Kritiek op Bergoglio

Longread: Vertaling van de video van Dr. José Galat over Bergoglio

Zoals we al eerder schreven, is Dr. José Galat geëxcommuniceerd vanwege zijn standpunt dat Bergoglio de valse paus – de Valse Profeet is uit het Boek Openbaring. Echter, in een uitvoerige video die hij in zijn tv-programma Un Café Con Galat toonde, verdedigde hij zijn standpunt.

Dr. José Galat Noumer is de oprichter, president en de directeur van Teleamiga, een van de grootste katholieke televisiezenders, hij is president van de universiteit “La Gran Colombia” in Colombia. Hij was adviseur van de president, generale consul en rector van de universiteit. José Galat is niet alleen een bekend persoon in Colombia maar ook in de gehele Spaans sprekende wereld.De TV zender van Galat ‘Teleamiga’ bereikt meer dan 50 miljoen kijkers, aldus ‘Info Vaticana’.

Teleamiga wordt in 35 landen uitgezonden en in 50.000.000 gezinnen bekeken. In de steden van Colombia kan deze zender per kabel ontvangen worden, in heel Latijns Amerika, USA, Europa en Noord-Afrika per satelliet. Het is een mediagrootmacht die niet onopgemerkt blijft, noch door de bisschoppen noch door Rome.

Dit is een antwoord per video over de vervolging van Dr. José Galat door de Colombiaanse bisschopconferentie

Bisschop Mercado beschuldigde Dr. Galat op 25 juli 2017 volgens canoniek recht van: “ketter en schismaticus” en ongehoorzaamheid aan de paus. Volgens de mening van de bisschop mag Dr. Galat geen communie meer ontvangen noch andere sacramenten, noch een katholieke begrafenis hebben zolang Dr. Galat verder zou beweren dat Bergoglio de valse profeet is uit het boek der Openbaring 13 en de voorloper van de Antichrist. Wanneer men kan vaststellen dat hij inderdaad zijn “misdaad” tegen de paus heeft betreurt mag hij de sacramenten weer ontvangen.

Als antwoord op deze valse beschuldigingen heeft dr. Galat een antwoord gegeven per video en die openbaar gemaakt in het kader van zijn televisieprogramma.

We wisten dat het uur van vervolging bijgevolg zou beginnen

Voor ons is het duidelijk dat deze feiten direct te maken hebben met deze uitzending. Het volk is ingelicht. Castrillón heeft getuigenis afgelegd over de onbegrijpelijke dreiging tot moord aan de persoon van Benedictus XVI. Deze bedreiging kwam van hen die daarna zijn ‘aftreden’ hebben kunnen bewerkstelligen.

Hoewel Benedictus XVI de Latijnse grammatica beheerst staat in zijn verklaring bij zijn terugtreden vrijwillige fouten. Volgens kerkelijk recht betekent dit dat zijn terugtreden daardoor nietig is.

Op 27 februari 2013 heeft Benedictus XVI bij zijn terugtreden verklaard: ““het altijd” is ook een “voor altijd”, en er is geen terugkeer naar het private leven.”

Latijn:   https://www.youtube.com/watch?v=04u251NXCqo

Duits:    https://www.youtube.com/watch?v=Dskr5WVeit4

Dat is het bewijs dat hij nooit van het door Christus opgedragen ambt kon terugtreden.

Benedictus XVI heeft heel belangrijke rechten behouden: De aanspreektitel “Zijne Heiligheid”, de witte soutane, de sleutel van Petrus op zijn wapen, het zijn bewijzen dat hij verder nog paus is.

Amoris Laetitia

In maart 2017 heeft Dr. Galat een brief geschreven naar de Colombiaanse bisschoppenconferentie met de vraag het sacrament van het huwelijk, de biecht en het priesterschap en vooral de Eucharistie te beschermen tegen het ketterse document Amoris Laetitia. Aan het adres van 75 bisschoppen die hij bij name noemt.

Hij schrijft:

“Een van de edelmoedigste opgaven die de Heer u opgedragen heeft is de onaantastbaarheid van het geloof te bewaren en dus zijn ongeschondenheid te verdedigen wanneer het aangevallen wordt. Staat u mij daarom toe u te vragen de eisen in Amoris Letitia tegen te spreken, bijvoorbeeld de heilige communie uitreiken aan de mensen in doodzonde, aan hen die echtbreuk praktiseren, zoals dat in Duitsland op de Filipijnen, Malta en in Buenos Aires al het geval is….”

“U moet begrijpen geliefde bisschoppen dat het onmogelijk is deze kritiek op de onzin van de paus en de invloed en het belang hiervan te verzwijgen. Zoveel fouten verzwijgen en ze niet becommentariëren zou verraad zijn geweest aan onszelf, aan onze gezinnen, aan onze vrienden van de televisie en aan onze Kerk. Helaas heeft Franciscus die optreedt als paus sedert zijn aanstelling leerstellingen verdedigd die tegen het kerkelijk geloof ingaan. Bij verschillende gelegenheden heeft hij klaarblijkelijk duidelijke ketterijen geuit.

Hadden we die correcte kritiek op dergelijke onwaarheden niet geuit, dan waren we tegenover onze vrienden van de televisie en tegenover allen onbarmhartig geweest.

Maar vooral zou het een grote belediging voor God zijn geweest, een belediging voor uw Heer en onze Heer. Zwijgen, zoals u dat wilde (waarop u zo aandrong), over ketterijen dus van de “leider” van de Katholieke Kerk, er niet over spreken, zoals de grote meerderheid van de purperdragers en priesters overal ter de wereld jammer genoeg gedaan hebben zou verraad geweest zijn. Uw onbegrijpelijk zwijgen, mijn geliefde bisschoppen is een op angst gebaseerde medeplichtigheid.

Want de Heer vraagt ons het geloof te verkondigen en de aanvallen er tegen, door wie dan ook aan te kondigen. In Jesaja 56, 10 noemt de profeet hen die zwijgen op een aanval tegen het geloof “stomme honden”.

In tegenstelling tot u blaffen wij, wij zijn aan het blaffen en we blijven blaffen! Hadden wij niet gesproken dan hadden de stenen het gedaan zoals Jezus dat zei tot de farizeeën (Luc. 19,39-40) Daarom bidden we de Heer ons in de vervolging, waaronder Hijzelf geleden heeft, te sterken opdat wij ze uit de weg ruimen. Is de Bijbel, de traditionele catechismus en de traditionele leer van de Kerk soms oppervlakkig en schadelijk?

Onze argumenten komen daar vandaan. Is het oppervlakkig en schadelijk de beweringen bekend te maken die kardinaal Daneels (België) de aanvoerder van andere modernistische purperdragers in Europa op een onbeschaamde manier geuit heeft? Hij heeft namelijk duidelijk gezegd dat de maffia van Sankt Gallen onze paus Benedictus  XVI onder dreiging van moord tot terug treden gedwongen heeft en dat dezelfde maffia van kardinalen Bergoglio bij het conclaaf tot paus gemaakt heeft. Op die manier heeft de Katholieke Kerk sedert maart 2013 een wolf als leider die de kudde “leidt”.

Wil de Colombiaanse bisschoppenconferentie de duidelijke feiten niet aannemen?

Deze feiten verbergen en er over zwijgen, is dat niet schadelijker dan u aan te wijzen? Is stom zijn een akte van laffe medeplichtigheid? Wanneer alleen de Waarheid Gods ons vrij maakt, zoals Jezus heeft gezegd, en de leugen ons tot slavernij dwingt, kunnen we de kudde dan niet beter voor de roofzuchtige wolf waarschuwen?! Deze ketterijen van Bergoglio niet aangeven zou medeplichtigheid zijn aan de politieke en corrupte manoevers van de Vaticaanse maffia, die door bedrog en dwang de opvolger van Benedictus XVI aan de macht gebracht heeft (doorgezet heeft). Het zwijgen van de prelaten bij deze bewezen feiten is ongehoord. De Heer zal van jullie streng rekenschap verlangen wegens jullie lafheid en jullie zwijgen.”

Tot zover de brief aan het college van bisschoppen.

Dr. Galat heeft geen antwoord gekregen, wel hebben afgezanten van de bisschoppen-conferentie hem een bezoek gebracht, waarbij ze hem verzochten (aandrongen), “dergelijke beweringen (kritiek)” over Bergoglio niet meer verder openlijk te uiten en dergelijke programma’s niet meer uit te zenden.

Er zijn veel gelovigen die Jezus trouw zijn, die Dr. Galat ondersteunen. Ze geven commentaar zoals bv:

–Wanneer de valse kerk Dr. Galat tot zwijgen brengt, oppassen! Zij zullen ons leken die erop vertrouwen dat zij de waarheid verkondigen tot zwijgen willen brengen.

–Wij zijn Dr. Galat.

–Ik ben katholiek, daarom ondersteun ik Dr. Galat en Teleamiga

–Ik ondersteun Dr. Galat en zijn wonderbaar team volkomen. Dat de Heer hen allen mag zegenen.

—Het Vaticaan is aan het exploderen, zal het vóór of na het verlof gebeuren?

Wij van Teleamiga, hebben sinds het ontstaan van de zender het grootste deel van ons programma gewijd aan evangelisatie

Geen autoriteit kan ons het recht nemen de Katholieke Kerk, haar geschiedenis, haar leer en de doctrine te verdedigen. Wanneer wij de leer van Jezus en de traditionele en authentieke leer van de Kerk trouw geweest zijn, kan alleen diezelfde Jezus Christus ons het recht afnemen, ons ‘Katholieke zender’ te noemen. Wanneer de kerkelijke autoriteiten zich van Christus, Zijn leer, van de hoede der reinheid en van Zijn Kerk afwenden, verraad zij haar opdracht en verklaart ze zichzelf voor onrechtmatig.

We zijn inderdaad een Katholieke zender, we praktiseren het Katholieke Credo, daar geloven we in, ook al zijn we geen pauselijke, diocesane of parochiale bestaanseenheid. We zijn geen klerikale bestaanseenheid, maar toch confessioneel door ons Katholiek geloof geïnspireerd en gemotiveerd. Niemand kan ons dit eervol recht ontnemen, vooral omdat we nooit iets anders gedaan hebben dan de leer van Jezus en Zijn Kerk verdedigd. Maar hier is een asymmetrie, nog erger huichelarij, wanneer men Teleamiga als een niet katholieke zender aanduidt. Terwijl andere bestaanseenheden die de titel “pauselijk” ten toon spreiden en zich achter deze titel verschansen al jaren lang dingen verkondigen die tegen de leer van Jezus ingaan. Maar de Colombiaanse hiërarchie van de Kerk oppert geen bezwaar tegen deze zender. Op die manier zijn zij de meesters van het liberaal marxisme in Colombia en de beroemde vertegenwoordigers van alle ketterijen die in verschillende universiteiten en pastoraal ten tonele worden gevoerd en zich overal in het land verbreiden. Waarom zijn zij  nooit het slachtoffer van aanvallen en sancties geweest, waar Teleamiga nu wel aan ten offer valt. Waarom wil het zeef van onze inquisitie de Colombiaanse bisschoppen-conferentie, de mug die Teleamiga voorstelt scheiden (zeven)? Waarom laat dat zeef wel de kameel van zijn eigen pauselijke diocesane en parochiale-bestaanseenheden door. Math. 23: “Jullie, blinde wegwijzers, jullie zijn de mug, slik de kameel maar in!”

