Longread: Vertaling van de video van Dr. José Galat over Bergoglio

Zoals we al eerder schreven, is Dr. José Galat geëxcommuniceerd vanwege zijn standpunt dat Bergoglio de valse paus – de Valse Profeet is uit het Boek Openbaring. Echter, in een uitvoerige video die hij in zijn tv-programma Un Café Con Galat toonde, verdedigde hij zijn standpunt.

Dr. José Galat Noumer is de oprichter, president en de directeur van Teleamiga, een van de grootste katholieke televisiezenders, hij is president van de universiteit “La Gran Colombia” in Colombia. Hij was adviseur van de president, generale consul en rector van de universiteit. José Galat is niet alleen een bekend persoon in Colombia maar ook in de gehele Spaans sprekende wereld.De TV zender van Galat ‘Teleamiga’ bereikt meer dan 50 miljoen kijkers, aldus ‘Info Vaticana’.

Teleamiga wordt in 35 landen uitgezonden en in 50.000.000 gezinnen bekeken. In de steden van Colombia kan deze zender per kabel ontvangen worden, in heel Latijns Amerika, USA, Europa en Noord-Afrika per satelliet. Het is een mediagrootmacht die niet onopgemerkt blijft, noch door de bisschoppen noch door Rome.

Dit is een antwoord per video over de vervolging van Dr. José Galat door de Colombiaanse bisschopconferentie

Bisschop Mercado beschuldigde Dr. Galat op 25 juli 2017 volgens canoniek recht van: “ketter en schismaticus” en ongehoorzaamheid aan de paus. Volgens de mening van de bisschop mag Dr. Galat geen communie meer ontvangen noch andere sacramenten, noch een katholieke begrafenis hebben zolang Dr. Galat verder zou beweren dat Bergoglio de valse profeet is uit het boek der Openbaring 13 en de voorloper van de Antichrist. Wanneer men kan vaststellen dat hij inderdaad zijn “misdaad” tegen de paus heeft betreurt mag hij de sacramenten weer ontvangen.

Als antwoord op deze valse beschuldigingen heeft dr. Galat een antwoord gegeven per video en die openbaar gemaakt in het kader van zijn televisieprogramma.

We wisten dat het uur van vervolging bijgevolg zou beginnen

Voor ons is het duidelijk dat deze feiten direct te maken hebben met deze uitzending. Het volk is ingelicht. Castrillón heeft getuigenis afgelegd over de onbegrijpelijke dreiging tot moord aan de persoon van Benedictus XVI. Deze bedreiging kwam van hen die daarna zijn ‘aftreden’ hebben kunnen bewerkstelligen.

Hoewel Benedictus XVI de Latijnse grammatica beheerst staat in zijn verklaring bij zijn terugtreden vrijwillige fouten. Volgens kerkelijk recht betekent dit dat zijn terugtreden daardoor nietig is.

Op 27 februari 2013 heeft Benedictus XVI bij zijn terugtreden verklaard: ““het altijd” is ook een “voor altijd”, en er is geen terugkeer naar het private leven.”

Latijn:   https://www.youtube.com/watch?v=04u251NXCqo

Duits:    https://www.youtube.com/watch?v=Dskr5WVeit4

Dat is het bewijs dat hij nooit van het door Christus opgedragen ambt kon terugtreden.

Benedictus XVI heeft heel belangrijke rechten behouden: De aanspreektitel “Zijne Heiligheid”, de witte soutane, de sleutel van Petrus op zijn wapen, het zijn bewijzen dat hij verder nog paus is.

Amoris Laetitia

In maart 2017 heeft Dr. Galat een brief geschreven naar de Colombiaanse bisschoppenconferentie met de vraag het sacrament van het huwelijk, de biecht en het priesterschap en vooral de Eucharistie te beschermen tegen het ketterse document Amoris Laetitia. Aan het adres van 75 bisschoppen die hij bij name noemt.

Hij schrijft:

“Een van de edelmoedigste opgaven die de Heer u opgedragen heeft is de onaantastbaarheid van het geloof te bewaren en dus zijn ongeschondenheid te verdedigen wanneer het aangevallen wordt. Staat u mij daarom toe u te vragen de eisen in Amoris Letitia tegen te spreken, bijvoorbeeld de heilige communie uitreiken aan de mensen in doodzonde, aan hen die echtbreuk praktiseren, zoals dat in Duitsland op de Filipijnen, Malta en in Buenos Aires al het geval is….”

“U moet begrijpen geliefde bisschoppen dat het onmogelijk is deze kritiek op de onzin van de paus en de invloed en het belang hiervan te verzwijgen. Zoveel fouten verzwijgen en ze niet becommentariëren zou verraad zijn geweest aan onszelf, aan onze gezinnen, aan onze vrienden van de televisie en aan onze Kerk. Helaas heeft Franciscus die optreedt als paus sedert zijn aanstelling leerstellingen verdedigd die tegen het kerkelijk geloof ingaan. Bij verschillende gelegenheden heeft hij klaarblijkelijk duidelijke ketterijen geuit.

Hadden we die correcte kritiek op dergelijke onwaarheden niet geuit, dan waren we tegenover onze vrienden van de televisie en tegenover allen onbarmhartig geweest.

Maar vooral zou het een grote belediging voor God zijn geweest, een belediging voor uw Heer en onze Heer. Zwijgen, zoals u dat wilde (waarop u zo aandrong), over ketterijen dus van de “leider” van de Katholieke Kerk, er niet over spreken, zoals de grote meerderheid van de purperdragers en priesters overal ter de wereld jammer genoeg gedaan hebben zou verraad geweest zijn. Uw onbegrijpelijk zwijgen, mijn geliefde bisschoppen is een op angst gebaseerde medeplichtigheid.

Want de Heer vraagt ons het geloof te verkondigen en de aanvallen er tegen, door wie dan ook aan te kondigen. In Jesaja 56, 10 noemt de profeet hen die zwijgen op een aanval tegen het geloof “stomme honden”.

In tegenstelling tot u blaffen wij, wij zijn aan het blaffen en we blijven blaffen! Hadden wij niet gesproken dan hadden de stenen het gedaan zoals Jezus dat zei tot de farizeeën (Luc. 19,39-40) Daarom bidden we de Heer ons in de vervolging, waaronder Hijzelf geleden heeft, te sterken opdat wij ze uit de weg ruimen. Is de Bijbel, de traditionele catechismus en de traditionele leer van de Kerk soms oppervlakkig en schadelijk?

