Hervormingen

Bergoglio is Vaticanum II tot de altaren aan het verheffen

Dit zijn alle pausen van tijdens en na Vaticanum II. Van rechts naar links: De heilige Johannes XXIII; de zalige Paulus VI (wordt dit jaar heilig verklaard); Johannes Paulus I (werd vorig jaar eerbiedwaardig verklaard); de heilige Johannes Paulus II; Benedictus (leeft nog) en als laatste Bergoglio.

Tijdens zijn jaarlijkse vastenontmoeting met de priesters van Rome, bevestigde Bergoglio dat de zalige Paus Paulus VI dit jaar zal heilig verklaard worden. Daarmee komt het aantal heilige post-Vaticanum-II-pausen op 3 te staan.

“Paulus VI zal dit jaar een heilige zijn”, zo zei Bergoglio. Tijdens de ontmoeting gaf Bergoglio lange antwoorden op vier vragen van priesters. Achteraf werden teksten uitgedeeld met meditaties van Paus Paulus VI.

En Bergoglio vervolgde: “Er zijn twee recente bisschoppen van Rome reeds heilig,” waarbij hij zinspeelde op Johannes XXIII en Johannes Paulus II die in april 2014 werden heiligverklaard. Hij vertelde ook dat de zaak voor de zaligverklaring van Johannes Paulus I nog steeds voortgaat. Vervolgens verklaarde hij: “En Benedictus en ik staan op de wachtlijst: bid voor ons!

Echter, de pausen Pius XII, Pius XI, Benedictus XI, en bijvoorbeeld de paus die het visioen kreeg van de duivels die boven het Vaticaan vlogen en het gebed tot de H. Michaël opstelde, Leo XIII, werden nog niet heilig of zalig verklaard. Er wordt met geen woord over hen gerept. Zij worden in de vergeethoek geduwd. En over andere heilige pausen, zoals de H. Paus Pius X, wordt ook niet meer gesproken. De katholieke Kerk heeft maar liefst 81 heilige pausen, zoals de heilige Pius V die in 1571 de Heilige Liga vormde om te strijden tegen de oprukkende Turken, de slag die later bekend werd als de slag van Lepanto, waaraan we ook het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans te danken hebben. Of denk aan de vele heilige pausen-martelaars van de eerste eeuwen, die omwille van het Katholiek geloof hun bloed hebben vergoten.

Op deze manier maakt Bergoglio eigenlijk een statement: “de pausen van na Vaticanum II (inclusief mijzelf) zijn heilig, dus is Vaticanum II heilig, dus zijn mijn hervormingen (in het licht van dat concilie)heilig. En heilige huisjes mogen niet aangeraakt worden of er zwaait wat!”

De Sint-Pietersbasiliek tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

Wat zijn de precieze doelstellingen van Vaticanum II die Bergoglio ten uitvoer wil brengen?

Er zijn een aantal problematische documenten die tijdens Vaticanum II werden gepubliceerd. Eén ervan is LUMEN GENTIUM, waarin staat (nr. 16):

“Maar het plan van verlossing omarmt ook diegenen die de Schepper erkennen, en daaronder zijn de Moslims de eersten; omdat ze belijden dat ze het geloof van Abraham volgen en samen met ons de ene barmhartige God aanbidden, die de mensheid op de laatste dag zal oordelen.”

Dit zijn woorden die Bergoglio al letterlijk in de mond heeft genomen tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting met moslims, en ten uitvoer heeft gebracht, o.a. door het wassen van de voeten van Moslims op Witte Donderdag, het feest van de instelling van de H. Eucharistie. Moslims aanbidden echter een heel andere God dan wij Christenen. Zij verwerpen hun Verlosser Jezus Christus, en bijgevolg de Drie-ene God. Het is dan ook niet voor niets dat een hele groep ex-moslims Bergoglio’s houding tegenover de Islam aan de kaak stelden en een petitie organiseerden.

Die voetwassing van Moslims, die voor het eerst plaatsvond op Witte Donderdag 28 maart 2013, (en de jaren daarna steevast herhaald werd) en nog nooit door gelijk welke paus werd voorgedaan, werd destijds ook voorzegd.

