Geruchten zijn nu bevestigd: er wordt wel degelijk gewerkt aan een ‘oecumenische mis’: “Transsubstantiatie is geen dogma”

epa04621045 Pope Francis holds aloft the Eucharist before giving Holy Communion during a mass held to celebrate the newly created cardinals in St. Peter's Basilica, Vatican City, 15 February 2015. EPA/MASSIMO PERCOSSI
Bergoglio wil kost wat kost het H. Misoffer afschaffen. Foto: caht.ch.

De beweringen en de anonieme informatie van Fra Cristoforo op zijn blog Anonimi della Croce begin dit jaar, dat Bergoglio van plan is een ‘oecumenische mis’ te introduceren, is wel degelijk waar, zo blijkt nu. De bekende Vaticaan-journalist Marco Tosatti, maakte dit bekend in zijn column ‘First Things’, en gaf later meer details op zijn blog Stilum Curae.

Op 15 februari 2017 berichtten wij op onze site:

Op 6 februari ontving Bergoglio een “oecumenische” delegatie van de Duitse Evangelische Kerk. Naast de gewoonlijke zoete toespraken, was er de ook de gebruikelijke “ophemeling” van Luther en zijn hervormingen. Maar er is meer, want ondertussen circuleert het nieuws dat Bergoglio aanwijzingen heeft gegeven voor het veranderen van de “Eucharistische Liturgie.” Hij gaf enkele tips, die dan aan zijn “nauwkeurig onderzoek” zullen worden onderworpen, om – in een notedop – de ritus van de H. Mis te veranderen.

‘Fra Cristophoro’, een Italiaanse priester, vertelt: “Mijn betrouwbare bron van Santa Marta, berichtte mij enkele gesprekken die hij hoorde tussen één lunch en een andere, en vertelde mij dat de verandering aan de Mis, die gewild is door Bergoglio, slechts één doel heeft: een oecumenisch doel.Dat is: om een Mis te “creëren” die niet in tegenstelling zal zijn met de Protestantse, en daarom een liturgie zal zijn dat in “gemeenschap” kan gevierd worden.

“En dit is de waarheid. En dit is zijn bedoeling. Een ‘altijddurende’ liturgie, die echter oecumenisch zal zijn. Uiteraard voorspel ik dat om dit te doen, Bergoglio ook de tekst van de “consecratie” zal moeten veranderen. Dit zou de Mis ongeldig maken. En ik voorspel ook dat diegenen die zullen weigeren deze “nieuwe ritus” te vieren, buiten de Kerk zullen beschouwd worden. Deze tijden komen eraan: laten we het onder ogen zien. De bisschop van Rome wil “el presidente” worden van de verschillende denominaties; en om dit te doen verkoopt hij Jezus tegen een prijs lager dan Judas deed.”

En op 9 maart publiceerden wij volgend artikel:

Afgelopen weken maakte de Italiaanse priester ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen.

Bergoglio heeft een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén van de dingen die ze willen veranderen, om samen te kunnen ‘vieren’, is het Eucharistisch gebed. Het zou de richting uitgaan van het Eucharistisch gebed van Addai en Mari (A. Gelston, pag. 121-123), een oud oosters gebed waarin de eigenlijke consecratie afwezig is, maar waar het woord ‘herdenken’ in wordt gebruikt:

O Heer, in uw barmhartige alomtegenwoordigheid, gedenk de heiligen en de rechtvaardige vaders, de profeten en apostelen en martelaren en belijders, in herdenking van het Lichaam en Bloed van uw Christus, dat we een zuiver en heilig altaar mogen hebben, zoals u geleerd heeft in zijn Evangelie dat leven geeft. Wij ook, o Heer, uw dienaren, zijn hier vergaderd voor U, die van de traditie het voorbeeld hebben gekregen dat van U komt, verblijd, prijzend, verheffend en herdenkend, dit mysterie van de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Moge uw Heilige Geest komen rusten op dit offer van uw dienaren, voor de vergiffenis van onze zonden en tekortkomingen, de verrijzenis van de doden en voor het nieuw leven in het koninkrijk van de Hemel. En voor uw gave aan ons danken we en verheerlijken we U in uw Kerk, verlost door het kostbaar bloed van Christus,… etc.

Er zal dus een oecumenische ‘mis’ zijn, die de “heilige herdenking” zal genoemd worden, en waarin de consecratie van het brood en de wijn niet langer aanwezig zal zijn.

