Schisma

SCHISMA: de goede kardinalen moeten bijeenkomen en erkennen dat Benedictus nog steeds de paus is

Reeds twee prelaten, Mgr. Gracida en Mgr. Bux hebben het gesuggereerd: de goede kardinalen moeten bijeenkomen en erkennen dat Benedictus’ aftreden ongeldig was, en dat Bergoglio bijgevolg geen geldige paus is. Dat zal leiden tot een schisma, maar dát, en alleen dát kan een antwoord bieden aan de huidige crisis waarin de Kerk zich bevindt. Een zuivering, een splitsing, is noodzakelijk. Ieder andere ‘oplossing’ zal in geen geval zoden aan de dijk brengen. 

Er zijn momenteel slechts 4 prominente katholieken wereldwijd, die erkennen dat Bergoglio niet de geldige paus is. Twee daarvan werden reeds ‘door hun bisschop’ geëxcommuniceerd: De Columbiaan José Galat en de Italiaanse priester Alessandro Minutella. De andere zijn de gepensioneerde Amerikaanse bisschop René Gracida, en de Vaticaanse theoloog Mgr. Nicola Bux.

Tot op heden blijven prelaten zoals Kardinaal Burke, Kardinaal Brandmüller, Bisschop Schneider,… volhouden en soms erop hameren dat “paus Franciscus” dé paus is. Deze houding brengt uiteraard geen zoden aan de dijk, integendeel. De schapen worden aangevallen door de wolven, en de overgebleven ware herders ‘stonden erbij en keken er naar’. De schapen hebben leiderschap nodig, iemand die durft opkomen voor de Waarheid. En wat is die waarheid? Dat Benedictus’ aftreden en het daaropvolgende conclaaf ongeldig was. Ook prominente katholieke nieuwssites zoals  OnePeterFive, LifeSiteNews,… blijven jammer genoeg benadrukken en verkondigen dat Bergoglio dé paus is. Ze zien dat de situatie in de Kerk almaar problematischer wordt, maar “Franciscus is nog altijd paus!”. Dat wordt in geen geval in twijfel getrokken, en wie dat durft te betwijfelen wordt zelfs verketterd. Ook op de Katholieke traditionalistische site Remnant Newspaper blijven ze Bergoglio “Heilige Vader” noemen. De wil en de moed ontbreekt om de wortel van het probleem aan te pakken: de ongeldigheid van zijn ambt.

Bergoglio wast en kust de voeten van een Moslimmigrant.

Rene Gracida schreef:

Het lijkt erop dat het op een discrete en voorzichtige manier bidden en werken om enkel de ware kardinalen aan te moedigen, om ze ertoe aan te zetten de realiteit van de ongeldigheid van het conclaaf te aanvaarden, de meest liefdadige en logische werkwijze zou zijn in het licht van Universi Dominci Gregis

Hij (Bergoglio) nam nooit rechtmatig het ambt van de Opperste Pontifex van de H. Rooms Katholieke Kerk op zich en geniet daarom niet het charisma van onfeilbaarheid. Indien dit waar is, dan is de situatie verschrikkelijk omdat de vermeende pauselijke daden niet als dusdanig geldig kunnen zijn, inclusief de zogenaamde benoemingen tot het college van kiezers zelf. Enkel geldige kardinalen kunnen onze kritieke situatie herstellen door het privaat (in het geheim) erkennen van de realiteit van een aanhoudend interregnum (‘tussenregering’) en voorbereidingen te treffen om het proces recht te zetten door gehoorzaamheid aan de wetgeving van zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II in die Apostolische Constitutie Universi Dominici Gregis. Terwijl duizenden katholieke gelovigen begrijpen dat enkel de kardinalen die deelnamen aan de gebeurtenissen van maart 2013 binnenin de Sixtijnse Kapel alle informatie hebben die nodig is om de kwestie van de geldigheid van de verkiezing te evalueren, is er voldoende publiek bewijs voor de sluwe lekengelovigen om met morele zekerheid te vermoeden dat de daad van het college van kardinalen van maart 2013 een ongeldig conclaaf was, een volslagen ongeldigheid.