Waarom gebruiken deze oneerlijke sensoren hun autoriteit om te menen het haartje in het oog te zien (Teleamiga) en kijken ze niet naar de reuze balk in het eigen oog. Zij bemoedigen en ondersteunen door te zwijgen alleen hun pauselijke diocesane en parochiale entiteiten die de Kerk met hun ketterijen, met hun nalatigheden en godslasteringen echt aanvallen. In plaats de zoveel ongeregeldheden tegen de kerk, tegen de Eucharistie en tegen het geloof ten bate van de gelovigen een halt toe te roepen?

Waarom sanctioneert, corrigeert en excommuniceert de Colombiaanse bisschoppen-conferentie priesters als Alfonso Llano Escobar niet die al tientallen jaren de maagdelijkheid van Maria en de tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie loochent niet? Of pater Carlos Noboa, of de marxistische bevrijdingstheoloog pastoor Francisco de Rus, alle drie Jezuïeten, die openlijk ketterij verkondigen en praktiseren. Waarom beschermt de Colombiaanse bisschoppenconferentie hen door hun medeplichtig zwijgen? Zijn die katholiek?

Maar de Colombiaanse bisschoppenconferentie wil zijn autoriteit valselijk benutten, door alle gelovigen, die dergelijke zaken tegen het geloof bekend maken uit het verkeer halen. Is de opgave van de Colombiaans bisschoppenconferentie verandert? Verdedigt ze nu de waarheden van het geloof niet meer. Beschermt men de leer en de traditie van de Kerk en de overlevering van de leer van Christus niet meer?

Is het nu hun opdracht ketterijen te beschermen en de aangevers van de ketterijen te bestrijden?

Vergeet dit niet kardinaal Ruben Salazar Gomez, dat ik sedert jaren probeer een eerlijk en open gesprek met u te voeren, over de aangiftes die ik samen met bijbehorende bewijzen heb voorgelegd. Honderden Colombiaanse gelovigen hadden mij die meegedeeld. Deze aangiftes wijzen op zwaarwegende fouten in de ministeriële uitoefening  van enkele leden van de Colombiaanse clerus.

We hadden disciplinaire en pastorale acties van u verwacht. Maar het antwoord van jullie was nul. Ik weet uit enkele bronnen dat op de kantoren van uw episcopaat wordt gezegd: “Brieven als die van Galat worden nooit beantwoord.” Op die manier maakt de Colombiaanse bisschoppenconferentie zich tot mededader, samen met de vijanden van de Katholieke Kerk. Wij zijn verbonden met de paus wanneer hij verbonden is met de leer van Christus en Hem trouw is. Met de zuivere leer van de Kerk moet de paus zijn broeders sterken, daarmee moet hij regeren, onderwijzen en heiligen. Tenminste een paus die een echte paus is en niet een kunstmatige valse rover van de troon, niet een die het Hoofd van de Kerk niet kent en Zijn leer niet vertegenwoordigt. Het zou mogelijk geweest zijn indien de Sankt Gallen maffia het aftreden van paus Benedictus XVI niet had kunnen bewerkstelligen. Zij hebben hem onder bedreiging van moord afgeperst, op die manier heeft de Sankt Gallen maffia het terugtreden van Benedictus XVI ongeldig gemaakt.

Wij zijn met de paus verbonden wanneer hij als plaatsvervanger van Christus eveneens met het hoofd van de Kerk verbonden is en dat is dezelfde Jezus Christus.

Opgepast! In minuut 18:17 is er op de video een kort stukje te zien over de verachting en het afwerende gedrag van de Duitse bisschoppen tegenover paus Benedictus XVI.

De kardinalen-maffia was niet alleen. Bijna als één blok hebben de Duitse bisschoppen hun onrechtvaardige vijandschap tegenover Benedictus getoond. In 2011 hebben ze zelfs een vlegelstreek uitgehaald en paus Benedictus XVI bij zijn bezoek aan Duitsland geweigerd te groeten. Zie video vanaf minuut 19:3-31:50

Laat ons de apostolische constitutie “Universi Dominici Gregis” eens bekijken, over de vacante apostolische stoel en de keuze van de paus van Rome (22 februari 1996) van  Johannes Paulus II, die niet opgeheven werd. Die wijst in de nummers 80-83 op bestraffing van kardinalen met excommunicatie ‘latae sententiae’, wat toe te passen is op de onderstaande beschrijving:

 1. evenzo wil ik bekrachtigen wat mijn voorganger vastgelegd heeft, om elke ingreep van buiten in de pauskeuze uit te sluiten. Op deze grond verbied ik opnieuw krachtens de heilige gehoorzaamheid en onder straffe van excommunicatie ‘latae sententiae’ allen en elke enkeling van de kiesgerechtigde kardinalen de huidige en de toekomstige, eveneens de secretarissen van het college der kardinalen en alle anderen die aan de voorbereiding en aan het ten uitvoer brengen en al hetgeen wat voor de keuze nodig is in aanmerking komen, onder welk voorwendsel dan ook, door een bevriende wereldlijke autoriteit de opdracht aan te nemen van het veto of het zogenaamde recht van uitsluiting, hetzij in de vorm van een eenvoudige wens, of deze bekend te maken, hetzij voor het hele verzamelde college van kiezers, hetzij tegenover enkele kiezers, hetzij schriftelijk of mondeling, hetzij direct en onmiddellijk, hetzij indirect of door anderen, hetzij aan het begin van de verkiezing of tijdens het verloop van de verkiezing. Ik zou willen dat dit verbod zich over alle mogelijke inmenging, weerstanden en wensen uitstrekt, door de wereldlijke autoriteiten van elke orde en elke graad of welke groep of persoon dan ook die zich in de verkiezing van de paus wil inmengen.

Bewijs voor de verklaringen van kardinaal Daneels over de Sankt Gallen maffia

(videobeeld 19:25) Hij zegt duidelijk dat de maffia zich sedert 1996 ontmoette, om de geheime tegenstand tegen kardinaal Ratzinger te organiseren, die de rechterhand was van Johannes Paulus II Video beeld 19:34. De maffia bestond (bestaat nog) uit bisschoppen en kardinalen. Het zijn er teveel om op te noemen. Iedereen sprak heel open, iedereen kon zich uitspreken. Dat betekent dat bij het laatste conclaaf de kardinalen, niet alleen Franciscus onrechtmatig gekozen hebben, maar ook dat zij geëxcommuniceerd zijn, kardinaal Bergoglio inbegrepen. Heeft dat geen belang voor de Colombiaanse bisschoppenconferentie? Mogen we Franciscus dan voor de rechtmatige paus houden, de “paus” die wegens zijn oorsprong een troonrover is?

De onrechtmatige verkiezing van Franciscus

Videobeeld 19:58 Velen geloven dat de keuze van kardinaal Bergoglio illegaal was, maar geldig. Anderen geloven dat deze onrechtmatigheid in loop der tijd uitgewist werd, omdat die in verloop van tijd niet meer bestreden werd.

Anderen geloven van hun kant weer, dat de keuze vanaf het begin geldig was en dat diegenen die er tegen zijn fout zitten. Maar wanneer wij vermoeden, en dat is slechts hypothetisch, dat zijn keuze rechtmatig zou geweest zijn, zou dat tegen de feiten zijn en daarom tegen het verstand ingaan. Het heeft geen zin tegen de duidelijke realiteit iets in te brengen.

Volgens de constitutie “Universi Dominici Gregis” is de pauskeuze niet alleen onrechtmatig maar ook ongeldig

 1. De kiesgerechtigde kardinalen moeten zich bovendien onthouden van elke vorm van verhandelingen, verdragen, beloftes en andere verplichtingen van allerlei aard, die hen kunnen binden een of meerdere stemmen te geven of te weigeren. Wanneer dit toch zou gebeuren verklaar ik een dergelijke verbinding nietig en ongeldig, ook al zou ze onder ede aangegaan zijn. Niemand moet verplicht zijn zich daar aan te houden. Ik leg op de overtreders van dit gebod onmiddellijk de excommunicatie latae sententiae. Toch beoog ik dat wanneer de stoel vacant is niet te verbieden dat men van gedachte kan wisselen over de keuze.
 2. Evenzo verbied ik de kardinalen vóór de keuze tot capitulatie over te gaan, dat wil zeggen gezamenlijke afspraken te maken door de belofte in te lossen, voor het geval dat één van hen tot het pontificaat wordt verheven. Ook dergelijke afspraken moet men voorkomen. Ik verklaar die voor nietig zelfs al werden ze onder ede afgelegd.
 3. Tot slot vermaan ik de kiesgerechtigde kardinalen met dezelfde nadruk als mijn voor­gangers zich niet door sympathie of antipathie te laten leiden, zich noch door begunstiging noch door persoonlijke betrekkingen te laten beïnvloeden. Dat men zich niet laat beïnvloeden door personen met aanzien, of onder de druk die bepaalde groepen uitoefenen of onder invloed van sociale communicatiemiddelen, door geweld, angst of zich laten beïnvloeden door het verlangen naar populariteit. Veelmeer zou men enkel de eer van God en het goed van de Kerk voor ogen houden en uw stem na het aanroepen van de Goddelijke bijstand ook aan diegene te geven die buiten het kardinaalscollege staat, aan iemand die u vóór alle anderen geschikt acht om de gehele Kerk te leiden tot zegen en nut van allen.

Hoe groot was dat misdrijf ?

Door een onechte (misdadige) pauskeuze werd een groot en zwaar misdrijf gepleegd (een bedrieglijke pauskeuze). Zelfs de bekende en eerlijke vaticanist Antonio Socci (videobeeld 23:29) schreef een boek met de naam: “Het is niet Franciscus”. In dit boek bewijst Socci de onrechtmatigheid van Franciscus tot vervelens toe. Videobeeld 25:25

Begrijpen jullie nu lieve televisievrienden, waarom we de zware schending van de kerkelijke regels die het conclaaf, waarbij de pausen gekozen worden, moet sturen niet over het hoofd mag worden gezien? Videobeeld 24:17

Hier kunnen we duidelijk zien dat de keuze van Franciscus niet alleen bedrieglijk was en onrechtmatig, maar ook nietig en ongeldig was. We mogen dus beweren dat de oorsprong van Franciscus in het licht van het kerkelijk recht nietig is. Het loont zich niet tegen deze bewezen feiten te spreken zoals pater Fortea dat doet.

