid, maar omdat het een leer herbevestigt die altijd al voorgespiegeld werd door het eeuwigdurende Magisterium van de Kerk.” Vele theologen zoals John Ford, Gerald Kelly en filosofen zoals Arnaldo Xavier da Silveria en vele andere auteurs, leggen uit dat de leer van Humanae Vitae als onfeilbaar te beschouwen valt, gewoonweg omdat het “het gewone universele Magisterium van Pausen en de Bisschoppen van de wereld bevestigt.”

“Het dient opgemerkt te worden dat Mgr. Marengo niet voorstelt om Amoris Laetitia te lezen in de lijn van de hermeneutiek van de continuïteit. Hij ontkent zelfs niet het bestaan van een contradictie tussen de twee documenten: hij geeft toe dat Amoris Laetitia rechtvaardigt wat Humanae Vitae verbiedt. Maar hij houdt vast dat elke theologische en doctrinaire tegenstelling gerelativeerd en teniet zou moeten gedaan worden in een synthese die in staat is om tegenstellingen te verzoenen.” Volgens Marengo is de ware dichotomie die tussen het abstracte en het concrete, tussen waarheid en leven. Wat voor hem telt is zichzelf onderdompelen in de pastorale oefening, zonder zich te buigen naar “te abstracte en te artificieel geconstrueerde theologische idealen,” aldus nog de Mattei.

Vaticaan verkondigt niet meer de pro-life boodschap, maar wordt pro choice

Bergoglio veroordeelt dan wel nog ‘abortus’, maar nodigt aan de lopende band grote abortusvoorstanders uit om te spreken in het Vaticaan, en vergoelijkt de contraceptie.

Het Vaticaan wordt steeds vijandiger tegenover het leven en steeds liberaler tegenover seksualiteit. Bergoglio doet niets anders dan fervente abortusvoorstanders uitnodigen om te komen spreken in het Vaticaan op klimaatconferenties. Afgelopen maart was het de beurt aan Dr. Paul Ehrlich. Uit ons artikel van toen:

Dr. Paul Ehrlich is de onbetwiste vader van de moderne pro-abortus populatiecontrolebeweging. Hij verdedigde gedwongen sterilisatie op grote schaal en zelfs gedwongen abortus; hij vergelijkt menselijke baby’s met “afval” en zei dat elke seksuele actieve vrouw “vrije toegang” zou moeten hebben tot abortus en contraceptie en dat de morele leer van de Katholieke Kerk net zo onethisch is als een “terroristische daad”. Hij is voorstander van geslachtsselectieve abortus (voornamelijk meisjes zouden volgens hem moeten vermoord worden) en uiteraard in het algemeen van het inkrimpen van de wereldbevolking.

Het is niet de eerste keer dat in het Vaticaan abortusvoorstanders hartelijk worden verwelkomd. Zo kwamen in mei vorig jaar nog twee leidende abortusvoortanders in een klimaatconferentie spreken in het Vaticaan. En toen in 2013 Bergoglio had gezegd dat “de kerk zichzelf opgesloten had in kleine dingen en niet moet hameren op zaken zoals abortus, homohuwelijk en contraceptie, maar zich moet focussen op belangrijker zaken”, werd deze uitspraak korte tijd later vol lof onthaald door president Obama. En in november vorig jaar had Bergoglio een vrienschappelijke ontmoeting met Italiës grootste pro-abortus politica.

Hij vergoelijkt contraceptie; uit ons artikel van 4 februari:

30 november 2015 – Bergoglio beweert, in de context van een vraag betreffende het gebruik van condooms om de overdracht van HIV te verhinderen, dat er een conflict zou kunnen zijn tussen het vijfde en het zesde gebod (wat uiteraard onmogelijk is). Een Duitse journalist vroeg:

– “Is het geen tijd voor de Kerk om haar standpunt over de materie te veranderen? Om het gebruik van condooms toe te laten om meer infecties te voorkomen?”

In zijn antwoord stelde Bergoglio:

– ” Ja, het is één van de methoden. De moraal van de Kerk op dit gebied wordt hier met een verwarring geconfronteerd: het vijfde of het zesde gebod? Het leven verdedigen, of dat seksuele relaties open zijn voor leven?”