Wat er dus zou moeten gebeuren: de resterende goede kardinalen (Kardinaal Burke, Kardinaal Eijk, Kardinaal Sarah, Kardinaal Arinzé, Kardinaal Brandmüller,…) moeten bijeenkomen, in Rome of elders, en een gezamenlijke verklaring naar buiten brengen waarin zij stellen dat Benedictus’ aftreden niet geldig is, en dat ze bijgevolg Bergoglio niet erkennen als paus. Daarbij moeten ze verklaren afstand te nemen van iedere encycliek, exhortatie, beslissing en aanduiding van Bergoglio, omdat die nietig en ongeldig zijn. Op die manier zou er een schisma ontstaan, waarbij de goede kardinalen afstand nemen van het huidige valse leiderschap in Rome, en blijven vasthouden aan de Ware Leer, zonder zich te moeten in allerlei bochten wringen om Bergoglio’s publicaties en besluiten te vergoelijken.

Gracida schreef:

De nood is duidelijk voor het College om een Algemene Vergadering bijeen te roepen om het Interregnum te verklaren, te overzien en spoedig te beëindigen, die sinds maart 2013 heeft geduurd. Uiteindelijk is het belangrijk om te begrijpen dat het groot aantal vermeende namaak-kardinalen uiteindelijk, vroeg of laat, zal resulteren in een situatie waarin de Kerk nooit geen normale geldige middelen meer zal hebben om een Vicaris van Christus te kiezen. Na die tijd, zal het nog moeilijker, indien zelfs niet menselijk onmogelijk worden voor het College van Kardinalen om de huidige desastreuze situatie recht te zetten en een fatsoenlijk en geldig conclaaf bijeen te roepen zodat de Kerk opnieuw zowel het voordeel van een echte Opperste Pontifex en de grote genade van een waarlijk onfeilbare Vicaris van Christus kan hebben.

Het aantal geldige kardinalen is inderdaad uiterst klein. Eerst en vooral heb je de kardinalen die vanwege ketterij of het samenzweren tegen Benedictus geëxcommuniceerd zijn; dan heb je de 75 kardinalen door Bergoglio ongeldig gecreëerd, en die dus geen kardinaal zijn (ja, ook “kardinaal” Müller!). Vervolgens heb je de geldige kardinalen die de leeftijd van 80 bereikt hebben en geen lid meer zijn van het stemgerechtigde Kardinalencollege. Kardinaal Burke klaagde overigens enige tijd geleden over het feit dat Bergoglio al 4 jaar lang geen vergadering heeft bijeengeroepen van het College van Kardinalen. Misschien het moment om zelf een bijeenkomst te organiseren met enkele goede kardinalen?

Ook Mgr. Bux legde uit dat de enige oplossing voor de vandaag onoverkomelijke problemen, de erkenning van de ongeldigheid van Benedictus’ aftreden is:

Nuttiger dan een broederlijke correctie, zou zijn om de juridische geldigheid van het aftreden van Paus Benedictus XVI te onderzoeken“, en of het aftreden “geheel of gedeeltelijk” is. “Jezus gaf de sleutels van de Hemel niet aan Petrus én Andreas, maar zegde ze enkel toe aan Petrus.” Volgens Bux zou zo’n diepgaande studie van het afreden “kunnen helpen om de problemen te overwinnen die vandaag onoverkomelijk lijken.”

Bux heeft gelijk, enkel dit kan soelaas brengen. We schreven schreef reeds in 2016:

Socci herinnert ons dat de figuur van een “paus emeritus” volledig onbekend is in de Kerkgeschiedenis en benadrukt de canon dat een paus die zijn ambt verlaat, automatisch terugkeert tot de status die hij had voor zijn verkiezing, omdat het pausschap, in tegenstelling tot de bisschoppelijke wijding, geen sacrament is. Terwijl de bisschoppen dus bisschoppen blijven, zelfs als ze niet langer een jurisdictie hebben, is dit niet het geval met een paus. Desalniettemin kondigde Benedictus in de laatste dagen van zijn pontificaat aan, tegen de mening van alle canonisten in, dat hij “paus emeritus” zou worden na zijn aftreden. Hij gaf een canonieke noch theologische rechtvaardiging voor zijn ongewone stap, die zelfs nog ongewoner was dan het aftreden zelf. Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari zei hij: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het wordt teruggetrokken (het paus zijn).” Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij in het Vaticaan zou blijven en verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel “Zijne Heiligheid”.

