Schisma

Katholieke prelaten die hun stem laten horen zijn jammer genoeg meestal gepensioneerd – een overzicht

Foto: ncronline.org

Prelaten die hun stem laten horen dezer dagen, met betrekking tot ofwel de dubia, de geloofsverklaring of de filiale correctie, zijn voor het overgrote deel gepensioneerden. De crisis blijft maar aanslepen, en zal, met twee geplande synoden dit jaar, nog erger worden. Een overzicht.

De dubia

In november 2016 maakten de vier kardinalen Caffarra, Brandmüller, Meisner en Burke hun bekende dubia publiek. Dit zijn vijf vragen m.b.t. Amoris Laetitia die gewoon een antwoord moeten krijgen. Op zich stellen die vragen ook niet veel voor, hoewel de kardinalen na de publicatie ervan een flinke bolwassing kregen van de pro-Bergoglio prelaten in het Vaticaan en daarbuiten. Ook Bergoglio was naar verluidt aan het koken van woede. De kardinalen, waarvan allen reeds op pensioen waren behalve Burke, en waarvan er reeds twee zijn overleden, wilden hun “bezorgdheid” uiten en “opheldering” vragen aan Bergoglio. Toen Bergoglio het antwoord schuldig bleef gaf Kardinaal Burke aan dat ze een formele correctie van AL zouden doen kort na de Kerstperiode van 2016-2017. Dat zou gewoon een formeel antwoord op de dubia inhouden, verduidelijkt met citaten uit het Magisterium. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd.

Dat antwoord is zeer eenvoudig, maar is dus nog steeds niet officieel door een Kardinaal bevestigd:

 1. Er wordt gevraagd of, volgend op de bevestigingen van Amoris Laetitia (300-305), het nu mogelijk is geworden om een persoon de absolutie te geven in het Sacrament van de Biecht, en bijgevolg tot de H. Communie toe te laten, die, terwijl hij gebonden is door een geldige huwelijksband, samenleeft met een andere persoon ‘more uxorio’ (als echtgenoten), zonder de voorwaarden te vervullen die voorzien zijn door Familiaris Consortio 84, en daaropvolgend bevestigd door Reconciliatio et Paenitentia 34, en Sacramentum Caritatis 29. Kan de uitdrukking “in bepaalde gevallen” zoals gevonden in voetnoot 351 (305) van de exhortatie Amoris Laetitia, toegepast worden op gescheiden personen die in een nieuwe vereniging leven en die blijven leven ‘more uxorio’? NEE
 2. Moet men, na de publicatie van de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia (304), nog steeds de leer van de encycliek van H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 79, als geldig beschouwen, die gebaseerd is op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, over het bestaan van absolute morele normen die intrinsieke slechte daden verbieden, en die bindend zijn zonder uitzonderingen? JA
 3. Is het na Amoris Laetitia (301) nog steeds mogelijk om te bevestigen dat een persoon die voortdurend in strijd leeft met een gebod van Gods wet, bijvoorbeeld deze die overspel verbiedt (Matt. 19,3-9), zichzelf in een objectieve situatie van zware voortdurende zonde vindt (Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten, “Verklaring”, 24 juni 2000)? JA
 4. Moet men, na de bevestigingen van Amoris Laetitia (302) over “omstandigheden die de morele verantwoordelijkheid verlichten”, nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 81, gebaseerd op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, volgens de welke “omstandigheden of intenties nooit een daad die intrinsiek slecht is vanwege het doel, kunnen omvormen in een daad die ‘subjectief’ goed is of te verdedigen valt als een keuze”? JA
 5. Moet men, na Amoris Laetitia (303) nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritiatis Splendor, 56, gebaseerd op de H. Schrift en op de Traditie van de Kerk, die een creatieve interpretatie uitsluit van de rol van het geweten, en die benadrukt dat geweten nooit kan aangewend worden om uitzonderingen t.o.v. absolute morele normen te rechtvaardigen, die intrinsieke slechte daden verbieden vanwege hun doel? JA

Reeds twee van de vier dubiakardinalen zijn afgelopen jaar overleden. Enkel Kardinaal Brandmüller, ook een gepensioneerde kardinaal, durft nog zijn mond open te doen. Zo zei hij in oktober vorig jaar dat al wie beweert (dus inclusief Bergoglio) dat men een nieuwe relatie mag beginnen terwijl diens wettige vrouw nog in leven is, geëxcommuniceerd is, omdat hij een Dogma van het Algemeen Concilie van Trente tegenspreekt. 

