Aartsbisschop Viganò: “We zijn nu al ruim 6 jaar lang vergiftigd geweest met een vals leergezag”

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò publiceerde gisteren op de Italiaanse website Correspondenza Romana een krachtige verdediging van de Heilige Maagd Maria, en een een beschuldiging aan het adres van Bergoglio, als antwoord op Bergoglio’s controversiële homilie op het feest van O.L.Vrouw van Guadalupe, waar hij de leer over Maria als Medeverlosses als “nonsens” afdeed. Opvallend: Mgr. Viganò noemt Bergoglio niet langer ‘Paus Franciscus’, maar: ‘paus Bergoglio’. 

De verklaring luidde: “Maria Onbevlekte Maagd en Moeder – Acies Ordinata, ora pro nobis,” en hij citeerde een vers uit Jesaja die spreekt over Gods wil om niet langer stil te blijven bij het zien van de zonde van afgoderij.

Mgr. Viganò steekt van wal: “Het tragische verhaal van dit mislukte pontificaat gaat voort met een dreigende opeenvolging van kronkels en bochten. Er gaat geen dag voorbij: van de meest verheven troon gaat de Opperherder voort om de Stoel van Petrus te ontmantelen, daarbij zijn opperste autoriteit gebruikend en misbruikend, niet om te belijden, maar om te ontkennen; niet om te bevestigen, maar om te misleiden, niet om te verenigen, maar om te verdelen; niet om op te bouwen, maar om af te breken.

Hij vervolgt: “Op de liturgische herdenking van de Maagd van Guadalupe, gaf paus Bergoglio eens te meer lucht aan zijn overduidelijke Mariale intolerantie (toen hij verklaarde dat Maria zich niet wilde presenteren als Medeverlosseres, maar gewoon een leerlinge was).” “Maar, de Onbevlekte Theotokos, zo vreselijk als een leger met een ontvouwde banier, zal strijd leveren om de Kerk te redden, en ze zal het ongebreidelde leger van de Vijand, die oorlog aan haar verklaard heeft, vernietigen, en met hem zullen alle demonische pachamama’s definitief naar de hel terugkeren.”

“Nadat hij haar gedegradeerd had tot de “naaste buur,” of een weglopende migrant, of een gewone lekenvrouw met fouten en crisissen zoals gelijk welke vrouw die gemerkt is met de zonde, of een leerlinge die ons duidelijk niets te leren heeft; nadat hij haar getrivialiseerd en ontheiligd had, zoals die feministen die terrein aan het veroveren zijn met hun “Maria 2.0” beweging, die O.L.Vrouw willenn moderniseren en haar tot een evenbeeld willen maken in hun beeld en gelijkenis, heeft paus Bergoglio verder de Eminente Koningin en de Onbevlekte Moeder van God betwist, die “mestiza werd met de mensheid”, en van God een mestizo (een halfbloed, een bastaard) maakte.’ Met een paar grappen raakte hij het hart van het Mariale Dogma en het Christologische dogma dat ermee verbonden is.”

De recente aanvallen van Bergoglio op de H. Maagd zijn voor Viganò duidelijk: “De Moeder aanvallen is opstaan tegen de Zoon.” Viganò merkt op dat Bergoglio de Tenhemelopneming niet viert (iets dat wij reeds in 2015 vaststelden) en dat hij het vermijdt om samen met de gelovigen de Rozenkrans te bidden (wat wij ook reeds in 2015 hadden opgemerkt).

Viganò heeft het vervolgens over Bergoglio’s valse leergezag, en neemt woorden in de mond die tot nu toe nog geen enkele bisschop of kardinaal heeft durven uitspreken: “Meer dan zes jaar lang zijn we nu vergiftigd geweest met een vals leergezag, een soort extreme synthese van alle conciliaire misvattingen en post-conciliaire dwalingen die meedogenloos gepropageerd werden, zonder dat de meesten van ons het merkten. Ja, omdat het Tweede Vaticaans Concilie niet enkel de Doos van Pandora opende, maar ook het Raam van Overton, en zo gradueel dat we de veranderingen die uitgevoerd werden, de ware natuur van de hervormingen en hun dramatische gevolgen niet beseften, noch vermoedden wij wie werkelijk aan het hoofd stond van die gigantische subversieve operatie, die de modernistische Kardinaal Suenens “het 1789 van de Katholieke Kerk” noemde.”

“Dus, in de loop van deze laatste decennia, werd het Mystieke Lichaam langzaamaan gedraineerd van haar levensbloed door een niet te stoppen bloeding: de heilige schat van het geloof werd gradueel verkwanseld, dogma’s gedenatureerd, eredienst geseculariseerd en gradueel ontheiligd, moraliteit gesaboteerd, het priesterschap verguisd, het Eucharistisch Offer geprotestantiseerd en getransformeerd in een gezellig Banket…”

Het onderscheidende kenmerk van de modernistische ketterij is, zo benadrukt Mgr. Viganò, de heimelijkheid en de tactiek van het bevestigen wat men wil vernietigen, het gebruiken van vage en onduidelijke termen en promoten van dwalingen dwalingen zonder ze ooit duidelijk te formuleren.” Het resultaat is wat we nu zien: “Een Katholieke Kerk die niet langer Katholiek is, een vat leeggemaakt van de oorspronkelijke inhoud.”

Mgr. Viganò merkt op dat Bergoglio de hoogste autoriteit van de Kerk vernedert met “verhullingen en leugens,” en “flagrante gebaren van praalzieke spontaniteit, waarmee hij zichzelf verheft in een continue narcistische zelfverheerlijking.”

Viganò zegt ook dat hij kennis heeft van plannen om een “Amazoniaanse dauw” te introduceren in het Eucharistisch gebed van de Novus Ordo Mis (de Mis in de volkstaal), ter vervanging van de Heilige Geest. Dit is een stap richting een pantheïstische en afgodische mis.

Verder geeft hij aan dat de komst van de Antichrist nu onvermijdelijk geworden is: “De komst van de Antichrist is onvermijdelijk, het maakt deel uit van de epiloog van de heilsgeschiedenis. Maar we weten dat het de premisse is voor de universele triomf van Christus en zijn glorieuze Bruid.

En hij besluit: “De Kerk is gehuld in de duisternis van het modernisme, maar de overwinning behoort aan Onze Heer en Zijn Bruid. Wij willen verder het onveranderlijke geloof van de Kerk blijven belijden, tegenover het gebrul van het kwaad dat haar belaagt. We willen waken met haar, en met Jezus, in deze nieuwe Gethsemane van de eindtijd; om te bidden en boete te doen tot eerherstel voor de vele beledigingen die hen worden aangedaan.”

Bron: LifeSiteNews(1), (2), Gloria


Advertentie