In dit licht zou het goed zijn dat bijvoorbeeld Kardinaal Burke, die vrij recent door Bergoglio opnieuw tot lid van de Apostolische Signatuur werd gemaakt (waarna zijn formele correctie op de lange baan werd geschoven), eens de Vaticaanse archieven zou uitpluizen en het volledige 3de Geheim van Fatima eens zou bestuderen. Want dát bevat uiteindelijk ook het antwoord op de huidige crisis. Fatimakenner Vader Paul Kramer schreef hierover in 2015:

“Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.”

De Mattei zei reeds in december 2017:

Vandaag bevinden we ons in een ongeziene situatie waarin ketterij, die op zich erger is dan schisma, eraan voorafgaat, eerder dan erna te komen. Er is nog geen formeel schisma, maar er is ketterij in de Kerk. Het zijn de ketters die schisma promoten in de Kerk, zeker niet de trouwe katholieken. En de trouwe katholieken die zich willen scheiden van ketterij kunnen niet gedefinieerd worden als schismatici.”

Roberto De Mattei gaf ook aan dat de ketterse documenten in z’n geheel moeten verworpen worden, en niet, zoals vele bisschoppen en kardinalen beweren, “in continuïteit met het Magisterium” moeten gelezen worden, want Bergoglio maakte bij Amoris Laetitia bvb. duidelijk dat enkel de heterodoxe interpretatie de voor hem juiste interpretatie is. Hij zei dan ook:

“In het kort: elke katholiek wordt opgeroepen om te kiezen, ofwel om aan de zijde te staan van paus Franciscus en de Jezuïeten van vandaag, of naast de Jezuïeten van gisteren en de Pausen van alle tijden.” Hij verduidelijkt dat er “momenten zijn in ons leven en in de geschiedenis van de Kerk waarin we verplicht zijn om te kiezen tussen twee kanten, zonder dubbelzinnigheid en compromissen.” De spirituele oefeningen van de H. Ignatius doen niets anders dan het Evangelie benadrukken dat zegt “dat men geen twee heren kan dienen: ofwel zal hij de één haten en de ander liefhebben of de één liefhebben en de ander haten (Matt. 6:24)”.

Blijven volhouden dat Bergoglio dé Paus is, en dat we aan hem moeten blijven gehoorzamen, of dat we aan hem “trouw” moeten blijven, leidt tot niks. Alleen nog meer verwarring, nog meer blindheid, nog meer crisis… De situatie is onhoudbaar. De mensen hebben duidelijkheid nodig. Deze crisis is er niet “één” uit de “vele” die de Kerk heeft doorgemaakt, zoals zovelen denken. Wanneer zullen die Kardinalen dat nu eens beseffen? Laten we bidden dat ze dit mogen inzien, en dat ze de moed mogen hebben om actie te ondernemen tegen Bergoglio.

De huidige tijd is de vervulling van het Geheim van La Salette en het 3de Geheim van Fatima, en toch zo weinigen die het zien…

Categorieën:Schisma

17 antwoorden »

 1. Het stond als het ware in de sterren geschreven, en het zal ooit een feit worden .

 2. Hoelang moeten we nog wachten eer er in de Kerk wordt opgetreden? Niemand heeft nog een verklaring nodig. Restkerk, Church Militant en zoveel andere nemen het op voor de juistheid van de leer van de Heer, waarvan Hij gezegd heeft, dat er nooit een woord zou van veranderen. Intussen slobberen we maar voort in het moeras, dat B. er van maakt. Of moeten we inzien, dat niemand bekwaam is, deze man de laan uit te sturen. Wij, de gewone katholieken zien het met lede ogen aan. Hoelang nog?

 3. …afgelopen weekend wéér een verhaal gehoord dat Bergoglio op komt voor de armen. Vele mensen zouden dan begrijpelijk denken dat het om een “goede” paus gaat!!!????? Kan iemand mij dit uitleggen…. Dan zeggen mensen, dat “De paus”, goed bedoelde dingen heb! Soms snap ik er werkelijk niets van.

