Praedicate Evangelium: de nieuwe constitutie voor een compleet ‘hervormde’ (overhoop gehaalde) Romeinse Curie is al ondertekend

Volgens informatie die de betrouwbare Franse Katholieke website La Croix vanuit het Vaticaan ontving, zou het “baanbrekende” document met betrekking tot de complete hervorming van de Curie – de apostolische constitutie Praedicate Evangelium – reeds zijn ondertekend. Het wordt nu vertaald in de belangrijkste talen en zal dan worden openbaar gemaakt. Deze hervorming stond reeds vanaf het begin van het ‘pontificaat’ van Bergoglio op de agenda. Reeds vorig jaar trok Kardinaal Müller al aan de alarmbel omtrent deze hervorming: het conceptdocument vond hij uitermate problematisch. Deze hervorming zal eigenlijk neerkomen op een soort “hervorming” van de Kerk.

Het is iets waar Bergoglio vanaf dag 1 mee bezig was: het volledig “hervormen” of ‘overhoop halen’ of ‘ondersteboven keren’ van de Romeinse Curie, en daarmee ook de Katholieke Kerk.

Hieronder een tijdlijn.

April 2013: Bergoglio richt ‘Raad van Kardinalen’ op

Precies één maand na zijn aantreden in maart 2013, richtte hij de “Raad van Kardinalen” op, die bestond uit 8 kardinalen, en later 9, om de Curie volledig te hervormen. Ze kregen de taak om een plan uit te werken om de huidige apostolische constitutie Pastor Bonus die de Vaticaanse structuur regelt, te herschrijven.

Oktober 2013: “Hervormingen zullen diep gaan”

Reeds op 29 oktober 2013 verklaarde de Chileense kardinaal Francisco Javier Errazuriz Ossa, één van de leden van de achtkoppige raad van adviseurs dat de hervormingen die Bergoglio in gedachten heeft, diep zullen gaan en kunnen leiden tot een nieuwe Apostolische Constitutie.

Sterker nog: Errazuriz zei toen dat kardinalen dit hadden gevraagd tijdens de ontmoeting vóór het conclaaf. En Bergoglio handelt naar deze collectieve wens, zo zei hij nog.

Oktober 2018: de Jongerensynode

Vele jaren gingen voorbij, en in die vele jaren, ook enkele synode, waaronder de schandalige ‘Jongerensynode’ in oktober 2018.

Reeds in de openingsmis vroeg Bergoglio de aanwezige synodevaders om hun “egoïsme” te laten varen om te luisteren: “Dit afleggen [van het egoïsme] beschermt ons van de verleiding om te vallen in moralistische of elitaire posities, en beschermt ons van de verlokking van abstracte ideologieën die nooit de realiteit van de mensen raakt.” Vervolgens riep hij op tot creativiteit, dynamisme en het vluchten van “het-is-altijd-op-deze-manier-gedaan-geweest-mentaliteiten” om oplossingen te vinden die jonge mensen helpt om zich “opnieuw af te stemmen” op de Kerk.

Bij de aanvang van de Synode, in de synodehal, gaf Bergoglio nog een toespraak. Daar zei hij o.a. dat jongens en meisjes “zich in hun originaliteit vaak niet begrepen voelen door de Kerk en daarom niet aanvaard worden voor wie ze echt zijn, en soms zelfs afgewezen worden.” Volgens Bergoglio heeft de synode de “gelegenheid, de taak en de plicht om een teken te zijn van een Kerk die werkelijk luistert, die toestaat dat ze in vraag wordt gesteld door de ervaringen van diegenen die ze ontmoet, en die niet altijd een klaargemaakt antwoord heeft. Een Kerk die niet luistert toont zich gesloten tegenover nieuwigheid, gesloten voor Gods verrassingen, en kan niet geloofwaardig zijn, in het bijzonder voor de jongeren die onvermijdelijk zullen weglopen in plaats van dichter te komen.”

