Bergoglio's haat voor de traditie

Geruchten zijn nu bevestigd: er wordt wel degelijk gewerkt aan een ‘oecumenische mis’: “Transsubstantiatie is geen dogma”

Bergoglio wil kost wat kost het H. Misoffer afschaffen. Foto: caht.ch.

De beweringen en de anonieme informatie van Fra Cristoforo op zijn blog Anonimi della Croce begin dit jaar, dat Bergoglio van plan is een ‘oecumenische mis’ te introduceren, is wel degelijk waar, zo blijkt nu. De bekende Vaticaan-journalist Marco Tosatti, maakte dit bekend in zijn column ‘First Things’, en gaf later meer details op zijn blog Stilum Curae.

Op 15 februari 2017 berichtten wij op onze site:

Op 6 februari ontving Bergoglio een “oecumenische” delegatie van de Duitse Evangelische Kerk. Naast de gewoonlijke zoete toespraken, was er de ook de gebruikelijke “ophemeling” van Luther en zijn hervormingen. Maar er is meer, want ondertussen circuleert het nieuws dat Bergoglio aanwijzingen heeft gegeven voor het veranderen van de “Eucharistische Liturgie.” Hij gaf enkele tips, die dan aan zijn “nauwkeurig onderzoek” zullen worden onderworpen, om – in een notedop – de ritus van de H. Mis te veranderen.

‘Fra Cristophoro’, een Italiaanse priester, vertelt: “Mijn betrouwbare bron van Santa Marta, berichtte mij enkele gesprekken die hij hoorde tussen één lunch en een andere, en vertelde mij dat de verandering aan de Mis, die gewild is door Bergoglio, slechts één doel heeft: een oecumenisch doel.Dat is: om een Mis te “creëren” die niet in tegenstelling zal zijn met de Protestantse, en daarom een liturgie zal zijn dat in “gemeenschap” kan gevierd worden.

“En dit is de waarheid. En dit is zijn bedoeling. Een ‘altijddurende’ liturgie, die echter oecumenisch zal zijn. Uiteraard voorspel ik dat om dit te doen, Bergoglio ook de tekst van de “consecratie” zal moeten veranderen. Dit zou de Mis ongeldig maken. En ik voorspel ook dat diegenen die zullen weigeren deze “nieuwe ritus” te vieren, buiten de Kerk zullen beschouwd worden. Deze tijden komen eraan: laten we het onder ogen zien. De bisschop van Rome wil “el presidente” worden van de verschillende denominaties; en om dit te doen verkoopt hij Jezus tegen een prijs lager dan Judas deed.”

En op 9 maart publiceerden wij volgend artikel:

Afgelopen weken maakte de Italiaanse priester ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen.

Bergoglio heeft een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén van de dingen die ze willen veranderen, om samen te kunnen ‘vieren’, is het Eucharistisch gebed. Het zou de richting uitgaan van het Eucharistisch gebed van Addai en Mari (A. Gelston, pag. 121-123), een oud oosters gebed waarin de eigenlijke consecratie afwezig is, maar waar het woord ‘herdenken’ in wordt gebruikt:

O Heer, in uw barmhartige alomtegenwoordigheid, gedenk de heiligen en de rechtvaardige vaders, de profeten en apostelen en martelaren en belijders, in herdenking van het Lichaam en Bloed van uw Christus, dat we een zuiver en heilig altaar mogen hebben, zoals u geleerd heeft in zijn Evangelie dat leven geeft. Wij ook, o Heer, uw dienaren, zijn hier vergaderd voor U, die van de traditie het voorbeeld hebben gekregen dat van U komt, verblijd, prijzend, verheffend en herdenkend, dit mysterie van de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Moge uw Heilige Geest komen rusten op dit offer van uw dienaren, voor de vergiffenis van onze zonden en tekortkomingen, de verrijzenis van de doden en voor het nieuw leven in het koninkrijk van de Hemel. En voor uw gave aan ons danken we en verheerlijken we U in uw Kerk, verlost door het kostbaar bloed van Christus,… etc.

Er zal dus een oecumenische ‘mis’ zijn, die de “heilige herdenking” zal genoemd worden, en waarin de consecratie van het brood en de wijn niet langer aanwezig zal zijn.

