Schisma

BREAKING: Mgr. René Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, beweert openlijk dat Bergoglio ongeldig is verkozen

Mgr. Gracida tijdens een interview met Church Militant in 2015.

“Indien Paus Benedictus’ aftreden gedwongen was, was het ongeldig en is hij nog steeds de Paus van de Kerk, maar met de stoel van Sint Petrus bezet door een antipaus.”

Mgr. Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, 5 september 2017

“Alle bezorgde Katholieken moeten de significantie van mijn argument begrijpen dat de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio niet geldig was.”

Mgr. Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, 29 september 2017

Groot nieuws uit de kerkelijke wereld: voor het eerst heeft een bisschop zich uitgesproken over de ongeldigheid van de verkiezing van Bergoglio. Hij is de eerste bisschop die dit durft doen, en hij was ook de eerste om de ‘Filiale correctie’ te ondertekenen. Uiteraard heeft hij, anders dan bisschoppen in functie, minder te vrezen, want hij is sinds 1997 op “pensioen.” Mgr. René Gracida, die intussen 94 is, is nog zeer actief en publiceert regelmatig artikels op zijn blog “Abyssum.”

De Colombiaanse professor en tv-presentator Dr. José Galat was de eerste die openlijk in zijn tv-studio durfde beweren dat Bergoglio ongeldig werd verkozen. Dit werd hem niet dank afgenomen: hij werd door de bisschoppen geëxcommuniceerd. Nu heeft, in navolging van Galat, een Amerikaanse bisschop zich uitgesproken over deze kwestie.

Op 5 september publiceerde Mgr. Gracida een artikel van een ander blog op zijn website, waarbij hij volgend commentaar zette:

Enkel God weet of Franciscus een Antipaus is of niet.

Er is geen twijfel dat hij paus werd verkozen, maar is hij een paus of is hij een antipaus? Er is twijfel dat zijn verkiezing zowel geldig als wettig was; er is goede reden om te geloven dat het ofwel onwettig maar geldig was of wettig en ongeldig.

De reden voor de verwarring is dat de Apostolische Constitutie, Universi Dominici Gregis, die pauselijke conclaven bestuurt, de automatische excommunicatie voorziet van gelijk welke kardinaal die deelneemt aan een samenzwering om de verkiezing van een kardinaal te veroorzaken of te verhinderen. Er is geen twijfel dat Francisus deel was van een samenzwering om hem verkozen te krijgen. Daarom is het een legitieme vraag of het al dan niet mogelijk is voor een geëxcommuniceerde kardinaal om zowel de wettige als geldige verkozen paus te zijn.

Dit alles gecombineerd met twijfels over de geldigheid van het aftreden van Paus Benedictus XVI rechtvaardigt twijfel over ofdat Franciscus DE paus is.

Er is wat bewijs dat Benedictus gedwongen was om af te treden. Indien dat waar is, was zijn aftreden ongeldig. De enige persoon die zou kunnen hebben geoordeeld over de geldigheid of de ongeldigheid van zijn aftreden was de Prefect van de Apostolische Signatuur, die op dat ogenblik Kardinaal Raymond Burke was. De eerste daad van Franciscus als paus was het verwijderen van Kardinaal Burke als Prefect van de Apostolische Signatuur en het aanduiden van Mgr. Pinto, een supporter van Franciscus. 

Indien Paus Benedictus’ aftreden gedwongen was, was het ongeldig en is hij nog steeds de Paus van de Kerk, maar met de stoel van Sint Petrus bezet door een antipaus.

Eindelijk een bisschop die het door heeft en er voor durft uitkomen! Dit is nogal een verschil met Kardinaal Burke die tot vervelens toe blijft verkondigen dat Begoglio de geldig verkozen paus is, en dat we in eenheid met hem moeten blijven. En uit het commentaar van Mgr. Gracida blijkt dat het eigenlijk aan Kardinaal Burke was om te verklaren dat het ontslag van Benedictus ongeldig was. Bergoglio heeft hem wijs naar de deur verwezen in 2014, zodat hij alle bevoegdheid daartoe verloor. Maar Burke zou nooit ingegrepen hebben, want tot op vandaag denkt hij dat Bergoglio de rechtmatige paus is.

