De omwenteling is begonnen – dit is nog maar het begin

Foto: getty images
Foto: getty images
Foto: getty images

Met de publicatie van de Exhortatie van Bergoglio werd een nieuwe fase ingeluid in de grote apostasie in de Kerk, of zoals kardinaal Kasper het zei: het begin van een ‘revolutie’. Er worden allerlei voorwendsels aangehaald om de zonde te minimaliseren en Bergoglio suggereert tevens de toelating tot de Sacramenten van diegenen die in doodzonde leven. Men zegt niet te raken aan de “Leer”, maar dat is een leugen. Uiteraard gebeurt alles vaag en niet expliciet, om de verwarring te optimaliseren en de uiteindelijke verantwoordelijkheid van eventuele effectieve beslissingen in de schoenen van de bisschoppen en priesters te schuiven. Dit is de de facto decentralisatie waar Bergoglio het al lange tijd over had. De vernietiging van de bestaande Kerk, om een nieuwe ‘kerk’ te kunnen stichten; de lang-gedroomde éne-wereldkerk.

Jezus voorspelde ons drie jaar geleden dat Bergoglio de Kerk ‘in stukken zou scheuren’:

Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten. Hij, die het waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet spreken want hij komt niet van Mij. Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen.

Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten. (Jezus Christus, 8 maart 2013)

Bergoglio bezit geen enkele liefde voor Jezus. Herinner u dat Bergoglio nooit knielt voor het H. Sacrament, nooit deelneemt aan de Sacramentsprocessie, en dat hij recent verklaarde dat hij niet wist of hij wel van Jezus houdt! Hij heeft ook een uitgesproken afkeer voor al wat te maken heeft met de Traditie in de Kerk.

Zijn uiteindelijke doel is om alle “resultaten” van het Tweede Vaticaans Concilie in de praktijk om te zetten, het Concilie waar de rook van Satan is binnengedrongen in de Kerk. En die rook manifesteert zich nu ten volle in Bergoglio. Herinner u ook de demonische gezichten in de witte rook, vlak na de “pauskeuze” van Bergoglio:

gezichtenrook
Meerdere keren manifesteerde Satan zich in de witte rook op 13 maart. Bovenaan zien we de ontwikkeling van een kwaad kijkende en lachende demon. Uiterst rechts en linksonder zien we een andere lachende demon met horens. De beide ogen, neus en openstaande mond zijn duidelijk te onderscheiden. En rechtsonder nog een gezicht van een grijnzende Satan.

De vrijmetselaarsgroep van “Sankt Gallen” waar o.a. kardinaal Danneels lid van was, heeft drie jaar geleden hun droom verwezenlijkt: Bergoglio op de stoel van Petrus krijgen, en daarbij schuwden ze de harde middelen niet, zoals het wegpesten van Paus Benedictus. De veranderingen die nu werden geïntroduceerd door de Exhortatie Amoris Laetitia, alsook de andere veranderingen die Bergoglio al deed, zoals het vergemakkelijken van de nietigverklaring van een huwelijk, lijken nog klein en relatief ‘onschuldig’, maar dat is het niet. Je volgt de Leer van Christus, of je volgt ze niet. Je volgt Christus of je volgt Hem niet. Compromissen hebben bij de Heer geen plaats. Je bent iemand die de waarheid spreekt of je bent een leugenaar, maar je kan niet beiden zijn: een leugenaar die af en toe de waarheid spreekt (of omgekeerd). Satan is de vader van alle leugen. Wie dus de leugen spreekt, komt niet van God.

De tijd waarin we nu leven is niet zomaar weeral een crisis in de Kerk, zoals sommige traditionalisten kunnen denken. Het is de totale overname door aanhangers van Satan: Bergoglio en zijn trawanten, en ze weten maar al te goed waar ze mee bezig zijn.

De H. Brigitta van Zweden noemt hem een “vernieler en verscheurder van zielen“, die “erger is dan Lucifer, onrechtvaardiger dan Pilatus, wreder dan Judas en verachtelijker dan de Joden.” Maria zei in 1846 in La Salette tegen de kinderen Maximim en Mélanie dat Rome het geloof zou verliezen en uiteindelijk de zetel zou worden van de Antichrist (wat nog moet komen).  Aartsbisschop Fulton Sheen voorspelde in 1950 dat “het mystiek lichaam van vandaag op aarde zijn Judas Iskariot zal hebben en hij zal de Valse Profeet zijn; Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.” En in 1226 voorspelde de H. Franciscus van Assisi dat er in de eindtijd een paus op niet-canonieke wijze zou gekozen worden; dat deze de Antipaus zou zijn en het dodelijk gif van zijn dwalingen zou verspreiden.

Vandaag zijn de mensen die Bergoglio doorzien voor wie hij werkelijk is, helaas een kleine minderheid. Het is een kleine rest van mensen, vervuld met de H. Geest, die de gave van het onderscheidingsvermogen hebben en geen letter afwijken van wat Jezus ons leerde in de H. Schrift. Zij vormen de steunpilaren van de Restkerk van de Heer.

Spoedig zal er geruzied worden binnen de Kerk over hoe die woorden van Bergoglio nu weer geïnterpreteerd moeten worden. Dit zal leiden tot hevige discussies en scheuringen.

