Schisma

Kerknet, de ‘spreekbuis’ van de kerk in Vlaanderen: “kritiek op paus Franciscus weerspiegelt slechts heimwee van heel kleine minderheid”

Kerknet is de spreekbuis van de Kerk in Vlaanderen en de Vlaamse bisschoppen. In een artikel dat vandaag verscheen betreffende de filiale correctie van Bergoglio, onderstreept de redactie dat het gaat om een heel kleine minderheid, die dus te verwaarlozen is. Ook het Vaticaan reageerde in diezelfde zin, nadat er berichten waren dat ze de website hadden geblokkeerd. Greg Burke, de woordvoerder van Bergoglio, lachte die kritiek weg en zei dat ze toch geen website zouden blokkeren voor een brief met maar 60 handtekeningen. 

Het artikel van Kerknet begint met te benadrukken dat de critici slechts een heel kleine minderheid zijn, die heimwee hebben naar de tijd van voor Vaticanum II. Verder in het artikel worden ze een splintergroep genoemd. Aan het woord is Bruno Forte, één van die nauwe vertrouwelingen van Bergoglio tijdens de familiesynodes en vurig verdediger van Amoris Laetitia. De “geest” van het Tweede Vaticaans Concilie krijgt volgens deze ‘bisschop’ gestalte in Bergoglio. Bijgevolg staat deze brief dan ook haaks op het Tweede Vaticaans Concilie en is ze daarom verwerpelijk. De critici worden dus afgedaan als een groep extreem traditionalistische “marginalen”, wat uiteraard totaal onjuist is.

Ook ‘The National Catholic Reporter’ berichtte dat aan deze brief niet veel aandacht mag gegeven worden, omdat ze ondertekend werd door “marginale, onbekende figuren” die niet veel status hebben. Modernistische professoren zeggen dat de brief hypocriet is en dat ze te weinig handtekeningen heeft.

Screenshot: Kerknet.

Het Vaticaan heeft tot nu toe nog geen officiële reactie gegeven, maar Greg Burke lachte de berichten van bepaalde kranten weg, die vertelden dat het Vaticaan de toegang tot de website zou hebben geblokkeerd. De pagina om te ondertekenen was in het Vaticaan namelijk niet toegankelijk. Greg Burke zei toen: “Je kunt je toch niet indenken dat wij dit zouden doen (de site blokkeren) voor een brief met 60 namen.”

Het is niet de eerste keer dat het Vaticaan lacht met kritiek. Begin februari hadden enkele actievoerders overal in Rome affiches opgehangen om het ‘onbarmhartige’ beleid van Bergoglio aan de kaak te stellen. Naar verluidt zou Bergoglio daar toen mee gelachen hebben.

Andere keren werd Bergoglio dan weer “kokend van woede”, zoals toen Bergoglio het nieuws vernam omtrent de brief met de vijf dubia die publiek werd gemaakt.

Ondertussen is het aantal ondertekenaars van de filiale correctie gestegen tot ruim 140. De steunpetitie heeft al ruim 10.000 handtekeningen.

 

 

 

Categorieën:Schisma

6 antwoorden »

 1. Ja hoor, het oude en overbekende liedje: kun je niet de boodschap bestrijden, dan kleineer je de boodschapper(s). Erg meelijwekkend…

 2. Of kerknet nu de spreekbuis is van de gehele kerk in Vlaanderen durf ik te betwijfelen er komt alleen in wat men graag hoort erg kritisch zijn ze zeker niet. Ook over de huidige paus worden er weinig vragen over gesteld. En deze absolute minderheid die kritiek heeft op deze paus is wel angstvallig aan het stijgen het zou een reden tot ongerustheid moeten zijn binnen het Vaticaan maar men zwijgt liever!

 3. Oproep voor verenigd trouw te waken en te bidden en te offeren door het trouw authentisch beleven van Gods Wil door de gave en de leiding van de Heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden door Gods Woord en door Gods Sacramenten: centraal de Eucharistie en de veelvuldige biecht om te kunnen sterk en trouw te blijven te getuigen om de Waarheid van Gods Woord en Gods Sacrament te kunnen blijven handhaven ,die de Heiligende, de Helende, de Vergevende en de Bevrijdende Liefde van God zelf is, in de Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus voor alle zondaars.
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u”