Het einddocument van deze synode roept op tot het aanvaarden van homoseksualiteit, een rol voor vrouwen in alle lagen van de Kerk én tot het oprichten van een “index van verboden katholieke websites,” zoals deze die u nu leest, om zogenaamd “nepnieuws” te bestrijden. Bovendien werd het werkdocument Instrumentum laboris, dat volgens Voice of the Family “een aanval op het Katholiek Geloof” was, automatisch óók deel van het einddocument. Bovendien werd het einddocument – krachtens Bergoglio’s apostolische constitutie Episcopalis Communio, die hij in september 2019 ondertekende – opgenomen in het Leergezag (van Bergoglio).

April 2019: de Exhortatie van de Jongerensynode: ‘Christus Vivit’

Bergoglio zei in maart 2019, na de publicatie van de exhortatie ‘Christus Vivit’, naar aanleiding van de Jongerensynode: “De Kerk moet op concrete wijze veranderen” om de jongeren aan te trekken.

In zijn uiterst problematische exhortatie ‘Christus vivit’ schrijft Bergoglio dat de Kerk op “concrete wijze moet veranderen” en roept hij op tot een Kerk die “bekrompen vooroordelen aan de kant schuift en zorgvuldig naar de jongeren luistert”, of anders het risico loopt een “museum” te worden. In de exhortatie doet Bergoglio oproepen voor een nieuwe “frisse liturgie”, het aan de kant schuiven van moralistische regels en het stoppen met benadrukken van de Leer. In zijn 67-pagina lange document, stelt Bergoglio een “open Kerk” voor, die de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus op de eerste plaats stelt, en gelijk welk onderricht over de Leer op de tweede plaats.

Dit document zou de verdere basis vormen voor de nieuwe constitutie voor de Romeinse Curie, en de “vernieuwing” van de Kerk.

Mei 2019: Kardinaal Müller trekt aan de alarmbel

In mei 2019 trok Kardinaal Müller, de voormalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer aan de alarmbel, en uitte hij zijn kritiek op het conceptdocument voor de hervorming van de Curie. Eén van de gevolgen van deze herziening zou zijn dat ‘evangelisatie’ op de voorgrond wordt gezet, terwijl de leer naar de achtergrond wordt geschoven. Het document dat in de vorm van een ‘Apostolische Constitutie’ zou worden gepubliceerd, is uiterst problematisch; het bevat volgens Müller zelfs “schokkende theologische stompzinnigheden”.

“Om vandaag nu prioriteit te geven aan de seculiere taken, boven de spirituele missie is een vergissing die spoedig moet vermeden worden.” Kardinaal Müller waarschuwde tegen een “secularisatie van het concept van de Kerk”, alsof zij “zoals een internationaal bedrijf” moet geleid worden, “alsof het gaat over het machtsevenwicht tussen een moederbedrijf en haar dochterondernemingen.”

Over de nieuwe organisatie van de verschillende organen binnen de Romeinse Curie, zoals beschreven in het conceptdocument, zei Kardinaal Müller dat “er geen Suprema [het hoogste officie – tot nu toe de Congregatie van de Geloofsleer] meer is, omdat alle dicasterieën op hetzelfde niveau moeten zijn.” Hij zag hier een ‘planloze’ opsomming van 16 ministeries die min of meer de paus, de individuele bisschoppen en de bisschoppenconferenties moeten dienen.”

Om een voorbeeld te nemen, het Aalmoezenbureau staat nu hoger in de lijst dan de Congregatie voor de Liturgie en de Sacramenten. Daarbij komt “evangelisatie op de eerste plaats, hoewel het een taak is van de Universele Kerk en geen specifieke taak van de paus.”

De grootste verandering zal de vorming van een soort superdicasterie voor evangelisatie zijn, die belangrijker zal worden geacht dan de Congregatie van de Geloofsleer. Hier vroeg Müller de cruciale vraag:

“Wat is dan het verschil tussen de Dicasterie voor Evangelisatie en de Dicasterie (of: Congregatie) voor de Geloofsleer, die ook de taak heeft om ‘de paus en de bisschoppen te dienen in de verkondiging van het Evangelie in de wereld? Is er enerzijds een evangelisatie zonder inhoud en aan de andere kant de verkondiging van het ‘Geloof in Christus, de Zoon van de Levende God?”