Bergoglio impliceert dan dat de leer van de Kerk op dit gebied geen prioriteit is, trekt een zin uit het Evangelie uit zijn context, en vergelijkt een condoom met een pleistertje:

“Deze vraag doet me denken aan één die ze Jezus ooit stelden: ‘Vertel me, meester, is het wettig om te genezen op de Sabbat? Is het toegelaten om te genezen?’ Deze vraag, ‘is het wettig om dit te doen,’… maar ondervoeding, de ontwikkeling van de persoon, slavenarbeid, het gebrek aan drinkwater, dit zijn de problemen. Laten we niet praten over of iemand dit of dat type pleistertje voor een kleine wonde kan gebruiken, de serieuze wonde is sociale onrechtvaardigheid, milieu-onrechtvaardigheid, ongerechtigheid die… ik ga niet graag dieper in op zo’n ‘case study’s’ wanneer mensen sterven door gebrek aan water, van de honger, door milieu,… Wanneer allen genezen zijn, wanneer deze ziekten er niet meer zijn, tragedies die de mens veroorzaakt, zowel voor sociale ongerechtigheid of om geld te verdienen, ik denk aan wapenhandel, wanneer deze problemen er niet meer zijn, denk ik dat we de vraag kunnen stellen ‘is het wettig om te genezen op de Sabbat?’”

condom6

“Een pleistertje voor op de wonde,” aldus Jorge Bergoglio.

18 februari 2015 – Bergoglio suggereert dat condooms “het minste van twee kwaden” zijn, dat kan gebruikt worden om de overdracht van het Zikavirus te voorkomen, en maakt opnieuw de verkeerde bewering dat er een “conflict kan zijn tussen het vijfde en het zesde gebod.” Hij lijkt ook te suggereren dat de kwestie van contraceptie “een religieus probleem” is, eerder dan een “menselijk probleem.” Dit is een totaal onsamenhangende benadering tot de morele wet.

En hij vergoelijkt ook de zonde van overspel (door het toestaan van Communie aan hertrouwde gescheidenen die niet in onthouding leven, in Amoris Laetitia).

Het bewuste fragment uit hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia:

[…] Vanwege de vormen van conditionerende en milderende factoren, is het mogelijk dat in een objectieve situatie van zonde -die subjectief niet laakbaar kan zijn, of zelfs volledig onlaakbaar – een persoon in Gods genade kan leven, kan liefhebbben en ook kan groeien in het leven van genade en liefdadigheid, terwijl deze hiervoor hulp van de Kerk krijgt.” (351)

351: In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten omvatten. Daarom “wil ik priesters eraan herinneren dat de biecht geen martelkamer mag zijn, maar eerder een ontmoeting met Gods barmhartigheid (Evangelii Gaudium, 4: AAS 105 [2013], 1038). Ik zou ook willen verklaren dat de Eucharistie “geen prijs voor de perfecten is, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken” (ibid., 47:1039).

Bergoglio bevestigde dit met een brief aan de Argentijnse bisschoppen, als antwoord op hun pastorale richtlijnen betreffende AL:

De richtlijn van de bisschoppen die “Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk acht van Amoris Laetitia” wordt genoemd, zegt dat in “complexe situaties, wanneer een hertrouwd koppel geen verklaring van een nietigverklaring (van het vorig huwelijk) kan krijgen, de priester desalniettemin voorwaarts kan gaan en hen toelating kan geven tot de H. Communie. ” Als de priester erkent dat in “een bepaald geval er beperkingen zijn die de verantwoordelijkheid en de schuldigheid verminderen, in het bijzonder wanneer iemand oordeelt dat hij in een nieuwe fout zou vallen door de kinderen van de nieuwe vereniging schade te berokkenen”, aldus de richtlijn. “Amoris Laetitia opent de mogelijkheid voor de toegang tot de Sacramenten van de Verzoening en de Eucharistie (cf noten 336 en 351).”

Bergoglio bevestigt in zijn brief deze richtlijn met uitbundige lof voor het werk van de bisschoppen. Hij schreef: “Ik dank u voor het werk dat ze hiervoor hebben gedaan: een waar voorbeeld van bijstand voor de priesters.”