Onze argumenten komen daar vandaan. Is het oppervlakkig en schadelijk de beweringen bekend te maken die kardinaal Daneels (België) de aanvoerder van andere modernistische purperdragers in Europa op een onbeschaamde manier geuit heeft? Hij heeft namelijk duidelijk gezegd dat de maffia van Sankt Gallen onze paus Benedictus  XVI onder dreiging van moord tot terug treden gedwongen heeft en dat dezelfde maffia van kardinalen Bergoglio bij het conclaaf tot paus gemaakt heeft. Op die manier heeft de Katholieke Kerk sedert maart 2013 een wolf als leider die de kudde “leidt”.

Wil de Colombiaanse bisschoppenconferentie de duidelijke feiten niet aannemen?

Deze feiten verbergen en er over zwijgen, is dat niet schadelijker dan u aan te wijzen? Is stom zijn een akte van laffe medeplichtigheid? Wanneer alleen de Waarheid Gods ons vrij maakt, zoals Jezus heeft gezegd, en de leugen ons tot slavernij dwingt, kunnen we de kudde dan niet beter voor de roofzuchtige wolf waarschuwen?! Deze ketterijen van Bergoglio niet aangeven zou medeplichtigheid zijn aan de politieke en corrupte manoevers van de Vaticaanse maffia, die door bedrog en dwang de opvolger van Benedictus XVI aan de macht gebracht heeft (doorgezet heeft). Het zwijgen van de prelaten bij deze bewezen feiten is ongehoord. De Heer zal van jullie streng rekenschap verlangen wegens jullie lafheid en jullie zwijgen.”

Tot zover de brief aan het college van bisschoppen.

Dr. Galat heeft geen antwoord gekregen, wel hebben afgezanten van de bisschoppen-conferentie hem een bezoek gebracht, waarbij ze hem verzochten (aandrongen), “dergelijke beweringen (kritiek)” over Bergoglio niet meer verder openlijk te uiten en dergelijke programma’s niet meer uit te zenden.

Er zijn veel gelovigen die Jezus trouw zijn, die Dr. Galat ondersteunen. Ze geven commentaar zoals bv:

–Wanneer de valse kerk Dr. Galat tot zwijgen brengt, oppassen! Zij zullen ons leken die erop vertrouwen dat zij de waarheid verkondigen tot zwijgen willen brengen.

–Wij zijn Dr. Galat.

–Ik ben katholiek, daarom ondersteun ik Dr. Galat en Teleamiga

–Ik ondersteun Dr. Galat en zijn wonderbaar team volkomen. Dat de Heer hen allen mag zegenen.

—Het Vaticaan is aan het exploderen, zal het vóór of na het verlof gebeuren?

Wij van Teleamiga, hebben sinds het ontstaan van de zender het grootste deel van ons programma gewijd aan evangelisatie

Geen autoriteit kan ons het recht nemen de Katholieke Kerk, haar geschiedenis, haar leer en de doctrine te verdedigen. Wanneer wij de leer van Jezus en de traditionele en authentieke leer van de Kerk trouw geweest zijn, kan alleen diezelfde Jezus Christus ons het recht afnemen, ons ‘Katholieke zender’ te noemen. Wanneer de kerkelijke autoriteiten zich van Christus, Zijn leer, van de hoede der reinheid en van Zijn Kerk afwenden, verraad zij haar opdracht en verklaart ze zichzelf voor onrechtmatig.

We zijn inderdaad een Katholieke zender, we praktiseren het Katholieke Credo, daar geloven we in, ook al zijn we geen pauselijke, diocesane of parochiale bestaanseenheid. We zijn geen klerikale bestaanseenheid, maar toch confessioneel door ons Katholiek geloof geïnspireerd en gemotiveerd. Niemand kan ons dit eervol recht ontnemen, vooral omdat we nooit iets anders gedaan hebben dan de leer van Jezus en Zijn Kerk verdedigd. Maar hier is een asymmetrie, nog erger huichelarij, wanneer men Teleamiga als een niet katholieke zender aanduidt. Terwijl andere bestaanseenheden die de titel “pauselijk” ten toon spreiden en zich achter deze titel verschansen al jaren lang dingen verkondigen die tegen de leer van Jezus ingaan. Maar de Colombiaanse hiërarchie van de Kerk oppert geen bezwaar tegen deze zender. Op die manier zijn zij de meesters van het liberaal marxisme in Colombia en de beroemde vertegenwoordigers van alle ketterijen die in verschillende universiteiten en pastoraal ten tonele worden gevoerd en zich overal in het land verbreiden. Waarom zijn zij  nooit het slachtoffer van aanvallen en sancties geweest, waar Teleamiga nu wel aan ten offer valt. Waarom wil het zeef van onze inquisitie de Colombiaanse bisschoppen-conferentie, de mug die Teleamiga voorstelt scheiden (zeven)? Waarom laat dat zeef wel de kameel van zijn eigen pauselijke diocesane en parochiale-bestaanseenheden door. Math. 23: “Jullie, blinde wegwijzers, jullie zijn de mug, slik de kameel maar in!”

Waarom gebruiken deze oneerlijke sensoren hun autoriteit om te menen het haartje in het oog te zien (Teleamiga) en kijken ze niet naar de reuze balk in het eigen oog. Zij bemoedigen en ondersteunen door te zwijgen alleen hun pauselijke diocesane en parochiale entiteiten die de Kerk met hun ketterijen, met hun nalatigheden en godslasteringen echt aanvallen. In plaats de zoveel ongeregeldheden tegen de kerk, tegen de Eucharistie en tegen het geloof ten bate van de gelovigen een halt toe te roepen?

Waarom sanctioneert, corrigeert en excommuniceert de Colombiaanse bisschoppen-conferentie priesters als Alfonso Llano Escobar niet die al tientallen jaren de maagdelijkheid van Maria en de tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie loochent niet? Of pater Carlos Noboa, of de marxistische bevrijdingstheoloog pastoor Francisco de Rus, alle drie Jezuïeten, die openlijk ketterij verkondigen en praktiseren. Waarom beschermt de Colombiaanse bisschoppenconferentie hen door hun medeplichtig zwijgen? Zijn die katholiek?

Maar de Colombiaanse bisschoppenconferentie wil zijn autoriteit valselijk benutten, door alle gelovigen, die dergelijke zaken tegen het geloof bekend maken uit het verkeer halen. Is de opgave van de Colombiaans bisschoppenconferentie verandert? Verdedigt ze nu de waarheden van het geloof niet meer. Beschermt men de leer en de traditie van de Kerk en de overlevering van de leer van Christus niet meer?

Is het nu hun opdracht ketterijen te beschermen en de aangevers van de ketterijen te bestrijden?

Vergeet dit niet kardinaal Ruben Salazar Gomez, dat ik sedert jaren probeer een eerlijk en open gesprek met u te voeren, over de aangiftes die ik samen met bijbehorende bewijzen heb voorgelegd. Honderden Colombiaanse gelovigen hadden mij die meegedeeld. Deze aangiftes wijzen op zwaarwegende fouten in de ministeriële uitoefening  van enkele leden van de Colombiaanse clerus.