“Hoewel het Magisterium van de Universele Kerk de reden is van het bestaan van het pauselijk primaatschap, wordt het onderrichten in het Geloof in het conceptdocument vernoemd als slechts een willekeurige taak van de paus onder vele anderen, en het meest gewichtig: het zal nu ondergeschikt worden aan zijn seculiere functies.”

Müller wees ook naar een passage in het conceptdocument, die de de functies van de nieuwe Dicasterie voor de Geloofsleer omschrijft en die “schokkende theologische stompzinnigheden” bevat. De Kardinaal merkte ook een “verkeerd en verwrongen gebruik van fundamentele begrippen van de Katholieke theologie”, alsook “een geseculariseerde manier van denken” van diegenen die de Congregatie van de Geloofsleer” zien als een soort “schoolmeester”. Hij bekritiseerde ook de notie van het versterken van de “periferie” ten nadele van “het centrum”, Rome. Dit kan “populistisch plausibel” klinken, maar voor een theologisch gevormd oor klinkt dit schel en uit de toon.”

Het document was dus reeds in 2019 klaar, maar Bergoglio wilde de nationale bisschoppenconferenties, een aantal oversten van religieuze orden en enkele theologen de gelegenheid bieden om meer suggesties aan te reiken, om het document verder te ‘perfectioneren’.

IJskoude Kersttoespraak in december 2019 aan de leden van de Curie

Op 21 december 2019 dan, hield Bergoglio zijn jaarlijkse kersttoespraak voor de leden van de Curie. Dit keer kondigde hij op verhulde wijze zijn op handen zijnde geplande hervormingen aan:

“We vinden onszelf levend in een tijd wanneer verandering niet langer lineair is, maar baanbrekend […]. Vaak benaderen we verandering alsof het een kwestie is van gewoon nieuwe kleren aan te trekken is, maar precies te blijven zoals we voorheen waren. Ik denk aan de raadselachtige uitdrukking die gevonden wordt in een bekende Italiaanse roman: “Indien we willen dat alles hetzelfde blijft, dan moet alles veranderen.” (“De Luipaard”, door Guiseppe Tomasi di Lampedusa).

We moeten nieuwe processen in gang zetten, en niet enkel plaatsen bezetten […] We moeten ons niet focussen op het bezetten van de plaatsen waar macht wordt uitgeoefend, maar eerder het beginnen van lange historische processen […]. We hebben andere “kaarten” nodig, andere paradigma’s, die ons kunnen helpen onze manier van denken en onze houdingen te herpositioneren. Broeders en zusters, het christendom bestaat niet langer!”

Er is altijd de verleiding om terug te vallen in het verleden (ook door het gebruiken van nieuwe formuleringen), want het is meer bevestigend, familiair, en om zeker te zijn, minder conflictueus. […] Hier is er een nood om op z’n hoede te zijn voor de bekoring van stijfheid. Een stijfheid geboren uit de vrees van verandering, die eindigt in het oprichten van hekkens en obstakels op het terrein van het algemeen welzijn, en het verandert in een mijnenveld van onbegrip en haat. Laat ons altijd herinneren dat achter elke vorm van stijfheid een soort onevenwicht ligt. Stijfheid en onevenwicht voeden elkaar in een vicieuze cirkel.”

En toen kwam ook het bewijs dat Bergoglio hoog oploopt met de Kardinaal-vrijmetselaar, schaduwpaus en maffialeider Carlo Maria Martini (zie ook ons artikel: “De geest van Kardinaal-vrijmetselaar Martini in Bergoglio). Hij zei namelijk:

“Kardinaal Martini, in zijn laatste interview, een paar dagen vóór zijn dood, zei iets dat ons zou moeten doen nadenken: “De Kerk loopt tweehonderd jaar achter. Waarom wordt ze niet wakker geschud? Zijn we bang? Angst in plaats van moed?”