Hij voegde eraan toe: “Het document is zeer goed en legt volledig de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia uit. Er zijn geen andere interpretaties. En ik ben er zeker van dat het veel goed zal doen. Moge de Heer deze inspanning van pastorale liefdadigheid belonen.”

Het gaat altijd over “in bepaalde gevallen” of “ja, maar in dat geval niet” of “nee, maar in dat geval wel”… Maar Christus zei: “Uw ja zij ja en uw nee, nee. Al wat daarbij komt is uit den boze.” (Matt. 5,37).

Waar het op neer komt, is dat ze in het Vaticaan eigenlijk zeggen: “Wij zijn Pro-Choice!”: beslis zelf of u als hertrouwde gescheidene de Communie wenst te ontvangen ja dan neen, beslis zelf of u uw huwelijk als ongeldig beschouwt ja dan neen, beslis zelf of u contraceptie wil gebruiken ja dan neen,… Bergoglio is geen herder die leidt, maar een roofzuchtige wolf die verscheurt en verstrooit.

De Mattei besloot nog met de vraag: “Zal er één priester of theoloog die met dit programma van de “herinterpretatie” van Humanae Vitae geconfronteerd wordt, de moed hebben om het woord “ketterij” uit te spreken?

Dat is inderdaad de vraag die kan gesteld worden. Wanneer zullen de bisschoppen en kardinalen, zoals Kardinaal Burke, ingrijpen en zeggen: “Nu is het genoeg!”?

Bisschop Bonny, die in 2015 n.a.v. de Synode over de Familie zware kritiek uitte op Humanae Vitae, zal tevreden zijn.

Humanae Vitae, het zo fel betwiste en verguisde document van de hand van Paus Paulus VI.

Bron: Rorate Caeli

14 antwoorden »

 1. Alain Bauer, Oud-Grootmeester van een vrijmetselaarsloge, is in 2005 uit de vrijmetselarij gestapt. In “L’Homme Nouveau” van 12 nov. 2005 legt hij uit dat de vrijmetselarij altijd heel goed heeft beseft dat de aanvaarding van contraceptie ten slotte naar abortus zou voeren en in een later stadium naar euthanasie. In een radio-interview met France Culture op maandag 8 oktober 2007 stelde de gynæcoloog en Oud-Grootmeester Dr Pierre Simon: “Sinds veertig jaar is de strijd die wij voeren altijd hetzelfde geweest: contraceptie, bevrijding van de seksuele moraal, abortus, homoseksualiteit en euthanasie (…) Wij hadden de steun van een grote broederlijke parlementaire aanwezigheid (van de vrijmetselaarsbroederschap binnen het parlement), die de mens uit de eeuwenlange duisternis wil rukken en hem van de hemel op aarde wil laten neerdalen.” Hij was indertijd adviseur van de minister tijdens de voorbereidingen van de abortuswetgeving in Frankrijk.

  • Het is huiveringwekkend allemaal, wat u hier zegt en wat er aan de hand is binnen het Vaticaan onder leiding van deze paus.

   De GPV destijds, het Gereformeerd Politiek Verbond onder leiding van dhr. Gert Schutte zei dat al op deze manier: “We roepen de wrake Gods over ons land af, als de abortuswet toegestaan wordt.” Ook voorspelde hij al dat dan de weg open is naar euthanasie. En zie het geschiede. Dat daar het homohuwelijk nog bovenop kwam, kon hij niet voorzien. Het is allemaal een ramp voor Nederland. Kwamen alle katholieke gelovigen ook maar tot dit besef of misschien beseffen ze het wel, maar durven het niet te zeggen.

   Laten sommige zeer orthodoxe katholieken de protestanten niet zo demoniseren, want ze hebben soms een hele goed insteek op Bijbelse gronden, terwijl de doorsnee katholiek nagenoeg niet genoeg onderlegd is te getuigen van hun eigen katholieke geloof, er is niet genoeg know how.! Er is bijna geen kennis over de gehele Bijbel, alleen de geijkte verhalen die we uit den treure moeten aanhoren. Maar er staat veel meer in. We kunnen er zoveel van leren, wijsheid, gebed, smeking, klagen, psalmgebeden, bemoedigingen en troost er uit halen. Verder moeten we uiteraard de vele vermaningen in de Bijbel ook ter harte nemen.

