BREAKING: Mgr. René Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, beweert openlijk dat Bergoglio ongeldig is verkozen

Mgr. Gracida tijdens een interview met Church Militant in 2015.

“Indien Paus Benedictus’ aftreden gedwongen was, was het ongeldig en is hij nog steeds de Paus van de Kerk, maar met de stoel van Sint Petrus bezet door een antipaus.”

Mgr. Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, 5 september 2017

“Alle bezorgde Katholieken moeten de significantie van mijn argument begrijpen dat de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio niet geldig was.”

Mgr. Gracida, bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, 29 september 2017

Groot nieuws uit de kerkelijke wereld: voor het eerst heeft een bisschop zich uitgesproken over de ongeldigheid van de verkiezing van Bergoglio. Hij is de eerste bisschop die dit durft doen, en hij was ook de eerste om de ‘Filiale correctie’ te ondertekenen. Uiteraard heeft hij, anders dan bisschoppen in functie, minder te vrezen, want hij is sinds 1997 op “pensioen.” Mgr. René Gracida, die intussen 94 is, is nog zeer actief en publiceert regelmatig artikels op zijn blog “Abyssum.”

De Colombiaanse professor en tv-presentator Dr. José Galat was de eerste die openlijk in zijn tv-studio durfde beweren dat Bergoglio ongeldig werd verkozen. Dit werd hem niet dank afgenomen: hij werd door de bisschoppen geëxcommuniceerd. Nu heeft, in navolging van Galat, een Amerikaanse bisschop zich uitgesproken over deze kwestie.

Op 5 september publiceerde Mgr. Gracida een artikel van een ander blog op zijn website, waarbij hij volgend commentaar zette:

Enkel God weet of Franciscus een Antipaus is of niet.

Er is geen twijfel dat hij paus werd verkozen, maar is hij een paus of is hij een antipaus? Er is twijfel dat zijn verkiezing zowel geldig als wettig was; er is goede reden om te geloven dat het ofwel onwettig maar geldig was of wettig en ongeldig.

De reden voor de verwarring is dat de Apostolische Constitutie, Universi Dominici Gregis, die pauselijke conclaven bestuurt, de automatische excommunicatie voorziet van gelijk welke kardinaal die deelneemt aan een samenzwering om de verkiezing van een kardinaal te veroorzaken of te verhinderen. Er is geen twijfel dat Francisus deel was van een samenzwering om hem verkozen te krijgen. Daarom is het een legitieme vraag of het al dan niet mogelijk is voor een geëxcommuniceerde kardinaal om zowel de wettige als geldige verkozen paus te zijn.

Dit alles gecombineerd met twijfels over de geldigheid van het aftreden van Paus Benedictus XVI rechtvaardigt twijfel over ofdat Franciscus DE paus is.

Er is wat bewijs dat Benedictus gedwongen was om af te treden. Indien dat waar is, was zijn aftreden ongeldig. De enige persoon die zou kunnen hebben geoordeeld over de geldigheid of de ongeldigheid van zijn aftreden was de Prefect van de Apostolische Signatuur, die op dat ogenblik Kardinaal Raymond Burke was. De eerste daad van Franciscus als paus was het verwijderen van Kardinaal Burke als Prefect van de Apostolische Signatuur en het aanduiden van Mgr. Pinto, een supporter van Franciscus. 

Indien Paus Benedictus’ aftreden gedwongen was, was het ongeldig en is hij nog steeds de Paus van de Kerk, maar met de stoel van Sint Petrus bezet door een antipaus.

Eindelijk een bisschop die het door heeft en er voor durft uitkomen! Dit is nogal een verschil met Kardinaal Burke die tot vervelens toe blijft verkondigen dat Begoglio de geldig verkozen paus is, en dat we in eenheid met hem moeten blijven. En uit het commentaar van Mgr. Gracida blijkt dat het eigenlijk aan Kardinaal Burke was om te verklaren dat het ontslag van Benedictus ongeldig was. Bergoglio heeft hem wijs naar de deur verwezen in 2014, zodat hij alle bevoegdheid daartoe verloor. Maar Burke zou nooit ingegrepen hebben, want tot op vandaag denkt hij dat Bergoglio de rechtmatige paus is.

Op 29 september 2017 schreef Mgr. Gracida een ander artikel op zijn blog betreffende de ongeldige verkieziging van Bergoglio:

Recent commentaar door blogger Steve Skojec (Een korte noot over de Kwestie van een Wettelijke Geldige Pauselijke Verkiezing) en kerkjurist Edward Peters (Franciscus was nooit paus? Noem mij niet overtuigd.) zijn zeer misleidend betreffende hun interpretatie van Universi Dominici Gregis, paragraaf 76. Skojec referereert niet naar UDG §5, noch erkent het in zijn commentaar, terwijl Peters toevallig verwijst naar paragraaf 5 maar dan doet alsof kerkjuristen een rol hebben in de interpretatie van Universi Dominci Gregis.

Noch kerkjuristen, noch bisschoppen, noch priesters, noch leken hebben recht om gehoord te worden met betrekking tot de officiële interpretatie van Universi Dominci Gegris.