We hadden disciplinaire en pastorale acties van u verwacht. Maar het antwoord van jullie was nul. Ik weet uit enkele bronnen dat op de kantoren van uw episcopaat wordt gezegd: “Brieven als die van Galat worden nooit beantwoord.” Op die manier maakt de Colombiaanse bisschoppenconferentie zich tot mededader, samen met de vijanden van de Katholieke Kerk. Wij zijn verbonden met de paus wanneer hij verbonden is met de leer van Christus en Hem trouw is. Met de zuivere leer van de Kerk moet de paus zijn broeders sterken, daarmee moet hij regeren, onderwijzen en heiligen. Tenminste een paus die een echte paus is en niet een kunstmatige valse rover van de troon, niet een die het Hoofd van de Kerk niet kent en Zijn leer niet vertegenwoordigt. Het zou mogelijk geweest zijn indien de Sankt Gallen maffia het aftreden van paus Benedictus XVI niet had kunnen bewerkstelligen. Zij hebben hem onder bedreiging van moord afgeperst, op die manier heeft de Sankt Gallen maffia het terugtreden van Benedictus XVI ongeldig gemaakt.

Wij zijn met de paus verbonden wanneer hij als plaatsvervanger van Christus eveneens met het hoofd van de Kerk verbonden is en dat is dezelfde Jezus Christus.

Opgepast! In minuut 18:17 is er op de video een kort stukje te zien over de verachting en het afwerende gedrag van de Duitse bisschoppen tegenover paus Benedictus XVI.

De kardinalen-maffia was niet alleen. Bijna als één blok hebben de Duitse bisschoppen hun onrechtvaardige vijandschap tegenover Benedictus getoond. In 2011 hebben ze zelfs een vlegelstreek uitgehaald en paus Benedictus XVI bij zijn bezoek aan Duitsland geweigerd te groeten. Zie video vanaf minuut 19:3-31:50

Laat ons de apostolische constitutie “Universi Dominici Gregis” eens bekijken, over de vacante apostolische stoel en de keuze van de paus van Rome (22 februari 1996) van  Johannes Paulus II, die niet opgeheven werd. Die wijst in de nummers 80-83 op bestraffing van kardinalen met excommunicatie ‘latae sententiae’, wat toe te passen is op de onderstaande beschrijving:

 1. evenzo wil ik bekrachtigen wat mijn voorganger vastgelegd heeft, om elke ingreep van buiten in de pauskeuze uit te sluiten. Op deze grond verbied ik opnieuw krachtens de heilige gehoorzaamheid en onder straffe van excommunicatie ‘latae sententiae’ allen en elke enkeling van de kiesgerechtigde kardinalen de huidige en de toekomstige, eveneens de secretarissen van het college der kardinalen en alle anderen die aan de voorbereiding en aan het ten uitvoer brengen en al hetgeen wat voor de keuze nodig is in aanmerking komen, onder welk voorwendsel dan ook, door een bevriende wereldlijke autoriteit de opdracht aan te nemen van het veto of het zogenaamde recht van uitsluiting, hetzij in de vorm van een eenvoudige wens, of deze bekend te maken, hetzij voor het hele verzamelde college van kiezers, hetzij tegenover enkele kiezers, hetzij schriftelijk of mondeling, hetzij direct en onmiddellijk, hetzij indirect of door anderen, hetzij aan het begin van de verkiezing of tijdens het verloop van de verkiezing. Ik zou willen dat dit verbod zich over alle mogelijke inmenging, weerstanden en wensen uitstrekt, door de wereldlijke autoriteiten van elke orde en elke graad of welke groep of persoon dan ook die zich in de verkiezing van de paus wil inmengen.

Bewijs voor de verklaringen van kardinaal Daneels over de Sankt Gallen maffia

(videobeeld 19:25) Hij zegt duidelijk dat de maffia zich sedert 1996 ontmoette, om de geheime tegenstand tegen kardinaal Ratzinger te organiseren, die de rechterhand was van Johannes Paulus II Video beeld 19:34. De maffia bestond (bestaat nog) uit bisschoppen en kardinalen. Het zijn er teveel om op te noemen. Iedereen sprak heel open, iedereen kon zich uitspreken. Dat betekent dat bij het laatste conclaaf de kardinalen, niet alleen Franciscus onrechtmatig gekozen hebben, maar ook dat zij geëxcommuniceerd zijn, kardinaal Bergoglio inbegrepen. Heeft dat geen belang voor de Colombiaanse bisschoppenconferentie? Mogen we Franciscus dan voor de rechtmatige paus houden, de “paus” die wegens zijn oorsprong een troonrover is?

De onrechtmatige verkiezing van Franciscus

Videobeeld 19:58 Velen geloven dat de keuze van kardinaal Bergoglio illegaal was, maar geldig. Anderen geloven dat deze onrechtmatigheid in loop der tijd uitgewist werd, omdat die in verloop van tijd niet meer bestreden werd.

Anderen geloven van hun kant weer, dat de keuze vanaf het begin geldig was en dat diegenen die er tegen zijn fout zitten. Maar wanneer wij vermoeden, en dat is slechts hypothetisch, dat zijn keuze rechtmatig zou geweest zijn, zou dat tegen de feiten zijn en daarom tegen het verstand ingaan. Het heeft geen zin tegen de duidelijke realiteit iets in te brengen.

Volgens de constitutie “Universi Dominici Gregis” is de pauskeuze niet alleen onrechtmatig maar ook ongeldig

 1. De kiesgerechtigde kardinalen moeten zich bovendien onthouden van elke vorm van verhandelingen, verdragen, beloftes en andere verplichtingen van allerlei aard, die hen kunnen binden een of meerdere stemmen te geven of te weigeren. Wanneer dit toch zou gebeuren verklaar ik een dergelijke verbinding nietig en ongeldig, ook al zou ze onder ede aangegaan zijn. Niemand moet verplicht zijn zich daar aan te houden. Ik leg op de overtreders van dit gebod onmiddellijk de excommunicatie latae sententiae. Toch beoog ik dat wanneer de stoel vacant is niet te verbieden dat men van gedachte kan wisselen over de keuze.
 2. Evenzo verbied ik de kardinalen vóór de keuze tot capitulatie over te gaan, dat wil zeggen gezamenlijke afspraken te maken door de belofte in te lossen, voor het geval dat één van hen tot het pontificaat wordt verheven. Ook dergelijke afspraken moet men voorkomen. Ik verklaar die voor nietig zelfs al werden ze onder ede afgelegd.
 3. Tot slot vermaan ik de kiesgerechtigde kardinalen met dezelfde nadruk als mijn voor­gangers zich niet door sympathie of antipathie te laten leiden, zich noch door begunstiging noch door persoonlijke betrekkingen te laten beïnvloeden. Dat men zich niet laat beïnvloeden door personen met aanzien, of onder de druk die bepaalde groepen uitoefenen of onder invloed van sociale communicatiemiddelen, door geweld, angst of zich laten beïnvloeden door het verlangen naar populariteit. Veelmeer zou men enkel de eer van God en het goed van de Kerk voor ogen houden en uw stem na het aanroepen van de Goddelijke bijstand ook aan diegene te geven die buiten het kardinaalscollege staat, aan iemand die u vóór alle anderen geschikt acht om de gehele Kerk te leiden tot zegen en nut van allen.