We schreven toen: “Ja, dit zijn de letterlijke woorden van Jorge Mario Bergoglio tijdens de Kersttoespraak van 2019! Dat belooft voor 2020…”

Januari 2020: meer details over de kladversie

Begin dit jaar waren er geruchten dat het finale document op het feest van de Stoel van St. Petrus zou worden bekend gemaakt, in februari, of op het feest van de H. Petrus en Paulus eind juni. Maar daar is – misschien door de coronacrisis – wellicht wat vertraging in gekomen. De Raad van Kardinalen moest door de crisis ook drie vergaderingen schrappen.

In januari 2020 schreef de kerkelijk rechtsgeleerde Ed Condon in een analysestuk voor het Catholic News Agency (CNA) dat de hervorming van de Romeinse Curie zou kunnen leiden tot een bekrachtiging van de Synodale Weg in Duitsland, die oproept tot significante veranderingen aan de Katholieke Leer met betrekking tot de seksuele moraal.

De kladversie van de constitutie verwijst specifiek naar de ‘authentieke doctrinaire autoriteit van de nationale bisschoppenconferenties”, zo schreef Condon. Verschillende bronnen die bekend zijn met het opmaakproces van het document beweren dat het “zwaar bezield werd door de wensen van Kardinaal Reihard Marx van München (tot voor kort hoofd van de Duitse Bisschoppenconferentie en één van de leden van de Raad van Kardinalen van Bergoglio).

Enkele leden van de Congregatie van de Geloofsleer stelden dat indien “de voorzieningen (door Kardinaal Marx) in de finale tekst van de constitutie blijven, dit in feite het Duitse synodale proces zou geldig verklaren, ongeacht de opwerpingen van de curie hieromtrent.

Juli 2020: de complete ‘hervorming’ van de Curie staat op het punt te worden aangekondigd

Een bron in het Vaticaan liet nu verstaan aan La Croix dat de nieuwe constitutie, Praedicate Evangelium, klaar is en dat Bergoglio het reeds heeft ondertekend. Het lijkt erop dat de tekst momenteel zorgvuldig wordt vertaald in de belangrijkste talen. Eens dat is gebeurd, zal het officieel worden gepubliceerd. Dit zou uiteraard heel ongewoon zijn, want het midden van de zomer is gewoonlijk niet het tijdstip om grote Vaticaanse documenten of belangrijke gebeurtenissen te lanceren. Maar van Bergoglio kunnen we alles verwachten, zelfs op de meest onverwachte momenten.

De auteur van het artikel op La Croix, Robert Mickens, schreef dat dit document betekent dat “meer dan 24 curiekardinalen op pensioen zullen gestuurd worden.

Ongeacht wanneer de nieuwe tekst wordt geopenbaard, de gevolgen zullen menigvuldig en wellicht historisch zijn. Eén van de eerste en meest zichtbare hiervan zal een enorme omwenteling zijn van het personeel”, aldus Mickens.

In ieder geval zijn een deel van de kardinalen die aan het hoofd staan van diverse congregaties en andere delen van de Romeinse Curie ouder dan 75, wat traditioneel de pensioenleeftijd is onder bisschoppen. Bergoglio heeft verschillende van hen voorlopig op hun post gelaten, waaronder Kardinaal Sarah.

La Croix suggereert dat met de hervorming van de Romeinse Curie, zij alsnog zullen moeten vertrekken. In het bijzonder wordt opnieuw Kardinaal Sarah vernoemd. De structuur van het besturende orgaan van de Kerk – de Curie – zal wellicht zo overhoop worden gehaald dat er eigenlijk een soort nieuwe ‘kerk’ zal zijn uitgevonden.

Enkele profetieën

Om wat op punt staat zich te ontvouwen verder te duiden, willen we – voor diegenen die het willen horen – verwijzen naar enkele profetieën of profetische boodschappen uit het ‘Boek der Waarheid’ van de Ierse profetes MDM, die betrekking hebben op deze aanstaande “hervorming” van de Katholieke Kerk:

De afgelopen paar jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat ze geen bekrompen mentaliteit heeft. Deze aankondiging zal overal ter wereld gevierd worden en de media zullen over dit grote nieuws op hun voorpagina verslag uitbrengen, terwijl ze voorheen de Katholieke Kerk met afkeer bekeken.

Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën, waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dit is de verwoesting waarover tot de profeet Daniël gesproken werd. Dit is op veel plaatsen het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen om plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen.

Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt. Tot die Christenen, die geloven dat deze gruwel enkel in de Katholieke Kerk te zien zal zijn: weet toch dat het alle Christelijke Kerken zal raken, tot zij alle vermeldingen en tekenen van Mij uitbannen. Na verloop van tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn naam.

Jullie zullen erdoor geschokt zijn hoe snel de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afglijden tot een goddeloze cultus. Ze zullen tot het uiterste gaan om diegenen te straffen die hun door de mens gemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie zullen trotseren. (De Heer op 17 augustus 2013)

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook gebeurt, het ware Woord van God zal toch levend gehouden worden, ook al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd worden.

De voorzegde valse profeten zullen massaal opstaan om leugens te verspreiden door een bedrieglijke wereldwijde vorm van evangelisatie. Zij zullen de bevoegdheid krijgen van diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamd gemoderniseerde versie van Mijn heilige Kerk op aarde. O wat zullen zij er zo velen misleiden met hun verdraaide versie van Mijn Woord, dat veel ketterijen zal verbloemen. Enkel de scherpzinnigen zullen deze onwaarheden herkennen, want deze zullen zorgvuldig verborgen liggen in een valse leer, die als een verademing gezien zal worden.

Die vijanden van Mij, die in Mijn Kerk geïnfiltreerd zijn om deze op de komst van de Antichrist voor te bereiden, zullen met veel lof overladen worden. Zij zullen veel herrie maken in hun openbare bijeenkomsten, en terwijl zij Mij met hun leugens zullen vervloeken, zullen er ook onjuiste openbaringen over Mij gedaan worden – over wie Ik werkelijk ben, over Mijn relatie met Mijn Eeuwige Vader, over Mijn onderrichtingen en over Mijn Godheid. Uit angst dat ze gezien zullen worden voor wat ze zijn, zullen ze om de Christenen te misleiden de waarheid met leugens vermengen.

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren. Velen zullen gewillige werktuigen van het Beest worden, die hen zal vullen met de woorden uit de leer van de hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen waarvan jullie verteld wordt om ernaar te luisteren en waarvan zij, Mijn vijanden, zullen zeggen dat het het Woord van God, opgenomen in de Heilige Schrift, nieuw leven gaat inblazen. Jullie zullen nieuwe gebeden krijgen van deze valse profeten, die Mij beledigen en tegen Mijn Godheid lasteren. Zoals er miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden opzeggen, zo zullen dat ook die valse profeten. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het Beest, door een nieuw soort religieuze ceremonie, te aanbidden. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan om de valse profeten te volgen, naar de ene-wereldkerk voeren, die het Beest zal huldigen.

Diegenen van Mijn gewijde dienaren die vrij snel het slinkse lopende plan, om Mijn volgelingen te misleiden, zullen bevatten, zullen zich machteloos voelen. Velen zullen in de misleiding trappen omdat ze zo weinig geloof zullen hebben, dat zij nauwelijks de moeite zullen nemen om de nieuwe valse leer te lezen, en bijgevolg zal deze dus zonder veel tegenstand in de Kerken toegepast worden.

Wanneer Mijn Woord geschonden wordt, zal daar niets goeds uit voortkomen en zal het kwaad gedijen. Ik geef jullie deze waarschuwing voor het welzijn van jullie ziel en om jullie voor te bereiden op de grootste geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden. (de Heer op 14 september 2014)

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen de veranderingen die Ik voorzegde, aangaande Mijn Kerk op aarde, onthuld worden. De seculiere sekten zullen binnenkort proberen om alles wat Mijn volgelingen als heilig beschouwen, weg te nemen en binnen de Kerk een nieuwe, moderne beweging introduceren. Dit modernisme, zo zullen ze zeggen, zal moeten helpen om nieuwe gewijde dienaren te werven en om meer aanvaardbare concepten om God eer te schenken, in te voeren zodat een opkomende jongere generatie terug naar de Kerken van God getrokken kan worden.