De onrechtmatigheid van het ambt van Franciscus

De onrechtmatigheid van het ambt manifesteert zich in het feit dat Franciscus zeer vaak zowel de waarheden als ook de legitieme leer van de Kerk niet kent. In het “Denziger Bergoglio blog” vinden we 160 ketterijen van Franciscus (videobeeld 25:09)

Het is niet nodig in het “Denziger Bergoglio blog” te gaan kijken, omdat zijn ketterijen stof voor onderzoek zijn van veel katholieke media.

Dit verloochenen van geloofspunten is zo groot als monumenten, daarom spreken we van “onrechtmatigheid van het ambt”. Een paus die zichzelf echt voor “legitiem” houdt kan zo’n enorme fouten niet begaan.

Videobeeld 26:15  De heilige Roberto Bellarmino, kerkleraar, leerde dat de paus die zich ketters manifesteert, al uit die grond ophoudt paus en hoofd te zijn. (doet afstand van zijn ambt). Hij kan daarvoor door de kerkelijke rechtbank berecht en gestraft worden. Het is legitiem een paus te weerstaan die de zielen aanvalt, een paus die de Kerk vernietigt”

(Opera Omnia. De Romano Pontifice, II,29, hoofdstuk 30). Ik zeg dat het legitiem is hem te weerstaan door niet te doen wat hij voorschrijft, zelfs door te verhinderen dat zijn wil ten uitvoer wordt gebracht.

Canon 751 (canoniek recht) dat de Colombiaanse bisschoppen conferentie in hun brief wil aanwenden tegen Teleamiga, is op grond van het voorgaande niet geldig. Iedere katholiek heeft het recht zijn mening voor het goed van de Kerk te uiten. (constitutie van de Kerk nr. 37, canoniek recht nr. 212,3, Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 907.

Canoniek recht 212: “Het recht een mening uit te spreken. Wanneer de christengelovigen de catechismus volgen moeten ze, (moet men), zoals hen door de leiding van de Kerk voorgelegd wordt (canon 212.1), hen een specifiek recht toestaan en vaak zelfs tot plicht stellen, dat ze hun mening voor wat betreft het goed van de Kerk uitspreken en dit aan hun bisschoppen en andere christengelovigen bekend maken (canon 212,3)…”

Het incorrecte terugtreden van Benedictus XVI

Volgens de beslissing van Christus kunnen er geen twee pausen zijn. In geval van twee pausen zou de één paus zijn en de andere de anti-paus. Ziet u wie wie is? Op grond van het gedwongen terugtreden van Benedictus XVI, is deze pauskeuze ongeldig. Het betekent dat de pontifex zijn secondaire verplichtingen opgeeft, maar niet zijn opdracht als plaatsbekleder van Christus, die Benedictus tot vandaag behoudt. Daarom heeft hij bepaalde rechten behouden.

We herinneren ons de moorddreigingen tegen Benedictus XVI op de televisie. Op het beeldscherm kon men lezen: “Dario Catrillón, vriend van de laatste pausen, ultraconservatief en met een scherpe tong, heeft ons zijn deuren van het Vaticaan open gemaakt”. Boven het beeld staat: “Hij had paus kunnen zijn. De Colombiaanse kardinaal Catrillón wijst de moorddreiging tegen Benedictus XVI op de Colombiaanse TV zender “Caracol” openlijk aan.

Benedictus XVI vertraagt de tijd van de verschijning van de antichrist. Daardoor krijgen we een extra tijdspanne om ons leven door bekering te veranderen. De stilte rond Benedictus en zijn heldhaftige geste, verhinderen dat deze boze helse krachten zich volledig tonen, om hun plannen te voltrekken. Daarom moeten we Benedictus XVI danken. Met zijn offer bewijst hij de Kerk een enorme dienst. Men moet niet hoog intelligent zijn om te begrijpen dat het terugtreden van Benedictus slechts schijn was. Hij is terug getreden, zonder het werkelijk te doen, daarom is hij en zal hij ook verder de echte Pontifex van de katholieke Kerk zijn.

De Colombiaanse bisschoppenconferentie weigert de Eucharistie aan hen die Hem liefhebben en Hem verdedigen. De bisschoppenconferentie beweert dat het dwaasheid is dat de zender Teleamiga de Eucharistieviering verder uitzendt, en dat de Heilige Eucharistie zich ‘op de zender’ bevindt…. ? We doen dat al 15 jaar ononderbroken. Deze herders zondigen tegen de naastenliefde en de verantwoording ten aanzien van de gelovigen.

Videobeeld 35:20 Wanneer men de uitzending van een Eucharistieviering verbiedt, onthoudt men de gelovigen die bij te wonen. Het is weerzinwekkend dat de Colombiaanse bisschoppenconferentie het sacrament van de Eucharistie, dat Franciscus kapot maakt, niet verdedigt. In hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia laat de paus bij praktiserende echtbreuk plegers doodzonde toe, doordat die de communie mogen ontvangen. Dat wordt in verschillende landen met toelating van de Argentijnse Pontifex al gedaan, in plaats tegen de mensen te zeggen dat ze in doodzonde leven.

Met betrekking tot de dagelijkse misbruiken in de liturgie, die veel priesters in heel Colombia begaan, is geen enkele sanctie bekend. Het is een ongerijmdheid dat geen enkele van de 75 bisschoppen in Colombia, met uitzondering van Mgr. Bermúdez van het diocees Perera, pastorale aanwijzingen heeft uitgevaardigd, die het verbod voor de Heilige communie aan praktiserende echtbreukplegers oplegt. Daarentegen heeft de Poolse bisschoppen-conferentie begin juni 2017 het begaan van deze heiligschennis in heel Polen verboden.

Franciscus eist echter dat deze heiligschennis zich in verschillende bisschoppenconferenties verder en verder doorzet, zoals het in Duitsland, België, op de Filipijnen, in Malta, Buenos Aires en Sicilië al het geval is. Voor ons is het zwijgen van de Colombiaanse bisschoppen-conferentie onverklaarbaar, daardoor zijn we werkelijk gealarmeerd. Wij vragen jullie beste vrienden van de televisie in Latijns Amerika en Colombia waakzaam en opmerkzaam te zijn. Samen met ons moeten jullie zich afvragen of de vruchten van de samenkomst in Duitsland (videobeeld 37:58,38:17) tussen de Duitse bisschoppenconferentie en de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie op 6 maart 2017 waarvan Kardinaal Ruben Salazar Gómez president was, niet een onderlinge overeenkomst is geweest nl. om te zwijgen over Amoris Laetitia. Of nog veel erger zou het zijn wanneer op deze bijeenkomst afgesproken zou zijn dat elke bisschop zelf mag beslissen wat hij goed vindt. Hiermee begaat die bisschop mogelijk de grootste heiligschennis, wanneer hij de Heilige Communie toestaat aan praktiserende echtbreukplegers, zoals dat staat in Amoris Laetitia, aan hen dus die doodzonde begaan.

Herinneren jullie je nog dat de Duitse bisschop Reinhard Marx uit angst dat de synode in 2015 de Heilige communie aan praktiserende echtbreukplegers niet zou toestaan pretendeerde: “We zullen doen was ons past.” Hier maakte hij duidelijk dat de Duitse bisschoppenconferentie op dit punt afstand zou nemen van Rome, moest men de op Amoris Laetitia gebaseerde reform niet waarmaken (Videobeeld 39:23).

Aan Kardinaal Ruben Salazar Gómez president van de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie en primaat van Colombia:

“Ook u hoogwaardigheidsbekleders van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en van de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie: De katholieke Kerk in jullie landen wacht er op  dat u uw plicht vervult en dat u een duidelijk en vast standpunt inneemt dat verbiedt, mensen in doodzonde de Heilige Communie te geven. Dat is nl. het geval bij praktiserende echtbreukplegers en promiscuïteit (geslachtsverkeer met wisselende partners zonder een duurzame binding binnen het sacrament van het huwelijk).

God en het Latijns Amerikaans volk weten dat het een zwaar wegende poging is, die Franciscus in de universele Kerk wil doorzetten. Deze schade zal onomkeerbaar zij, schade die voor de Kerk niet meer goed te maken is wanneer u ook dat toestaat. Door te zwijgen vervult u uw opdracht niet. U laat zich leiden door de geest van de wereld, die zowel hoge gezagsdragers in het Vaticaan alsook Midden-Europese bisschoppenconferenties leidt.

Terwijl ik deze dingen zeg en deze misdaden aanklaag, wilt u ons bestraffen en ons uitsluiten uit uw nieuwe kerk, dat God u mag oordelen en vergeven. Wij blijven in de ware Kerk, in de Kerk van altijd. Wij hebben geen nieuwe Kerk nodig. Diegenen die ketterijen vertegenwoordigen zijn zij die uit de Kerk zijn weg gegaan, zij die haar schisma veroorzaken. Wij zenden u onze zegen en we bidden opdat u in de ware Kerk mag blijven, met de waarheden van Christus en niet met de apostasie.

Zeer geëerde televisievrienden op grond van de laatste gebeurtenissen willen wij u en de Heer danken om de talrijke manifestaties ter ondersteuning, die komen uit alle delen van Colombia, Mexico, Argentinië, Spanje, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilië, Puerto Rico, USA, Canada, Duitsland, België, Engeland, Panama, Chili, Kenia, Italië, Frankrijk, El Salvador, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Honduras, Bolivia, het Vaticaan, en andere landen van Europa, Azië en Afrika. Dank voor jullie gebed en ondersteuning. We wensen jullie te zeggen dat het beste teken van genegenheid dat jullie ons, Teleamiga, kunnen schenken is, dat jullie overal ter wereld wakker worden, jullie geloof verdedigen en dat jullie je bisschoppen op grond van dit heikel thema aanspreken, opdat zij met volkomen duidelijkheid over dit thema spreken en dat zij in hun diocees de heiligschennende communie verbieden, waarvoor Franciscus in Amoris Laetitia zijn toestemming heeft gegeven. Verbaast u niet beste vrienden dat nadat men toegestemd heeft in een katholiek huwelijk voor homoseksuelen het de bedoeling is de communie ook te geven aan homoseksuelen.