Op OnePeterFive werd Fra Cristoforo toen belachelijk gemaakt, zeker toen zijn blog ineens verdween (wegens nakende vervolgingen) deden ze zijn verhalen af als onzin en lulkoek. Ze bestempelden hem als een valse profeet, een bedrieger, iemand die erop uit was het pausschap in diskrediet te brengen en verwarring te stichten. OnePeterFive was echter in geen enkele positie om zo’n uitspraken te doen, want zelf gebruiken ze vaak ook anonieme bronnen… Zeer intriest! En nu reppen ze met geen woord over Fra Cristoforo… want hij was juist!

De site ‘Anonimi Della Croce verdween even van de radar, maar verscheen toen opnieuw onder deze naam: https://anonimidellacroceblog.wordpress.com/

Dit hoofdstuk is dus zeker nog niet afgesloten, zo zal nu blijken.

Magnum Principum en de marginalisatie van Kardinaal Sarah

In september berichtten we over het nieuw Motu Proprio van Bergoglio, waarin hij de lokale bisschoppenconferenties meer macht geeft voor het opstellen/aanpassen van liturgische teksten in het missaal. We schreven toen:

De Curie en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kunnen de door de bisschoppen reeds ‘goedgekeurde vertaling’ enkel nog inkijken en bevestigen – de beoordeling van de aanpassingen zal wellicht niet veel voorstellen, denken we maar aan het ‘nieuw’ Onze Vader, waarbij bekoring door beproeving werd vervangen en dit ook door het Vaticaan werd goedgekeurd. Wat de plaatselijke bisschoppenconferentie heeft besloten is dus nu bindend en moet enkel door de Congregatie worden bekrachtigd. De verantwoordelijkheid van de vertaling ligt nu geheel bij de bisschoppen.

Bergoglio schreef op 22 oktober een open brief aan Kardinaal Sarah waarin hij hem publiekelijk vernederde door te zeggen dat hij niet akkoord ging met zijn standpunt betreffende Magnum Principum. Sarah had aangegeven dat het Vaticaan nog steeds het laatste woord heeft in de voorstelling voor de liturgische vertalingen door de bisschoppenconferenties. Bergoglio corrigeerde hem en zei dat een aantal websites foutief het commentaar hadden gepubliceerd in zijn naam, en dat hij die websites moest contacteren opdat ze zijn commentaar zouden aanpassen of verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat Kardinaal Sarah door Bergoglio wordt aangevallen. Zo ontsloeg hij in oktober 2016 ineens alle leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, inclusief Kardinaal Burke en Kardinaal Ouellet en verving hij ze door modernisten zoals Kardinaal Ravasi, Kardinaal Woelki en Mgr. Piero Marini. Zo raakte Kardinaal Sarah geïsoleerd binnen zijn eigen Congregatie.

Bestaan van geheime commissie bevestigd door Marco Tosatti

Casa Santa Marta, waar Bergoglio resideert en de samenzwering wellicht plaatsvindt. Foto: Il mio papa

Op het blog First Things publiceerde Marco Tosatti op 23 oktober een artikel waarin hij gewag maakte van de geheime commissie die door Bergoglio werd aangesteld om een ‘oecumenische mis’ te introduceren:

En er is de kwestie van de “Oecumenische Mis”, een liturgie ontworpen om Katholieken en Protestanten te verenigen rond de Heilige Tafel. Hoewel nooit officieel aangekondigd, is er een commissie die rechtstreeks aan Bergoglio verslag geeft, reeds enige tijd bezig aan het werken geweest aan deze liturgie. Dit onderwerp valt zeker onder de jurisdictie van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, maar Kardinaal Sarah werd niet officieel op de hoogte gebracht van het bestaan van de commissie. Volgens goede bronnen, is de secretaris van Sarah, Arthur Roche – die er standpunten op na houdt tegengesteld aan die van Benedictus XVI en Sarah – erbij betrokken, evenals Piero Marini, de rechterhand van Mgr. Bugnini, auteur van bekende werken zoals La Chiesa in Iran en Novus Ordo Missae. Voeg aan deze namen de ondersecretaris van de Goddelijke Eredienst, Corrado Maggioni toe, en een leek, de extreem “progressieve” liturgist Andrea Grillo. Onlangs heeft Grillo Benedictus XVI hard aangevallen nadat de paus in een voorwoord van één van Sarahs boeken schreef dat met Sarah “de liturgie in goede handen is”. En Grillo viel Sarah zelf aan, en noemde hem “incompetent en inadequaat.” Indien Grillo zich zo onbeschoft gedraagt, moet het zijn dat hij zeker is dat hij beschermd wordt door vrienden in hoge posities…

Op 28 oktober schreef Tosatti op zijn persoonlijke blog::

Ik kan het niet helpen een commentaar in herinnering te brengen dat mij door een vriend werd gestuurd, hoewel het verschillende maanden geleden werd gemaakt. Het werd gemaakt door een hoog geachte openhartige lekenliturgist, Andrea Grillo, die volgens wat ze mij vertellen, betrokken is in het werk om een oecumenische Mis te creëren.