   Als de Heilige Geest je wil ingeven op het moment waarop je het nodig hebt. Hoe kan dat, als het niet vooraf is geleerd. Jezus leerde eerst de apostelen. Pas later kregen ze de Heilige Geest, niet eerder. Je begint als leerling, een cursus van ca. drie jaar was al voldoende, om voldoende toegerust te raken om de taak van Christus voort te zetten. Maar de apostelen durfden eerst ook niet, totdat de Heilige Geest kwam. Ineens stonden ze in ‘vuur en vlam’.

   Ik geloof dat de Heilige Geest de katholieken weinig kon bijstaan, omdat de opleiding tot christen jarenlang tekort heeft geschoten. Hier en daar is misschien al een verandering, maar over het algemeen hoor en zie je er weinig van.

   Katholieken weigeren soms systematisch om erover na te denken. Bij het woord God en zonde, geloof raken ze al overstuur. En diegene die erover begint moet binnen de kortste keren zwijgen, zo niet meteen al.

 2. @ Imelda.

  Weliswaar heb ik veel te danken aan Amerikaanse hippie-protestanten in Amsterdam 1976 toen ik in diepe wanhoop verkeerde en zij mij uitgebreide bijbellessen gaven.

  Maar jij vergeet als Protestant wel even dat veel Katholieken ondanks hun onbegrepen sympathie voor Bergoglio nog steeds dagelijks hun paternoster hanteren en dus een sterke band met Maria hebben en hun ziel gericht houden op de H.Harten van Jezus en Maria. De meesten van deze zeer brave christenen zullen nauwelijks ooit boeken lezen.

  Er bestaat een lange lijst van verwijten van Protestanten richting Katholieken. Ik zou zeggen: dat is nu net wat Protestantisme is: Protesteren!

  Het ligt heden zeer moeilijk om mensen naar de bijbel te verwijzen!

  Een nietsvermoedend ‘gemoderniseerd’ persoon zou op het idee kunnen komen een nieuwe bijbel in een boekhandel aan te schaffen. Stel je dat even voor. Wat men dezer dagen in boekhandels aantreft is danig verminkt en zou moeten weggesmeten worden. Men zou moeten gaan postvatten voor die winkels met aanwijzingen hoe men bijvoorbeeld de Petrus Canisius bijbel kan downloaden van het internet, of voor mijn part een Protestantse bijbel. Ga daar maar eens aan staan!

  En hoe sta je dan tegenover die gebeurtenis in Wittenberg waar men 500 jaren Reformatie dacht te gaan herdenken: een flop van jewelste. Bergoglio doet toch zo zijn best de Protestanten te helpen Protesteren? Wel, dat was een unieke gelegenheid!

  +++++++
  Maar waar sta je als Katholiek en als Protestant wanneer je Bergoglio doorziet ???
  Ogenschijnlijk buiten in de kou, in de woestijn!
  +++++++

  Begin gewoon zelf bijbellessen te geven en moedig anderen daar toe aan! En misschien vind je de moed om objectief duidelijk te maken dat Luther de bijbel ook niet onaangetast doorgaf?

  • Vanaf het begin had ik al moeite met de huidige paus. Het is de eerste paus die ik niet direct in mijn hart kon sluiten. En ik heb er nog steeds moeite mee, dat deze paus zo anders is als alle andere pausen die ik in mijn leven heb meegemaakt.

   Sommige katholieken geloven te klakkeloos, iets wat men mij vroeger verweet. Nemen alles aan wat de huidige paus ook zegt. “Want de paus zegt het en het is dus waar!” Daar kan men tegenwoordig dus vraagtekens bijzetten, ondanks de onfeilbaarheid van de paus, waar de protestanten vroeger al op wezen. Bovendien als het om ouderen gaat die ziek zijn, dan is de vechtlust een beetje weg en is het gemakkelijker alles maar te geloven. Die onfeilbaarheid is ook pas later gekomen.

   Bovendien is de Mariaverering, vind ik ook zelf, te overdreven. Elke verschijningsplaats heeft haar eigen beeld, waar mensen soms mee dwepen. Sommigen zijn pelgrim madonna’s. Ik begrijp dit niet. Een beeld is een beeld en de maker is dwaas staat letterlijk in de Bijbel en zelfs in 2 psalmen wordt dat gezegd. Waarom gelooft de Kerk de Bijbel dan niet? Waarom vinden sommigen de Catechismus belangrijker dan de Bijbel?