Beste vrienden van de televisie, in Colombia en op de hele wereld: zullen jullie ook zwijgen?

“Wanneer u nu Galat en Teleamiga tot zwijgen brengt, dan zal u morgen elke gelovige het zwijgen willen opleggen die zijn geloof verdedigt.”

Het is dus echt weerzinwekkend dat de Colombiaanse bisschoppenconferentie ons, Teleamiga, wil straffen door de Eucharistie op T.V. te verbieden. We streven er immers naar de heiligheid van de Eucharistie te verdedigen. Terwijl de bisschoppen de enorme heiligschennis die bezig is tegen de Eucharistie doorzetten, op aanwijzing van paus Bergoglio en hierover opzettelijk zwijgen.

Men moet duidelijk stellen dat wij de Colombiaanse bisschoppen formeel met een persoonlijke brief gesmeekt hebben, dat zij duidelijk zouden spreken opdat zij daardoor in hun diocees aan mensen die doodzonden gedaan hebben de Heilige communie kunnen weigeren, zoals bisschop Pereira dat gedaan heeft. Daarom beste vrienden van de T.V. uit heel de wereld, schrijf respectvolle brieven, laat ons handtekeningen verzamelen om van onze bisschoppen te verlangen dat zij deze heiligschennis verhinderen. We moeten denken, dat als wij zwijgen wij voor  Gods gericht komen en niet voor dat van de mensen. De mis van de Novus Ordo verbieden betekent dan men zichzelf schaadt (zichzelf in de voet schiet) Wanneer men de Tridentijnse Mis verbiedt, is dat een veel ergere zaak, dat betekent dat men zichzelf in het hart schiet. De Tridentijnse Mis is het waardevolste van ons geloof, het zuiverste sacrament van de Eucharistie en het meest reële van het onuitsprekelijk geheim en geschenken die de Eucharistie in zich bevat. Omdat zij de rijkdom en de hoogste waarde van de Heilige Mis intact bewaard. (Videobeeld 44:33 ) De Tridentijnse Mis die bij Teleamiga wordt uitgezonden, is geldig door de uitdrukkelijke toestemming van paus Johannes Paulus II, Quantuor amnis anos 1984 en Ecclesia dei afflicta van 1988 en met het Summorum Pontificum van Benedictus XVI van 7 juli 2007. Anderzijds spreekt kardinaal Robert Sarah, president voor de Goddelijke cultus en de discipline van de sacramenten, ook over de Tridentijnse Latijnse Mis met lovende woorden. Hij heeft alle priesters van de hele wereld bemoedigd de Latijnse Mis ad orientem te celebreren. Dat wil zeggen naar het oosten, met het gezicht naar het tabernakel, naar Jezus toe en ze niet met het gezicht en het altaar naar het volk gekeerd te doen. Het doel is dat de priester en alle gelovigen zich samen draaien naar de Heer, die terug komt. (videobeeld 45:16) We vragen de Colombiaanse bisschoppenconferentie, dat die ons de theologische fouten opnoemt, die hen ertoe aanzet te zeggen dat wij van Teleamiga niet katholiek zijn. Gaat u dat niet doen dan zal u zondigen tegen de waarheid en zou dit machtsmisbruik zijn. U zou de miljoenen kijkers op de hele wereld en de 100 families die als medewerkers bij de zender werken en direct door uw ongegronde maatregelen getroffen zijn een groot onrecht aandoen, u zou zondigen tegen de naastenliefde.

De Colombiaanse bisschoppenconferentie zegt in haar brief, dat ze geen actie heeft ondernomen bij de Colombiaanse overheid om Teleamiga te sluiten (om te verhinderen dat haar programma’s verder uitgezonden zouden worden). Maar daar twijfelen we aan. We hebben uit goede bron vernomen dat deze boosaardige poging werd gedaan. God zij dank zonder gevolg. De overheid dacht over dit verzoek, dat het wettelijk recht op vrije meningsuiting boven de intriges van de purperdragers staat.

Videobeeld vanaf 47:14  1:00:43  De ondertekenaars van de brief

Wie zijn de ondertekenaars van de brief van de Colombiaanse bisschoppenconferentie tegen Teleamiga en José Galat? (videobeeld 47:23)

Drie prelaten:

We onderzoeken eerst de hoofdprelaat, Mgr. Oscar Urbina Ortega, president van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van Villavicencio. Deze hoogwaardigheidsbekleder is van plan ons te excommuniceren. Hijzelf werd uitgesloten uit de Katholieke Kerk vanaf het moment dat hij het bestaan van de duivel loochende. Deze ketterij houdt hij ijverig vol, hoewel een groot aantal mensen van de clerus in Colombia zijn  geloof niet deelt. Deze groep van de clerus geloofd namelijk wel in de ergste vijand van God en aan de schade die hij de gelovigen aandoet.

Wat dit betreft hebben we de getuigenissen van twee moedige aan Jezus trouwe priesters. De één is pastoor Jover Moreno uit Medina en de andere is pastoor Angel Guzmán, die vicaris was in Villavicencio. Pastoor Guzmán bezit de voortreffelijke gave van exorcisme.

De tweede ondertekenaar is Mgr. Ricardo Tobón Restrepo, vicepresident van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van Medellín.

Beste TV vrienden, jullie herinneren zich misschien nog dat we drie of vier jaar geleden hebben laten zien en door documenten bewezen hebben, dat deze aartsbisschop het gebruik van sacramentaliën verboden heeft. Hij heeft bijvoorbeeld gewijd en geëxorceerd water, olie, en zout verboden. Daardoor heeft hij de schapen hun bescherming tegen de aanvallen van de helse wolf verboden. Dan trekt men de conclusie: deze aartsbisschop geloofd dat de duivel niet bestaat en daarom hoeven we ons dus ook niet tegen satan te verdedigen. Bovendien stellen we vast dat Mgr. Tobón eveneens een ketter is. Hoe kan het dat twee door de Kerk uitgesloten ketters: aartsbisschop Tobón en aartsbisschop Ortega (videobeeld 49:18) zonden van ketterij begaan? Het canoniek recht volgens artikel 194.2 zegt dat: “Door wet van ambtswege wordt ontslagen, diegene die openlijk van het katholieke geloof afvalt” ook diegene die hun hele leven aan de verdediging van de Kerk en haar leer hebben gewijd natuurlijk.

De derde ondertekenaar is Mgr. Elkin Álvarez Botero, secretaris van de Colombiaanse bisschoppenconferentie. Belast deze prelaat ons met een excommunicatie, in plaats een  proces naar canonieke gerechtigheid te doen gelden? Hij doet openlijk schadelijke uitspraken, die niet waar zijn. Op deze manier zondigt hij tegen de wezenlijke ethiek, het recht, de naastenliefde en zijn plicht als herder. Vergeet deze aartsbisschop, die van plan is ons een straf op te leggen maar dan zonder gerecht, dat een proces nodig is om zijn doel te bereiken (videobeeld 50:34). Of wil hij zich bedienen van de media om mijn naam en die van Teleamiga ze schaden (mij belasteren) met de bedoeling ons te kapot te krijgen? Deze prelaat heeft geen intelligente (duidelijke) beslissing genomen. Zijn onverantwoordelijke uitspraken met weergalm naar de internationale media zondigen tegen de goede naam, het arbeidsrecht en de vrijheid van meningsuiting. Deze zijn fundamentele rechten van elke Colombiaanse burger, die staan in de “Magna Charta”. Het is duidelijk: een gelovige excommuniceren omdat hij een ketter aangegeven heeft, betekent dat men de ketter ondersteunt en diegene vervolgt die de ketter ontmaskert heeft.

Schadelijk en fout is de ketterij en het verraad aan Christus

Voor onterechte beschuldigingen van José Galat worden mensen naar voren geschoven die onze mening verkeerd of schadelijk noemen, die beschuldigingen zijn gebaseerd op schadelijke en oppervlakkige argumenten.

Schadelijk en fout zijn de ketterijen die stammen van theologen, bisschoppen, kardinalen en zelfs van ‘paus’ Franciscus en niet zoals wij in Teleamiga spreken over de verdediging van de waarheden van het geloof. Zeer schadelijk is het zelfs de zielen van de gelovigen door ketterij en valse leer naar de eeuwige verdoemenis te voeren.

Videobeeld 52:14 Op dit beeld zien we Bergoglio op 1 oktober 2013, waar hij zegt dat proselitisme (bekeringsijver) een grote dwaasheid is. Deze ketterij wordt opnieuw door dezelfde Franciscus geleerd en gehouden. Zeggen dat proselitisme een grote dwaasheid is, is een grote zonde, hijzelf is een kanker voor de oecumene. Dat doet hij om zich bij andere godsdiensten geliefd te maken, omdat hij van plan is met hen een valse binding door te drukken. Bovendien heeft Franciscus op 4 oktober 2013 (Osservatore Romano blz. 11) beweerd, dat er geen katholieke God bestaat. Op de algemene audiëntie in juli 2017 leerde hij dat God niet God zijn (bestaan) kan zonder de mensen, dat Luther een getuige van het evangelie was en dat wij samen met de Lutheranen hun 500 jarig bestaan moesten vieren. Volgens Franciscus zijn de katholieken in staat de uitdaging van Luther voor de hedendaagse Kerk te aanhoren.

Schadelijk en fout is het gezin kapot te maken aan de hand van het document Amoris Laetitia (Hoofdstuk 8, 305 voetnoot 351) door mogelijke legalisering van echtbreuk, wat nu heel makkelijk te verwezenlijken is. In dit hoofdstuk ziet men echtbreuk niet als doodzonde maar als een onregelmatige situatie. Echtbreuk is een zonde die God het meest beledigd, omdat het om verraad gaat. De communie in staat van doodzonde ontvangen is heiligschennis.

In hoofdstuk 8, 305, 350  van Am. Laet. staat: “Op grond van gebondenheid of verzachtende factoren is het mogelijk dat men midden in een objectieve situatie van zonde – die niet subjectief door schuld of het tenminste niet ten volle is – in de genade van God kan leven, dat men kan liefhebben en dat men ook in het leven van genade en de liefde kan groeien, als men daartoe de hulp krijgt van de Kerk.”

In voetnoot 351 staat Franciscus de heiligschennende Communie toe aan de onboetvaardige echtbreker en aan diegene die in promiscuïteit leven (geslachtsverkeer met wisselende partners zonder duurzame binding binnen het sacrament van het huwelijk)

351:”In sommige gevallen zou het ook de hulp van sacramenten kunnen zijn (biecht). Ik herinner de priesters eraan dat de biechtstoel geen folterkamer mag zijn, maar een plaats van barmhartigheid van de Heer. (apostolisch schrijven Evangelii gaudium 24 nov. 2013). Op dezelfde manier leg ik er de nadruk op dat de Eucharistie geen beloning is voor de volmaakten, maar een groots geneesmiddel en voedsel voor de zwakken.”