Op OnePeterFive werd Fra Cristoforo toen belachelijk gemaakt, zeker toen zijn blog ineens verdween (wegens nakende vervolgingen) deden ze zijn verhalen af als onzin en lulkoek. Ze bestempelden hem als een valse profeet, een bedrieger, iemand die erop uit was het pausschap in diskrediet te brengen en verwarring te stichten. OnePeterFive was echter in geen enkele positie om zo’n uitspraken te doen, want zelf gebruiken ze vaak ook anonieme bronnen… Zeer intriest! En nu reppen ze met geen woord over Fra Cristoforo… want hij was juist!

De site ‘Anonimi Della Croce verdween even van de radar, maar verscheen toen opnieuw onder deze naam: https://anonimidellacroceblog.wordpress.com/

Dit hoofdstuk is dus zeker nog niet afgesloten, zo zal nu blijken.

Magnum Principum en de marginalisatie van Kardinaal Sarah

In september berichtten we over het nieuw Motu Proprio van Bergoglio, waarin hij de lokale bisschoppenconferenties meer macht geeft voor het opstellen/aanpassen van liturgische teksten in het missaal. We schreven toen:

De Curie en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kunnen de door de bisschoppen reeds ‘goedgekeurde vertaling’ enkel nog inkijken en bevestigen – de beoordeling van de aanpassingen zal wellicht niet veel voorstellen, denken we maar aan het ‘nieuw’ Onze Vader, waarbij bekoring door beproeving werd vervangen en dit ook door het Vaticaan werd goedgekeurd. Wat de plaatselijke bisschoppenconferentie heeft besloten is dus nu bindend en moet enkel door de Congregatie worden bekrachtigd. De verantwoordelijkheid van de vertaling ligt nu geheel bij de bisschoppen.

Bergoglio schreef op 22 oktober een open brief aan Kardinaal Sarah waarin hij hem publiekelijk vernederde door te zeggen dat hij niet akkoord ging met zijn standpunt betreffende Magnum Principum. Sarah had aangegeven dat het Vaticaan nog steeds het laatste woord heeft in de voorstelling voor de liturgische vertalingen door de bisschoppenconferenties. Bergoglio corrigeerde hem en zei dat een aantal websites foutief het commentaar hadden gepubliceerd in zijn naam, en dat hij die websites moest contacteren opdat ze zijn commentaar zouden aanpassen of verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat Kardinaal Sarah door Bergoglio wordt aangevallen. Zo ontsloeg hij in oktober 2016 ineens alle leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, inclusief Kardinaal Burke en Kardinaal Ouellet en verving hij ze door modernisten zoals Kardinaal Ravasi, Kardinaal Woelki en Mgr. Piero Marini. Zo raakte Kardinaal Sarah geïsoleerd binnen zijn eigen Congregatie.

Bestaan van geheime commissie bevestigd door Marco Tosatti

Casa Santa Marta, waar Bergoglio resideert en de samenzwering wellicht plaatsvindt. Foto: Il mio papa

Op het blog First Things publiceerde Marco Tosatti op 23 oktober een artikel waarin hij gewag maakte van de geheime commissie die door Bergoglio werd aangesteld om een ‘oecumenische mis’ te introduceren:

En er is de kwestie van de “Oecumenische Mis”, een liturgie ontworpen om Katholieken en Protestanten te verenigen rond de Heilige Tafel. Hoewel nooit officieel aangekondigd, is er een commissie die rechtstreeks aan Bergoglio verslag geeft, reeds enige tijd bezig aan het werken geweest aan deze liturgie. Dit onderwerp valt zeker onder de jurisdictie van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, maar Kardinaal Sarah werd niet officieel op de hoogte gebracht van het bestaan van de commissie. Volgens goede bronnen, is de secretaris van Sarah, Arthur Roche – die er standpunten op na houdt tegengesteld aan die van Benedictus XVI en Sarah – erbij betrokken, evenals Piero Marini, de rechterhand van Mgr. Bugnini, auteur van bekende werken zoals La Chiesa in Iran en Novus Ordo Missae. Voeg aan deze namen de ondersecretaris van de Goddelijke Eredienst, Corrado Maggioni toe, en een leek, de extreem “progressieve” liturgist Andrea Grillo. Onlangs heeft Grillo Benedictus XVI hard aangevallen nadat de paus in een voorwoord van één van Sarahs boeken schreef dat met Sarah “de liturgie in goede handen is”. En Grillo viel Sarah zelf aan, en noemde hem “incompetent en inadequaat.” Indien Grillo zich zo onbeschoft gedraagt, moet het zijn dat hij zeker is dat hij beschermd wordt door vrienden in hoge posities…