Van Kardinaal Müller die nog kon doorgaan voor traditiegetrouw, maar die reeds bekend staat vanwege zijn flip-floppende standpunten, hoeven we niet veel meer te verwachten. Zo ook van Kardinaal Burke, die integendeel blijft herhalen dat we moeten trouw blijven aan Bergoglio, en die kost wat kost een schisma wil vermijden. Het blijft oorverdovend stil.

De Filiale Correctie

Toen de formele correctie maar uitbleef, besloot een groep van lekenprofessoren een lekencorrectie uit te vaardigen. Prof. Pierantoni zei dat de formele correctie beloofd werd voor januari 2017, maar toen die in april nog steeds uitbleef, begonnen ze te denken over een lekencorrectie, die echter ook door prelaten mocht ondertekend worden. Slechts één bisschop (naast Mgr. Fellay van SSPX) heeft deze Filiale Correctie ondertekend: Mgr. René Gracida van Texas, VS, 94 jaar en sinds 1997 op pensioen. Dit is ook dezelfde bisschop die op zijn blog openlijk de geldigheid van de verkiezing van Bergoglio in vraag stelde – de enige bisschop ter wereld.

Deze correctie maakte echter weinig indruk op Rome. De Vaticaanse woordvoerder, Greg Burke, lachte ermee.

De Geloofsverklaring van de 3 bisschoppen van Kazachstan

Op 31 december 2017 publiceerden drie bisschoppen van Kazachstan een geloofsverklaring betreffende de leer over het huwelijk, waarin ze de richtlijnen van bepaalde bisschoppen aangaande AL aan de kaak stellen, die Communie voor hertrouwde gescheidenen die in staat van doodzonde leven, toelaten. Deze bisschoppen betreffen twee zittende bisschoppen en één hulpbisschop. Deze brief werd naderhand ondertekend door de gepensioneerde Letse Kardinaal Jānis Pujāts, de gepensioneerde Aartsbisschop Luigi Negri, de gepensioneerde Apostolische nuntius Carlo Maria Viganò en de gepensioneerde hulpbisschop Andreas Laun van Salzburg.

Geen enkele zittende kardinaal of bisschop betuigde reeds zijn steun.

Oproep tot gebed

Prof. de Mattei verklaarde in een interview in december afgelopen jaar: “Amoris Laetitia is een document dat dienst doet als een litmus-test: het moet ofwel aanvaard worden ofwel afgewezen worden in toto [in z’n geheel].” Er is geen derde positie, en het invoegen van Franciscus’ brief aan de Argentijnse bisschoppen in AAS heeft de verdienste van dit duidelijk te maken.”

De geloofsverklaring van de drie Kazachse bisschoppen betreft eigenlijk een soort correctie van de ketterse richtlijnen van bepaalde bisschoppenconferenties betreffende Amoris Laetitia, maar maakt in principe geen komaf met Amoris Laetitia zelf. Dé bron van het probleem, AL en diens zogezegde”verheffing tot het Magisterium”, blijft min of meer buiten schot.

Van de enkele goede Kardinalen die de Kerk nog heeft, zoals Kardinaal Burke, alsook Kardinaal Sarah, horen we helaas niets in deze tijd van crisis in de Kerk. Het blijft stil. Niemand verzet zich.  Daarom zijn gebed en offers noodzakelijk voor deze prelaten. Laten we bidden en offers brengen opdat God hen de moed mag geven om op te staan tegen de dwalingen en de ketterij, zodat ze hun stem laten horen, AL verwerpen en de Waarheid klaar en duidelijk verkondigen, voor het goed van de Kerk en voor de redding van de zielen. Daar zal schisma van komen, maar de rotte plek moet uit de appel weggesneden worden, om te verhinderen dat de gehele appel rot wordt.