Een bevestiging daarvan zijn de verschillende bisschoppenconferenties, die dat inderdaad toestaan.

Schadelijk en fout is het de mensen in doodzonde te bedriegen, door hen te zeggen dat iedereen gered wordt, of hij volgens de tien geboden leeft of niet. De doodzonde doet de deur van de hemel voor de zondaar dicht.

Schadelijk en fout is het wanneer Bergoglio beweert, dat het hetzelfde is in welke godsdienst een kind opgroeit. Bergoglio zegt dat het voor het kind belangrijk is dat men het tenminste opvoedt en dat men het kind te eten geeft (29 juli 2013 Rio de Janeiro).

En de Bijbel? Bergoglio spreekt tegen wat Jezus in Mt. 4, 4 zegt: “Niet van brood alléén leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.” De materiële waarden zijn voor Franciscus voornamer dan de morele en spirituele waarden. Deze en andere ketterijen braakt Franciscus openlijk uit.

Schadelijk en fout is het zwijgen van de katholieke clerus, die Franciscus vereren en verdedigen en die de fouten, ketterijen en de onzin die Franciscus dagelijks uitspreekt voor de kudde wil bedekken.

Stemmen als die van José Galat en andere leken, die ijverig Gods Waarheid verkondigen, zijn alles behalve verkeerd en schadelijk, want die leken verkondigen wat de clerus zou moeten doen. De Heer zegent dergelijke stemmen en hij wijst hen die deze mensen willen straffen en zelfs willen excommuniceren af.

Wij katholieken, die trouw zijn aan Jezus, staan in de katholieke Kerk en we zullen binnen die Kerk blijven. Degenen die al deze ketterijen niet corrigeren dat zijn zij die de Katholieke Kerk reeds verlaten hebben.

Schadelijk en fout is het zonder rede te beschuldigen en onrechtvaardig te oordelen.

Videobeeld 1:00:59 De beschuldigingen tegen José Galat door de Colombiaanse bisschoppen conferentie zijn zonder bewijs en onbillijk. In tegenstelling baseren alle bewijzen die Teleamiga voorgelegd heeft zich op voldongen feiten en serieuze en bekende bronnen. Men mag niet zeggen dat de in Teleamiga geuite argumenten, over de onzin van paus Franciscus met daarop volgend vleiende prelaten, alleen oppervlakkige en schadelijke opinies zijn. Al deze feiten worden aan de openbaarheid voorgelegd als bewijsmateriaal. Zij steunen op Gods Woord en Zijn leer, op het canoniek recht, maar vooral op de Waarheid.

Doe dan de moeite om alle artikelen, schrijvers, onderzoekingen, Bijbelcitaten, citaten uit de catechismus, kerkelijke documenten, alle nieuwsberichten, alle bewijzen met de daarbij behorende links die wij in Teleamiga voortdurend citeren, na te trekken.

Beklaag u niet en bestempel de verdedigers van de Waarheid niet als oppervlakkig en schadelijk, want u laat na ze te onderzoeken. U verdedigt namelijk niet Gods Waarheid. Duidelijk is dat een aanklacht tegen de clerus voor hen schadelijk is, zij willen niet dat het wereldkundig gemaakt wordt. Dat kan hen in hun interesses en hun voornemens schaden.

Schadelijk en fout is het de massa zonder princiepen te vleien en te bedriegen door gevoelig hun sentimentaliteit te wekken, door bedrog te plegen aan Gods Woord, de traditie en de gezonde leer. We mogen nooit vergeten dat hij die vriend van de wereld wil zijn, juist Gods vijand is en hij die in vriendschap met God leeft, de vijand van de wereld is. Dat gebeurt vandaag. Daarom moeten wij deze realiteit van vervolging van het ware geloof, waarmee de Colombiaanse bisschoppen conferentie acht dagen geleden begonnen is met vreugde accepteren. Deze vervolging werd al aangekondigd. Met Gods genade kunnen we dit doorstaan.

Vol respect, vragen we nogmaals aan onze Colombiaanse herders (videobeeld 1:03:36) de ogen te openen. Wanneer u oogdruppels nodig heeft, waarover in Openbaringen 3, 18 gesproken wordt, vraag die dan aan Hem die ze werkelijk kan geven, dat is aan God onze Heer opdat u zelf kunt zien, opdat u hen die zien niet veroordeelt. U doet alsof de ware gelovigen blind zijn en zij feitelijk vijanden van God zouden zijn.

Beste herders vraag Hem die “Ephata” kan zeggen, dat u zou horen, en veroordeel niet hen die niet doof zijn, maar reeds horen.

Geachte bisschoppen van Colombia, vraag Hem die u kan genezen en dicteer niet hen die reeds kunnen spreken, want dan zouden zij zoals jullie stomme honden kunnen worden.

Op grond van alles wat we hier in de uitzending hebben laten zien, vooral in het laatste half jaar, houden we het bezoek van paus Franciscus aan Colombia voor niet aangenaam (non grata).

We vragen aan al onze vrienden van Teleamiga van de hele wereld om intensief gebed, om novenen, rozenkransen, Heilige Missen, vasten en offer opdat de wereld die zo door zonden en ongeluk geslagen is beschermd wordt.

Wanneer het ongewenste bezoek toch zou plaatsvinden, vragen wij dat het leven en de gezondheid van Jorge Mario Bergoglio beschermd zou worden.

Niets van alles wat wij tot nu toe gezegd hebben zou de waarde en de uitwerking hebben die we zoeken, wanneer we onze kijkers niet dringend zouden vragen zich te wenden tot de Verenigde Harten van Jezus en Maria: “Zie Moeder, ik maak alles nieuw” (videobeeld 1:05:10) dat zou een oplossing kunnen brengen voor de hierboven genoemde problemen. In hun H.Harten zullen wij kracht en moed vinden om de vervolgingen en onrechtvaardigheden zowel binnen als buiten de Kerk met succes te overwinnen. Laat ons bidden voor de valse profeet paus Franciscus, opdat hij zijn ongeldigheid erkent en bidden voor de echte en ware paus Benedictus XVI, dat hij niet zal breken.

Bidden we voor onze prelaten van de Colombiaanse en Latijns Amerikaanse bisschoppen conferentie dat zij ons op de juiste manier in het geloof oriënteren, wat hun plicht is.

Bidden we ook voor onszelf, opdat we de Heer trouw blijven, omdat het uur van de vervolging reeds is aangebroken. Dat we één blijven in de ware Kerk, de Heilige Katholieke Kerk, zoals ze altijd is geweest. Tenslotte herinneren we onze vrienden eraan dat spoedig, op 7 augustus, het feest van onze Eeuwige Vader zal zijn. Daarom wijden wij ons toe aan Hem. Wijden wij ook onze gezinnen, onze stad en ons land toe aan Hem. Vragen wij de Vader in de hemel ons te vergeven en ons te beschermen. Hij is de Absolute de “Ik Ben”. Laten wij ons aan Zijn Macht en Majesteit onderwerpen.

De ‘paus’ gaat op 6 september 2017 naar Colombia, maar is daar niet welkom “Dat Bergoglio maar niet naar Colombia komt!”

Een groep mensen heeft op Facebook een enquête gehouden: “Katholiek met José Galat” met de vraag: “Wilt u dat Bergoglio naar Colombia komt”. De meeste mensen die aan de enquête hebben meegedaan willen niet (in geen enkel geval) dat Bergoglio op 6 september Colombia bezoekt.

http://comovaradealmendro.es/2017/07/razones-las-bergoglio-no-vistar-colombia-septiembre/

In een paar uur tijd ontving men meer dan 100 antwoorden. 90% wil niet dat Bergoglio Colombia bezoekt. Er waren de volgende antwoorden

 • Hij is geen legitieme paus.
 • Wanneer hij niet legitiem is kan hij niemand in het Katholiek geloof bevestigen.
 • Het gaat om een reis die voor 100% politiek getint is, al zeggen de organisatoren dat het niet zo is.
 • Hij zal Colombia in een communistisch Castro-Chavista regime consolideren. Colombia wordt een tweede Venezuela.
 • Omdat het bezoek aan Colombia door de president van de republiek, de nuntiatuur en de KEK politiek gebruikt (georkestreerd) wordt.
 • Omdat het bezoek aan Colombia de vrijmetselaar en atheïstische president begunstigt (vooruit zal helpen). Hij wordt door 84% van de bevolking afgewezen en wij stemmen niet in met het valse vredesproces.
 • Waarom een land bezoeken waar de mensen hun staatshoofd afwijzen. Santos is in Latijns Amerika na Maduro de president die het meest afgewezen wordt. Dit bezoek werkt negatief op het beeld van de paus en op de Heilige Stoel.
 • Opdat Bergoglio niet weer dezelfde fout begaat als in Venezuela, door zijn ijver in de politiek: Bergoglio zegende het voorhoofd van dictator Nicolás Maduro die als heks en occultist goed gekend is, zoals zijn voorganger Hugo Chávez. Zij werden beulsknechten in hun eigen land. Dat willen de Colombianen niet. Komt u niet naar Colombia Bergoglio! Niet weer diezelfde fout! Wees niet langer een instrument van de NOM! “Vade in retro!” (ga terug)
 • Omdat de clerus van Colombia en de hiërarchie in plaats geestelijk te zijn 100% politiek is. De bisschoppen knielen voor het communisme en niet voor God. In de seminaries wordt al jaren de communistische bevrijdingstheologie onderwezen. De katholieken willen enkel de gezonde katholieke leer en niet de verontreinigde leer van het communisme die hem, Bergoglio, zo goed bevalt.
 • Omdat hij met zijn bezoek aan Colombia enkel de bedoeling heeft de wereld te tonen dat hij de leiders van de NOM naar de mond praat. (de huidige president Santos inbegrepen). Als gevolg daarvan zal zijn bezoek een zeer zware belediging voor God met zich meebrengen.
 • Omdat men een regering met een communistisch profiel niet moet steunen (dat is niet zijn opgave). De regering wil Colombia op de communistische weg zetten, zij haat God en vervolgt de katholieke Kerk.
 • Bergoglio, denk nog eens na over uw bezoek aan Colombia.
 • Bergoglio, word niet medeplichtig aan een sociale tragedie in Colombia, zoals u dat in Venezuela ondersteunt en verlangt hebt!
 • Columbia wil geen communistische paus noch een communistisch regime!