Hoe groot was dat misdrijf ?

Door een onechte (misdadige) pauskeuze werd een groot en zwaar misdrijf gepleegd (een bedrieglijke pauskeuze). Zelfs de bekende en eerlijke vaticanist Antonio Socci (videobeeld 23:29) schreef een boek met de naam: “Het is niet Franciscus”. In dit boek bewijst Socci de onrechtmatigheid van Franciscus tot vervelens toe. Videobeeld 25:25

Begrijpen jullie nu lieve televisievrienden, waarom we de zware schending van de kerkelijke regels die het conclaaf, waarbij de pausen gekozen worden, moet sturen niet over het hoofd mag worden gezien? Videobeeld 24:17

Hier kunnen we duidelijk zien dat de keuze van Franciscus niet alleen bedrieglijk was en onrechtmatig, maar ook nietig en ongeldig was. We mogen dus beweren dat de oorsprong van Franciscus in het licht van het kerkelijk recht nietig is. Het loont zich niet tegen deze bewezen feiten te spreken zoals pater Fortea dat doet.

De onrechtmatigheid van het ambt van Franciscus

De onrechtmatigheid van het ambt manifesteert zich in het feit dat Franciscus zeer vaak zowel de waarheden als ook de legitieme leer van de Kerk niet kent. In het “Denziger Bergoglio blog” vinden we 160 ketterijen van Franciscus (videobeeld 25:09)

Het is niet nodig in het “Denziger Bergoglio blog” te gaan kijken, omdat zijn ketterijen stof voor onderzoek zijn van veel katholieke media.

Dit verloochenen van geloofspunten is zo groot als monumenten, daarom spreken we van “onrechtmatigheid van het ambt”. Een paus die zichzelf echt voor “legitiem” houdt kan zo’n enorme fouten niet begaan.

Videobeeld 26:15  De heilige Roberto Bellarmino, kerkleraar, leerde dat de paus die zich ketters manifesteert, al uit die grond ophoudt paus en hoofd te zijn. (doet afstand van zijn ambt). Hij kan daarvoor door de kerkelijke rechtbank berecht en gestraft worden. Het is legitiem een paus te weerstaan die de zielen aanvalt, een paus die de Kerk vernietigt”

(Opera Omnia. De Romano Pontifice, II,29, hoofdstuk 30). Ik zeg dat het legitiem is hem te weerstaan door niet te doen wat hij voorschrijft, zelfs door te verhinderen dat zijn wil ten uitvoer wordt gebracht.

Canon 751 (canoniek recht) dat de Colombiaanse bisschoppen conferentie in hun brief wil aanwenden tegen Teleamiga, is op grond van het voorgaande niet geldig. Iedere katholiek heeft het recht zijn mening voor het goed van de Kerk te uiten. (constitutie van de Kerk nr. 37, canoniek recht nr. 212,3, Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 907.

Canoniek recht 212: “Het recht een mening uit te spreken. Wanneer de christengelovigen de catechismus volgen moeten ze, (moet men), zoals hen door de leiding van de Kerk voorgelegd wordt (canon 212.1), hen een specifiek recht toestaan en vaak zelfs tot plicht stellen, dat ze hun mening voor wat betreft het goed van de Kerk uitspreken en dit aan hun bisschoppen en andere christengelovigen bekend maken (canon 212,3)…”

Het incorrecte terugtreden van Benedictus XVI

Volgens de beslissing van Christus kunnen er geen twee pausen zijn. In geval van twee pausen zou de één paus zijn en de andere de anti-paus. Ziet u wie wie is? Op grond van het gedwongen terugtreden van Benedictus XVI, is deze pauskeuze ongeldig. Het betekent dat de pontifex zijn secondaire verplichtingen opgeeft, maar niet zijn opdracht als plaatsbekleder van Christus, die Benedictus tot vandaag behoudt. Daarom heeft hij bepaalde rechten behouden.

We herinneren ons de moorddreigingen tegen Benedictus XVI op de televisie. Op het beeldscherm kon men lezen: “Dario Catrillón, vriend van de laatste pausen, ultraconservatief en met een scherpe tong, heeft ons zijn deuren van het Vaticaan open gemaakt”. Boven het beeld staat: “Hij had paus kunnen zijn. De Colombiaanse kardinaal Catrillón wijst de moorddreiging tegen Benedictus XVI op de Colombiaanse TV zender “Caracol” openlijk aan.

Benedictus XVI vertraagt de tijd van de verschijning van de antichrist. Daardoor krijgen we een extra tijdspanne om ons leven door bekering te veranderen. De stilte rond Benedictus en zijn heldhaftige geste, verhinderen dat deze boze helse krachten zich volledig tonen, om hun plannen te voltrekken. Daarom moeten we Benedictus XVI danken. Met zijn offer bewijst hij de Kerk een enorme dienst. Men moet niet hoog intelligent zijn om te begrijpen dat het terugtreden van Benedictus slechts schijn was. Hij is terug getreden, zonder het werkelijk te doen, daarom is hij en zal hij ook verder de echte Pontifex van de katholieke Kerk zijn.

De Colombiaanse bisschoppenconferentie weigert de Eucharistie aan hen die Hem liefhebben en Hem verdedigen. De bisschoppenconferentie beweert dat het dwaasheid is dat de zender Teleamiga de Eucharistieviering verder uitzendt, en dat de Heilige Eucharistie zich ‘op de zender’ bevindt…. ? We doen dat al 15 jaar ononderbroken. Deze herders zondigen tegen de naastenliefde en de verantwoording ten aanzien van de gelovigen.

Videobeeld 35:20 Wanneer men de uitzending van een Eucharistieviering verbiedt, onthoudt men de gelovigen die bij te wonen. Het is weerzinwekkend dat de Colombiaanse bisschoppenconferentie het sacrament van de Eucharistie, dat Franciscus kapot maakt, niet verdedigt. In hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia laat de paus bij praktiserende echtbreuk plegers doodzonde toe, doordat die de communie mogen ontvangen. Dat wordt in verschillende landen met toelating van de Argentijnse Pontifex al gedaan, in plaats tegen de mensen te zeggen dat ze in doodzonde leven.