In een ander decreet van Vaticanum II over de oecumene, UNITATIS REDINTEGRATIO, staat:

Het herstel van de eenheid onder alle Christenen is één van de principiële aangelegenheden van het Tweede Vaticaans Concilie. Echter, veel Christelijke gemeenschappen presenteren zichzelf als de ware erfgenamen van Jezus Christus; allen inderdaad belijden dat ze volgers van de Heer zijn, maar verschillen in hun gedachten en gaan verschillende wegen, alsof Christus zelf verdeeld was. Zo’n verdeeldheid spreekt openlijk de wil van Christus tegen, ergert de wereld, en beschadigt het heilige doel van het prediken van het Evangelie aan elk schepsel.

Maar de Heer van alle tijden volgt wijs en geduldig het plan van genade, namens ons, zondaars die we zijn. In recente tijden, meer dan ooit, heeft hij verdeelde Christenen doen opstaan om berouw te hebben over hun scheuringen en te verlangen naar eenheid. Overal hebben grote aantallen de impuls van deze genade gevoeld, en onder onze afgescheurde broeders neemt van dag tot dag de beweging toe gestuurd door de genade van de H. Geest, voor de herstelling van de eenheid onder alle Christenen. Deze beweging richting eenheid wordt “oecumenisch” genoemd.

En op welke wijze wil Bergoglio dit decreet ten uitvoer brengen? Juist, door een oecumenische Mis te introduceren

De Hemel over dit concilie

In het Derde Geheim van Fatima lezen we echter:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht.

En de H. Maagd zei op 18 januari 2012

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend.

Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. Bid dat zij de Paus niet verjagen ! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden! Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.

Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun werk.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen. Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld wordt. Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen. Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

Lees ook:

Het ‘Pact van de Catacomben’ tijdens Vaticanum II en de link met de huidige ontwikkelingen onder Bergoglio

Bergoglio verkettert tegenstanders van Vaticanum II

 

Bron: CNA

Categorieën:Hervormingen

45 antwoorden »

 1. Aan..
  Witte Veder
  26/02/2018 om 18:09

  Ik heb bijna alle boeken van Vassula gelezen en heb er niets verkeerds in gelezen.
  Jij beweert dat Paus Benedictus sprak van beide, waarheid en leugen door elkaar.
  Kun je misschien wat informatie daarover verstrekken, dat zou ik ten zeerste waarderen… Piet.

  • @ Piet, op een website is deze informatie te vinden. Ik ben door er naar te zoeken op Google te weten gekomen, ik weet wel dat paus Benedictus XVI niet alles meteen en niet alles klakkeloos gelooft wat nieuwe profeten/profetessen zeggen. Ik zal overdag eens gaan kijken of ik het nog vinden kan. Ik geloof dat ik met Google zoeken had ingevuld over erkende en niet erkende verschijningen en info zocht over hoe de paus, toen nog paus Benedictus XVI al dan niet positief stond tot sommige verschijningen en wat betreft de Griekse Vassual Ryden.

   Het eerste boek van Vassula Ryden, waarin Sint Michaël haar zinnen laat dicteren, heb ik wel gelezen, maar het herhalen van bepaalde zinnen was opmerkelijk en kwam bij op een gegeven moment eerder suggestief dan werkelijk gemeend over, zoals bijvoorbeeld: ‘Vassula, Ik bemin je” Jezus zou dit herhaaldelijk tegen haar hebben gezegd. Zij zou van St. Michaël steeds zinnen doorkrijgen die zij moest opschrijven. Haar hand werd ‘geleid’. Maar dan gebeurt toch hetzelfde als dat Mohammed zinnen doorkreeg van St. Michaël? Verder wordt gezegd dat je dus je eigen naam in de plaats van Vassula mag zetten, als Jezus tot haar spreekt.

   Mohammed was analfabeet en een weeskind. Maar welke katholiek gelooft wel Mohammed op dit punt als het om de H. Aartsengel Gabriël gaat, de Boodschapper, en als het gaat om het dicteren van wat Jezus dan zou zeggen tot haar. Welke katholiek geloofde Mohammed? Praktisch niemand. Waarom gelooft men dan wel Vassula? Sommigen weten er toch ook weer haken en ogen in te zien. En dat lijkt dan ook weer waar.