Op 29 september 2017 schreef Mgr. Gracida een ander artikel op zijn blog betreffende de ongeldige verkieziging van Bergoglio:

Recent commentaar door blogger Steve Skojec (Een korte noot over de Kwestie van een Wettelijke Geldige Pauselijke Verkiezing) en kerkjurist Edward Peters (Franciscus was nooit paus? Noem mij niet overtuigd.) zijn zeer misleidend betreffende hun interpretatie van Universi Dominici Gregis, paragraaf 76. Skojec referereert niet naar UDG §5, noch erkent het in zijn commentaar, terwijl Peters toevallig verwijst naar paragraaf 5 maar dan doet alsof kerkjuristen een rol hebben in de interpretatie van Universi Dominci Gregis.

Noch kerkjuristen, noch bisschoppen, noch priesters, noch leken hebben recht om gehoord te worden met betrekking tot de officiële interpretatie van Universi Dominci Gegris.

“Zouden er twijfels opkomen betreffende de voorschriften bevat in deze Constitutie, of betreffende de manier waarop ze moeten uitgevoerd worden, verklaar ik (Paus Johannes Paulus II) dat alle macht van het uitvaardigen van een oordeel in dit verband behoort tot het College van Kardinalen, aan wie ik de bevoegdheid verleen om twijfelachtige of controversiële punten te interpreteren. Ik bevestig ook dat indien het nodig zou zijn om deze of andere gelijkaardige vragen te bediscussiëren, behalve de daad van de verkiezing, het volstaat dat de meerderheid van de aanwezige Kardinalen in dezelfde opinie zouden overeenstemmen. (Universi Dominci Gregis, paragraaf 5)

Dit gezegd zijnde, noch paragraaf 5, noch iets anders in Universi Dominci Gregis, begrenst of omhelst een interpretatie voor, tijdens, of na het pauselijk conclaaf – en we weten niet wat de kardinalen zouden kunnen of niet kunnen hebben besproken in het conclaaf.

John Arechiga’s commentaar op de Verkiezing van Paus Franciscus Krachtens Universi Dominci Gregis, verwijst duidelijk naar paragraaf 5 en citeert dit in zijn sectie over de Machten van het College van Kardinalen tijdens de Ledigheid van de H. Stoel.

Zijn interpretatie van Universi Dominci Gregis is een persoonlijke opinie – waar hij recht op heeft. Universi Dominci Gregis is essentieel de regulering van de Kerk die de verkiezing van de Roomse Paus bestuurt. En nog belangrijker, zijn persoonlijke opinie is voorafgegaan door meer dan 30 jaar federale dienst – verifiëren en onderzoeken van naleving van federale burgerlijke en militaire “reguleringen”.

Het is mijn persoonlijke opinie dat Universi Dominci Gregis, paragraaf 76, de criteria vastlegt (“… of zouden de condities die hier neergelegd werden niet worden nageleefd”) voor het bepalen of de pauselijke verkiezing geldig is of was; dat “hier neergelegd” verwijst naar Universi Dominci Gregis in z’n geheel; dat Hoofdstuk 5 (Zaken die Nageleefd of Vermeden moeten worden in de Verkiezing van de Roomse Paus), paragrafen 76-86, deel zijn van de naar verwezen (“hier neergelegd”) voorwaarden die moeten nageleefd worden; en dat paragrafen 76-78 additionele straffen omvatten bij het er niet in slagen om de verkondigde voorwaarden na te leven of te vermijden.