Met betrekking tot de dagelijkse misbruiken in de liturgie, die veel priesters in heel Colombia begaan, is geen enkele sanctie bekend. Het is een ongerijmdheid dat geen enkele van de 75 bisschoppen in Colombia, met uitzondering van Mgr. Bermúdez van het diocees Perera, pastorale aanwijzingen heeft uitgevaardigd, die het verbod voor de Heilige communie aan praktiserende echtbreukplegers oplegt. Daarentegen heeft de Poolse bisschoppen-conferentie begin juni 2017 het begaan van deze heiligschennis in heel Polen verboden.

Franciscus eist echter dat deze heiligschennis zich in verschillende bisschoppenconferenties verder en verder doorzet, zoals het in Duitsland, België, op de Filipijnen, in Malta, Buenos Aires en Sicilië al het geval is. Voor ons is het zwijgen van de Colombiaanse bisschoppen-conferentie onverklaarbaar, daardoor zijn we werkelijk gealarmeerd. Wij vragen jullie beste vrienden van de televisie in Latijns Amerika en Colombia waakzaam en opmerkzaam te zijn. Samen met ons moeten jullie zich afvragen of de vruchten van de samenkomst in Duitsland (videobeeld 37:58,38:17) tussen de Duitse bisschoppenconferentie en de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie op 6 maart 2017 waarvan Kardinaal Ruben Salazar Gómez president was, niet een onderlinge overeenkomst is geweest nl. om te zwijgen over Amoris Laetitia. Of nog veel erger zou het zijn wanneer op deze bijeenkomst afgesproken zou zijn dat elke bisschop zelf mag beslissen wat hij goed vindt. Hiermee begaat die bisschop mogelijk de grootste heiligschennis, wanneer hij de Heilige Communie toestaat aan praktiserende echtbreukplegers, zoals dat staat in Amoris Laetitia, aan hen dus die doodzonde begaan.

Herinneren jullie je nog dat de Duitse bisschop Reinhard Marx uit angst dat de synode in 2015 de Heilige communie aan praktiserende echtbreukplegers niet zou toestaan pretendeerde: “We zullen doen was ons past.” Hier maakte hij duidelijk dat de Duitse bisschoppenconferentie op dit punt afstand zou nemen van Rome, moest men de op Amoris Laetitia gebaseerde reform niet waarmaken (Videobeeld 39:23).

Aan Kardinaal Ruben Salazar Gómez president van de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie en primaat van Colombia:

“Ook u hoogwaardigheidsbekleders van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en van de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie: De katholieke Kerk in jullie landen wacht er op  dat u uw plicht vervult en dat u een duidelijk en vast standpunt inneemt dat verbiedt, mensen in doodzonde de Heilige Communie te geven. Dat is nl. het geval bij praktiserende echtbreukplegers en promiscuïteit (geslachtsverkeer met wisselende partners zonder een duurzame binding binnen het sacrament van het huwelijk).

God en het Latijns Amerikaans volk weten dat het een zwaar wegende poging is, die Franciscus in de universele Kerk wil doorzetten. Deze schade zal onomkeerbaar zij, schade die voor de Kerk niet meer goed te maken is wanneer u ook dat toestaat. Door te zwijgen vervult u uw opdracht niet. U laat zich leiden door de geest van de wereld, die zowel hoge gezagsdragers in het Vaticaan alsook Midden-Europese bisschoppenconferenties leidt.

Terwijl ik deze dingen zeg en deze misdaden aanklaag, wilt u ons bestraffen en ons uitsluiten uit uw nieuwe kerk, dat God u mag oordelen en vergeven. Wij blijven in de ware Kerk, in de Kerk van altijd. Wij hebben geen nieuwe Kerk nodig. Diegenen die ketterijen vertegenwoordigen zijn zij die uit de Kerk zijn weg gegaan, zij die haar schisma veroorzaken. Wij zenden u onze zegen en we bidden opdat u in de ware Kerk mag blijven, met de waarheden van Christus en niet met de apostasie.

Zeer geëerde televisievrienden op grond van de laatste gebeurtenissen willen wij u en de Heer danken om de talrijke manifestaties ter ondersteuning, die komen uit alle delen van Colombia, Mexico, Argentinië, Spanje, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilië, Puerto Rico, USA, Canada, Duitsland, België, Engeland, Panama, Chili, Kenia, Italië, Frankrijk, El Salvador, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Honduras, Bolivia, het Vaticaan, en andere landen van Europa, Azië en Afrika. Dank voor jullie gebed en ondersteuning. We wensen jullie te zeggen dat het beste teken van genegenheid dat jullie ons, Teleamiga, kunnen schenken is, dat jullie overal ter wereld wakker worden, jullie geloof verdedigen en dat jullie je bisschoppen op grond van dit heikel thema aanspreken, opdat zij met volkomen duidelijkheid over dit thema spreken en dat zij in hun diocees de heiligschennende communie verbieden, waarvoor Franciscus in Amoris Laetitia zijn toestemming heeft gegeven. Verbaast u niet beste vrienden dat nadat men toegestemd heeft in een katholiek huwelijk voor homoseksuelen het de bedoeling is de communie ook te geven aan homoseksuelen.

Beste vrienden van de televisie, in Colombia en op de hele wereld: zullen jullie ook zwijgen?

“Wanneer u nu Galat en Teleamiga tot zwijgen brengt, dan zal u morgen elke gelovige het zwijgen willen opleggen die zijn geloof verdedigt.”

Het is dus echt weerzinwekkend dat de Colombiaanse bisschoppenconferentie ons, Teleamiga, wil straffen door de Eucharistie op T.V. te verbieden. We streven er immers naar de heiligheid van de Eucharistie te verdedigen. Terwijl de bisschoppen de enorme heiligschennis die bezig is tegen de Eucharistie doorzetten, op aanwijzing van paus Bergoglio en hierover opzettelijk zwijgen.

