Bergoglio kan nooit de geldige paus zijn, want hij was al geëxcommuniceerd voordat hij werd “verkozen”

Benedictus is nog altijd dé Paus, hoe luid hij dat zelf ook mag ontkennen, en hoe veel keer Bergoglio mag zeggen dat híj de paus is. Indien Benedictus sterft dan is de H. Stoel vacant. Bergoglio kan onmogelijk de paus zijn om tal van redenen. Ten eerste omdat hij reeds geëxcommuniceerd was vóór het conclaaf van 2013.

Volgens de Encycliek Universi Dominci Grecis van Paus Johannes Paulus II is het samenzweren tegen een paus, en het plannen van een opvolger zonder de zittende paus hierover in te lichten een misdrijf dat wordt gestraft met automatische excommunicatie:

Betreffende de voorschriften van mijn Voorgangers, verbied ook ik eveneens eenieder, zelfs al is hij een Kardinaal, tijdens het leven van de Paus en zonder hem geraadpleegd te hebben, plannen te maken betreffende de verkiezing van zijn opvolger, of om stemmen te beloven of beslissingen te maken betreffende hem, in private vergaderingen. De Kardinaal-kiezers zullen verder zich onthouden van enige vorm van pact, overeenkomst of andere verplichting van enige aard die hen zou kunnen verplichten om hun stem te geven of te weigeren aan een persoon of personen. Indien dit effectief zou gedaan zijn, zelfs onder eed, verklaar ik dat zo’n verplichting nietig en leeg zal zijn en dat niemand ertoe gebonden zal zijn om het na te leven; en ik leg hierbij de straf van excommunicatie latae sententiae (=automatisch) op aan diegenen die dit verbod schenden. Het is echter mijn intentie niet om tijdens de periode waarin de Stoel vacant is, om gedachten uit te wisselen betreffende de verkiezing.

Hoe heeft Bergoglio zich hieraan schuldig gemaakt? Hij was betrokken bij de Mafia van Sankt-Gallen, die de keuze van de nieuwe paus wilde beïnvloeden.

De zeven leden van de samenzwering (die bestempeld kunnen worden als modernisten) worden door Dr. Ive­reigh in zijn boek ‘De grote hervormer- paus Franciscus en de totstandkoming van een radicale paus’ bij name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo­glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal God­fried Danneels, Kardinaal Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, Kar­dinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schön­born; en zijn beter bekend met de naam “Team Bergoglio”.

Kardinaal Danneels kwam daar in 2015 openlijk voor uit:

Dit is op grond van Universi Dominic Grecis verboden, waardoor ieder die daarbij betrokken was, automatisch geëxcommuniceerd is. De pauskeuze van Bergoglio zou geldig zijn, indien de gekozen ‘paus’ zelf er niet bij betrokken zou geweest zijn. Want Volgens het Canoniek Recht mag iemand die geëxcommuniceerd is geen kerkelijk ambt uitoefenen; dus ook geen paus zijn:

Canon 1331:

§ 1 Het is de geëxcommuniceerde verboden:

  1. enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook;
  2. Sacramenten of sacramentaliën te vieren en Sacramenten te ontvangen;
  3. kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of bestuurshandelingen te stellen.

§ 2 Indien een excommunicatie opgelegd of verklaard is:

  1. moet de schuldige, indien hij handelen wil tegen het voorschrift van § 1, nr. 1, geweerd worden of moet de liturgische handeling beëindigd worden, tenzij een ernstige reden in de weg staat;
  2. stelt de schuldige ongeldig de bestuurshandelingen die volgens § 1, nr. 3, ongeoorloofd zijn;
  3. is het de schuldige verboden te genieten van de privileges die hem vroeger verleend zijn;
  4. kan de schuldige een waardigheid, een ambt of een andere taak in de Kerk niet geldig verkrijgen;
  5. verwerft de schuldige niet de vruchten van een waardigheid, van een ambt, van enige taak en van een uitkering die hij in de Kerk heeft.

Lees ook: De intronisatie van Bergoglio – een vals en vuil spel


Vandaar dat de H. Franciscus van Assisi in 1226 zei dat er in een tijd van verdrukking een anti-paus op niet-canonieke wijze zou verkozen worden en dat hij daarom de anti-paus zou zijn. De canonieke wijze is deze waarbij de Heilige Geest vrij spel heeft en alle kardinalen de spelregels volgen.

Tevens zei de Heer in een boodschap in het Boek der Waarheid dat de paus na Paus Benedictus dan wel door leden binnen de Kerk mag gekozen zijn, hij zou toch de Valse Profeet zijn. Hij is de Valse Profeet omdat de verkiezing ongeldig was én de leden van die samenzwering, inclusief Bergoglio, geëxcommuniceerd zijn.

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. (12 april 2012)

Tevens heeft hij zich ingelaten met occulte praktijken, namelijk de honderden spiritistische sessies bij de Taoïstische monnik Liù Ming. Dit is openlijk bekend, en dit is een afstappen van het ware Geloof om zijn toevlucht te zoeken bij de heidenen. Dat is een vorm van afgoderij. De Schrift zegt hierover:

Openbaring 21:8 : “Alle lafaards, trouwelozen, boosdoeners en moordenaars, ontuchtigen, tovenaars, afgodendienaars en leugenaars. Ze krijgen hun deel in de poel die brandt van vuur en zwavel! En dit is de tweede dood.”