Skojec en Peters hebben een bijziende persoonlijke interpretatie van paragraaf 76 – overeenstemmend met wat men zou verwachten van een advocaat die aan het knoeien is voor een verdediging.

Peters commentaar herinnert John Arechiga opnieuw aan de tijd dat hij eens een oude juristenvriend opbelde en vroeg wat hij aan het doen was. Hij antwoordde dat hij aan het werken was aan een “aqua-thermale behandeling van keramiek, aluminium en staal onder een afgesloten milieu.” John was onder de indruk. Echter, na verder vragen kwam John te weten dat zijn vriend de afwas deed met warm water onder toezicht van zijn vrouw.

Mgr. Gracida eindigt zijn stuk met straffe, maar juiste taal:

Het is essentieel dat mijn commentaar (Verkiezing van Paus Franciscus Krachtens Universi Dominci Gregis) wijd verspreid wordt. Waarom? Noch broederlijke (i.e. Dubia) noch filiale correctie zal de modernistische infrastructuur ontmantelen die door Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) werd opgericht – maar een besef dat de verkiezing van Bergoglio (Paus Franciscus) ongeldig was en zijn selectie van modernistische bisschoppen en kardinalen krachteloos zal maken. Vergeleken met de broederlijke/kinderlijke (filiale) correctie, moeten alle bezorgde Katholieken de significantie van mijn argument begrijpen – verwijzing modernistische infrastructuur – dat de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) niet geldig was. 

Het artikel waar Mgr. Gracida naar verwijst, bevat volgende inleidende paragraaf:

John. J. Aréchiga is mij bekend als een onderzoeker van buitengewone bekwaamheid. Voor lange tijd heb ik de resultaten van zijn onderzoeken gelezen en op mijn vraag heeft hij ermee ingestemd dat ik enkele van zijn proefschriften publiceerde. Deze verhandeling kaart een kwestie van kritisch belang aan voor de Roomse Katholieke Kerk op dit moment in de geschiedenis. Ik publiceer deze verhandeling in de hoop dat het zal bijdragen aan de inspanningen van personen in de Kerk in hoge functies die de macht hebben om oplossingen te vinden voor de problemen die heden de Kerk teisteren.

+ Rene Henry Gracida, Bisschop Emeritus van Corpus Christi

De pauselijke verkiezing van Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) van 13 maart 2013 is een groot betwistbaar punt in een voortgaande MODERNISTISCHE samenzwering en dit commentaar zal bevestigen dat Bergoglio’s (Paus Franciscus) pauselijke verkiezing ongeldig was.

Dit artikel bevat dezelfde argumenten zoals wij deze aanhaalden, betreffende de excommunicatie van Bergoglio vanwege zijn betrokkenheid bij de samenzwering van de Mafia van Sankt Gallen en zijn ongeldige verkiezing en heeft de volledige steun van Mgr. Gracida.

 

Mgr. Gracida in vroegere tijden, samen met Paus Johannes Paulus II.

 

Bron: Abyssum.org (het persoonlijke blog van Mgr. Gracida)


Mgr. Gracida zei op 5 september dat in feite enkel God kan weten of Bergoglio werkelijk de antipaus is. God weet het inderdaad, en Hij openbaarde het aan ons door de boodschappen van het Boek der Waarheid. Wie horen wil, hore:

De Heer op 5 maart 2011:

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze.

De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging)

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.

De Heer op 26 mei 2012:

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen.

De H. Maagd op 18 januari 2012:

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.

Categorieën:Schisma

24 antwoorden »

  • Mgr. Gracida schrijft openlijk op zijn site, voor iedereen leesbaar, dat Bergoglio niet geldig is verkozen en dat de geldigheid van zijn ambt in twijfel mag getrokken worden. Ik citeer nogmaals: “Vergeleken met de broederlijke/kinderlijke (filiale) correctie, moeten alle bezorgde Katholieken de significantie van mijn argument begrijpen dat de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio niet geldig was.” Is dat niet openlijk genoeg?