Men moet duidelijk stellen dat wij de Colombiaanse bisschoppen formeel met een persoonlijke brief gesmeekt hebben, dat zij duidelijk zouden spreken opdat zij daardoor in hun diocees aan mensen die doodzonden gedaan hebben de Heilige communie kunnen weigeren, zoals bisschop Pereira dat gedaan heeft. Daarom beste vrienden van de T.V. uit heel de wereld, schrijf respectvolle brieven, laat ons handtekeningen verzamelen om van onze bisschoppen te verlangen dat zij deze heiligschennis verhinderen. We moeten denken, dat als wij zwijgen wij voor  Gods gericht komen en niet voor dat van de mensen. De mis van de Novus Ordo verbieden betekent dan men zichzelf schaadt (zichzelf in de voet schiet) Wanneer men de Tridentijnse Mis verbiedt, is dat een veel ergere zaak, dat betekent dat men zichzelf in het hart schiet. De Tridentijnse Mis is het waardevolste van ons geloof, het zuiverste sacrament van de Eucharistie en het meest reële van het onuitsprekelijk geheim en geschenken die de Eucharistie in zich bevat. Omdat zij de rijkdom en de hoogste waarde van de Heilige Mis intact bewaard. (Videobeeld 44:33 ) De Tridentijnse Mis die bij Teleamiga wordt uitgezonden, is geldig door de uitdrukkelijke toestemming van paus Johannes Paulus II, Quantuor amnis anos 1984 en Ecclesia dei afflicta van 1988 en met het Summorum Pontificum van Benedictus XVI van 7 juli 2007. Anderzijds spreekt kardinaal Robert Sarah, president voor de Goddelijke cultus en de discipline van de sacramenten, ook over de Tridentijnse Latijnse Mis met lovende woorden. Hij heeft alle priesters van de hele wereld bemoedigd de Latijnse Mis ad orientem te celebreren. Dat wil zeggen naar het oosten, met het gezicht naar het tabernakel, naar Jezus toe en ze niet met het gezicht en het altaar naar het volk gekeerd te doen. Het doel is dat de priester en alle gelovigen zich samen draaien naar de Heer, die terug komt. (videobeeld 45:16) We vragen de Colombiaanse bisschoppenconferentie, dat die ons de theologische fouten opnoemt, die hen ertoe aanzet te zeggen dat wij van Teleamiga niet katholiek zijn. Gaat u dat niet doen dan zal u zondigen tegen de waarheid en zou dit machtsmisbruik zijn. U zou de miljoenen kijkers op de hele wereld en de 100 families die als medewerkers bij de zender werken en direct door uw ongegronde maatregelen getroffen zijn een groot onrecht aandoen, u zou zondigen tegen de naastenliefde.

De Colombiaanse bisschoppenconferentie zegt in haar brief, dat ze geen actie heeft ondernomen bij de Colombiaanse overheid om Teleamiga te sluiten (om te verhinderen dat haar programma’s verder uitgezonden zouden worden). Maar daar twijfelen we aan. We hebben uit goede bron vernomen dat deze boosaardige poging werd gedaan. God zij dank zonder gevolg. De overheid dacht over dit verzoek, dat het wettelijk recht op vrije meningsuiting boven de intriges van de purperdragers staat.

Videobeeld vanaf 47:14  1:00:43  De ondertekenaars van de brief

Wie zijn de ondertekenaars van de brief van de Colombiaanse bisschoppenconferentie tegen Teleamiga en José Galat? (videobeeld 47:23)

Drie prelaten:

We onderzoeken eerst de hoofdprelaat, Mgr. Oscar Urbina Ortega, president van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van Villavicencio. Deze hoogwaardigheidsbekleder is van plan ons te excommuniceren. Hijzelf werd uitgesloten uit de Katholieke Kerk vanaf het moment dat hij het bestaan van de duivel loochende. Deze ketterij houdt hij ijverig vol, hoewel een groot aantal mensen van de clerus in Colombia zijn  geloof niet deelt. Deze groep van de clerus geloofd namelijk wel in de ergste vijand van God en aan de schade die hij de gelovigen aandoet.

Wat dit betreft hebben we de getuigenissen van twee moedige aan Jezus trouwe priesters. De één is pastoor Jover Moreno uit Medina en de andere is pastoor Angel Guzmán, die vicaris was in Villavicencio. Pastoor Guzmán bezit de voortreffelijke gave van exorcisme.

De tweede ondertekenaar is Mgr. Ricardo Tobón Restrepo, vicepresident van de Colombiaanse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van Medellín.

Beste TV vrienden, jullie herinneren zich misschien nog dat we drie of vier jaar geleden hebben laten zien en door documenten bewezen hebben, dat deze aartsbisschop het gebruik van sacramentaliën verboden heeft. Hij heeft bijvoorbeeld gewijd en geëxorceerd water, olie, en zout verboden. Daardoor heeft hij de schapen hun bescherming tegen de aanvallen van de helse wolf verboden. Dan trekt men de conclusie: deze aartsbisschop geloofd dat de duivel niet bestaat en daarom hoeven we ons dus ook niet tegen satan te verdedigen. Bovendien stellen we vast dat Mgr. Tobón eveneens een ketter is. Hoe kan het dat twee door de Kerk uitgesloten ketters: aartsbisschop Tobón en aartsbisschop Ortega (videobeeld 49:18) zonden van ketterij begaan? Het canoniek recht volgens artikel 194.2 zegt dat: “Door wet van ambtswege wordt ontslagen, diegene die openlijk van het katholieke geloof afvalt” ook diegene die hun hele leven aan de verdediging van de Kerk en haar leer hebben gewijd natuurlijk.

De derde ondertekenaar is Mgr. Elkin Álvarez Botero, secretaris van de Colombiaanse bisschoppenconferentie. Belast deze prelaat ons met een excommunicatie, in plaats een  proces naar canonieke gerechtigheid te doen gelden? Hij doet openlijk schadelijke uitspraken, die niet waar zijn. Op deze manier zondigt hij tegen de wezenlijke ethiek, het recht, de naastenliefde en zijn plicht als herder. Vergeet deze aartsbisschop, die van plan is ons een straf op te leggen maar dan zonder gerecht, dat een proces nodig is om zijn doel te bereiken (videobeeld 50:34). Of wil hij zich bedienen van de media om mijn naam en die van Teleamiga ze schaden (mij belasteren) met de bedoeling ons te kapot te krijgen? Deze prelaat heeft geen intelligente (duidelijke) beslissing genomen. Zijn onverantwoordelijke uitspraken met weergalm naar de internationale media zondigen tegen de goede naam, het arbeidsrecht en de vrijheid van meningsuiting. Deze zijn fundamentele rechten van elke Colombiaanse burger, die staan in de “Magna Charta”. Het is duidelijk: een gelovige excommuniceren omdat hij een ketter aangegeven heeft, betekent dat men de ketter ondersteunt en diegene vervolgt die de ketter ontmaskert heeft.

Schadelijk en fout is de ketterij en het verraad aan Christus

Voor onterechte beschuldigingen van José Galat worden mensen naar voren geschoven die onze mening verkeerd of schadelijk noemen, die beschuldigingen zijn gebaseerd op schadelijke en oppervlakkige argumenten.

Schadelijk en fout zijn de ketterijen die stammen van theologen, bisschoppen, kardinalen en zelfs van ‘paus’ Franciscus en niet zoals wij in Teleamiga spreken over de verdediging van de waarheden van het geloof. Zeer schadelijk is het zelfs de zielen van de gelovigen door ketterij en valse leer naar de eeuwige verdoemenis te voeren.