Op 28 oktober schreef Tosatti op zijn persoonlijke blog::

Ik kan het niet helpen een commentaar in herinnering te brengen dat mij door een vriend werd gestuurd, hoewel het verschillende maanden geleden werd gemaakt. Het werd gemaakt door een hoog geachte openhartige lekenliturgist, Andrea Grillo, die volgens wat ze mij vertellen, betrokken is in het werk om een oecumenische Mis te creëren.

Het commentaar is:

“Transsubstantiatie is geen dogma, en als een uitleg [van de Eucharistie] heeft het zijn beperkingen. Het spreekt metafysica tegen, bijvoorbeeld.”

Ik zou dan willen begrijpen: hebben al die mensen die tijdens de laatste twee millennia hebben gedacht dat in de hostie en in de wijn er werkelijk de substantie van het Lichaam en het Bloed van Jezus was – en al diegenen die dit nu nog steeds geloven – zijn ze beetgenomen geweest [door de Kerk]? Of, in een meer onschuldige hypothese, waren ze slachtoffers van een vals geloof (om niets te zeggen van Eucharistische wonderen)? We zijn met ongeduld aan het wachten om te zien waar het werk van de nieuwe oecumenische Mis naartoe zal gaan, om naar de dichtstbijzijnde rechtlijnige Kerk te gaan en ons daar in de rij te stellen voor de communie.

OnePeterFive contacteerde Marco Tosatti en hij vertelde dat Andrea Grillo een leek is die sacramentele en liturgische theologie doceert aan het Pauselijk Atheneum San Anselmo in Rome. Tosatti vertelde dat Grillo onlangs zowel Kardinalen Caffarra als Sarah heeft aangevallen, “min of meer vragend dat Sarah van zijn positie zou ontslaan worden.” Grillo is naar verluidt invloedrijk in Rome, en heeft goede contacten met Bergoglio. Grillo is ook bekend voor zijn afkeer tegenover Summorum Pontificum (het document uit 2007 van Paus Benedictus XVI dat priesters definitief de vrijheid gaf om de Tridentijnse Mis te celebreren).

2017: 500 jaar Reformatie

Bergoglio zal voltooien wat Luther 500 jaar geleden is begonnen: de afschaffing van het H. Misoffer. Althans in Rome en in een groot deel van de kerken. De overgebleven rest-kerk zal trouw blijven aan Christus en blijven de Mis opdragen zoals het hoort, met de juiste consecratiewoorden.

Het is een dwaling om te zeggen dat de Novus Ordo Missae reeds ongeldig zou zijn, want dat wil dan zeggen dat reeds 50 jaar de H. Mis werd afgeschaft in Rome, terwijl de H. Schrift en tal van profetieën zeggen dat vanaf de tijd dat het Dagelijks Offer (de H. Mis) zal gestaakt worden, er ongeveer drie en een half jaar zullen verstrijken, en dan zal het einde komen. Indien de H. Mis 50 jaar geleden al was afgeschaft, dan was de wereld al vergaan.

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel, maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks Offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verlopen (=+- 3,5 jaar). Gelukkig zijn diegenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.

De consecratiewoorden werden destijds vanuit het Latijn naar de volkstaal vertaald:

Accipite et manducate ex hoc omnes, HOC EST ENIM CORPUS MEUM: ‘Neemt en eet hiervan gij allen, want DIT IS MIJN LICHAAM dat voor u gegeven is;

Accipe et bibite ex eo omnes: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI novi et aeterni testamenti (mysterium fidei) qui pro vobis et pro multis effundétur in remissionem peccatorum: neemt en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, DIT IS MIJN BLOED dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Velen beweren dat deze woorden reeds vervalst zijn. Fout. De woorden zijn pas vervalst als ze niet meer zeggen “DIT IS…”,

In het Evangelie staat:

Markus 14,22-25: Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten.