 1. Wel een zeer moedige man om dit openlijk te verklaren , maar er is geen enkel bewijs dat paus Benedictus gedwongen moest vertrekken!! En als het zo is dan is inderdaad de verkiezing van deze paus ongeldig . Voor mij is het duidelijker geworden de huidige paus zit daar zeker niet op zijn plaats men heeft hem daar gezet , het is duidelijk dat er in het Vaticaan maffiawetten bestaan die volgens mij zeer ver gaan , zeer goed artikel !!

 2. Een veel gehoord argument is dat Bergoglio de facto paus is omdat hij door de meerderheid van de Katholieken als zodanig wordt erkend en dat dat het kritische element is en niet wat tijdens het conclaaf is besloten. Mijn antwoord daarop is dat de Heilige Geest niet belemmerd mag worden in zijn werk om de voor dat tijdsgewricht meest geschiktse paus te laten kiezen opdat de Kerk de gelovigen tot een licht mag zijn. Echter, indien iemand gekozen wordt door een samenzwering, die reeds aan de gang was voordat de zittende paus was overleden c.q. afgetreden, dan wordt de Heilige Geest aan kant gezet en bestaat het gevaar, nee de zekerheid, dat de gekozen paus – in dit geval Bergoglio – een dwaallicht zal zijn die de gelovigen op de klippen laat varen. Deze kwestie is uitermate relevant. Mijn advies is zodra de Heilige Eucharistie wordt aangetast: vlucht uit deze eens zo veilige schaapskooi opdat de wolf u niet verslinde. Blijf op uw hoede en laat u niet door de persoonsverheerlijking rondom Bergoglio van de wijs brengen die steeds sterkere vormen aanneemt.

 3. De bliksemflits pal boven het Vaticaan was al een teken . Nu ook nog het Boek der Waarheid erbij en je ziet dat we inderdaad te maken hebben met een dubieus figuur. Aanvankelijk dacht ik ook met een goede paus te maken te hebben gezien zijn ( gespeelde ) nederigheid, zorg voor de armen alleen die bliksemflits kon ik in dit verband niet plaatsen. Na de vele artikelen over hem gelezen te hebben wordt het steeds duidelijker dat de Vrijmetselarij een dikke vinger in de pap heeft daar in het Vaticaan. Benedictus XVI zou opgestapt zijn om gezondheidsredenen ? Hij zou misschien inderdaad ziek geworden zijn door die samenzwering .

 4. Deze bisschop brengt het als een aanname. Heel slim en diplomatiek. Houdt de weg open. Zo versta ik het op zijn engelse site.

 5. Heel moedig van Mgr. René Gracida, moet er nog meer gezegd worden.
  Als God en Moeder Gods het zelfs doorgeeft aan zijn profeten, laten wij het dan ook wereldkundig maken. Onze broeder & zusters (Gods lammeren) moeten de juiste weg opgestuurd worden en die God vraagt dat aan ons .

  Heeft Heer Jezus ons niet gezegd “al die mijn wetten denkt te moeten te veranderen, zijn niet de mijne. Maar die van het Beest en aanhangers van (Satan/de Duivel) en navolgers.
  Dat is hun goed recht, want God gaf ons bij onze geboorte onze vrijheid.
  Maar wij kunnen onze vrijheid aan God vrijwillig terug geven, zodat hij ons kan sturen en genezen naar Geest en Lichaam. Aan U de vrije keuze… .

  Laat ons ook massaal bidden voor de Ware Paus Benedictus XVI en dat God mag ingrijpen als hij dit nodig acht.