Videobeeld 52:14 Op dit beeld zien we Bergoglio op 1 oktober 2013, waar hij zegt dat proselitisme (bekeringsijver) een grote dwaasheid is. Deze ketterij wordt opnieuw door dezelfde Franciscus geleerd en gehouden. Zeggen dat proselitisme een grote dwaasheid is, is een grote zonde, hijzelf is een kanker voor de oecumene. Dat doet hij om zich bij andere godsdiensten geliefd te maken, omdat hij van plan is met hen een valse binding door te drukken. Bovendien heeft Franciscus op 4 oktober 2013 (Osservatore Romano blz. 11) beweerd, dat er geen katholieke God bestaat. Op de algemene audiëntie in juli 2017 leerde hij dat God niet God zijn (bestaan) kan zonder de mensen, dat Luther een getuige van het evangelie was en dat wij samen met de Lutheranen hun 500 jarig bestaan moesten vieren. Volgens Franciscus zijn de katholieken in staat de uitdaging van Luther voor de hedendaagse Kerk te aanhoren.

Schadelijk en fout is het gezin kapot te maken aan de hand van het document Amoris Laetitia (Hoofdstuk 8, 305 voetnoot 351) door mogelijke legalisering van echtbreuk, wat nu heel makkelijk te verwezenlijken is. In dit hoofdstuk ziet men echtbreuk niet als doodzonde maar als een onregelmatige situatie. Echtbreuk is een zonde die God het meest beledigd, omdat het om verraad gaat. De communie in staat van doodzonde ontvangen is heiligschennis.

In hoofdstuk 8, 305, 350  van Am. Laet. staat: “Op grond van gebondenheid of verzachtende factoren is het mogelijk dat men midden in een objectieve situatie van zonde – die niet subjectief door schuld of het tenminste niet ten volle is – in de genade van God kan leven, dat men kan liefhebben en dat men ook in het leven van genade en de liefde kan groeien, als men daartoe de hulp krijgt van de Kerk.”

In voetnoot 351 staat Franciscus de heiligschennende Communie toe aan de onboetvaardige echtbreker en aan diegene die in promiscuïteit leven (geslachtsverkeer met wisselende partners zonder duurzame binding binnen het sacrament van het huwelijk)

351:”In sommige gevallen zou het ook de hulp van sacramenten kunnen zijn (biecht). Ik herinner de priesters eraan dat de biechtstoel geen folterkamer mag zijn, maar een plaats van barmhartigheid van de Heer. (apostolisch schrijven Evangelii gaudium 24 nov. 2013). Op dezelfde manier leg ik er de nadruk op dat de Eucharistie geen beloning is voor de volmaakten, maar een groots geneesmiddel en voedsel voor de zwakken.”

Een bevestiging daarvan zijn de verschillende bisschoppenconferenties, die dat inderdaad toestaan.

Schadelijk en fout is het de mensen in doodzonde te bedriegen, door hen te zeggen dat iedereen gered wordt, of hij volgens de tien geboden leeft of niet. De doodzonde doet de deur van de hemel voor de zondaar dicht.

Schadelijk en fout is het wanneer Bergoglio beweert, dat het hetzelfde is in welke godsdienst een kind opgroeit. Bergoglio zegt dat het voor het kind belangrijk is dat men het tenminste opvoedt en dat men het kind te eten geeft (29 juli 2013 Rio de Janeiro).

En de Bijbel? Bergoglio spreekt tegen wat Jezus in Mt. 4, 4 zegt: “Niet van brood alléén leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.” De materiële waarden zijn voor Franciscus voornamer dan de morele en spirituele waarden. Deze en andere ketterijen braakt Franciscus openlijk uit.

Schadelijk en fout is het zwijgen van de katholieke clerus, die Franciscus vereren en verdedigen en die de fouten, ketterijen en de onzin die Franciscus dagelijks uitspreekt voor de kudde wil bedekken.

Stemmen als die van José Galat en andere leken, die ijverig Gods Waarheid verkondigen, zijn alles behalve verkeerd en schadelijk, want die leken verkondigen wat de clerus zou moeten doen. De Heer zegent dergelijke stemmen en hij wijst hen die deze mensen willen straffen en zelfs willen excommuniceren af.

Wij katholieken, die trouw zijn aan Jezus, staan in de katholieke Kerk en we zullen binnen die Kerk blijven. Degenen die al deze ketterijen niet corrigeren dat zijn zij die de Katholieke Kerk reeds verlaten hebben.

Schadelijk en fout is het zonder rede te beschuldigen en onrechtvaardig te oordelen.

Videobeeld 1:00:59 De beschuldigingen tegen José Galat door de Colombiaanse bisschoppen conferentie zijn zonder bewijs en onbillijk. In tegenstelling baseren alle bewijzen die Teleamiga voorgelegd heeft zich op voldongen feiten en serieuze en bekende bronnen. Men mag niet zeggen dat de in Teleamiga geuite argumenten, over de onzin van paus Franciscus met daarop volgend vleiende prelaten, alleen oppervlakkige en schadelijke opinies zijn. Al deze feiten worden aan de openbaarheid voorgelegd als bewijsmateriaal. Zij steunen op Gods Woord en Zijn leer, op het canoniek recht, maar vooral op de Waarheid.

Doe dan de moeite om alle artikelen, schrijvers, onderzoekingen, Bijbelcitaten, citaten uit de catechismus, kerkelijke documenten, alle nieuwsberichten, alle bewijzen met de daarbij behorende links die wij in Teleamiga voortdurend citeren, na te trekken.

Beklaag u niet en bestempel de verdedigers van de Waarheid niet als oppervlakkig en schadelijk, want u laat na ze te onderzoeken. U verdedigt namelijk niet Gods Waarheid. Duidelijk is dat een aanklacht tegen de clerus voor hen schadelijk is, zij willen niet dat het wereldkundig gemaakt wordt. Dat kan hen in hun interesses en hun voornemens schaden.

Schadelijk en fout is het de massa zonder princiepen te vleien en te bedriegen door gevoelig hun sentimentaliteit te wekken, door bedrog te plegen aan Gods Woord, de traditie en de gezonde leer. We mogen nooit vergeten dat hij die vriend van de wereld wil zijn, juist Gods vijand is en hij die in vriendschap met God leeft, de vijand van de wereld is. Dat gebeurt vandaag. Daarom moeten wij deze realiteit van vervolging van het ware geloof, waarmee de Colombiaanse bisschoppen conferentie acht dagen geleden begonnen is met vreugde accepteren. Deze vervolging werd al aangekondigd. Met Gods genade kunnen we dit doorstaan.