TAO – Door Liu Ming, de oosterse geneesheer van Paus Franciscus.

Het Canoniek Recht is hier echter niet duidelijk over. Iemand die zijn heil buiten de Katholieke Kerk zoekt (bij een Taoïstische dokter die met handoplegging “geneest”) overtreedt het eerste gebod: “Naast mij zult gij geen andere goden hebben (Deut. 5,7)” Dit is een doodzonde (omdat men Gods heiligmakende genade verliest bij het willens en wetens overtreden ervan; daaruit volgt dan ook de dood van de ziel). Taoïsme is een vorm van occultisme. Doodzonde verbiedt het deelnemen aan (en vieren van) de Eucharistie.

Wat doorslaggevender is, is het feit dat Bergoglio een onontkenbare Modernist is; en modernisme wordt gezien als een vorm van ketterij. Volgens het Canoniek Recht lopen ketters een automatische excommunicatie op. In november 1907 vaardigde Pius X zijn motu proprio Praestantia Scripturae uit, waarin elke modernist met excommunicatie wordt bestraft.

Waaraan kunnen we herkennen dat Bergoglio een modernist is? Bestudeert u even de hele wandel en handel van Bergoglio in onze archieven… In oktober 2013 verklaarde Mgr. Fellay: “Bergoglio is een échte modernist”:

“De situatie in de Kerk is een echte ramp. En de huidige paus maakt het 10.000 keer erger. In het begin van het pontificaat van Paus Benedictus XVI zei ik dat de crisis in de Kerk zou verdergaan maar dat de Paus de remmen erop wil zetten. Zoals om te zeggen, de Kerk zal blijven vallen, maar met een parachute. Paus Franciscus snijdt de touwen door en pakt een raket om naar beneden te gaan.”

Georg Neumayr schreef in zijn onlangs verschenen boek De Politieke Paus:

Bergoglio is een “product van het politiek links en het theologisch Modernisme”. Zijn geest “werd gevormd door alle ketterijen en ideologieën van na de Verlichting, van Marx tot Freud tot Darwin. Hij is de realisatie van Kardinaal Carlo Martini’s visie van een Modernistische Kerk die zich buigt naar de ketterijen van de Verlichting.” Op bijna alle intellectuele fronten is Bergoglio “een volgeling van de Modernistische school. Hij is een student van Modernistische Bijbelse Wetenschap, dat kan gezien worden door zijn onnozele interpetaties van bepaalde passages in het Evangelie: zoals toen hij het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen als een metafoor omschreef, en niet als een mirakel.”

Bergoglio is dus in geen enkel opzicht dé geldige paus. Hij is een illegitieme bezetter van de H. Stoel; iemand die zich heeft verkleed als paus. Indien de ware paus, Paus Benedictus, sterft, dan is de H. Stoel vacant. Daaruit volgt dan ook dat de profetie van de H. Malachias, een 12de-eeuwse Ierse monnik, in vervulling zal gaan. Hij profeteerde correct alle pausen in volgorde tot nu, en dat de  111-ste paus na de toenmalige paus de naam ‘Benedictus’ zou dragen; “Glorie van de Olijven”; verwijzend naar de Olivetanen, een tak van de Benedictijner orde. De laatste paus, nummer 112, zou “Petrus Romanus” zijn, die zijn kudde doorheen de beproevingen zal leiden. Dit kan onmogelijk Bergoglio zijn. Gezien de zetel dan Vacant zal zijn, zal die laatste paus meest waarschijnlijk de Apostel Petrus zijn (de eerste én ook de laatste paus, die dan Christus’ Kerk vanuit de Hemel zal begeleiden).

“In de finale vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal Petrus Romanus zitten, die zijn schapen zal leiden in vele beproevingen, en wanneer deze dingen zullen geëindigd zijn, zal de stad van de zeven heuvels (Rome) verwoest worden en zal de vreselijke Rechter zijn mensen berechten. Einde.”

In het eerste Vaticaans Concilie werd het dogma vastgelegd dat een paus onfeilbaar is indien hij ex-cathedra spreekt. Hierdoor werd God gebonden te verhinderen dat zelfs indien een geldige paus dat zou willen, hij nooit ex-cathedra een dwaling kan verkondigen. Indien nu Bergoglio een leugen ex-cathedra zou verkondigen, dan zal dat zijn ongeldigheid als “paus” nogmaals aantonen.

Bergoglio is de paus niet, en hij zal ook nooit de paus zijn. En hij maakt dat ook duidelijk aan wie het zien wil: hij draagt geen pauselijke ring, geen pauselijk pectoraalkruis, woont niet in het pauselijk appartement, enz… Alsof hij het wil uitschreeuwen: “Hé, jongens, ik ben de paus niet!”

Additioneel artikel: Hoe Bergoglio Paus Werd