  Laat het van mond tot mond doorgeven en ook hoe men de Heilige Hostie moet nuttigen.
  Laten wij als goede Christenen het goede voorbeeld geven en elkaar de blijde boodschap Gods doorgeven, niet van een afgedwaalde paus, bisschop of priesters.
  Confronteer hen Met Gods boodschappen en als ze niet willen luisteren, informeer Gods lammeren zelf. Wat kan er ons gebeuren , als wij dat op liefdevolle manier vertellen.
  Laten wij ons niet bang maken om excommuniceer te worden, ten slotte iemand die onrechtmatig verkozen is betekend voor mij/ons niets. Of juist wel, als hij behoord tot de Maffia van Sankt Gallen. Ons Heilig Eeuwig Leven met God, dat ons te wachten staat kunnen ze ons toch niet ontnemen.
  Voor elke kaakslag belediging verminking of ons doden, daar zal de Duivel voor huilen.
  Vb alle mensen die door I.S worden gedood worden Geheiligd en dat wil de Duivel juist niet.
  Voor al dat wij doen wat Onze Lieve Heer Jezus en Moeder Gods Maria ons vraagt en dit tot een goed einde brengt komen wij een trapje hoger bij God

  Laten wij onthouden van veel te bidden en de juiste gebeden te doen, de rest doet God wel.

  In Christo per Mariam,

  Jacob

 6. Moedige opmerking van Mgr. Gracida.
  Maar hier lossen we de bestuurscrisis in de R.K. kerk niet mee op.

 7. Zelf al gevonden: https://novusordowatch.org/2017/10/retired-bishop-gracida-francis-antipope/

  Goed lezen: “Het zou kunnen dat Franciscus anti-pope is”

  >>Only God knows whether or not Francis is an Antipope.

  There is no doubt that he was elected a pope, but is he a pope or is he an antipope?

  There is doubt that his election was both valid and licit, there is good reason to believe that it was either illicit but valid or licit and invalid. The reason for the confusion is that the Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis [of John Paul II], governing papal conclaves provides for the automatic excommunication of any cardinal who participates in a conspiracy to cause or prevent the election of a cardinal. There is no doubt that Francis was party to a conspiracy to get him elected. Therefore it is a legitimate question whether or not it is possible for an excommunicated cardinal to be both licitly and validly elected pope.

  All of this combined with doubt about the validity of the resignation of Pope Benedict XVI justifies doubt concerning whether Francis is THE pope.

  There is some evidence that Benedict was forced to resign. If that is true, his resignation was invalid. The one person who could have ruled on the validity or invalidity of his resignation was the Prefect of the Apostolic Signatura who at that time was Cardinal Raymond Burke. The first act of Francis as Pope was to remove Cardinal Burke as Prefect of the Apostolic Signatura and to appoint Cardinal Pinto, a supporter of Francis. If Pope Benedict’s resignation was forced it was invalid and he is still the Pope of the Church but with the chair of Saint Peter occupied by an antipope.

  […]

  I hope that all of this helps you to understand the complexity of the present situation in the Church.

  ABYSSUM<<

  =============

  Ach, wat heeft Jan met de pet aan zo'n bisschop die vanuit de veiligheid van plaats en leeftijd iets roept van: "HET ZOU KUNNEN DAT……" ???????????

  Ik gooi mijn pet in het water en breek mijn klomp(en)

  • 29 september: It is essential that my commentary (Election of Pope Francis Pursuant to Universi Dominici Gregis) be widely disseminated. Why? Neither fraternal (i.e., Dubia) nor filial correction will dismantle the modernist infrastructure put in place by Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis) – but a finding that the election of Bergoglio (Pope Francis) was invalid will invalidate his selection of modernist bishops and cardinals. Compared to fraternal/filial correction, all concerned Catholics need to understand the significance of my argument – reference modernist infrastructure – that the election of Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis) was not valid.
   Link: https://abyssum.org/2017/09/29/even-distinguished-canonists-can-get-it-wrong-when-they-comment-on-papal-legislation-governing-conclaves/

   En op 27 maart:
   The March 13, 2013, papal election of Jorge Mario Cardinal Bergoglio (Pope Francis) is arguably a high point in an ongoing MODERNIST conspiracy and this commentary will establish that Bergoglio’s (Pope Francis) papal election is invalid.
   […]
   That being said, and to the extent there is credible evidence of these allegations, the 2013 papal election of Jorge Mario Cardinal Bergoglio (Pope Francis) is, pursuant to Universi Dominici Gregis, paragraph 76, therefore INVALID.
   LINK: https://abyssum.org/2017/03/27/election-of-francis-pursuant-to-universi-dominci-gregis/

   Het staat op de site van die bisschop: the election of Bergoglio is invalid.

