De ‘schijntoewijding’ van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria door Bergoglio

We zijn verbijsterd om vast te stellen hoeveel goede katholieken totaal blind blijven en weer in de val trappen. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat Bergoglio op 25 maart ‘Rusland en Oekraïne’ zal toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op LifeSiteNews zijn ze enorm opgetogen. Zo is ook de sfeer in heel wat andere traditionelere katholieke kringen. Zij denken dat ‘de paus’ EINDELIJK Rusland zal toewijden, en dat daardoor er nu vrede en welvaart zal komen; zoals Onze Lieve Vrouw had beloofd in Fatima. Maar dan zullen zij na 25 maart van een kale reis terugkomen. Enkel bij Remnant Newspaper lijken ze nuchter te zijn hierover, met hun artikel getiteld ‘Paus zal “Rusland toewijden” aan het Onbevlekt Hart van Maria (hier gaan we weer)‘ en ‘Een modernistische toewijding van Rusland kan God niet behagen.

Ten eerste: Onze Lieve Vrouw heeft in Fatima, en later nog eens expliciet aan (de toen reeds ingetreden) Zuster Lucia gevraagd dat het toen communistische Sovjet-Rusland zou toegewijd worden aan haar Onbevlekt Hart, opdat het diens dwalingen niet zou verspreiden over de wereld. De paus moest het doen “in eenheid met alle bisschoppen wereldwijd.”

Zij vroeg dat in 1917, niet opdat het meer dan 100 jaar later zou worden gedaan, wanneer de profetieën over Rusland die zij gedaan had, reeds in vervulling zijn gegaan (verspreiding communisme, atheïsme), en beginnen te gaan (WOIII), en het dus reeds te laat is. De Communistische Chinese Volksrepubliek bvb., die in 1947 werd gegrondvest, is ondertussen een nucleaire wereldmacht geworden. Dit zou niet gebeurd zijn indien de toewijding was gebeurd vóór dat jaar.

Reeds in 1957 klaagde Zuster Lucia erover dat de mensen niet hadden geluisterd naar de boodschap van O.L.Vrouw:

“Pater, de Madonna is ontevreden omdat men geen gehoor heeft gegeven aan Haar boodschap van 1917. Noch de goeden, noch de slechten hebben ernaar geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich te bekommeren om de hemelse normen; de slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen. Geloof mij, pater, God zal weldra de wereld straffen. Die kastijding zal materieel zijn, en denk erom, hoeveel zielen in de hel zullen vallen als men niet bidt en boete doet. Dit is de reden van de droefheid van de Madonna. Pater, zeg toch aan iedereen dat de Madonna mij zo dikwijls heeft gezegd dat vele naties van het aanschijn der aarde zullen verdwijnen. Rusland zal de gesel zijn, gekozen door God zelf om de mens te kastijden, als men niet door gebed en de H. Sacramenten haar bekering verkrijgt.

Ten tweede: reeds Pius XII en Johannes Paulus II hebben een poging gedaan om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, maar het bleef bij een poging. Zij wijdden de wereld toe aan haar Onbevlekt Hart, en slaagden er niet in om Rusland bij naam te noemen, en ze deden het ook niet in eenheid met alle bisschoppen ter wereld. De toewijding van Rusland gebeurde dus niet zoals Maria het had gevraagd.

Ten derde: hoe zou een valse paus (Benedictus’ terugtreden was canoniek ongeldig), een modernist van het eerste uur, die niets anders doe dan huichelen, meeheulen met de globalistische vrijmetselaarselites, en de Leer van de Katholieke Kerk ondermijnen en de traditie aanvallen, zo’n daad kunnen stellen? Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Er zal ALTIJD een addertje onder het gras zitten. De duivel zal er altijd mee gemoeid zijn.

Laten we even teruggaan in de geschiedenis. In september 2013, enkele maanden nadat Bergoglio met de steun van de Maffia van Sankt Gallen de macht greep in het Vaticaan, werd aangekondigd dat hij op 13 oktober de wereld zou toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Zeer veel katholieken waren hier toen enorm opgetogen over.