Bron: Mutterdererlösung.de

Nederlandse tekst uit het Duits naar aanleiding van de Spaanse video van Dr. Galat (vertaald door externe bron)

Advertenties

28 antwoorden »

 1. Gelukkig iemand die opstaat en via de televisie mensen kan waarschuwen ! Daar is moed voor nodig en nu maar hopen en bidden dat dr José Galat niet vermoord wordt.

 2. ik begin te veranderen in een helle kind in het kwadraat ,ze hebben mijn priester roeping vernietigt ,
  ik haat de nieuwe wereld orde en de wereld religie van vele wegen naar de Vader ,late we die satanische ketters vervolgen tot in de Hell .amen

 3. @ edwin vissers
  Voor zover ik er iets van meen te begrijpen begint een Kruisvaart eerst met een uitgebreide geestelijke strijd die vooral tot doel heeft te trachten de zielen weer naar God te richten. Als we ooit tot fysieke actie moeten komen – hetgeen hopelijk niet nodig zal zijn – dan zal dat toch slechts kunnen door een door God gezonden leider want zoiets kan geen simpel mensenwerk zijn.

 4. Hoe de uitzuivering gebeurt wordt duidelijk uit de schaapskooiparabel uit Johannes 10: «« Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. »» Duidelijk is dat de schaapskooi symbool staat voor de kerkgemeenschap. Profetisch mag deze parabel worden geprojecteerd op onze tijd. De herder had voor zijn kudde ‘s nachts onderdak gevonden bij een landheer die, zoals te doen gebruikelijk, bij het vallen van de nacht voor rondtrekkende herders faciliteiten verleende. De bewaker, in dienst van de landheer (dat is God), is de Heilige Geest, die erop toeziet dat alleen legitieme herders de schaapskooi binnengaan. De nacht staat voor de interimperiode – reeds tweeduizend jaar – in afwachting van de nieuwe ‘dag’, beeld van het Vrederijk. Uit het vervolg van de lezing van dit hoofdstuk blijkt dat ‘de goede herder’ Christus zelf is. Als de afval ten top is zal de tijd zijn gekomen dat de Heer zegt: “Trek weg van daar en houd je voor een tijdje verborgen.” (1 Kon. 17:3) De schaapskooiparabel zegt dat het Christus zelf is die zijn kudde wegbrengt om ze daarbuiten in veiligheid te brengen, wat juist het tegenovergestelde is van wat men zou verwachten. De parabel hanteert een exodusmotief.

 5. Een zeer moedige man die deze Paus een valse profeet wil en kan noemen te reactie van deze Paus spreekt boekdelen goed artikel !

 6. Naar aanleiding van het door Mjedine genoemde videofilmpje op 22 aug. 2017 om 6:52 (nu gezien tot de 28e minuut.) en nu ook in het Engels te volgen (het vertalen ging niet zo gemakkelijk, het zou me niet verbazen als bij de vertaler de emotie hierbij ook een rol ging speelde. Dit is beft heftig allemaal.(Eén priester, die in gewetensnood komen door Amoris laetitiae. Moeilijk, maar wel te begrijpen. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je in de progressieve parochie zit, terwijl je eigenlijk echt katholiek wilt zijn. En dat zit ook allemaal in één en dezelfde Kerk. Men ziet hier in feite nu met eigen ogen gebeuren dat, als dat zo doorgaat, het schisma straks een feit kan zijn.

 7. @ edwin vissers
  Uw strijdvaardigheid valt wel erg op, of wilt ge mensen uitlokken? Met welke bedoeling?
  Misschien zijt gij een trotse ‘ridder’ met een dure uitrusting om uw eigenliefde te strelen ?
  De heilige Franciscus van Asisi is ook zo onbezonnen begonnen in zijn jonge jaren, dus als gij nog jong zijt dan is er nog hoop dat gij tot dieper inzicht zult komen…
  Maar als gij zielen – uw naasten – wilt begeleiden op de weg en de waarheid van Jezus, dan begrijp ik niet waarom gij zulke strijdlustige toon aanslaat. Het lijkt er toch echt wel op dat gij achter de rug van God de Vader zelf wilt regeren. Of vertouwt gij God niet meer?

  Want niets belet u om uw verloren priesterschap toch nog waar te maken. Zei Jezus niet: “Alles wat gij voor de kleinsten doet hebt ge voor Mij gedaan” ? Kijk maar eens om u heen: er is een groot tekort aan geduldige mensen die bereid zijn hun verloren gelopen naaste met heel kleine stapjes de weg te wijzen. Ik kan dus echt niet begrijpen waarom gij zo agressief spreekt.

 8. Aan Eric…

  Ik moet je even bevestigen… je hebt goed gesproken, naar de ‘geest’ van de bijbel…..bedoelde jij deze 🎠 ridder?

 9. Eric..

  In 2Tess.2:7 in de Petr.Can. vertaling is er een die HET tegenhoudt en eerst als deze verdwenen zal zijn, enz…
  Taalkundig verwijst -deze- naar de (valse profeet) in vers 3 en 4 en niet naar de persoon die het (het kwaad) tegenhoudt.. zoals algemeen wordt begrepen.

  Het is 45 jaar geleden dat de Heilige Geest in mijn geest daarin mee las toen ik die passage voor het eerst las en tezamen zo begreep ..in en door de Heilige Geest.

  Deze valse profeet zal eerder komen (Openb.13:12) dan de antichrist in vers 8 want die komt pas voor het laatste oordeel als Elia en Henoch ook zullen optreden, beiden zijn niet in de hemel, maar in het paradijs.

  De valse profeet zal optreden vóór het oordeel van het 6e zegel en dat geopend wordt met de drie dagen van duisternis waar de hel vrijspel krijgt en dat afgesloten wordt met de bekende Waarschuwing “van” Garabandal.

  Die het tegenhoudt is de Maleachi 3:1 Bode die dus komt vóór het 6e zegel ..komende in de geest van Elia en “is” Elia die alles herstellen moet, zoals in de Bijbel staat.
  In Jesaja 46:11 is hij in de 2e versregel de eindtijd Cyrus dewelke de valse profeet in de éérste versregel (de roofvogel uit het Oosten) tot tegen-stander heeft.
  De huidige “paus” is een valse profeet komende uit de vrijmetselarij, maar hij is niet de feitelijke Bijbelse valse profeet. Het komt vaker voor dat de hemel geen onderscheid maakt.. alsof het komende al de antichrist-tijd betreft.

  Maar ook de Bijbel gebruikt die “tactiek” vandaar dat in Openb.19:20 het is dat beiden, de valse profeet en de antichrist worden gedood, maar feitelijk alleen de valse profeet door het vuur van de Waarschuwing.

  Er zijn 3½ jaar (Openb.13:5)voor de antichrist gestemd en 3½ jaar zijn voor de valse profeet bestemd te weten voor het 6e zegel… tezamen 7 jaar van verdrukking… waar de Evangelische christenen zo mee bezig zijn.

  In Daniël 9:27 wordt juist de helft van die 7 jaarweek gemarkeerd en de katholieken kunnen weten dat dit hun H.Mis betreft en dat hetgeen in het komende wordt vervuld.
  De helft van de (jaar-) week betreft het 6e zegel, dat dan de tijd markeert van die dan plaatsvindende toestand en met alle zekerheid durf ik dat te stellen.
  Of anders gezegd.. als het opdragen van het Heilig Misoffer ophoudt weten we dat de helft van die week is bereikt en de Waarschuwing voor de deur staat.

  Net zoals Johannes de Doper de laatste was van zijn tijdperk was zo is de Maleachi Bode de laatste van ons tijdperk voor het 6e zegel, maar als de Mensengel van Openb.10 de eerste van na de Waarschuwing, het nieuwe ‘seizoen’… Hubert Luns weet dan wat ik bedoel te zeggen maar nu niet zeg… betreffende die persoon cq. ziel.

 10. Bij dit alles zit één ding mij toch niet lekker: Zoals het citaat van Maria boven aan deze website aangeeft, zal Rome het geloof verliezen en de zetel van de antichrist worden, maar hoe is dit te rijmen met de woorden van Jezus: “Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.” (Mat.16,18), want die woorden zijn natuurlijk wel koren op de molen van Bergoglio om zijn ambt en handelswijze te rechtvaardigen. Hopelijk kan iemand deze kennelijke ongerijmdheid uitleggen en wegverklaren.

  • @ B. Brouwer: Die voorzegging van de Allerheiligste Maagd werd niet enkel te La Salette, maar ook te Fatima gedaan. Dat wil niet zeggen dat de Poorten der Hel de Kerk zullen overweldigen – enkel dat Rome zelf het geloof zou verliezen. De Rots is Petrus, maar die rots is niet plaatsgebonden. De Kerk is niet afhankelijk van plaats en gebouwen. De Kerk is eerst en vooral de de trouwe gelovigen, priesters en bisschoppen. Indien Rome nu ketters wordt dan zal de Kerk overleven als rest-kerk los van Rome. Maar zij blijft de Katholieke Kerk.

   De Zalige A.K.Emmerick voorzag dit ook:

   Grote lering in de tempel.
   1728. 26 maart 1821

   […]

   Jezus sprak ook met Petrus over de boetvaardigheid (berouw met belijdenis) en over de vergiffenis. Voor allen beschreef Hij het einde van de wereld en noemde de tekenen op die het zouden voorafgaan. Een ziener (Johannes) zou een gezicht daarover krijgen, en de Heer verhaalde enige taferelen of gebeurtenissen, die er aan moesten voorafgaan. Ik zag ook dat Hij de openbaring van Joannes bedoelde (de inhoud van de Apocalyps) want toen Jezus van de helderziende man (de ziener van Patmos) sprak, werd mij het tafereel getoond, hoe Joannes de Engel op de zee ziet staan (Apoc. 10).

   Jezus zelf beschreef verscheidene soortgelijke taferelen. Hij sprak van de getekenden op het voorhoofd (Apoc. 7) en zei dat gans de bron van het levende water, dat op de Calvarieberg moest ontspringen, volkomen vergiftigd zou worden (dat is: Rome zou volledig het geloof verliezen) maar dat al het goede water zich in een vijver in het dal Josafat zou verzamelen (Jezus zal zijn overgebleven rest-kerk afzonderen). Ook maakte Hij nog gewag van mannen op paarden en van meer zulke taferelen (Apoc. 6)

   Lees ook de overige visioenen van haar in deze pdf “Visioenen over de Kerk”

   En ook: visioen over de Verduisterde Kerk:

   Het modernisme in de Kerk

   “Ik zag op een groene weide veel mensen, waaronder “geleerden”, zich terzijde bijeen groeperen, en er verrees een “nieuwe kerk”, waarin zij zich verzamelden. Die kerk was rond met een grijze (niet meer lichtgevende) koepel (het was niet meer de kruiskerk), en zoveel mensen stroomden daar samen, dat ik niet begreep hoe zij er allemaal in konden.”