Dit komt ook niet overeen met de Latijnse woorden, noch met die van de volkstaal. Maar de essentie van de consecratie is: “DIT IS MIJN LICHAAM” en “DIT IS MIJN BLOED”, uitgesproken over de gedaanten door een gewijde priester. Indien een leek (bvb. een vrouw) dit zou uitspreken is de consecratie echter niet geldig.  Pas als deze woorden worden vervangen door iets anders is er in het geheel geen sprake meer van een geldige consecratie.

Denk aan de Eucharistische wonderen die gebeurd zijn met Hosties die in een Novus Ordo Mis werden geconsacreerd. Die Hosties waren na wetenschappelijk onderzoek krak hetzelfde als die van eeuwen geleden: levend hartspierweefsel van een man van in de 30 jaar, in doodstrijd, met zelfde bloedgroep en zelfde DNA. Voorbeelden zijn: het mirakel in Argentinië in 1995 en in Mexico in 2006.

Dit mirakel zou niet plaatsvinden indien de H. Mis niet meer geldig zou zijn. En God zou nooit toelaten dat Satan dit zou imiteren in een niet-geconsacreerde hostie. Want deze mirakels bewijzen Christus Werkelijke Tegenwoordigheid – iets dat Satan net wil vernietigen. De duivel zal niet tegen zichzelf ingaan. En wie zegt dat het van de duivel komt, zou wel eens kunnen lasteren tegen de H. Geest.

“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij; en geen stad of huis, in zichzelf verdeeld, houdt stand. Als nu de satan de satan uitdrijft, is hij met zichzelf in strijd: hoe kan zijn rijk dan standhouden? […] Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden, maar wie zich kant tegen de heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze, noch in de komende wereld.(Matteüs 12, 25-33)

Het is wel zo dat de Novus Ordo Mis makkelijker aanleiding geeft tot heiligschennissen en tot een wegebben van het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid. De overstap van de Mis in de volkstaal naar de oecumenische Mis van Bergoglio zal veel makkelijker zijn.

Maar de H. Geest heeft ervoor gezorgd dat de Tridentijnse Mis bewaard is gebleven, zeker voor de tijdens die we nu beleven. De restkerk zal dan ook bestaan uit zij die de Tridentijnse Mis celebreren, alsook de traditioneel gezinde priesters die met eerbied de Mis in de volkstaal vieren en nooit zullen buigen voor Bergoglio.

Voorzeggingen in de boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’

Mensen die deze boodschappen af doen als vals denken best twee keer na. Reeds vele voorzeggingen zijn in vervulling gegaan, en wat nu komt werd ook voorzegd. Het Boek der Waarheid wordt voor het eerst vermeld rond 530 v. Christus, bij de profeet Daniël, 10:21, en in hoofdstuk 12 maakte de engel bekend dat de inhoud geheim en verzegeld zou blijven, tot aan de eindtijd. Het werd dus voorzegd dat in de eindtijd de inhoud zou geopenbaard worden, om de gelovigen te waarschuwen en voor te bereiden op wat komen zal. Daniël kreeg eerder ook visioenen over de eindtijd, zoals het visioen over de vier beesten die vier koninkrijken voorstellen, waarbij het vierde beest het laatste koninkrijk is en heel de aarde zal verslinden (Het rijk van de Antichrist met de ene-wereldreligie).

UITGEKOMEN

Over het aftreden van Benedictus:

Een bliksemflits treft de St-Pietersbasiliek in de avond van 11 februari 2013, nadat Benedictus zijn aftreden had aangekondigd.