Het commentaar is:

“Transsubstantiatie is geen dogma, en als een uitleg [van de Eucharistie] heeft het zijn beperkingen. Het spreekt metafysica tegen, bijvoorbeeld.”

Ik zou dan willen begrijpen: hebben al die mensen die tijdens de laatste twee millennia hebben gedacht dat in de hostie en in de wijn er werkelijk de substantie van het Lichaam en het Bloed van Jezus was – en al diegenen die dit nu nog steeds geloven – zijn ze beetgenomen geweest [door de Kerk]? Of, in een meer onschuldige hypothese, waren ze slachtoffers van een vals geloof (om niets te zeggen van Eucharistische wonderen)? We zijn met ongeduld aan het wachten om te zien waar het werk van de nieuwe oecumenische Mis naartoe zal gaan, om naar de dichtstbijzijnde rechtlijnige Kerk te gaan en ons daar in de rij te stellen voor de communie.

OnePeterFive contacteerde Marco Tosatti en hij vertelde dat Andrea Grillo een leek is die sacramentele en liturgische theologie doceert aan het Pauselijk Atheneum San Anselmo in Rome. Tosatti vertelde dat Grillo onlangs zowel Kardinalen Caffarra als Sarah heeft aangevallen, “min of meer vragend dat Sarah van zijn positie zou ontslaan worden.” Grillo is naar verluidt invloedrijk in Rome, en heeft goede contacten met Bergoglio. Grillo is ook bekend voor zijn afkeer tegenover Summorum Pontificum (het document uit 2007 van Paus Benedictus XVI dat priesters definitief de vrijheid gaf om de Tridentijnse Mis te celebreren).

2017: 500 jaar Reformatie

Bergoglio zal voltooien wat Luther 500 jaar geleden is begonnen: de afschaffing van het H. Misoffer. Althans in Rome en in een groot deel van de kerken. De overgebleven rest-kerk zal trouw blijven aan Christus en blijven de Mis opdragen zoals het hoort, met de juiste consecratiewoorden.

Het is een dwaling om te zeggen dat de Novus Ordo Missae reeds ongeldig zou zijn, want dat wil dan zeggen dat reeds 50 jaar de H. Mis werd afgeschaft in Rome, terwijl de H. Schrift en tal van profetieën zeggen dat vanaf de tijd dat het Dagelijks Offer (de H. Mis) zal gestaakt worden, er ongeveer drie en een half jaar zullen verstrijken, en dan zal het einde komen. Indien de H. Mis 50 jaar geleden al was afgeschaft, dan was de wereld al vergaan.

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

De consecratiewoorden werden destijds vanuit het Latijn naar de volkstaal vertaald:

Accipite et manducate ex hoc omnes, HOC EST ENIM CORPUS MEUM: ‘Neemt en eet hiervan gij allen, want DIT IS MIJN LICHAAM dat voor u gegeven is;

Accipe et bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI novi et aeterni testamenti (mysterium fidei) qui pro vobis et pro multis effundétur in remissionem peccatorum: neemt en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, DIT IS MIJN BLOED dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Velen beweren dat deze woorden reeds vervalst zijn. Fout. De woorden zijn pas vervalst als ze niet meer zeggen “DIT IS…”,

In het Evangelie staat:

Markus 14,22-25: Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten.

Dit komt ook niet overeen met de Latijnse woorden, noch met die van de volkstaal. Maar de essentie van de consecratie is: “DIT IS MIJN LICHAAM” en “DIT IS MIJN BLOED”, uitgesproken over de gedaanten door een gewijde priester. Indien een leek (bvb. een vrouw) dit zou uitspreken is de consecratie echter niet geldig.  Pas als deze woorden worden vervangen door iets anders is er in het geheel geen sprake meer van een geldige consecratie.

Denk aan de Eucharistische wonderen die gebeurd zijn met Hosties die in een Novus Ordo Mis werden geconsacreerd. Die Hosties waren na wetenschappelijk onderzoek krak hetzelfde als die van eeuwen geleden: levend hartspierweefsel van een man van in de 30 jaar, in doodstrijd, met zelfde bloedgroep en zelfde DNA. Voorbeelden zijn: het mirakel in Argentinië in 1995 en in Mexico in 2006.