14 antwoorden »

 1. Amoris Laetitia is gelukkig geen wettelijk document van de R.K. Kerk, want de huidige Paus is niet wettelijk tot Paus gekozen. Paus Benedictus is de echte Paus. Amoris Laetitia is dus puur ketterij.

 2. Dit heb ik reeds geschreven op het katholiek forum en dat is nu het probleem, ze durven pas praten als het voor hun persoon geen kwaad meer kan en voor hun pensioen, moedige mensen? Zeker niet. De goede kardinalen die de kerk nog heeft worden dun, want deze paus met twee horens is ze ook aan het uitdunnen . Dus we hebben nog werkende moedige kardinalen nodig die hun stem tegen deze ketterij durven zetten!

 3. Inderdaad is Amoris Laetitia de lakmoestest. Heel spoedig na de aanvaarding zal volgens de boodschap in het Boek der Waarheid van 10 april 2012 Bergoglio de Heilige Moeder van God afkeuren en haar rol als Medeverlosseres belachelijk maken. De Heilige Mis zal volgens vele boodschappen in een tegenmis wijzigen waarin niets sacraals zal zijn overgebleven. En dan zal met vaart de ene wereldgodsdienst gestalte krijgen, wat volgens het Boek der Waarheid een façade is voor Satanische aanbidding. Tenslotte – en dat heeft volgens het Boek der Waarheid nog hogere prioriteit dan de vernietiging van het Roomse instituut – zullen alle pijlen zich op de Staat Israël richten. Immers, zonder Israëls herstel op Gods grond (dat nu de staat Israël is) zal van geen Vrederijk sprake kunnen zijn, want het is “God, land en volk” hetgeen volgens de profetie van Daniël zal uitgroeien tot de steen die de gehele aarde vult. En wat de Katholieke traditie betreft laat de boodschap van 18 januari 2012 weten dat de ware leerlingen zich zullen moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden. Ja, zover zal het komen!

 4. @Lunsius > het volk_Israel, en de staat_Israel, zou ik maar beter niet verwarren !? — immers :
  |
  Israel = joden + christenen
  |
  NB : er staan ook daar, grote veranderingen op stapel, die het_einde zullen betekenen, van veel speculatieve theologie’en ….

  • Beste Hero, alsof ik dat niet weet! Zie Lev. 25:23 cf. Rom. 9:4. Maar er is maar één volk die over het land Israël het rentmeesterschap mag hebben en momenteel zijn dat voornamelijk de afstammelingen van Jehuda (de Joden), met de dalet midden in het tetragrammaton. Dalet betekent deur (naar het Vrederijk), niet alleen voor Christus maar ook voor ons. De andere stammen (nog niet geopenbaard) blijven geografisch gezien gewoon zitten waar ze nu zitten. Dat God weer genadiglijk zijn volk zal aannemen blijkt o.a. uit het boek Hosea waar in 3:5 haar wederopstanding wordt aangekondigd. Immers, de mens is onbetrouwbaar en zijn mond is als een geopend graf, maar Gods beloftenissen zijn onverbrekelijk. Wat een geweldige God hebben we toch, een echte vader die ons niet verweesd achter zal laten!

 5. Aan lunsius, n.a.v. 10/01/2018 om 16:05,

  De rothschilds als nepjoden en vrijmetselaars/illuminati, de synagoge van satan en die zich zionisten noemen.. hebben alles te maken met de stichting van Israël, zij haten de echte Joden, kijk maar eens naar hun persoonlijke uitingen in hun geschriften.
  Niet Jacob bezit nu Israël als ontvangen zegen, maar Ezau met zijn demonische intellect dat ..gebruikmakend van wetenschap en techniek en de macht van hun kartel van banken..er naar streeft de gehele mensheid over te leveren aan hun koning van de Joden, de antichrist.