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. (De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging))

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen. (De Heer op 26 mei 2012)

Over de samenzwering van Sankt Gallen en de verkiezing van Bergoglio:

Deze paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. (De Heer op 12 april 2012)

Over de Vrijmetselarij die het aantreden van Bergoglio vierde:

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden.  (God de Vader op 12 maart 2013)

Over de populariteit en de valse nederigheid van Bergoglio:

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (De Heer, 5 maart 2011)

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. (De Heer op 21 januari 2012)

Over Amoris Laetitia:

Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. (De Heer op 23 december 2012)

En ga zo maar verder…. Wie dus dacht dat dit allemaal een fabeltje was, is eraan voor de moeite. De voorzeggingen zijn één voor één uitgekomen. En het zal niet anders zijn met de andere profetieën. Zo wordt het ook duidelijk dat de profetie over Bergoglio die de H. Mis wil afschaffen spoedig in vervulling zal gaan…

WAT NU ZAL KOMEN

Over de afschaffing van de H. Mis:

De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden. Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet. Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort. (De Heer, 15 april 2012)

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op aller lei andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren. De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen. Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. Het Sacrament van de Biecht zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden omdat dit een overwinning voor Mijn Zoon zou zijn. Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden (Moeder van de Verlossing op 5 september 2013).

De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. (Jezus Christus, 30 april 2013)

Lees hier meer.

De Heilige Maagd verkondigde geen fabeltjes in La Salette, toen ze zei dat de H. Stoel het geloof geheel zou verliezen en ingenomen zou worden door de Antichrist. Rome heeft het geloof verloren als diegene die de H. Stoel bezet niet meer geloof in de zonde, de duivel, de hel en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de H. Eucharistie en het heel Vaticaan door gelijkgezinden wordt ingenomen. Bergoglio voldoet aan al deze voorwaarden.


Uit ‘Het Ware Leven in God’, over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en het te vervangen door een ongerechtigheid en een Leugen. (Jezus Christus, 5 augustus 1990)

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder [Mafia van Sankt Gallen], en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling [=Bergoglio] zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… [de oecumenische mis] Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt. Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn, ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd. (1 juni 1993)

Advertenties

32 antwoorden »

 1. Gelukkig is er nog de Tridentijnse Heilige Mis. Vijf groepen Rooms Katholieke gelovigen, binnen en buiten de Rooms Katholieke kerk, juridisch, bestuurlijk en organisatorisch verdeeld, maar allemaal belijden ze hetzelfde mooie Rooms Katholiek geloof en vieren allemaal de Tridentijnse Heilige Mis. Als de Heilge Mis wordt afgeschaft dan vormen deze gelovigen de nieuwe Rooms Katholieke kerk.

 2. De grootste bandiet die zich laat doorgaan voor een heilige! Verschrikkelijk, hoeveel lichtgelovigen die onnozele praat van die Bergoglio slikken.
  Het staat voor de deur, de grote verschrikking van Satans oecumenische mis, en we zullen er niet naast kunnen kijken wanneer de inhuldiging hiervan en dat uiteraard ook de aankondiging is van de wereldse kerk, want het zal in alle kranten en tijdschriften staan, en uitgezonden worden over de hele wereld en in alle talen. Er zal gevierd worden, maar de ware Katholieke gelovigen zullen in droefenis verkeren.
  Heb goede moed vrienden, Jezus en Maria zijn steeds aan onze zijde, samen met de H. Engelen en Heiligen.

 3. De gewone man zal hier niet doorheen zien, want de woorden zijn een literair hoogstandje. Het is de taak van onze priesters – en van ons – om de mensen te wijzen op de leegheid van deze “gemeenschapsviering”, een schertsvertoning. Het woord “misoffer” zal helemaal verdwijnen en ook het kruis, dat volgens de apostel Paulus een ergernis is voor de wereld. De mensen die dit spel verstoren zullen de deur worden gewezen. Inderdaad. En daarna komt de vervolging. Het gaat stapje voor stapje. Die Modernisten zijn sluipmoordenaars!