Dit mirakel zou niet plaatsvinden indien de H. Mis niet meer geldig zou zijn. En God zou nooit toelaten dat Satan dit zou imiteren in een niet-geconsacreerde hostie. Want deze mirakels bewijzen Christus Werkelijke Tegenwoordigheid – iets dat Satan net wil vernietigen. De duivel zal niet tegen zichzelf ingaan. En wie zegt dat het van de duivel komt, zou wel eens kunnen lasteren tegen de H. Geest.

“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij; en geen stad of huis, in zichzelf verdeeld, houdt stand. Als nu de satan de satan uitdrijft, is hij met zichzelf in strijd: hoe kan zijn rijk dan standhouden? […] Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden, maar wie zich kant tegen de heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze, noch in de komende wereld.(Matteüs 12, 25-33)

Het is wel zo dat de Novus Ordo Mis makkelijker aanleiding geeft tot heiligschennissen en tot een wegebben van het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid. De overstap van de Mis in de volkstaal naar de oecumenische Mis van Bergoglio zal veel makkelijker zijn.

Maar de H. Geest heeft ervoor gezorgd dat de Tridentijnse Mis bewaard is gebleven, zeker voor de tijdens die we nu beleven. De restkerk zal dan ook bestaan uit zij die de Tridentijnse Mis celebreren, alsook de traditioneel gezinde priesters die met eerbied de Mis in de volkstaal vieren en nooit zullen buigen voor Bergoglio.

Voorzeggingen in de boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’

Mensen die deze boodschappen af doen als vals denken best twee keer na. Reeds vele voorzeggingen zijn in vervulling gegaan, en wat nu komt werd ook voorzegd. Het Boek der Waarheid wordt voor het eerst vermeld rond 530 v. Christus, bij de profeet Daniël, 10:21, en in hoofdstuk 12 maakte de engel bekend dat de inhoud geheim en verzegeld zou blijven, tot aan de eindtijd. Het werd dus voorzegd dat in de eindtijd de inhoud zou geopenbaard worden, om de gelovigen te waarschuwen en voor te bereiden op wat komen zal. Daniël kreeg eerder ook visioenen over de eindtijd, zoals het visioen over de vier beesten die vier koninkrijken voorstellen, waarbij het vierde beest het laatste koninkrijk is en heel de aarde zal verslinden (Het rijk van de Antichrist met de ene-wereldreligie).

UITGEKOMEN

Over het aftreden van Benedictus:

Een bliksemflits treft de St-Pietersbasiliek in de avond van 11 februari 2013, nadat Benedictus zijn aftreden had aangekondigd.

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. (De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging))

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen. (De Heer op 26 mei 2012)

Over de samenzwering van Sankt Gallen en de verkiezing van Bergoglio:

Deze paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. (De Heer op 12 april 2012)

Over de Vrijmetselarij die het aantreden van Bergoglio vierde:

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden.  (God de Vader op 12 maart 2013)

Over de populariteit en de valse nederigheid van Bergoglio:

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (De Heer, 5 maart 2011)

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. (De Heer op 21 januari 2012)

Over Amoris Laetitia:

Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. (De Heer op 23 december 2012)

En ga zo maar verder…. Wie dus dacht dat dit allemaal een fabeltje was, is eraan voor de moeite. De voorzeggingen zijn één voor één uitgekomen. En het zal niet anders zijn met de andere profetieën. Zo wordt het ook duidelijk dat de profetie over Bergoglio die de H. Mis wil afschaffen spoedig in vervulling zal gaan…

WAT NU ZAL KOMEN

Over de afschaffing van de H. Mis:

De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden. Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet. Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort. (De Heer, 15 april 2012)

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op aller lei andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren. De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen. Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. Het Sacrament van de Biecht zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden omdat dit een overwinning voor Mijn Zoon zou zijn. Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden (Moeder van de Verlossing op 5 september 2013).

De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. (Jezus Christus, 30 april 2013)

Lees hier meer.

De Heilige Maagd verkondigde geen fabeltjes in La Salette, toen ze zei dat de H. Stoel het geloof geheel zou verliezen en ingenomen zou worden door de Antichrist. Rome heeft het geloof verloren als diegene die de H. Stoel bezet niet meer geloof in de zonde, de duivel, de hel en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de H. Eucharistie en het heel Vaticaan door gelijkgezinden wordt ingenomen. Bergoglio voldoet aan al deze voorwaarden.


Uit ‘Het Ware Leven in God’, over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en het te vervangen door een ongerechtigheid en een Leugen. (Jezus Christus, 5 augustus 1990)

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder [Mafia van Sankt Gallen], en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling [=Bergoglio] zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… [de oecumenische mis] Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn, ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd. (1 juni 1993)