  Oproep om telkens wat er ook gebeurt het verleden en de toekomst over te geven in vertrouwen op God,die de Liefde,de Barmhartigheid en de Gerechtigheid Zelf is .
  En God ,die ons telkens ,wat er ook gebeurt,vraagt:de vraag ,waar alles omdraait:
  “Hebt gij Mij Lief?”
  Telkens,wat er ook gebeurt In het hier en nu ,te blijven te geloven,te hopen en lief te hebben en berouw te hebben door bewust van onze menselijke zwakheid en machteloosheid in de voortdurende harde werkelijke strijd tegen de Boze ,te blijven te waken en te bidden en te werken in liefde offerdienst ,om wat er ook gebeurt: ontvankelijk te zijn en te blijven verenigd in het Onbevlekt Hart van Onze Moeder van Jezus voor de gave en de leiding van Gods Heilige Geest om Gods wil te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen met Gods Liefde en Gods vreugde door telkens te verlangen God te kunnen behagen,door telkens onze verlangens te laten overeenkomen met Gods verlangens…..
  Alle zielen te brengen naar de Hemel….Vooral diegene,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben…Totdat God alles wordt in allen en allen ËEN in God….

  Allerheilgste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Heilige Moeder van Jezus en van heel het Mystiek Lichaam van Jezus :de Zegevierend Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Ware Restkerk ,bidt voor alle zondaars nu en in het uur van de dood, opdat allen kunnen geestelijk herboren worden als een kind van God en allen uiteindelijk verlost kunnen worden van de overheersende Vorst van deze goddeloze zondige wereld :de Boze…
  Uiteindelijk zullen de verenigde Heilige Harten van Jezus met al de kinderen van God zegevieren over de Boze…..
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God ….
  Hoe en wanneer het God behaagt…

 4. “Wie de paus wil terechtwijzen (…) hebben het pauselijk schrijven over het huwelijk en het gezin slecht begrepen en hebben geen oog voor de diepgang ervan.” -Bruno Forte.

  “Amoris Laetitia heeft de diepgang van een bodemloze put.” -B. Brouwer

 5. Die kleine minderheid kon wel eens gaan stijgen ,dat merk ik ook wel zo hier en daar : mensen die zowat idolaat waren over Bergoglio zien het nu wat genuanceerder. Hij is bezig door de mand te vallen . Toch zijn er nog velen die slapen. Laten we bidden dat ze wakker worden.

 6. Oproep voor verenigd trouw te bidden en te waken.en te werken in liefde-offerdienst.om sterk te kunnen blijven staan als Strijdende Ware Restkerk om Gods Wil te kunnen blijven onderscheiden en te kunnen blijven met vreugde te volbrengen door de gave en de leiding van Gods Heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden..
  “Mijn Liefde is u genoeg”:
  DEUS AMOR EST”ET”AMOR VINCIT OMNIA.”…
  “Wie kan er nog gered worden? ”
  “”Dat ligt niet in de macht van de mensen maar alleen in de macht van God”
  “Vreest niet”
  “De Boze ,de misleider heeft geen macht over God.”
  “Heb goed moed Ik heb de vorst van deze wereld :de Boze (reeds)overwonnen”
  “Moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan.”
  “Blijf bij ons Heer want het wordt reeds avond.”
  “Wie is Mijn Moeder,Mijn broeders en Mijn zusters? Mijn Moeder,Mijn broeders en Mijn zusters zijn diegenen,die naar het Woord van God luisteren en volbrengen.”
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”” zonder Mij kunt ge niets.”
  “Ziedaar uw Moeder”en”Zij zal de kop van de slang verpletteren.”
  Inderdaad werkelijk:het onmogelijke is mogelijk voor God …Hoe en wanneer het God behaagt…
  Bekijk ook meer de website:
  http://www.Het boek der Waarheid.net
  leest de boodschappen…en bidt de gebeden…om Gods genade ook te kunnen ontvangen. voor allen,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben…..
  1332 boodschap:
  302 boodschap
  Om voortdurend te blijven kunnen ontvankelijk te zijn om sterk te zijn om de waarheid van Gods Woord en Gods Liefde in de sacramenten te kunnen handhaven en te kunnen beleven..
  “EEN GESCHENK VAN GODS GENADE”
  En laten wij blijven bidden voor deze missie voor de redding van de mensheid en de uiteindelijke verlossing van de Boze …
  Ook door ons zelf te beschermen tegen de Boze met deze gaven:
  Het zegel van de Levende God
  De kruistochtgebeden
  De Medaille
  In Christo per Mariam