   Dat Jezus van mij houdt wist ik al. Maar als iemand je dat constant maar blijft zeggen en via een boek, wordt het ook vervelend. Het wordt in het echt al weinig tegen je gezegd, en een boek is een dood ding. Dan geloof je het op een gegeven moment ook wel. Door de vele herhalingen begon ik er dus weer aan te twijfelen, dus al bij boek 1. Toch geloofde ik het nog wel in het begin, want de boodschap op zich spreekt wel aan, juist omdat je het niet iedere dag krijgt gezegd. Maar een stem zal je via een boek nooit horen. Als iemand of God of een Aartsengel in een boek wat zegt, dan ontbreekt er wel in een boek altijd de stem, Je hoort dus niet de toon of die echt liefdevol is of niet. Dit kan dus ook een vorm van bedriegerij zijn, omdat het zo waar lijkt te zijn wat zij zegt door te geven. In de Bijbel staat ook dat de duivel zich mooi kan voordoen. Vassula lijkt een mooie vrouw, maar zij komt bij mij soms zelfs mannelijk over. Anderen beweren zelfs dat zij lijkt op de Jezus van de Lijkwade van Turijn. Dus er zijn meer redenen waarom er mensen gaan twijfelen en achterdochtig worden als het om Vassula gaat.

   Katholieken zijn vaak uit op verschijningen, geloven soms alles klakkeloos. Maar ik heb geleerd dat je met deze dingen toch wel zeer voorzichtig met zijn om alles zo overnemen en zien als zijnde waar. Bovendien ligt manipulatie dan ook snel op de loer. En daar zal niemand beter van worden.

   Het Woord van God staat vast, dat verandert niet en daarmee bewijst het dat de Bijbel een waar en goed boek is. Of het nog zo is weet ik niet, maar de Bijbel was en is welllicht nog het meest verkochte Boek ter wereld. Maar met de afname van geloof, zal het voor velen moeilijker zijn om nog echt tot een goede en heilzame bezinning te komen, wat essentieel is voor de ware christen.

  • @Piet op 26/02/2018 om 21:55

   Op deze website ‘https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=10013’ staat een zeer kritische betoog m.b.t. tot Vassula Ryden, met ook nog links naar andere websites en één met een PDF.

   In de link hierboven wordt o.a. Kardinaal Joseph Ratzinger geciteerd, de naam René Laurentin wordt genoemd. Een link naar New Age lijkt men te leggen. De bewuste zin waar ik het zelf over had heb ik vooralsnog niet kunnen vinden. Wellicht stond dat op een andere website, die ik vooralsnog niet heb gevonden.

   Verder kan men nog over allerlei verschijningen en Hemelse boodschappen vinden op de website ‘http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/statements/index.html’

   Misschien heeft u hier toch iets aan.

   Als men dergelijke boodschappen leest en er al veel van gelooft, dan ziet men wellicht bepaalde elementen over het hoofd. Dat overkwam mij met de Gebedsgroep, waar wij maar met zijn drieën over bleven. We groeiden op geen enkele manier. Dat heeft mijzelf de vraag doen stellen of we wel op de goede manier bezig waren. Door een externe priester op te bellen, begreep ik dat wij eigenlijk op de verkeerde weg zaten en het zelfs gevaarlijk was om het zo te doen. Wat ons ontbrak was begeleiding van een goede priester. Er was zelfs geen priester. Wel werd de man in de gebedsgroep een diaken, maar in zijn eigen plaats kon hij in de Kerk niet werken, dat wilde hij zelf al niet meer. Progressieven verdragen geen conservatieven en andersom werd dat dan ook erg moeilijk. Deze afstand was niet meer te overbruggen en dus bood hij zijn diensten aan in een meer behoudende parochie met een goede priester, die helaas onlangs is overleden.

   En hebben we nu eigenlijk écht aan zoveel boodschappen vanuit de Hemel, waarvan velen gaan claimen dat dit veel waarheid bevat. En er zijn ellenlange lijsten van personen die zoiets ervaren. Hebben we nogmaals niet aan de Bijbel genoeg? En aan de Leer van de Kerk? Het zijn juist protestantse christenen die voortdurend zeggen dat we behalve de Leer van de Kerk moeten toetsen aan de Bijbel en v.v., maar ook de verschijningen van Maria of dat mensen inspraken krijgen zoals Vassula en anderen, dat we ook deze dingen toetsen moeten met de Bijbel en ook van verschillende kanten zou moeten belichten of het allemaal wel klopt en correspondeert met elkaar.