   Hij is de EERSTE bisschop ter wereld die dit durft zeggen/schrijven, ook al is het op zijn blog. Het zou zijn kop kunnen kosten (excommunicatie, zoals bij Galat). Dit is een eerste stap. Want alle andere kardinalen en bisschoppen blijven zeggen dat Bergoglio de paus is. Daarmee zal er niks worden opgelost. Maar MGr. Gracida zegt het wel juist:

   Neither fraternal (i.e., Dubia) nor filial correction will dismantle the modernist infrastructure put in place by Jorge Mario Bergoglio (Pope Francis) – but a finding that the election of Bergoglio (Pope Francis) was invalid will invalidate his selection of modernist bishops and cardinals.

   Het is uiteindelijk aan de Kardinalen die in het kiescollege aanwezig waren (dus Burke, Sarah, Brandmüller, Arinze, etc…) om de formele verklaring te doen dat Bergoglio ongeldig is verkozen. Zij alleen hebben daar de bevoegdheid toe.

   Ik hoop dat het duidelijk is??? Het is verkeerd om teveel ineens te verwachten. Geduld!

 8. Dankjewel redactie. Dromen, nee. Het is eerder een nachtmerrie. m.v.g.

 9. De kwestie gaat niet alleen over de geldigheid c.q. ongeldigheid van deze pauskeuze. Hitler werd volgens de regels van de kunst kanselier en van daaruit consolideerde hij zijn macht gebruik makend van allerlei slinkse methoden. Wat ik hiermee wil zeggen is dat indien Bergoglio dictatoriale ambities koestert hij voor niets zal terugwijken om zijn zin te krijgen, stapje voor stapje totdat niets of niemand hem nog kan weerhouden. Reeds nu is grote moed vereist om hem tegen te spreken en te beschuldigen. Allen die dat binnen de Kerk durven doen zullen op een gegeven moment een hoge prijs moeten betalen. Ook de mensen die deze website faciliteren zullen op zijn minst tot zwijgen worden gebracht. Proficiat voor jullie durf, proficiat want jullie strijden voor een goede zaak.

 10. Met betrekking tot de al dan niet rechtmatige verkiezing van Bergoglio tot paus, plaatst Mgr. Gracida zijn eigen opvattingen hierover in het volgende perspectief:
  “(…)The resolving of any question about the conclave that elected Francis must be done by the College of Cardinals. The action by Francis in making the new appointments to the Signatura, including the appointment of Cardinal Burke, alarms me for it seems to me that he will try to have any and all questions regarding his election decided by a Signatura dominated by his sycophants and Burke’s vote will be kept secret thus making it appear that he has validated Francis’ election.
  Blessings,
  +rhg”

  Het laatste woord hierover is volgens Mgr. Gracida dus aan het College van Kardinalen, waarbij hij vreest dat Bergoglio door het aanstellen van ‘pluimstrijkers’ (syncophants) het gelijk aan zijn kant zal krijgen

  • Inderdaad, enkel het kiescollege van Kardinalen kan een bindende uitspraak doen hierover. De enige kans bestaat dat enkele conservatieve kardinalen bijeen zullen komen en die uitspraak zullen doen. Hoe dan ook, een schisma is onvermijdelijk.