Al deze nieuwe rituelen, gebeden en forums – die zij als een nieuwe en meer moderne interpretatie van Mijn heilig Woord zullen voorstellen – zullen een inhoudsloze leer maskeren en deze zal niet van Mij komen.

Deze nieuwe beweging zal gepromoot worden als een onderdeel van de wereldwijde evangelisatie, waarbij de valse leer – die zorgvuldig geformuleerd zal worden zodat deze als theologisch perfect gezien wordt – er miljoenen zal verleiden. Zoveel mensen zullen in deze vorm van modernisme getrokken worden en daardoor zullen zij zich afkeren van het ware geloof. In wat als een radicale heropleving van het christelijk geloof gezien zal worden, zal deze de waarheid hekelen.

Velen zullen misleid worden en onder de evangelisten zullen er veel valse profeten opstaan. Deze valse profeten zullen een vals Christendom uitdragen dat de plaats zal innemen van de heilige Evangeliën, zoals die door Mij en Mijn apostelen vastgelegd werden. Terwijl de stemmen van afvalligheid in elk land, in verschillende talen en onder de verschillende rassen te horen zijn, zal het ware Woord van God vergeten worden. En, uit de mond van deze valse profeten en zelfverklaarde predikers van het geloof, zullen veel leugens stromen. Mijn Schrift zal als geen voeling hebbend met de noden van de mensheid en met de verlangens van mensen die in de 21e eeuw leven, bestempeld worden.

Voor veel mensen heeft hun gebrek aan geloof in Mij ertoe geleid dat ze tot nu toe geen interesse hadden in Mijn heilig Woord. Weldra zullen ze een keer nemen en enthousiast de grootste misleiding omhelzen, die de wereld ooit gezien zal hebben. En terwijl velen wat zij zullen geloven dat een verfrissende heropleving van het Christendom is, aan zullen pakken, zal alles waarmee zij gevoed zullen worden, gedicteerd zijn door de vijanden van God.

Laat het bekend worden dat de mens nooit kan teren op een valse leer en wanneer de zielen door godslastering opgeslokt worden, zal dat in het kielzog ervan totale ondergang bewerkstelligen. Dat wat niet van Mij komt, zal tot een wereldwijde groepering leiden, die overal door de mensen toegejuicht zal worden. Dan zal het moment gekomen zijn dat de nieuwe wereldreligie aangekondigd en in Mijn Kerk verwelkomd zal worden. Dat zal er dan vervolgens toe leiden dat de Antichrist, zoals voorzegd, zijn ereplaats in Mijn Kerk inneemt wanneer hij, door diegenen die in totale onderwerping aan Satan functioneren, als een eregast uitgenodigd zal worden.

Tot diegenen van jullie, die in de verleiding zullen komen om zich aan deze valse leer over te geven: Ik waarschuw jullie dat de mens niet van brood alleen kan leven, maar juist van het Woord dat uit de mond van God komt. (de Heer op 13 september 2014)

En:

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. Maar, diegenen van jullie die Mij trouw zijn en die Mijn Leer volgen, weet dit: jullie zullen veel leed moeten verdragen wanneer jullie de grootste verdorven gruwel moeten aanschouwen, die de wereld tegemoet treedt.

In naam van de sociale rechtvaardigheid en het sociaal mededogen zal de Valse Profeet een plan opvatten, waarvan de wereld zal geloven dat het ertoe dient om te evangeliseren en een moderne kerk te creëren. Er zal gezien worden dat deze kerk alle zondaars de hand reikt en die zondaars omhelst, van wie de zonden niet aanvaardbaar voor Mij zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen gezien worden als een ketterse sekte omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven, zullen fors aangevallen worden. Jullie zullen verstoten en tot conservatieve dissidenten uitgeroepen worden. Elke poging om vast te houden aan de tradities van de heilige ceremonieën, zal genegeerd worden. (de Heer, 10 augustus 2013)

Bron: La Croix, LifeSiteNews