   Katholieken en Islam worden door o.a. ene Walter Veith (protestant-christelijk op één hoop gegooid, omdat beiden heel veel symbolen hebben die overeen komen en dat wijst op bijvoorbeeld een zonaanbidding. Sterren en zonnen, beelden zijn allemaal elementen die uit het heidendom komen. Waarom ziet de R.K. Kerk dit niet? Het staat immers duidelijk en meerdere keren in de Bijbel! Waarom rechtvaardigt de kerk zichzelf steeds het gebruik van beelden? Ik heb ook van verschillende zijden wat Bijbelkennis opgedaan en allen zeggen ze wat beelden betreft het zelfde. Wie is hier dan arrogant? Alle Bijbelstudenten die tot dezelfde conclusie komen? Kunnen beelden ons helpen? Of God en de mensen?

   Waarom zouden protestanten op sommige punten gewoon niet gelijk kunnen hebben?
   Nogmaals, ik ben katholiek gelovig opgevoed, vond beelden soms harstikke mooi, maar ik ben nu buitenkerkelijk. Dus noch katholiek, noch protestant. Ik onderzoek en probeer het goede te behouden. Het valt niet mee, want nu wordt je weer op andere manieren bekritiseerd. Het geeft mij het gevoel dat ik wat de R.K. Kerk betreft, niet links kan gaan, noch rechts, terwijl je toch langs meer wegen tot God kunt komen. Kortom de Kerk werkt nu onderdrukken van meerdere kanten. Progressieven zetten je onder druk, maar ultra-orthodoxen net zo.
   Er is geen eenheid in de Kerk, en dat is al tientallen jaren zo. En sinds paus Franciscus is dat mijn inziens alleen maar verslechterd, al lijkt hij vee mensen bij elkaar te kunnen brengen. Ik weet het niet met deze paus.

  • @Eric,
   Om nog even op uw laatste gedeelten te reageren.
   Ook mijn ervaring is om anderen naar de Bijbel te verwijzen loopt stuk. Er ontbreekt een stuk geloof en vooral veel interesse in hun eigen geloof (katholieken in mijn geval). Je kunt katholieken mensen nauwelijks of niet aanspreken op hun geloof.

   Het klopt zeker wat u zegt, dat er met nieuwe Bijbelvertalingen veel is verminkt. Zo las ik op een christelijke website wel dat er maar liefst 16 Bijbelverzen ontbraken in het Nieuwe Testament. Ik heb meerdere Bijbels. Aangezien ik ook een (gratis) Bijbel heb van het Wachttorengenootschap, kwam ik tot de ontdekking dat exact diezelfde verzen daar ook ontbraken. Het lijkt wel samenwerking tussen vele katholieke en protestantse theologen incl.nu zelfs Jehova’s Getuigen., zo kwam het op mij over, maar daar kan ik natuurlijk naast zitten. Eerlijk gezegd schrok ik daar wel van, gaat men zo met het Woord van God om?

   Ik heb dus meerdere Bijbels. Zowel een Protestantse als Katholieke, de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Bij die laatste vertaling bleef, vond en vind ik, niets meer heel van het Onze Vader. Al die nieuwe vertalingen zullen alleen maar verdeeldheid brengen, als men ze al leest. Want men kan nu ook blijkbaar dingen verschillend interpreteren door deze verschillen in vertalingen. Er wordt evengoed uit één Bijbel al verschillend geïnterpreteerd. Zo heb ik eens een geheel andere uitleg over de Honderdman (in een Evangelie) gehoord van een katholieke priester. De dominee had een geheel andere interpretatie over datzelfde verhaal, waarin ik mij niet in kon vinden.

   Ik voel mij al jaren in de kou staan.

 3. Kennelijk denkt men geluk te kunnen bereiken door het overtreden van de traditionele moraal van de Katholieke Kerk. Echter,deze regels dienden juist tot bescherming van de gelovigen.Wanneer men ze overtreedt komt men in de macht van de duivel,en daar is echt geen geluk of vrijheid te vinden.