  • De Catechismus van de Katholieke Kerk (geschreven onder redactionele leiding van kardinaal Ratzinger, de huidige em. paus), zegt in alinea 677 hier nog het volgende over:
   “De Kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de Kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel na de laatste kosmische beving van deze wereld, die voorbijgaat.”

 11. Dringende oproep voor gebed en steun om de oproep tot heiligheid te kunnen met heilige sterkte en heilige kracht en met heilige durf en met heilige moed en met heilige eenvoud en met heilige nederigheid en met heilige zachtmoedige tederheid en met heilige liefde en met heilige vreugde te kunnen blijven te beantwoorden door onze verlangens te laten overeenkomen met Gods verlangens om God te behagen …. Telkens , wat er ook gebeurt in deze rusteloze verwarrende wereld door deze voortdurende hevigste crisis strijd in deze eindtijd van de Restkerk tegen de vorst van deze wereld:de boze ,opdat wij telkens de verleidingen en de misleidingen en de aanvallen van de boze telkens kunnen verslaan, verenigd met het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus,die uiteindelijk met al de kinderen van God zullen zegevieren over de zonde en de boze in de zekerheid dat voor God het onmogelijke, mogelijk is .
  Opdat onze vreugde eens volkomen kan zijn in de eeuwige-nu eenheid in God:door” telkens in het hier en in het nu “ons kunnen overgeven in vertrouwen,in geloof,in hoop en in liefde en in berouw om ontvankelijk te kunnen zijn en te kunnen blijven voor de Heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden en in ieder van ons ,met onuitsprekelijke verzuchtingen, verlangt om de vrijheid en de vreugde van al de kinderen van God,opdat allen uiteindelijk eeuwig verlost kunnen worden van , van de zondige-ik gerichte neigingen door de erfzonde en van de boze !
  Want laten wij ons in zekerheid verheugen dat al die namen van al die geliefde kinderen van God,opgetekend staan in de Palm van Gods hand, in de zekerheid van de vreugde in eeuwigheid ons”als Gods geliefd kind, door God geliefd en bemind te weten en voor eeuwig als “Gods geliefd kind”ons te laten liefhebben door God voortdurend te behagen…
  En in de zekerheid dat niets of niemand,noch de boze, ons als” het geliefd kind van God “die volkomen eeuwige vreugde ,door de eenheid in God ons nog kan ontnemen.
  Deze Heiligheid is het hoogste goed:Want God is de Schone,Zuivere ,Heilige Liefde Zelf ,de Heilige Vreugde Zelf,de Heilige gerechtigheid Zelf en de Heilige Barmhartigheid Zelf in de Mens geworden ,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus om alle zondaars te redden…
  Laten wij verenigd bidden om die gave van heiligheid op de voortdurende voorspraak van onze Moeder van Jezus en van heel het Mystiek Lichaam van Jezus:de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Restkerk door trouw en sterk de Waarheid van Gods Woord te blijven handhaven en te blijven trouw beleven en door trouw te zijn aan Gods Sacramenten centraal trouw te blijven aan de Eucharistie :”Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  “En trouw te blijven aan de veelvuldige biecht:om in onze zwakheid en in ons onvermogen, ontvankelijk te kunnen blijven in vertrouwen en in overgave aan het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus voor de gave van Gods Heilige Geest : Gods Bevrijdende, Vergevende, helende en heiligende Liefde om ons en om allen,vooral die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben, telkens te laten baren als een geliefd kind van God opdat door ons en allen ,Gods Wil kan onderscheiden worden en volbracht worden op aarde als in de hemel nu en in het uur van onze dood .Amen
  Hoe en wanneer het God behaagt.
  “Maranatha””Kom Heer Jezus”
  Dank aan allen ,die deze dringende oproep beantwoorden.