   “Ik zag meerdere groepen welmenende mensen naar een kant van de weide snellen, waar nog groen gras was, en licht. Ik weet niet, wat er van de mensen terechtkwam, die de (valse) kerk waren binnengegaan. Het leek wel, of zij de mensen “verslond”. Die kerk werd steeds zwarter en leek helemaal op steenkool. Daarna ging ik, onder leiding van drie Engelen, naar een rijk bloeiende plek (dus waar de ware leer nog niet besmet was), door muren omgeven (door God beschermd), ongeveer even groot als het kerkhof hier voor de deur (deze kleine ingesloten ruimte schijnt opnieuw de kleine kern aan te duiden die trouw is gebleven).”

   De gemeenschap der antikerkelijken

   “Zij willen één enkel lichaam zijn, maar in iets anders dan in de Heer. Er heeft zich een lichaam gevormd, een gemeenschap buiten het lichaam van Jezus, dat de Kerk is: een valse kerk, zonder Verlosser, waarvan het mysterie is, dat zij geen mysterie bezit. Ik kan niet zeggen hoezeer alles, wat zij doen afschuwelijk, verderfelijk en ijdel is. Bijna niemand hunner kent de duisternis te midden waarvan hij werkt. Schijnbaar is alles zuiver, in werkelijkheid is er slechts leegte.”

   “Zij zit vol hoogmoed en verwaandheid en daardoor vernielt zij alles en voert tot het kwade ondanks de schone schijn. Het gevaar schuilt in haar schijnbare onschuld. Zij werken en handelen buiten Christus om. Door Hem alleen wordt alle leven geheiligd, en buiten Hem wordt iedere gedachte en iedere handeling het rijk van de dood en van de duivel.”

   “Zij bouwden een “grote kerk”, vreemd en buitensporig. Iedereen moest er binnengaan en er dezelfde rechten bezitten: lutheranen, katholieken, en sekten van allerlei aard. Het moest een ware “gemeenschap der ontheiligden” zijn, waar slechts één herder en één kudde zou zijn. Er moest ook een ‘paus’ zijn, maar die mocht niets bezitten en hij zou een salaris ontvangen. Alles was van tevoren voorbereid, en heel wat zaken waren al klaar. Maar op de plaats van het altaar was er alleen maar de “gruwel der verwoesting”. Ik zag alles wat overhelt naar het protestantisme steeds meer de overhand krijgen en ik zag de [katholieke] godsdienst steeds meer in verval raken. Er waren in Rome, zelfs onder de prelaten, heel wat personen met weinig katholieke gevoelens, die met succes aan deze zaak werkten (nl. aan de samensmelting der Kerken).”

   Het onweer

   “Ik zag een groot onweer komen vanuit het Noorden. Het naderde in een halve cirkel tot de stad met de hoge toren, en het strekte zich ook uit naar het Westen. In de verte zag ik gevechten en boven verscheidene plaatsen strepen bloed aan de hemel, en ik zag dat er voor de Kerk eindeloos ongeluk en grote ellende in aantocht was. Boven die stad (Rome) komen verschrikkelijke dreigingen vanuit het Noorden. De stad zag ik in zulk deplorabele toestand, dat het minste vonkje overal vuur kon verspreiden. Ik zag Sicilië somber, schrikwekkend en verlaten door allen, die konden vluchten. Ik zag de Kerk volkomen geïsoleerd en helemaal verlaten. Alle mensen vluchtten. Overal zie ik ellende, haat, verraad, verlatenheid en volkomen verblinding.”

   De anarchie in de Kerk

   “Ik zie bij allen, zelfs bij de besten onder hen, een vreselijke hoogmoed, maar bij geen enkele van hen nederigheid, eenvoud en gehoorzaamheid. Zij zijn uitermate trots op de afscheiding, waarin zij leven. Zij praten over ‘geloof’, ‘verlichten’, ‘levend christendom’, maar zij verachten en beledigen de Heilige Kerk, waarin alleen het licht en het leven te vinden zijn. Zij plaatsen zich zelf boven iedere macht en iedere kerkelijke hiërarchie, en zij kennen noch de onderwerping, noch de eerbied voor het geestelijk gezag. In hun aanmatiging beweren zij alles beter te begrijpen dan de hoofden van de Kerk en zelfs dan de heilige kerkleraren.”

   “Die ‘verlichten’. Ik zie ze steeds in een bepaald verband met de komst van de Antichrist-persoon, want ook zij werken door hun gedragingen mee aan de voltooiing van het mysterie van het kwaad. De tijd van de Antichrist-persoon is niet zo nabij als sommigen menen [zei Anna-Katerina vóór 1824]. Hij zal nog voorlopers hebben. Ik heb in twee steden professoren gezien uit wier school, die voorlopers zouden kunnen voortkomen.”

 11. mjedine op 24/08/2017 om 19:53,

  Je vergeet Joh.21:15-19 en zet deze dan naast Matt.16:18-19 en deze weer naast Matt.18:18.
  Van Matt.16:18 “vergeet” je vers 19 mee te “rekenen” en dat is opvallend, en juist dit vers geeft het onderscheid aan met de rest van de Apostelen in 18:18.

  Ik wil er niet omheen draaien maar je bent feitelijk bevangen door de geest van rebellie van de reformatie, want anders had je vers 19 in je oogschouw meegenomen, die kort-zichtigheid heeft je mis-leid.
  Het zelfde voorbeeld treffen we aan in Lucas 1:34 ..na 15 eeuwen wordt dat opeens anders gelezen, google maar de .. Statenvertaling met kanttekening.
  Hun sola Scriptura wordt door hun zelf geweld aangedaan, aan het woord willen ze niets af doen en niets bij doen, maar ze doen het wel in hun exegese, uitlegging. ..in hun verdraaiingen…

  Een bedrijf heeft een directeur nodig, een stad een burgemeester, een land een koning… maar de kerk van Christus mag geen “directeur” hebben en daarom splitsen ze zichzelf in vele denominaties.. maar doet een kanker cel dat ook niet ?!!

  In Zacharia 6:11:15 wordt de Franse Paus en de grote koning beschreven, nee die spruit is niet Christus want die is Hogepriester en Koning, maar deze is priester en Koning, dat is het onderscheid wat nodig is om op te merken, maar niet alleen hier maar op meerdere plaatsen of inbegrepen (afhankelijk) met, in Christus.
  Want in de geschriften van Vassula zie je dat de “eerste” wederkomst die van openbare.19:11 is, zijn komst is dan een voorbijgaan.

  Bekijk maar bv. eens habakuk 3:13 en o.a. Jeremia die de eindtijd ten tijde van het 6e zegel beschrijft 30:21 en vers 9.
  …De vergaderingen van de kardinalen en bisschoppen (als algemeen) wordt individueel in de persoon van Petrus en in hem de pausen, het is eigenlijk simpel.

 12. @ Piet
  U bent volgens mij zeer goed bezig met de bijbel te bestuderen. Men kan wensen dat iedereen daar meer werk van zou maken.
  U zou ik dus in ieder geval aanmoedigen in uw studie, zij het dat men heden voor een moeras van praktische problemen staat waar men in het geheel geen tijd voor maakt. Zo zijn er ontelbare schaapjes verstrooid, onwetend en daarom dikwijls angstig, die zonder meer prooi zijn voor de wolven van de door Bergoglio gesteunde NWO. Wanneer men de essentie van het Woord van God kent, en dat is toch het geval met u, dan zal u heel zeker kleine brokjes geestelijk voedsel kunnen uitdelen aan verloren gelopen schaapjes. Geef kleine brokjes want anders verteren ze het niet en krijgt u tegenwerking en afkeer. Hun magen zijn niet meer gewoon aan het voedsel van de Waarheid van Gods Woord. Zonder zeer groot geduld lukt het niet.

  Indien u me toestaat om het meer directgericht te zeggen:
  verdoe uw tijd niet met anderen op details te wijzen maar tracht u in te stellen op praktisch gericht handelen.
  >>> Want enkele weken geleden tijdens een twee uren durende aanbidding v.h. H.Sacrament en vlak voor het begin van een rozenkrans bad een 80jarige priester spontaan en luid een vurig gebed waarin hij God nadrukkelijk smeekte om iedere gelovige de kracht en de moed te geven elk een enkel persoon met geduld en kleine stapjes te begeleiden en te helpen om meer geestelijke kennis te krijgen zodat deze weer tot levendig geloof zou kunnen komen. Nooit eerder hoorde ik een dergelijk vurig gebed!
  Dit is uiteraard niet bedoeld om u te kwetsen, integendeel!

 13. @ B.Brouwer
  Heel beknopt: men behoort immers weten dat iedere gelovig uitgebreid beproefd wordt. Als men dan ziet dat de Belgische en blijkbaar ook de Nederlandse bisschoppen willen dat men het nieuwe en vervalste OnzeVader bidt komt men tot de conclusie dat juist deze kerkvorsten die beproevingen trachten te ontkrachten en bijgevolg de gelovigen naar de wildernis leiden. Alle schaapjes die niet tot een rotsvast geloof bereid zijn zullen dan ook niet standvastig kunnen blijven en zij riskeren dus niet meer deel uit te maken van de Kerk. Want de nogal weinige standvastigen, die samen de Kerk zijn, zullen altijd de machten van de hel weerstaan ondanks de allerergste beproevingen!
  De beproevingen zullen zonder twijfel zeer groot worden, daar staat Bergoglio garant voor!
  Indien dit niet zo was zou de Kerk ten onder gaan door totale verwatering, laksheid, tuchtloosheid, verwildering, gebrek aan zelfs het meest elementaire respect voor de Tien Geboden.

  Vergelijk het met een jong koppel: in normale omstandigheden mag men liefst niet huwen vooraleer men drie volle jaren lang bewees standvastige christenen te zijn, en de priester kan aanraden deze periode te verlengen of beter niet te huwen! Dus komt het onze hemelse Vader toch zeker wel toe om Zijn Bruid, de Kerk, duchtig op de proef te stellen! Iedereen die niet bereid is tot levendig standvastig geloof en daarvoor niet de bijbehorende offers wil opbrengen kan geen deel uitmaken van de Kerk en kan buiten verbitterd liggen tandenknarsen zoveel hij maar wil!

 14. Brouwer, Piet en Eric
  ook mijn dank.
  Ik ga er op studeren. Al biddende.
  Het Hoofd (Christus is goed en wil ons redden en helpen) en de heilige Geest (die bloedsomloop is en stimuleert) houdt ons gaande.

