Bergoglio is Vaticanum II tot de altaren aan het verheffen

Dit zijn alle pausen van tijdens en na Vaticanum II. Van rechts naar links: De heilige Johannes XXIII; de zalige Paulus VI (wordt dit jaar heilig verklaard); Johannes Paulus I (werd vorig jaar eerbiedwaardig verklaard); de heilige Johannes Paulus II; Benedictus (leeft nog) en als laatste Bergoglio.

Tijdens zijn jaarlijkse vastenontmoeting met de priesters van Rome, bevestigde Bergoglio dat de zalige Paus Paulus VI dit jaar zal heilig verklaard worden. Daarmee komt het aantal heilige post-Vaticanum-II-pausen op 3 te staan.

“Paulus VI zal dit jaar een heilige zijn”, zo zei Bergoglio. Tijdens de ontmoeting gaf Bergoglio lange antwoorden op vier vragen van priesters. Achteraf werden teksten uitgedeeld met meditaties van Paus Paulus VI.

En Bergoglio vervolgde: “Er zijn twee recente bisschoppen van Rome reeds heilig,” waarbij hij zinspeelde op Johannes XXIII en Johannes Paulus II die in april 2014 werden heiligverklaard. Hij vertelde ook dat de zaak voor de zaligverklaring van Johannes Paulus I nog steeds voortgaat. Vervolgens verklaarde hij: “En Benedictus en ik staan op de wachtlijst: bid voor ons!

Echter, de pausen Pius XII, Pius XI, Benedictus XI, en bijvoorbeeld de paus die het visioen kreeg van de duivels die boven het Vaticaan vlogen en het gebed tot de H. Michaël opstelde, Leo XIII, werden nog niet heilig of zalig verklaard. Er wordt met geen woord over hen gerept. Zij worden in de vergeethoek geduwd. En over andere heilige pausen, zoals de H. Paus Pius X, wordt ook niet meer gesproken. De katholieke Kerk heeft maar liefst 81 heilige pausen, zoals de heilige Pius V die in 1571 de Heilige Liga vormde om te strijden tegen de oprukkende Turken, de slag die later bekend werd als de slag van Lepanto, waaraan we ook het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans te danken hebben. Of denk aan de vele heilige pausen-martelaars van de eerste eeuwen, die omwille van het Katholiek geloof hun bloed hebben vergoten.

Op deze manier maakt Bergoglio eigenlijk een statement: “de pausen van na Vaticanum II (inclusief mijzelf) zijn heilig, dus is Vaticanum II heilig, dus zijn mijn hervormingen (in het licht van dat concilie)heilig. En heilige huisjes mogen niet aangeraakt worden of er zwaait wat!”

De Sint-Pietersbasiliek tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

Wat zijn de precieze doelstellingen van Vaticanum II die Bergoglio ten uitvoer wil brengen?

Er zijn een aantal problematische documenten die tijdens Vaticanum II werden gepubliceerd. Eén ervan is LUMEN GENTIUM, waarin staat (nr. 16):

“Maar het plan van verlossing omarmt ook diegenen die de Schepper erkennen, en daaronder zijn de Moslims de eersten; omdat ze belijden dat ze het geloof van Abraham volgen en samen met ons de ene barmhartige God aanbidden, die de mensheid op de laatste dag zal oordelen.”

Dit zijn woorden die Bergoglio al letterlijk in de mond heeft genomen tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting met moslims, en ten uitvoer heeft gebracht, o.a. door het wassen van de voeten van Moslims op Witte Donderdag, het feest van de instelling van de H. Eucharistie. Moslims aanbidden echter een heel andere God dan wij Christenen. Zij verwerpen hun Verlosser Jezus Christus, en bijgevolg de Drie-ene God. Het is dan ook niet voor niets dat een hele groep ex-moslims Bergoglio’s houding tegenover de Islam aan de kaak stelden en een petitie organiseerden.

Die voetwassing van Moslims, die voor het eerst plaatsvond op Witte Donderdag 28 maart 2013, (en de jaren daarna steevast herhaald werd) en nog nooit door gelijk welke paus werd voorgedaan, werd destijds ook voorzegd.

In een ander decreet van Vaticanum II over de oecumene, UNITATIS REDINTEGRATIO, staat:

Het herstel van de eenheid onder alle Christenen is één van de principiële aangelegenheden van het Tweede Vaticaans Concilie. Echter, veel Christelijke gemeenschappen presenteren zichzelf als de ware erfgenamen van Jezus Christus; allen inderdaad belijden dat ze volgers van de Heer zijn, maar verschillen in hun gedachten en gaan verschillende wegen, alsof Christus zelf verdeeld was. Zo’n verdeeldheid spreekt openlijk de wil van Christus tegen, ergert de wereld, en beschadigt het heilige doel van het prediken van het Evangelie aan elk schepsel.

Maar de Heer van alle tijden volgt wijs en geduldig het plan van genade, namens ons, zondaars die we zijn. In recente tijden, meer dan ooit, heeft hij verdeelde Christenen doen opstaan om berouw te hebben over hun scheuringen en te verlangen naar eenheid. Overal hebben grote aantallen de impuls van deze genade gevoeld, en onder onze afgescheurde broeders neemt van dag tot dag de beweging toe gestuurd door de genade van de H. Geest, voor de herstelling van de eenheid onder alle Christenen. Deze beweging richting eenheid wordt “oecumenisch” genoemd.

En op welke wijze wil Bergoglio dit decreet ten uitvoer brengen? Juist, door een oecumenische Mis te introduceren

De Hemel over dit concilie

In het Derde Geheim van Fatima lezen we echter:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht.

En de H. Maagd zei op 18 januari 2012

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend.

Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. Bid dat zij de Paus niet verjagen ! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden! Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.

Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun werk.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen. Mijn kind, een groot kwaad, eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de wereld voorgesteld wordt. Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen. Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

Lees ook:

Het ‘Pact van de Catacomben’ tijdens Vaticanum II en de link met de huidige ontwikkelingen onder Bergoglio

Bergoglio verkettert tegenstanders van Vaticanum II

 

Bron: CNA