Vol respect, vragen we nogmaals aan onze Colombiaanse herders (videobeeld 1:03:36) de ogen te openen. Wanneer u oogdruppels nodig heeft, waarover in Openbaringen 3, 18 gesproken wordt, vraag die dan aan Hem die ze werkelijk kan geven, dat is aan God onze Heer opdat u zelf kunt zien, opdat u hen die zien niet veroordeelt. U doet alsof de ware gelovigen blind zijn en zij feitelijk vijanden van God zouden zijn.

Beste herders vraag Hem die “Ephata” kan zeggen, dat u zou horen, en veroordeel niet hen die niet doof zijn, maar reeds horen.

Geachte bisschoppen van Colombia, vraag Hem die u kan genezen en dicteer niet hen die reeds kunnen spreken, want dan zouden zij zoals jullie stomme honden kunnen worden.

Op grond van alles wat we hier in de uitzending hebben laten zien, vooral in het laatste half jaar, houden we het bezoek van paus Franciscus aan Colombia voor niet aangenaam (non grata).

We vragen aan al onze vrienden van Teleamiga van de hele wereld om intensief gebed, om novenen, rozenkransen, Heilige Missen, vasten en offer opdat de wereld die zo door zonden en ongeluk geslagen is beschermd wordt.

Wanneer het ongewenste bezoek toch zou plaatsvinden, vragen wij dat het leven en de gezondheid van Jorge Mario Bergoglio beschermd zou worden.

Niets van alles wat wij tot nu toe gezegd hebben zou de waarde en de uitwerking hebben die we zoeken, wanneer we onze kijkers niet dringend zouden vragen zich te wenden tot de Verenigde Harten van Jezus en Maria: “Zie Moeder, ik maak alles nieuw” (videobeeld 1:05:10) dat zou een oplossing kunnen brengen voor de hierboven genoemde problemen. In hun H.Harten zullen wij kracht en moed vinden om de vervolgingen en onrechtvaardigheden zowel binnen als buiten de Kerk met succes te overwinnen. Laat ons bidden voor de valse profeet paus Franciscus, opdat hij zijn ongeldigheid erkent en bidden voor de echte en ware paus Benedictus XVI, dat hij niet zal breken.

Bidden we voor onze prelaten van de Colombiaanse en Latijns Amerikaanse bisschoppen conferentie dat zij ons op de juiste manier in het geloof oriënteren, wat hun plicht is.

Bidden we ook voor onszelf, opdat we de Heer trouw blijven, omdat het uur van de vervolging reeds is aangebroken. Dat we één blijven in de ware Kerk, de Heilige Katholieke Kerk, zoals ze altijd is geweest. Tenslotte herinneren we onze vrienden eraan dat spoedig, op 7 augustus, het feest van onze Eeuwige Vader zal zijn. Daarom wijden wij ons toe aan Hem. Wijden wij ook onze gezinnen, onze stad en ons land toe aan Hem. Vragen wij de Vader in de hemel ons te vergeven en ons te beschermen. Hij is de Absolute de “Ik Ben”. Laten wij ons aan Zijn Macht en Majesteit onderwerpen.

De ‘paus’ gaat op 6 september 2017 naar Colombia, maar is daar niet welkom “Dat Bergoglio maar niet naar Colombia komt!”

Een groep mensen heeft op Facebook een enquête gehouden: “Katholiek met José Galat” met de vraag: “Wilt u dat Bergoglio naar Colombia komt”. De meeste mensen die aan de enquête hebben meegedaan willen niet (in geen enkel geval) dat Bergoglio op 6 september Colombia bezoekt.

http://comovaradealmendro.es/2017/07/razones-las-bergoglio-no-vistar-colombia-septiembre/

In een paar uur tijd ontving men meer dan 100 antwoorden. 90% wil niet dat Bergoglio Colombia bezoekt. Er waren de volgende antwoorden

 • Hij is geen legitieme paus.
 • Wanneer hij niet legitiem is kan hij niemand in het Katholiek geloof bevestigen.
 • Het gaat om een reis die voor 100% politiek getint is, al zeggen de organisatoren dat het niet zo is.
 • Hij zal Colombia in een communistisch Castro-Chavista regime consolideren. Colombia wordt een tweede Venezuela.
 • Omdat het bezoek aan Colombia door de president van de republiek, de nuntiatuur en de KEK politiek gebruikt (georkestreerd) wordt.
 • Omdat het bezoek aan Colombia de vrijmetselaar en atheïstische president begunstigt (vooruit zal helpen). Hij wordt door 84% van de bevolking afgewezen en wij stemmen niet in met het valse vredesproces.
 • Waarom een land bezoeken waar de mensen hun staatshoofd afwijzen. Santos is in Latijns Amerika na Maduro de president die het meest afgewezen wordt. Dit bezoek werkt negatief op het beeld van de paus en op de Heilige Stoel.
 • Opdat Bergoglio niet weer dezelfde fout begaat als in Venezuela, door zijn ijver in de politiek: Bergoglio zegende het voorhoofd van dictator Nicolás Maduro die als heks en occultist goed gekend is, zoals zijn voorganger Hugo Chávez. Zij werden beulsknechten in hun eigen land. Dat willen de Colombianen niet. Komt u niet naar Colombia Bergoglio! Niet weer diezelfde fout! Wees niet langer een instrument van de NOM! “Vade in retro!” (ga terug)
 • Omdat de clerus van Colombia en de hiërarchie in plaats geestelijk te zijn 100% politiek is. De bisschoppen knielen voor het communisme en niet voor God. In de seminaries wordt al jaren de communistische bevrijdingstheologie onderwezen. De katholieken willen enkel de gezonde katholieke leer en niet de verontreinigde leer van het communisme die hem, Bergoglio, zo goed bevalt.
 • Omdat hij met zijn bezoek aan Colombia enkel de bedoeling heeft de wereld te tonen dat hij de leiders van de NOM naar de mond praat. (de huidige president Santos inbegrepen). Als gevolg daarvan zal zijn bezoek een zeer zware belediging voor God met zich meebrengen.
 • Omdat men een regering met een communistisch profiel niet moet steunen (dat is niet zijn opgave). De regering wil Colombia op de communistische weg zetten, zij haat God en vervolgt de katholieke Kerk.
 • Bergoglio, denk nog eens na over uw bezoek aan Colombia.
 • Bergoglio, word niet medeplichtig aan een sociale tragedie in Colombia, zoals u dat in Venezuela ondersteunt en verlangt hebt!
 • Columbia wil geen communistische paus noch een communistisch regime!

Bron: Mutterdererlösung.de

Nederlandse tekst uit het Duits naar aanleiding van de Spaanse video van Dr. Galat (vertaald door externe bron)