 12. Bergoglio is geen paus. Heel eenvoudig omdat hij gekozen is na 13 dagen. De wet schrijft 15 voor. En bij een derde stemming op dezelfde dag. De wet schrijft maxiaal 2 voor. En B heeft vaak benadrukt dat hij slechts bisschop is met alleen lokale verantwoordelijkheid mbt Rome. Als je trouw bent aan B dan ben je trouw aan een bisschop. Elk besluit, schrijven of uitspraak van B is daarom van nul en generlei waarde. B is wel de laatste op de stoel van Petrus vlgs de Malachy Prophecy!

 13. Krijgt Mgr Gracida nu ook een topfunctie in de Vatikaanse Cur(r)ie ?
  Zoals Mgr Burke ?

  Per slot van rekening kwam Bischof Prof. Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst, ook tot zijn recht in Rome

  >>Tebartz-van Elst werd op 26 maart 2014 door paus Franciscus van zijn functie als bisschop van Limburg ontheven. In februari 2015 werd bekend dat hij in december 2014 een baan heeft gekregen in het Vaticaan. Tebartz-van Elst werkt voor de zogeheten Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Die moet ontkerkelijking in Europa en de Verenigde Staten tegengaan. bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz-Peter_Tebartz-van_Elst <<

  FOTO: https://www.domradio.de/bild/bischof-tebartz-van-elst-9?rid=280590

 14. Ik denk dat, als binnenkort de nieuwe afschuwkerk – wereldkerk – plechtig zal worden afgekondigd, dat het niet meer nodig is om te zoeken of Bergoglio paus is of niet. Het zal dan overduidelijk zijn (niet voor allen) wanneer hij het hoofd zal zijn van een wereldwijde sekte.

 15. Allemaal mooi verwoord, laten we allemaal een kinderlijk vertrouwen hebben in Onze Lieve Heer en zijn geliefde Goddelijke Moeder Maria.
  Proficiat aan allen die de ware leer van God trouw blijven, maar laten veelvuldig bidden voor hen die dat nog niet kunnen.
  Voor diegene die het woord Gods trouw blijven, die zijn veilig in Gods handen.
  wat er ook moge gebeuren, want zei hebben het eeuwige leven voor zich en daar doen we het toch voor.

  In Christo per Mariam,

  Jacob.

 16. Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat men die Bergoglio zo maar zijn gang laat gaan met de zovele ketterijen die hij reeds in het openbaar gedaan heeft, en nog zal doen en die op een goede contrasterende wijze te zien zijn op
  https://en-denzingerbergoglio.com/
  dat er niemand is in het Vaticaan luid die hiertegen protesteert.
  Alleen al het laten publiceren van het interview aan de stichter van de Italiaanse krant La Repubblica, Eugenio Scalfari,
  http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/pope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/
  en dat op de website van het Vatikaan heeft gestaan, waarin hij zegt o.a. zegt dat er geen Katholieke God is.
  Dat is het ontkennen van het voornaamste dogma van de KK. Daardoor alleen al zou hij reeds lang zijn afgezet, indien de kardinalen niet eveneens corrupt waren.
  Maar ja, in het begin van het vreselijke V concilie ware er ook maar een paar moedigen die opstonden en deze zijn ondertussen overleden.
  Dan moet het ons nu ook duidelijk zijn dat er geen tegenstand meer is en dat Bergoglio de weg vrij heeft om de leugenkerk op te bouwen dat het een massa zielen zal verwoesten.
  Jezus is nog steeds diegene die achter het verloren schaap aangaat en de 99 anderen achterlaat.
  Ook zal de Heer al deze die de allergrootste misdaad in de KK laten zien, hoe groot hun schuld is, voordat Hij deze zal wegvagen van de aarde.

 17. Bergoglio is door zijn standpunten en handelen automatisch geexcommuniceerd. Zijn leerstellingen zijn van nul en generleid waarde.

  Wat te doen? Dien OL Moeder door het dragen van het Bruin Scapulier en het dagelijks bidden van de machtige Rozenkrans. ‘Natuurlijk’ ontgaat de ernst van de tijd 99% van de katholieken. Snif.