  • Bergoglio (B) gebruikt ‘zorg voor de armen’ als denkmantel. B is geen paus omdat:
   1. B is gekozen 13 dgn na abdicatie Benedictus. Canonieke wet schrijft 15 dgn voor!
   2. B heeft met de zgn. Sankt Gallen groep samengewrekt om gekozen te worden. Hierop staat straf van excommunicatie.
   3. Canonieke wet staat maximaal 4 stemmingen toe op een dag. B is gekozen bij een 5e!
   4. B benadrukte locale (Rome) verantwoordelijkheid in inaugurele speech. B zegt dus zelf dat hij geen paus is. B noemt niet voor niets Benedictus ook ‘ex-bisschop’.
   5. B verkondigt talloze ketterse denkbeelden (‘God is niet almachtig’). Automatische excommunicatie.
   6. B is meer dan waarschijnlijk vrijmetselaar. Ook automatische excommunicatie.
   7. Prophecy ST. FRANCIS OF ASSISI: ‘A man, not canonically elected, will be raised to the pontificate’ en ‘In those days Jesus Christ wil send them not a true pastor, but a destroyer.’
   8. Prophecy St. Malachy (https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ) noemt 111 namen maar bij B zegt Malachy ‘degenen die op de zetel zit’. Dus een valse paus.

   • Bedankt voor de reactie. Dacht er zelf ook al aan, dat B. Dit wel eens kan gebruiken als dekmantel, zodat zijn snode plannen niet op valt bij de goede mensen. Grrrr….

 4. Wat is dat toch allemaal?
  Paus Benedictus was mijn geliefde paus, zijn aftreden is wel zijn verantwoordelijkheid en niet die van zijn opvolger waar ik tot op heden weinig voor gevoeld heb, maar is hij daarom een foute paus?
  Om als duivelstrawant te zijn moet hij toch anders in zijn functie staan, moet hij onder andere de sacramenten afschaffen en dat is toch nog niet aan de orde.
  Wat de opvolger van paus Benedictus betreft is het volgens mij stevig opgeklopt, een grote verdachtmaking wat de verdeeldheid doet toenemen.
  Er wordt iets te veel geoordeeld; het artikel over die bosbranden en het dreigend gevaar van bekende figuren was duidelijk een veroordeling in naam van God.

 5. Bergoglio is naar aardse begrippen paus, maar betekent dat ook dat hij een paus naar Gods hart is, een paus die Gods belangen dient en de schapen behoedt voor de wolven en leeuwen die briesende rondgaan zoekende om te verslinden? De schaapstal is een rovershol geworden. Het is te laat om koers te wijzigen. En waarom? Omdat de verrotting al te ver is gevorderd. Wie onder de priesters is nog vroom? Wie gelooft nog in God als onze zorgzame liefderijke vader? Het isbegonnen op de seminaries al spoedig na de Tweede Wereldoorlog, waar de Modernistische professoren twijfel hebben gestrooid onder de seminaristen.

 6. Het verhaal gaat dat toen Johannes XXIII het 3e geheim las – dat dit direct na het uitroepen van het Concilie was dat hij enthousiast aankondigde als zijnde onder inspiratie van de Heilige Geest: “De Heilige Geest en ik hebben besloten…”. Dat gaf voor hem een gigantisch dilemma dat hij dacht te kunnen oplossen door het een niet-dogmatisch concilie te noemen. Het zou een bij de tijd stellen worden, een ‘ajournement’, wat een boekhoudkundige uitdrukking is. Een nog nooit vertoonde reden voor het bijeenroepen van een concilie! Te laat heeft hij beseft dat deze truc niet werkte en op zijn sterfbed heeft hij een aantal kardinalen die bij zijn bed waren geroepen bezworen om geen tweede bijeenkomst van het concilie te organiseren. Maar daar hebben ze niet naar willen luisteren. De ongehoorzaamheid van Johannes XXIII werd door de ongehoorzaamheid van zijn kardialen gevolgd. Als een Christen na zijn dood voor Christus staat wordt hij geoordeeld naar hetgeen hij voor Gods glorie heeft gedaan. Als dat aanzielijk is wordt voorbij gekeken aan zijn vele onbeleden zonden. Alleen vanuit gehoorzaamheid aan de influisteringen van de Heilige Geest kunnen we bijdragen aan Gods glorie omdat we alleen dan de werken kunnen doen die God al van tevoren voor ons heeft bereid. Dat geldt niet alleen voor een paus maar voor eenieder. Is Bergoglio gehoorzaam? Hij eist van ieder gehoorzaamheid op zonder het goede voorbeeld te geven van gehoorzaamheid aan God.