  • Op de door uw aangegeven link kan men o.a. lezen:
   “In de eerste plaats: er zijn in de Romana nog krachten die elke vorm van toenadering tussen katholiek en protestant trachten te voorkomen. Voor hen was deze herdenking in de kathedraal heiligschennis.”
   Dan weet die protestant toch heel goed dat nog krachten zijn die vasthouden aan het ware geloof.
   Ook dit:
   “In de tweede plaats: hier wringt zich het feit dat het Vaticaan de banbul van paus Leo X over Luther nooit heeft willen herroepen. De geschiedenis leert ons een les.”
   Hij kent goed de veroordelingen van het protestantisme door de Pauzen. Maar dat kan Bergoglio niet zomaar teniet doen, dat zou hem direct blootstellen als een Judas. Neen hij (Bergoglio) heeft hieraan een mouw aan gepast, door plechtig het beeld van Luther in het Vatikaan binnen te brengen.
   En ook:
   “Ten derde stelt zich de vraag: wie organiseert deze groep jonge knapen? Wie zit erachter? Waar halen zij hun overtuiging vandaan? Het is voorlopig nog gissen, maar nader onderzoek is van groot belang.”
   Hij snuffelt naar inlichtingen over van waar deze moedige jongen vandaan komen, (ik weet het wel, maar ga het hier niet openbaren, want de vijand heeft ook ogen) en onderstreept ook het groot belang van een nader onderzoek. Dus dit alleen haalt aan hoe vijandig de protestanten zijn t.o.v. de Traditie Katholieken.

 4. In elke revolutie deinst men er niet voor terug om spelbrekers te breken
  en achteloos weg te werpen.

 5. Het zou dus gaan om een kleine verandering in de consecratiewoorden die grote gevolgen heeft en een eeuwige geloofswaarheid zogezegd verandert in lariekoek. Dan gok ik op het volgende:
  “Dit is [als] mijn lichaam…”
  “Dit is [als] mijn bloed…”
  Oftewel samenvattend: Dit is [als] de druppel die de emmer doet overlopen.

 6. Ons antwoord moet zijn dagelijks Rozenkrans gebed, dragen Scapulier en vasten. Maar daar heeft niemand zin in. Brrrrr.

 7. Degenen die bidden en vasten en lijden blijven vaak anoniem.
  Verder kan het toch zó zijn dat de bisschoppen per afzonderlijk land zéker wel de Evangelies blijven volgen in hun consecratie-woorden ?!

 8. De geruchten gaan hier in ieder geval wel op deze website. Dus dat klopt wel wat het Katholiek Nieuwsblad schrijft.

 9. In het katholiek Nieuwsblad staat ook het volgende: Mgr. Punt over de toekomst van de katholieke Kerk in Nederland: ‘we zullen Gods wonderen zien’.

  Ziet de Restkerk.net dit ook gebeuren in Nederland? Volgens de heer Hubert Luns is er hoop voor Nederland, mits we ons berouwvol bekeren tot God en ernst maken met het afschaffen van abortus, euthanasie en homohuwelijk en met de Evangelisatie in Nederland.

  Bedenk wel dat het de EO (Evangelische Omroep) was in Nederland die meer Evangelisatie-ijver hadden dan de KRO en de NCRV. Helaas lijken alle omroepen overwoekerd te worden door de NPO (Nederlandse Publieke Omroepen. Die heeft lijkt wel steeds meer een soort monopolypositie. Als mijn visie hierin onjuist is, laat het mij a.u.b. weten. Bij voorbaat dank.

 10. KN schrijft dat degenen die beticht worden van herschrijven dit ontkennen.

  • Als het wel waar is en ze ontkennen het, dan wordt er gelogen. Als het echt niet waar is, dan klopt het niet met wat deze website hier naar voren brengt.

   Gelovigen worden heen en weer geslingerd in de R.K. Kerk op dit moment. Maar de meeste katholieken weten van toeten noch blazen, want bij vele katholieken in mijn omgeving ontbreekt veel te veel kennis over hun eigen katholieke geloof. Ze willen er ook niet over praten, dat maakt het nog extra moeilijk.

   Ik hoor hier niets over vanuit de r.k. regioparochies hier in mijn omgeving tot nu toe. Op een gegeven moment zal het toch duidelijk worden. Want als het echt het geval is dat de hele Eucharistisch gebed op de kop gaat, wat vaak al gebeurd met bepaalde vieringen, dan wordt het in de hele Kerk doorgevoerd, of men wil of niet. Dat is met het Onze Vader-gebed ook al gebeurd. Eerst wordt het bekend gemaakt en een jaar later is het doorgevoerd. Langzaam, maar zeker en iedereen vindt het wel goed. De meesten hebben er geen zin in om er tegenin te gaan. Dat had men dan ook al vanaf het begin moeten doen. Nu heeft men nauwelijks nog kans van slagen.