Zondag 13 oktober was het dan zover. Tijdens de H. Mis las Bergoglio op het St-Pietersplein voor het beeld van de H. Maagd van Fatima een “toewijdingsgebed”.

Allerheiligste Maagd Maria van Fatima, met nieuwe dankbaarheid voor Uw moederlijke aanwezigheid, verenigen wij onze stem met die van alle generaties die U zalig noemen. Wij roemen in U de grote werken van God die nooit ophoudt zich met erbarmen te buigen over de mensheid, die door het kwaad gekweld wordt en door de zonde gewond, om haar te genezen en te redden. Maria, wil met Uw welwillendheid de akte van toewijding aanvaarden die wij vandaag met vertrouwen voor Uw beeld verrichten dat ons zo lief is. Wij zijn zeker dat ieder van ons kostbaar is in Uw ogen en dat niets van ONS HART U vreemd is. Wij laten ons raken door Uw zeer zachte blik en de troostende streling van Uw glimlach. Bewaar ons leven in Uw armen; zegen en sterk ieder verlangen naar wat goed is; verlevendig en voedt het geloof; ondersteun en verlicht de hoop; wek naastenliefde op en beziel ze; leid ons allen op de weg van de heiligheid. Leer ons uw voorkeursliefde voor kleinen en armen, voor uitgesloten en lijdende mensen, voor zondaars en hen die in HUN HART een verkeerde weg zijn ingeslagen; verzamel ons onder Uw bescherming en geef ons aan Uw veelgeliefde Zoon, Onze Heer Jezus. Amen.

Nergens, maar dan ook NERGENS sprak hij de woorden “Io consacro il mondo al tuo Cuore Immacolato” (= ik wijd de wereld toe aan Uw Onbevlekt Hart); zodus heeft hij toen de wereld helemaal niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Het was slechts een schijnvertoning.

Herinneren we ons ook het interreligieuze ‘gebed voor de vrede‘ tussen Israël en Palestina, welke werd gehouden in de Vaticaanse tuinen in juni 2016. Er werden toen onder andere koranverzen gezongen. Wat was het gevolg van dit hemeltergende ‘gebed voor de vrede’? Een maand later: escalatie van de oorlog en het bloedvergieten!

Bergoglio, de communistische infiltrant, die Onze Lieve Vrouw heeft gekleineerd, die de Leer van haar Zoon ondermijnt en Hem voortdurend verraadt en de getrouwe katholieken vervolgt, zal Rusland toewijden aan haar Onbevlekt Hart? Laat ons niet lachen.

Reeds in december 2019 schreef Aartsbisschop Viganò:

“Op de liturgische herdenking van de Maagd van Guadalupe, gaf paus Bergoglio eens te meer lucht aan zijn overduidelijke Mariale intolerantie (toen hij verklaarde dat Maria zich niet wilde presenteren als Medeverlosseres, maar gewoon een leerlinge was).” “Maar, de Onbevlekte Theotokos, zo vreselijk als een leger met een ontvouwde banier, zal strijd leveren om de Kerk te redden, en ze zal het ongebreidelde leger van de Vijand, die oorlog aan haar verklaard heeft, vernietigen, en met hem zullen alle demonische pachamama’s definitief naar de hel terugkeren.”

“Nadat hij haar gedegradeerd had tot de “naaste buur,” of een weglopende migrant, of een gewone lekenvrouw met fouten en crisissen zoals gelijk welke vrouw die gemerkt is met de zonde, of een leerlinge die ons duidelijk niets te leren heeft; nadat hij haar getrivialiseerd en ontheiligd had, zoals die feministen die terrein aan het veroveren zijn met hun “Maria 2.0” beweging, die O.L.Vrouw willenn moderniseren en haar tot een evenbeeld willen maken in hun beeld en gelijkenis, heeft paus Bergoglio verder de Eminente Koningin en de Onbevlekte Moeder van God betwist, die “mestiza werd met de mensheid”, en van God een mestizo (een halfbloed, een bastaard) maakte.’ Met een paar grappen raakte hij het hart van het Mariale Dogma en het Christologische dogma dat ermee verbonden is.”