   Dat is nou juist iets wat ik vanuit onze eigen Kerk praktisch nooit hoor zeggen. Laat staan dat er eens een keer echt een goede Bijbelstudie wordt aangeboden eventueel in combinatie vanuit de Katholieke Kerk en in je eigen parochie.. Wat is dan toch het probleem bij de Katholieke kerk en bij sommige katholieken in dit opzicht? Waarom gaan gewone katholieke gelovigen toch zo graag af op al die verschijningen, waarvan men nooit exact kan weten of ze wel écht van God af komen. Dat ze waar lijken te zijn, wil nog niet zeggen dat het dan ook werkelijk waar is.

   Vergeet niet dat de duivel ook niet stil zit.
   Mijn ervaring is dat diegenen die er zo erg mee bezig zijn ook heel gauw de duivel erbij halen, van als zij ook maar denken dat je ertegen in gaat dat het dan al van de duivel is. Want als het Maria het zegt of Jezus dan is het sowieso waar en mag je er niet aan twijfelen. Waarom doet men zo? Ze willen toch eigenlijk God volgen, maar halen wel snel de duivel erbij als ze kritiek krijgen op hun manier van geloven. De progressieve kant doet dat weer anders, zij zeggen eerder van “Zo heeft Jezus het wel of niet bedoelt en Jezus zal dat wel goedvinden en hun eigen mening is meer bepalend dan wat God zelf vindt en wat Hij zegt in de Bijbel. Ik vind dat zeer tegenstrijdig ook.

   Progressieven waren dacht ik vaak diegenen die zeiden dat de Kerk hen zo dom wilde houden, maar zelf weigeren ze dan kennis te vergaren door in de Bijbel te gaan lezen en erover te mediteren, de noodzaak van gezamenlijk gebed zien zij vaak niet,

   Vergeet dus niet dat wat deze mensen beweren dat zij boodschappen uit de Hemel krijgen, dit allemaal niet zo in de Bijbel staat en dat we niet alles meteen moeten geloven, wat zich aandient. Er zit toch een zeker risico in dat je in iets gaat geloven, waarvan je pas jaren later achter komt dat het een leugen is geweest. En het gevoel van bedrogen zijn is echt niet leuk en zelfs heel erg. Ik wens het niemand toe, Want dat vergeet je niet zo gauw en je vertrouwen in God en in je medemensen kan er wel degelijk door geschaad worden.

  • De bewuste zin meen ik nu wel gevonden te hebben, al is het wel in het Engels en het staat wel in iets andere bewoordingen, maar het komt op hetzelfde neer. De beide links staan er bij en op beide pagina’s, waarvan één PDF moet het te vinden zijn.:

   https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=10013
   https://www.catholicculture.org/Culture/Library/SpecialItems/dermine.pdf

   Citaat:
   ‘In 1998, Cardinal Ratzinger said in an interview: «…the Notification
   is a warning, not a condemnation. From the strictly procedural point
   of view, no person may be condemned without a trial and without being
   given the opportunity to express her/his views first. What we say is
   that there are many things which are not clear. There are some
   debatable apocalyptic elements and ecclesiological aspects which are
   not clear. Her writings contain many good things but the grain and the
   chaff [or darnel, “loglio” in Italian] are mixed up. That is why we
   invited the Catholic faithful to view it all with a prudent eye and to
   measure it by the yardstick of the constant faith of the Church» (30
   Giorni, Italian edition).’

 2. (!!!> inderdaad … zolang als je de BIJBEL er`naast houdt, raak je nimmer de_Weg zoek — echter, het geloof ?… neemt juist niet af, doch wij zien nu het ontstaan, van DE zogeheten *kleine kerk*, alwaar men de waarheid koestert, en alwaar de verstandigen {zie : Daniel 11+12}, aan het woord komen — deze kleine kerk, zal tenslotte DE grote kerk vernietigen !! — en wat is nu het grote geheim ?… dat wie twijfelt aan datgene wat de groten der aarde aan ons voorschotelen, ja die is reeds op DE goede weg !! -( noem dat nu maar gerust : heilzame bezinning, ofzo ?
  |
  en dan de profetie van Vassula Ryden ?… zij mist dat noodzakelijk *bouwende* element — immers Paulus zegt, dat profetie : de gemeente moet OPBOUWEN, of stichten = is : *in de steigers zetten* …

 3. Aan…Witte Veder
  27/02/2018 om 05:48,

  Nog bedankt voor de informatie en de gedane moeite..ik heb het ondertussen gelezen.
  Wat Vassula betreft is te zeggen dat zij zelf ook aangeeft dat ook satan (in het begin) het fenomeen kon gebruiken en dat kon omdat ze nog niet genoeg gevormd was, vandaar ook dat ze zelf mocht corrigeren.