“Zouden er twijfels opkomen betreffende de voorschriften bevat in deze Constitutie, of betreffende de manier waarop ze moeten uitgevoerd worden, verklaar ik (Paus Johannes Paulus II) dat alle macht van het uitvaardigen van een oordeel in dit verband behoort tot het College van Kardinalen, aan wie ik de bevoegdheid verleen om twijfelachtige of controversiële punten te interpreteren. Ik bevestig ook dat indien het nodig zou zijn om deze of andere gelijkaardige vragen te bediscussiëren, behalve de daad van de verkiezing, het volstaat dat de meerderheid van de aanwezige Kardinalen in dezelfde opinie zouden overeenstemmen. (Universi Dominci Gregis, paragraaf 5)

Dit gezegd zijnde, noch paragraaf 5, noch iets anders in Universi Dominci Gregis, begrenst of omhelst een interpretatie voor, tijdens, of na het pauselijk conclaaf – en we weten niet wat de kardinalen zouden kunnen of niet kunnen hebben besproken in het conclaaf.

John Arechiga’s commentaar op de Verkiezing van Paus Franciscus Krachtens Universi Dominci Gregis, verwijst duidelijk naar paragraaf 5 en citeert dit in zijn sectie over de Machten van het College van Kardinalen tijdens de Ledigheid van de H. Stoel.

Zijn interpretatie van Universi Dominci Gregis is een persoonlijke opinie – waar hij recht op heeft. Universi Dominci Gregis is essentieel de regulering van de Kerk die de verkiezing van de Roomse Paus bestuurt. En nog belangrijker, zijn persoonlijke opinie is voorafgegaan door meer dan 30 jaar federale dienst – verifiëren en onderzoeken van naleving van federale burgerlijke en militaire “reguleringen”.

Het is mijn persoonlijke opinie dat Universi Dominci Gregis, paragraaf 76, de criteria vastlegt (“… of zouden de condities die hier neergelegd werden niet worden nageleefd”) voor het bepalen of de pauselijke verkiezing geldig is of was; dat “hier neergelegd” verwijst naar Universi Dominci Gregis in z’n geheel; dat Hoofdstuk 5 (Zaken die Nageleefd of Vermeden moeten worden in de Verkiezing van de Roomse Paus), paragrafen 76-86, deel zijn van de naar verwezen (“hier neergelegd”) voorwaarden die moeten nageleefd worden; en dat paragrafen 76-78 additionele straffen omvatten bij het er niet in slagen om de verkondigde voorwaarden na te leven of te vermijden.

Skojec en Peters hebben een bijziende persoonlijke interpretatie van paragraaf 76 – overeenstemmend met wat men zou verwachten van een advocaat die aan het knoeien is voor een verdediging.

Peters commentaar herinnert John Arechiga opnieuw aan de tijd dat hij eens een oude juristenvriend opbelde en vroeg wat hij aan het doen was. Hij antwoordde dat hij aan het werken was aan een “aqua-thermale behandeling van keramiek, aluminium en staal onder een afgesloten milieu.” John was onder de indruk. Echter, na verder vragen kwam John te weten dat zijn vriend de afwas deed met warm water onder toezicht van zijn vrouw.

Mgr. Gracida eindigt zijn stuk met straffe, maar juiste taal:

Het is essentieel dat mijn commentaar (Verkiezing van Paus Franciscus Krachtens Universi Dominci Gregis) wijd verspreid wordt. Waarom? Noch broederlijke (i.e. Dubia) noch filiale correctie zal de modernistische infrastructuur ontmantelen die door Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) werd opgericht – maar een besef dat de verkiezing van Bergoglio (Paus Franciscus) ongeldig was en zijn selectie van modernistische bisschoppen en kardinalen krachteloos zal maken. Vergeleken met de broederlijke/kinderlijke (filiale) correctie, moeten alle bezorgde Katholieken de significantie van mijn argument begrijpen – verwijzing modernistische infrastructuur – dat de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) niet geldig was. 

Het artikel waar Mgr. Gracida naar verwijst, bevat volgende inleidende paragraaf:

John. J. Aréchiga is mij bekend als een onderzoeker van buitengewone bekwaamheid. Voor lange tijd heb ik de resultaten van zijn onderzoeken gelezen en op mijn vraag heeft hij ermee ingestemd dat ik enkele van zijn proefschriften publiceerde. Deze verhandeling kaart een kwestie van kritisch belang aan voor de Roomse Katholieke Kerk op dit moment in de geschiedenis. Ik publiceer deze verhandeling in de hoop dat het zal bijdragen aan de inspanningen van personen in de Kerk in hoge functies die de macht hebben om oplossingen te vinden voor de problemen die heden de Kerk teisteren.

+ Rene Henry Gracida, Bisschop Emeritus van Corpus Christi

De pauselijke verkiezing van Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) van 13 maart 2013 is een groot betwistbaar punt in een voortgaande MODERNISTISCHE samenzwering en dit commentaar zal bevestigen dat Bergoglio’s (Paus Franciscus) pauselijke verkiezing ongeldig was.

Dit artikel bevat dezelfde argumenten zoals wij deze aanhaalden, betreffende de excommunicatie van Bergoglio vanwege zijn betrokkenheid bij de samenzwering van de Mafia van Sankt Gallen en zijn ongeldige verkiezing en heeft de volledige steun van Mgr. Gracida.

 

Mgr. Gracida in vroegere tijden, samen met Paus Johannes Paulus II.

 

Bron: Abyssum.org (het persoonlijke blog van Mgr. Gracida)


Mgr. Gracida zei op 5 september dat in feite enkel God kan weten of Bergoglio werkelijk de antipaus is. God weet het inderdaad, en Hij openbaarde het aan ons door de boodschappen van het Boek der Waarheid. Wie horen wil, hore:

De Heer op 5 maart 2011:

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze.

De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging)

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.

De Heer op 26 mei 2012:

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen.

De H. Maagd op 18 januari 2012:

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.