  In het boek der Waarheid wordt er gesproken over de 12 Naties, dus de twaalf stammen Israëls, dus onder 12 koningen onder 1 keizer..beeld van eenheid, de grote bijbelse Monarch….zoals de eenheid in de hogepriester-paus, gefundeerd in Petrus.
  Elke koning blijft dus verantwoordelijk (in en voor Christus) voor zijn land .. dit ter onderscheid ten opzichte van wat de EU nastreeft dat door verdragen steeds meer macht steelt van de soevereine landen ..maar ook weer gegeven door die verraderlijke politieke leiders.
  Er is genoeg informatie op het internet en goed onderzocht die wel ..en met gevaar voor eigen leven, het onderscheid kunnen maken tussen ware Jehuda en nepjoden cq. zionisten.
  Ik hoop dat u dat onderscheid alsnog ook kunt beamen.

  • Maleachi zegt (1:4): “Ezau, het volk waarop God voor eeuwig toornt.” Het commentaar op Deuteronomium 25:17-19, in synagogen gebruikt, luidt “dat men veelal aanneemt dat Amalek, kleinzoon van Ezau, bij de verschillende volken rondging om hen tegen Israel in het harnas te jagen”. En ook: “De vernietiging van Amalek (afstammeling van Ezau) wordt eerst tot plicht gemaakt als Israël van al zijn vijanden rust zal hebben.” De verzen uit Deuteronomium zijn in antwoord op wat Amalek de Israëlieten in Refidim had aangedaan (Jasher 81:52-61, Lev. 17:8-15), toen het volk doodop was van vermoeienis en zij alle zwakken, die waren achtergebleven, afsneden. In Deuteronomium staat: “Als de Heer uw God u in het land dat Hij u in eigendom geeft, rust heeft verleend van alle vijanden rondom, dan moet u de herinnering aan Amalek van onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit!” Het uitrukken nú van het Ezau-onkruid is onbegonnen werk, omdat zijn wortels verstrengeld zitten met die van het goede graan, hetgeen past bij 4 Ezra 6:9: “Het eind van dit tijdperk is Ezau, maar het begin van het volgend is Jakob”, wat een zinspeling is op Genesis 25:26: “Nadat Ezau geboren was, kwam zijn broer tevoorschijn en hield Ezaus hiel vast.”

   Zie ook het boek van de orthodoxe rabbijn Marvin Antelman: “To Eliminate the Opiate” (2 delen).

 6. Aan lunsius nav. 10/01/2018 om 23:16,

  U bent dus goed op de hoogte ..maar het sentimentele zionisme van de evangelische christenen roept irritatie op, ik veronderstelde dat bij u te ontwaren.
  Dat onderscheid te maken is belangrijk opdat wij geen speelbal van de illuminati-vrijmetselaars worden.

 7. @Piet … @Lunsius,
  |
  “… de herinnering aan Amalek, onder de hemel zal uitwissen …”{Exodus}
  “… van`ouds was Amalek, doch in het einde hun ondergang! …”{Numeri}
  |
  NB : het einde van Amalek, zal zijn op de plaats die in ’t hebreeuws genoemd wordt : HARMAGEDON …!!
  |
  PS : onze taak is het, de zonde te overwinnen — OK ?

 8. Aan Hero de Jong { Profeet }
  11/01/2018 om 10:02,

  Het is met al die aanhalingstekens een drukke bedoening het wordt er niet helderder door ..het is schreeuwend en irriteert…het komt zo overspannen over, wil je zo goed zijn om daarmee te stoppen??!!

 9. Amoris Laetitia is geen wettelijk document van de R.K. Kerk, want Bergoglio is niet wettelijk gekozen tot paus. En hij is vrijmetselaar (erelid Rotary Buenos Aires) en hij heeft inmiddels een hele waslijst met ketterse opmerkingen (‘Jezus was zondig’, ‘Atheisten hoeven niet geloven’ etc etc etc.).

  Wat te doen? Negeer deze vrijmetselaar en doe wat OLMoeder Maria vraagt. Bid dagelijks de machtige Rozenkrans en draag het Bruin scapulier. Helaas, dat doet bijna niemand ‘ natuurlijk’. Wij gemakzuchtige en lauwe katholieke christenen moeten ons doodschamen. Moslims, die Satan aanbidden, ze weten niet beter, zullen eerder de Hemel binnengaan.