  Maar wat schandelijk is is dat die knappe koppen de eindtijd profetieën niet willen erkennen die overeenkomen met veel wat in Jesaja staat en de andere profeten en de Apocalyps. Ook heeft zij het over de verwachte Monarch ..maar daar heb ik al over geschreven.

 4. Aan…Hero de Jong { Profeet } op 27/02/2018 om 05:17,

  Wat een onzin ben jij hier aan het verkondigen dat de “kleine kerk” tenslotte de grote kerk zal vernietigen…jij bent in hart en nieren een protestant.

  De redactie zou je moeten blokkeren.

  • @Piet …!?
   precies zo vlak voor het grote schisma, vonden mijn vrouw & ik, het niet zo handig om nu! RK te worden -( maar verder, horen wij al geruime tijd, nergens bij
   |
   NB : dat van de grote kerk & de kleine kerk, staat in Daniel_2:35 “… de STEEN die het BEELD getroffen had, werd tot een grote BERG die de gehele AARDE vervulde …”
   |
   maar voor het zover is, verkeert de RK moederkerk reeds in ballingschap — want de groote heerser, heeft dan elk zichtbaar restant van de moederkerk verwijdert — de RK gelovigen, lijden straks een zwervend & opgejaagd bestaan — omdat hun jonge & sterke paus : Petrus Romanus (( die DE allerlaatste paus zal zijn )), zich niet heeft willen aansluiten bij de grote & valse wereldkerk — maar in Daniel_2:35, lees je hoe ook aan die grote & valse wereldkerk, een bruut EINDE komt
   |
   de wel_echte RK gelovigen zoals jij, kunnen zich straks -(( in de eindtijd ))- aansluiten bij de vele christelijke communities, alwaar men samen : arbeidt, leeft & gelooft — aldaar zullen zij (& ook jij ?), ontkomen aan opsporing & vervolging — uiteraard, TOT die dag waarop de wereldkerk zelf, ten onder zal gaan
   |
   PS : het_deel van de RK kerk, wat zich tijdens het SCHISMA dus wel aansluit bij de grote & valse wereldkerk, dat zal men NIET vervolgen — immers, slechts die! gelovigen welke naar God’s hart zijn, die! zullen verdrukking ondergaan
   |
   @Piet … je moet nog veel leren !!!

 5. ( overigens ? >
  Petrus Romanus, zal tenslotte op het schild gehesen worden — hij blijft dan DE_PAUS, als zijnde : de Herder der Volken, maar dan dus voor alle! mensen op aarde — zo’n #1000 jaar lang

 6. De eenvoudigste manier om te weten of profeten gelijk hebben is te kijken wat in de natuur aan het gebeuren is.

  Er zijn nauwelijks nog enkele bijen!

  Dat ontzettend belangrijke feit is meer dan voldoende om te beseffen dat zich een verschrikkelijk oordeel aan het voltrekken is.

  • @Eric …
   dat verdwijnen van die honing`bijen, is meer ’n *voorteken* — de echte rampen & catastrofes, die komen nu nog — echter zodra alles is geschied, zullen wij weer #1000 jaar lang beschikken over ’n complete & paradijselijke omgeving (“natuur”) …
   |
   NB : naar de Wederkomst, mogen wij om meerdere redenen, best verlangen -( dat is prima & OK !! )- we zullen #1000 jaar lang : vegetarisch eten = ’n mooi voor`uitzicht …

 7. Aan…Hero de Jong { Profeet }..op 27/02/2018 om 22:38

  Je valt van ene absurditeit in de andere ..je geeft een goed voorbeeld hoe protestanten met de Bijbel omgaan, Daniël 2:35 heeft het over de wereldse machten..en heeft niets met de kerk maken want de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, maar jullie hebben daar de gemeente van gemaakt.

  Alexander Hislop is ook zo’n hater van de Rk. en verdraaier van Gods woord en die veel protestantse geesten op hol heeft doen slaan…en de ene dwaze theorie over de Rk na de andere creëren.

  Dat zie je ook aan je eigen verwarde geest hoe je het een en ander wilt benadrukken en gewichtigheid geven met van allerlei tekens. ….”orde” uit chaos.. zoals de illuminati… maar ga dat dan doen bij je vriendjes bezweerders van (bij) het sola Scriptura en kom hier niet de vaart van het katholieke gesprek hinderen.