 11. ‘Geen deel van wat voor Vaticaanse commissie ook’

  De Italiaanse liturgist
  => => Andrea Grillo,
  die in een artikel in First Things werd genoemd als een van de mensen die aan de ‘oecumenische Mis’ zouden werken, heeft dit tegenover de Catholic Herald ontkend.

  Hij schreef in reactie op vragen onder meer: “Met betrekking tot de ‘geruchten’, wil ik benadrukken dat ik geen deel uitmaak van wat voor Vaticaanse commissie ook. Ik geef les, studeer en publiceer: dat zijn mijn enige activiteiten.” (CH/kath.net)

 12. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, …en dan zal Andrea Grillo als een leugenaar tentoongesteld worden. Waarom zou Marco Tosatti een leugenaar zijn? Ach ja, en dan Katholiek Nieuwsblad. Laat ik daar maar geen woorden aan vuil maken.

 13. Katholiek Nieuwsblad lijkt mij te goeder trouw. Ze hebben het misschien vooralsnog niet door wat er gaande is. Als het werkelijk waar is wat deze website allemaal zegt over paus Franciscus Bergoglio, dan komen ze daar toch vroeg of laat achter. Het is in ieder geval wel zo dat de gemoedsrust met al dit nieuws wel wordt aangetast, of het waar is of niet waar.
  En wat dan met Radio Maria Nederland en Radio Maria België? De gelovigen bij Radio Maria zijn toch ook niet dom?

  Bijvoorbeeld, vandaag op Radio Maria Nederland:
  Er is op 9 december een Pro Life-manifestatie van zowel katholieke als protestantse Pro-Life bewegingen. er wordt bij de katholieken vooraf meerdere Eucharistievieringen gevierd, zowel in de Novo Ordo- als in de Tridentijnse Mis (deze laatste in de Sint Jacobuskerk als ik het goed heb). Dat is mooi. Ze hopen 30.000 mensen te kunnen verzamelen, mannen en vrouwen. Vandaag waren er meerdere en onafhankelijk van elkaar van STIREZO bij Radio Maria Nederland die hun verhaal konden doen.

  Of ze kunnen bereiken wat ze willen, weet ik niet. Want hoeveel katholieken luisteren er naar Radio Maria? Maar de Evangelische Pro Life Beweging Schreeuw om Leven is ook zeer goed bezig. En in seculiere media hoor je ze haast niet, of ze komen dan negatief in het nieuws, zoals laatst dat STIREZO de Kinderpostzegels Nederland zou hebben beschuldigd dat er geld gaat naar de Rutgersstichting in verband met verkeerde seksuele voorlichting. Overigens zei men bij de Rutgersstichting dat het een onterechte beschuldiging was. Ik weet het niet. Als het niet terug te vinden is op hun website, lijkt het me moeilijk hard te maken om hen hiervan te beschuldigen, ook al zou het waar kunnen zijn.

 14. Ha Marian,

  misschien KN een mail zenden? Of aan de kardinaal en/of de bisschoppen?

  • Dat heeft geen zin en zeker niet op eigen houtje. Inmiddels heb ik wel leergeld betaald.

 15. Katholiek Nieuwsblad en zelfs Radio Maria willen in de eerste plaats een groot publiek bereiken zoals eender welke wereldse media, daardoor gelijken ze eerder op een sportploeg: scoren!

  • Misschien zie je dat verkeerd. Ze benaderen dingen misschien wat tactvoller dan op deze website. Ik vind de toon hier soms wel aan een te harde kant. Maar ze bidden wel in ieder geval en elke dag kan men, indien men wilt, een Heilige Mis beluisteren en zelfs een geestelijke Heilige Communie doen.

   Er worden op deze website zeer harde noten gekraakt, dat wel in ieder geval.