Dàt is Bergoglio’s relatie met Onze Lieve Vrouw!

Hij zal trouwens – volgens de aankondiging – ‘Rusland én Oekraïne’ “toewijden”, en niet in eenheid met alle bisschoppen, maar enkel met kardinaal Krajewski die het gelijktijdig in Fatima zal doen. Zelfs al was Bergoglio de paus, de toewijding is bij voorbaat eigenlijk al ongeldig.

Bij The Remnant Newspaper hebben ze daar nog volgende passende commentaar bij:

“Het is bijna alsof het Vaticaan alles zal doen behalve de zeer specifieke verzoeken van Onze Lieve Vrouw gehoorzamen. Woorden doen ertoe. Dit is niet over geografie en waar Oekraïne ligt op de kaart in verhouding met Rusland. Het gaat over de zeer specifieke woorden van een toewijdingsformule, gegeven door Onze Lieve Vrouw zelf. Zodus, bijvoorbeeld, indien ik opzettelijk de formule van het Doopsel zou veranderen door enkele mooie woorden zoals ‘Amen’ en ‘Halleluia’ zou toevoegen aan de formule, dan zou ik het Sacrament ongeldig maken. Waarom? Omdat de formule ertoe doet, en die omvat niet ‘Amen’ of ‘Halleluia’. Onze Lieve Vrouw vroeg niet dat Oekraïne zou toegewijd worden. Ze noemde specifiek Rusland voor een zeer specifieke reden, uiteraard omdat Rusland “haar dwalingen” (atheïsme) verspreidde in de wereld. Een toewijding heeft een formule. Het is niet enkel een gebed voor vrede. Onze Lieve Vrouw wilde Rusland toegewijd aan haar Onbevlekt Hart voor een zeer specifiek reden – deels ervan was om de gruwelijkheden te stoppen zoals Jozef Stalins uitroeiing van 3 miljoen Oekraïners in de jaren 1930. Dan opnieuw, zijn er twee gedeelten; en heel duidelijk, de tweede is de dagelijkse Rozenkrans en de devotie van de Eerste Zaterdagen. Hoeveel Russisch Orthodoxen hebben dat gedaan denk je? En hoeveel Katholieken van de Latijnse Ritus hebben de vijf Eerste Zaterdagen devotie gedaan, tot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals Onze Lieve Vrouw vroeg?

Mijn theorie? De Toewijding van Rusland is geen magische truc die alles zal fiksen voor een ongelovige wereld. Alle verzoeken van Onze Lieve Vrouw moeten worden voldaan, inclusief deze die ze van ons vroeg. Haar Toewijding van Rusland zal uiteindelijk gedaan worden, wanneer een oude paus uit de catacomben zal tevoorschijn komen te midden van de ruïnes van een plat gebombardeerde Vaticaanstad in een naoorlogse toekomst, en eindelijk – na zo’n lange tijd – doen wat zij vroeg.

Die oude paus in de catacomben kan niemand anders zijn dan Benedictus XVI. Maar onze theorie is: het is te laat. God zelf zal nu ingrijpen door middel van de Waarschuwing. Het eindspel is ingezet. We naderen het einde.

Pater Pio zei van Garabandal eveneens: “Ze zullen het geloven als het te laat is.” En wanneer is het te laat? Wanneer de gebeurtenissen zich beginnen te voltrekken. Dan kun je enkel nog bidden dat het mag afgezwakt worden.

Maar als zoveel katholieken nu weer staan te jubelen omdat Bergoglio “Rusland gaat toewijden”, en na 9 jaar Bergoglio’s bedrog nog steeds niet doorzien (velen van hen hebben ook het Covid-vaccin genomen “omdat de paus het zei”), hoe zullen zij dan stand houden wanneer de Antichrist – die nog vele malen doortrapter zal zijn – zal verschijnen? Zullen ze hem dan ook onthalen als een heilige, en plat voor hem op de buik gaan?

Mensen, bid dagelijks tot de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen, zodat u het geraffineerde bedrog van de duivel kunt doorzien!