 7. Dat Paus Franciscus door middel van een staatsgreep Paus is geworden en daardoor niet wettig gekozen is, is correct. Maar er hoeft geen Schisma meer te komen, die is er al. Het schisma moet alleen geformaliseerd worden door de Kardinalen en Bisschoppen die nog achter de normen en waarden van de universele leer van het Katholiek geloof staan. Dit is de enige manier om een zuivering tot stand te brengen.

 8. Over gehoorzaamheid gesproken… Bij ons in de kerk werd afgelopen zondag meegedeeld dat we vooral moeten staan en het knielen beperken tot de consecratie en de aanbidding. Het voelde voor mij en degene die bij me was helemaal niet goed . En wij zijn dus ongehoorzaam aan dit bevel. Mijn vraag is :” komt dit uit de koker van de bisschoppen ? Is dit overal in Nederland ? Of wordt dit wereldwijd ingevoerd ?”

  • In de Nederlandse Kerk bulkt het van de nieuwlichters! Dat is toch geen nieuws meer ?

 9. Soms begin ik mij ernstig af te vragen of Jezus daadwerkelijk de Kerk gewild heeft, als ik dit allemaal zo lees hier…

  • Jezus Christus IS de Kerk Zelf. Christus is hoofd van de Kerk. Onlosmakelijk verbonden dus, maar Zijn komst is nabij en nu moet Hij de lammeren van de bokken scheiden. Daarvoor gebruikt hij Bergoglio (B). Maar B is geen paus omdat:
   1. B is gekozen 13 dgn na abdicatie Benedictus. Canonieke wet schrijft 15 dgn voor!
   2. B heeft met de zgn. Sankt Gallen groep samengewrekt om gekozen te worden. Hierop staat straf van excommunicatie.
   3. Canonieke wet staat maximaal 4 stemmingen toe op een dag. B is gekozen bij een 5e!
   4. B benadrukte locale (Rome) verantwoordelijkheid in inaugurele speech. B zegt dus zelf dat hij geen paus is. B noemt niet voor niets Benedictus ook ‘ex-bisschop’.
   5. B verkondigt talloze ketterse denkbeelden (‘God is niet almachtig’). Automatische excommunicatie.
   6. B is meer dan waarschijnlijk vrijmetselaar. Ook automatische excommunicatie.
   7. Prophecy ST. FRANCIS OF ASSISI: ‘A man, not canonically elected, will be raised to the pontificate’ en ‘In those days Jesus Christ wil send them not a true pastor, but a destroyer.’
   8. Prophecy St. Malachy (https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ) noemt 111 namen maar bij B zegt Malachy ‘degenen die op de zetel zit’. Dus een valse paus.

 10. Zou het kunnen dat wanneer (mijn geliefde) paus Benedictus naar de Hemelse Vader geroepen wordt, dat het dan duidelijker zal worden wie Bergoglio in werkelijkheid is?
  En met welke gevolgen? (nog meer chaos en verdeeldheid tot mogelijkheid van een schisma)
  Hebben we dit dan echt te vrezen?
  Met andere woorden, houdt Bergoglio zich voorlopig nog even in zolang zijn voorganger er nog is? Mag ik dit zo zien?

  Voorlopig geef ik nog even het voordeel van de twijfel aan de opvolger van paus Benedictus, anderzijds blijft Bergoglio voor mij een vreemde man, over zijn beleid ben ik redelijk waakzaam.
  Over wat ik hier zoal lees over het (bloedend) hart van onze Kerk maak ik mij dan de bedenking die ik hierboven “zich afvragend” heb geformuleerd.
  Wie kan mij daarin tegemoet treden?

  • ….er valt niets uit te sluiten!? Kans is altijd dat het zo is, maar ik weet het ook niet heel zeker. Ik zou zeggen: “BLIJFT WAAKZAAM”, en volg de huidige gang van zaken en bid om verlichting!
   Succes!