   Onthoudt één ding Eric: “Zachte heel heelmeesters maken stinkende wonden.”
   Maar: “Snoeiharde heelmeesters maken ongeneeslijke wonden.”

   Té zacht is niet goed, maar té hard ook zeker niet.

   En let op 1 Cor. 13 in zijn geheel.

   Deze brief van Paulus aan de Christenen van Corinthe is een hele mooie en zeker ook een zeer goede graadmeter voor onszelf, of we nou wel of niet in de Liefde waren/zijn of wel of niet in de Liefde spraken/spreken.

  • Eric, nog meer Mariaverschijningen?? Er zijn mensen die tot geloof in Jezus Christus komen, en dat niet direct via de H. Maagd Maria, maar letterlijk via het Lam van God. (Zie hieronder ergens de link van de de video. Het betreft het eerste verhaal van een man die zijn doodservaring vertelt).

   Eric, ik weet dat er harde noten gekraakt worden. Bijvoorbeeld in Fátima liet de H. Maagd Maria de herderskinderen Lucia, Jacinta en Francesco de hel zien. Protestanten geloven ook in de hel, alleen niet in het vagevuur.
   Er zijn vaak berichten over doodservaringen. Mensen geloven tegenwoordig nauwelijks nog dat er een hel bestaat. En bij mensen die bijna dood zijn geweest en zelfs een doodservaring hadden is het meestal over dat ze iets moois hebben gezien. Daardoor leven zij daarna vaak veel bewuster dan ze daarvoor leefden.

   Maar op Xandernieuws.nl zag ik deze link: https://www.youtube.com/watch?v=dU3tLzIbBFQ die ingestuurd werd door iemand die op het Geloofsforum óf op het artikel dat eind volgend jaar een Nieuwe Wereldmunt wordt ingevoerd, in 2018 dus. De tijd zal het leren of dat bewaarheid wordt. Het gesprek onder het artikel -forum- kreeg de wending nu tot een geloofsgesprek, dat gebeurt lang niet altijd, meestal wordt men verwezen naar het Geloofsforum (31). Er is een Esther die bemoedigende teksten schrijft op dit forum. Katholieken worden daar soms oogluikend toegelaten, maar het mag niet een teveel een katholiek verhaal worden, daar. Sommigen van hen zien de R.K. Kerk echt als het bolwerk van Babylonië en ze hebben waarschijnlijk toch dezelfde visie als hier, als het er om gaat dat de paus een Nieuwe Wereldreligie aan het promoten is. Dat is dan wel de overeenkomst van visie tussen orthodoxe katholieken en orthodoxe protestanten. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Dat niemand tot de Zoon komt dan door Maria, staat niet als zodanig beschreven in de Bijbel, maar Maria kan zeker helpen met de weg ernaar toe. Zij zelf heeft immers Jezus mogen dragen en ter wereld gebracht, door haar Jawoord aan de Engel Gabriël.

   In deze video van bijna anderhalve uur gaat het over mensen die een doodservaring hadden, die klinisch dood zijn verklaard. Zij hebben de hel gezien. Het eerste verhaal vond ik adembenemend. Deze man komt wel heel oprecht over. Maar kan dit waar zijn? De rest van andere ‘getuigen’ heb ik nog niet gezien. De meneer die het introduceert komt bij mij een beetje vreemd over, maar is zelf een arts, als ik het goed heb begrepen.

   Dat anderen dan alleen katholieke gelovigen ook goed in het leven leren en kunnen staan door juist de Bijbel als Gods Woord te zien is bijvoorbeeld de protestantse of eigenlijk Evangelische pastor, genaamd Francis Chan weliswaar niet katholiek, misschien iemand die zelfs buiten alle kerken staat, maar getuigt wel van zijn geloof in Jezus Christus, is een bekeerling en heeft zich afgekeerd van zijn homoseksueel gedrag. Is gehuwd met een vrouw en heeft inmiddels ook kinderen. Hij is dankbaar en een blij man, maar heeft ook zijn innerlijke strijd wel gehad en zal dat misschien af en toe nog hebben. Want niets gaat vanzelf in het leven. Dat komt vroeg of laat iedereen wel tegen.