  • Het probleem is dat kerkleiders zelf hierin de traditionele moraal heeft overtreden. M.a.w. het lijkt nu wel of de Kerk zelf, deels (?) of helemaal (?), dan staat onder de macht van de duivel.

 4. De kerk onder deze paus is zich aan het moderniseren en deze vrijheid in keuzes gaat nu toch erg ver! Hoe kunnen mensen nog het geloof ontdekken dat alles herzien aan het worden is . De kerk moet zich niet aanpassen aan de wereld. De kerk heeft een boodschap aan deze wereld te geven maar nu is zelfs die boodschap verwaterd en de duidelijkheid is ver zoek!!

 5. Wat paus Benedictus de XVI nog tegen kon houden, laat paus Franciscus, soms wel toe.

 6. Zou Bergoglio van het begin af aan controversieel hebben willen zijn. Was dat plan al af te lezen uit de keuze van zijn pausnaam: FRANCISCUS ?
  Ook m.b.t. de échte Franciscus ging het om het redden van de kerk van Rome op bijzondere wijze. Of het deze anti-Francicus (anti kan ook naast betekenen) lukt is een andere zaak.

  Mij bereikt deze paus niet (meer). Niet omdat het allemaal fout is, maar ik kan er niet (meer) tegen. Tegen zijn manier van zuid-amerikaans betweteterig optreden. Wel pakt hij aan, wat vorige pausen lieten liggen.

  Kortom ik kan Bergoglio niet los zien van Ratzinger, Wojitila, Montine, Roncalla en Pacelli.

  • Hij begon meteen al anders op het moment dat hij tot paus werd verkozen en de menigte op het Sint Pietersplein begroette met: “Buona Sera.” ofwel “Goeden Avond”. Het was wel zeer ontwapenend, maar ook geheel ongebruikelijk. Ik geloof dat het daarbij niet gebleven is.
   Ook wordt wel gezegd dat juist deze paus een nieuwe Wereld Religie zal stichten. De toenadering tot de Islam baart vele christenen, ook van protestantse zijde heel veel zorgen.

 7. De toenadering tot moslims lijkt mij evenwel toch kansen te bieden. Moslims zijn ook mensen, die hun hart gewoon op de goede plaats kunnen hebben, net als christenen en zelfs niet-christenen. Je hebt mensen die uit het goede hout gesneden zijn. Die heb je overal in de wereld. En er zit altijd kaf tussen het koren, dat zie je toch ook in alle lagen van de bevolking en in alle religies. We hebben ons niets te verbeelden en in te beelden dat we heel wat zijn. Hoogmoed zit altijd op de loer, de kunst is om de ware nederigheid te bezitten, misschien beter gezegd te betrachten. Het blijft oefenen in de deugden, waarvan geloof, hoop en liefde ons kunnen helpen en de Liefde de grootste is. Zie. 1 Kor.13.

 8. Toenadering tot moslims is eenrichtingsverkeer. Kansloos… Mohammed kan onmogelijk een engel gezien hebben die verkondigt dat je de ongelovigen moet doden, dat Joden zwijnen zijn en christenen honden. Jezus heeft gezegd :”Ik ben de Weg ,de Waarheid en het Leven. Wie tot mij komt zal eeuwig leven hebben.” Laten we ons daar maar aan vast houden . Moslims zien Christus als een profeet en niet als de Zoon van God en aangezien Mohammed later kwam is hij in hun ogen de laatste profeet en dus hebben zij het laatste woord. Zolang ze in de minderheid zijn heb je geen last van ze. Maar als ze in de meerderheid zijn wordt het een ander verhaal. Voorbeelden zat in het Midden Oosten. Lees maar eens het boek van Zeegers ” undercover in de Schilderswijk ” . Geen democratische wetten maar Sharia.

 9. Humanae Vitae, ik heb het vanochtend eens doorgelezen, is niet meer van deze tijd. De kerk heeft zich met dit pretentieuze en reactionaire verhaal volslagen belachelijk gemaakt. Het overgrote deel van de katholieken houdt zich er terecht niet aan. Laten zich niet meer door priesters voorschrijven hoe zij zich zogenaamd volgens Gods wil dienen te gedragen. Gelukkig maar, want de overbevolking is ook zonder katholieke aansporingen om meer baby’s te krijgen al ernstig genoeg.