 15. Allen hartelijk dank voor de reacties. Toch blijft de vraag: een rotsvast geloof waarin dan precies, want als de Roomse steenrots geen steenrots blijkt te zijn, dan betekent Mat.16,18 toch ook niet wat het leergezag ons voorhoudt dat het betekent, namelijk een rots waartegen we mogen leunen in het uur van de beproeving (zie ook het voorwoord in “Over de drempel van de hoop”). Op dit Roomse leergezag kunnen vertrouwen is ook wat katholieken altijd heeft onderscheiden van de protestanten, voor wie “Kerk” slechts de betekenis heeft van een gemeenschap van gelovigen zonder duidelijke leider aan het hoofd, oftewel een kudde zonder herder op aarde als plaatsbekleder van Christus in de hemel.

 16. De meeste christenen zijn bang en zwak ,een bisschop die een gay parade zegent wekt niet alleen bij woede op ,openbaringen niet gelezen of zo tjonge tjonge .

 17. @Crusader: Dank voor deze uitgebreide uiteenzetting, die dus betekent dat Maria’s voorzegging wel overeenstemt met die van diverse zieners, maar niet met de oude, traditionele interpretatie van Mat.16,18 door het Roomse leergezag. Petrus blijft dus wel de rots, maar het huidige ‘petrusambt’ met zijn centrale leergezag in Rome voert dus onherroepelijk naar de poorten van de hel, en daarop kunnen we dus niet langer bouwen. De Kerk is niet afhankelijk van plaats en gebouwen, maar wel van een centraal leergezag dat zegt wat wel en niet waar is. Voorheen was het: “Rome heeft gesproken, de discussie is gesloten”, maar wie is dan nu die ene gezaghebbende persoon hier op aarde die als herder bepaalt wat wel en niet waar is en waarop de getrouwe kudde van de Restkerk hun hoop kunnen vestigen?

  • Wij moeten gewoon vasthouden aan wat we hebben: wat werd onderwezen vóór Bergoglio. Centraal leergezag: de CKK, de H. Schrift, Encyclieken, etc… m.a.w. het Magisterium van de Kerk. Uiteindelijk gehoorzamen we aan Christus. Alles wat daar van af wijkt is ongehoorzaamheid.

 18. Profetie uitgesproken over Nederland door Roger Teale
  Vertaald vanaf de CD 20 oktober 2007

  ‘Ik hoor geen geluid uit dit land’ zegt de Heer. Hoewel er een geluid is, komt het van ver en klinkt als
  een drum. Is deze drum die zo luid geslagen wordt het geluid van aanbidding? Zouden ze willen
  aanbidden met deze drum die zo luid geslagen wordt? En wat zegt deze drum? Wie kan het geluid van
  de drum begrijpen? Is het een drum van oorlog? Is het van een goede boodschap? Is het een
  boodschap van een geboorte? Of is het een geboorte van een kind van iemand die onvruchtbaar is?*
  ‘Ja’, zegt de Heer ‘Dit land is onvruchtbaar. Het heeft geen geboorte voortgebracht. Zou Ik mij
  bewegen voor dit land? Zou Ik mensen van andere landen daar naar toe sturen, om het land in
  beweging te brengen? Om diep in de zielen van de mensen te kijken?’

  Ja’, zegt de Heer, ‘Ik ken uw hart Nederland. Ik weet hoe het was in het verleden. Want tijden en
  jaren zijn voorbij gegaan. Veel kwaad is geworteld in deze natie. De geesten en de overheden hebben
  hier een verblijfplaats gevonden. Ze hebben hun tempels neergezet, zij hebben hun plaatsen en
  autoriteiten op alle niveau’s van uw maatschappij.’ De Heer spreekt: ‘Dit land is onderdrukt, het is
  gebonden. Er zijn er die traditie en leringen hebben voortgebracht die niet naar Mijn woord zijn. Er
  zijn er die argwanend zijn en communiceren met geesten.’
  ‘Maar’, zegt de Heer: ‘Voor deze tijd wil Ik jullie nog genadig zijn. Ik zal uit jullie midden doen
  opstaan, hen die nu nog > geen rekenschap hebben af te leggen.

  Ik zal groot bewegen’, zegt de Heer, ‘in
  het verborgene zal Ik bewegen in hen die hongerig << zijn. En zij die op hoge plaatsen zijn, zullen
  neergehaald worden. En zij die op de lage plaatsen zijn, zullen verhoogd worden. Ik zal dit land
  reinigen van zijn ongerechtigheid en van zijn vuilheid. Ze zullen uitroepen: ‘niet meer!’ Niet meer zal
  het brandmerk van het kwaad op dit land geplaatst worden. Want zelfs de kroon van autoriteit zal
  geschud worden in dit land, zelfs de voornaamste personen, zelfs van de regering. Ik zal hen
  verwijderen die invloed hebben, die het verknoeid hebben in dit land, Mijn rustplaats.’ << Zacharia 6:8

  ‘Want weet dit’, zegt de Heer, ‘dat het woord wat gesproken is vanavond zal gegeven worden als een
  teken voor u. Zoals het water de zeeën bedekken. Zeker de dijken zullen het niet houden. Het water zal
  opkomen en kan niet tegen gehouden worden. Hoewel het verstand van de mensen bekwaamheid en
  wijsheid heeft, zal hij ontdekken dat zijn verstand dof is geworden. De pijl zal niet in de koker
  gevonden worden. De sleutel zal de deur niet ontsluiten. De plug kan niet gevonden worden om het te
  stoppen.’ Maar de Heer zegt: ‘Ik breng geen oordeel op u dat de wateren de aarde opnieuw zal
  bedekken.’ ‘Zeker’, zegt de Heer, ‘het zal zijn in april volgend jaar. Want zoals Ik ben begonnen te
  bewegen vanaf deze avond, zal Ik aan u die het woord gehoord heeft, ruimte en tijd geven, dat u uzelf
  mag voorbereiden voor datgene wat Ik zal doen. Daarom komt het woord tot u, niet om te rouwen,
  want Ik zal uw huis redden en alles wat er bij hoort, u zal niet overspoelt worden.’

  De Heer zegt: ‘Europa maakt een verbond in Brussel, met bepaalde mensen en bepaalde partijen. De
  rijkdom die daarbij hoort, zal overgeheveld worden van de Verenigde Staten naar de Europese naties.
  Maar zelfs het noordelijke deel, zelfs Rusland, hebben gezegd dat er geen verbond kan gemaakt
  worden met Mijn oogappel. Daarom zal Israël zwaar verdrukt worden door de naties van de wereld en
  Nederland zal ook een aanklager zijn. Ik zal hen sparen die van Mij zijn, maar voor het continent
  zullen Mijn oordelen snel en zeker zijn. En daarom komt dit woord, opdat u tot Mij zal komen want Ik
  ben bereid naar u toe te komen, als u berouw heeft en naar Mij keert met heel je hart.’
  ‘U heeft deze avond gehoord dat je een verbinding moet maken. Daarom verbind u met Mij deze
  avond. Richt uw ogen op Mij, vertrouw op Mij en zoek Mij met heel uw hart. Want Ik kijk, Ik zoek,
  naar mannen en vrouwen, dat Ik hen mag vinden. Zodat Ik niet zal vernietigen. Daarom, de hoop van
  de profeet en de hoop van de ziel zal u aanvoeren deze avond als een spijker die wordt vastgenageld,
  die niet los gemaakt kan worden. Bindt u zelf, bind uw verstand, bind uw ziel, verbind het met Mijn
  woord en het zal u bewaren’, zegt de Heer.
  * Bij navraag bij Roger, gaf hij deze uitleg over de schuin gedrukte vragen:
  ‘Ik hoorde een geluid en vroeg aan de Heer: ‘wat is dit voor een geluid?’ Op mijn laatste vraag: ‘Of is het een
  geboorte van een kind van iemand die onvruchtbaar is?’, antwoord God (zie profetie).’

 19. Hierboven staat …die het verknoeid hebben in dit land.

  En wat zegt Nostradamus.. ik herhaal:
  • Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  • Dichtbij de oever worden drie schone kinderen geboren.
  • Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd.
  • De regering in het land verandert en groeien zal een
  oprechter iemand.

  Dat is dus ook wat Roger Teale zegt betreffende de verandering van leiders in het land.
  Het verstaan van de samenhang van profetieën geeft profetisch inzicht.

  Daarover zegt Nostradamus het volgende…
  -Verenigd door de wet van de Zon en Venus,
  -Zich toeëgenend de geest der profetie.
  -Noch de één, noch de ander zal gehoord worden.
  -Hij zal de wet van de grote Messias gestand doen door de
  -Zonder.
  De wet is de Waarschuwing van Garabandal waarbij alle planeten op een lijn staan met de zon.
  De illuminati weten dat ook ze hebben dat doen blijken in hun films.
  De uitspraak hierboven van: .. hen die nu nog geen rekenschap hebben af te leggen .. betekent zoveel als.. hun tijd van roeping en genade en de rekenschap daarop te antwoorden (met hun ja, zoals het ja van Maria) ..is nu nog niet gekomen.
  Het een en ander heb ik al eerder vermeld…

 20. Vele profetieën, misschien wel meer dan wij denken, zullen valse profetieën zijn, waar Jezus zelf ons voor gewaarschuwd heeft. Matteüs 24 / Lukas 21 / Openbaring van Johannes en de Profeet Daniël.

  Er zijn er inmiddels zoveel dat je gewoon ook niet meer weet wat je wel en niet ervan mag en kan geloven. Dan lijkt de Bijbel alleen mij altijd nog de sterkste profetieën te hebben en de meest betrouwbare, zelfs boven Mariaverschijningen, hoe mooi en goed ze ook moge lijken.

  Jesaja geeft nog een troostvolle en hoopvolle toekomstvisie mee, die je in Openbaring 22 ook kunt vinden.

 21. @Crusader: Misschien zie ik het verkeerd, maar ik heb wel de indruk dat het visioen van het derde geheim van Fatima, waarbij ook sprake is van een Heilige Vader, handelt over de getrouwen van de Restkerk, en wel omdat zij allen sterven als martelaren:

  “Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een Bisschop gekleed in het Wit, en we hadden de indruk dat het de H. Vader is. Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, een aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan. Voordat hij er aankwam passeerde de H. Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten.”

  Ik denk ook nog even aan Mat.7,24-29; de gelijkenis over het huis over de rots: het kenmerk van de H. Vader is dat hij ook daadwerkelijk handelt naar de woorden van Jezus en zoals in het visioen invulling geeft aan het petrusambt en als herder de kudde leidt, ook al is het dan half bevend met langzame pas. In werkelijkheid zie ik die invulling van het petrusambt momenteel dus echter niet.