De Heer voorspelde ons in 2013:

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden. De derde fase zal plaatsvinden wanneer Mijn Kerken geschonden werd, en het zal dan zijn dat Mijn heilige dienaren eindelijk de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, zullen begrijpen. (Jezus Christus, 20 oktober 2013)

Volgens mij zitten we nu in die eerste fase. Dit is de fase waarin Bergoglio op voorzichtige wijze zijn eerste ketterijen wil opdwingen aan het gelovige volk.

De Heer zei over de clerus het volgende:

Zij zullen Mijn volk niet aansporen te verzoeken om verzoening, te bidden, de Sacramenten op te zoeken en zich strikt aan het geschreven Woord te houden. In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden en zullen zij de boodschappen, die aan Gods profeten gegeven werden, weigeren aan te nemen. (15 december 2014)

De dogma’s van de Leer scheiden, dat is wat nu eigenlijk gebeurt. Men zegt: “we raken niet aan de Leer”, maar ze vergoelijken wel daden die tegen de Leer in gaan, dus veranderen ze de geloofswaarheden of de dogma’s en scheiden ze die bijgevolg van de ‘Leer’. Vele bisschoppen en priesters zullen er niet wijzer op worden en bijgevolg in die val trappen en zonder enige vorm van weerstand de ketterij slikken, integendeel, ze zullen die zelfs met open armen ontvangen.

De Heer zei ons ook dat we ons moeten afwenden als diegenen met gezag in de Kerk niet langer de waarheid verkondigen.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen. Maar zodra de dag aanbreekt dat diegenen met gezag in Mijn Kerk de waarheid niet langer verkondigen, dan moeten jullie enkel aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is er geen Kerk. (14 januari 2014)

Wat zich nu voor onze ogen afspeelt werd ruim twee jaar geleden mooi omschreven:

Zo velen zullen deze Missie afwijzen totdat de schrikwekkende waarheid over hen neerkomt wanneer zij getuige zullen zijn van de godslasteringen die zullen vloeien uit de mond van de Valse Profeet. Wanneer iemand die het Bestaan van de Heilige Drie-Eenheid loochent (Bergoglio zegt dat Jezus een zondaar werd, en beweert dat de Allah van de Moslims dezelfde god als onze God is), het gewaad van een hogepriester durft te dragen onder het dak van Mijn Kerk en vervolgens probeert jullie ervan te overtuigen dat wat jullie tot nog toe als waar gekend hebben, dat nu niet langer is, (Bergoglio zegt dat wat vroeger doodzonde was, dat nu niet meer is) dan zullen jullie weten dat de geest van het kwaad Mijn Kerk van binnenuit heeft overspoeld. Wanneer jullie omringd worden met nieuwe ideologieën en nieuwe leerstellingen en men jullie dan zegt dat het menselijk ras vandaag deze veranderingen verlangt, dan zal dat de tijd inluiden waarin Gods Wensen niet langer zullen beantwoord worden. Wanneer in plaats daarvan door de mens gemaakte leerstellingen, vol dwalingen en fouten, verklaren dat zonde niet meer bestaat, dan zal de tijd nabij zijn voor Mij om, zoals voorzegd, Mijn vijanden te vernietigen.

Veel meer onder jullie zullen zich bewust worden van de Waarheid en van de verschrikkelijke oneer die Mij, Jezus Christus, in mijn Kerk op Aarde aangedaan wordt. Die trouwe dienaren zullen het kwaad herkennen en dan zullen velen van hen vluchten. Maar wanneer de tijd komt en wanneer jullie allemaal voor die keuze geplaatst worden, zullen velen helaas Mij verlaten en deelnemen aan heidense praktijken. Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet. De Waarheid van Mijn Woord zal uit jullie grondwetten en scholen verbannen worden totdat zij uiteindelijk binnen Mijn Eigen Kerk zal opgezegd worden. Diegenen onder jullie die geloven dat dit nooit kan gebeuren – dat God deze dingen nooit zou toelaten – vergissen zich. Deze afschuwelijkheden zijn toegelaten, in de laatste zuivering van de mens, voor Mijn Tweede Komst. Indien jullie niet waakzaam blijven, ongeacht hoezeer jullie Mij liefhebben, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan een reeks van vieringen die God geen eer zullen schenken. (Jezus Christus, 26 januari 2014)

Het uiteindelijke doel van Bergoglio is het afschaffen van de Eucharistie. In onze video zijn we daar heel duidelijk over. Bergoglio zijn Missen in Buenos Aires waren vaak hemeltergend, en zelfs ‘als paus’ betoont hij geen eerbied voor het Allerheiligste Sacrament. Dit zijn de signalen die ons moeten duidelijk maken dat, wanneer zo’n figuur op de Stoel van Petrus zit, het voortbestaan van de H. Eucharistie in gevaar is. Dit werd ook vele malen door verschillende zieners voorzegd. Ook in de H. Schrift staat dit duidelijk weergegeven. Daniël voorspelde dat in de eindtijd het Dagelijks Offer, dus het Heilig Misoffer, zal afgeschaft worden:

Daniël 12,8-13:

Ik hoorde het wel maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen.Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht zullen er twaalfhonderdnegentig dagen (= +- 3,5 jaar) verlopen. Gelukkig zijn degenen die volharden en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen

De Heer gaf aan de profeet Vassula Ryden (in de boeken van ‘Het Ware Leven in God’) op 5 augustus 1990 volgende boodschap over de Valse Profeet met het lamsmasker:

Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog niet eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer en Het te vervangen door ongerechtigheid en een Leugen.

En op 1 juni 1993:

Ik zeg je dat er een samenzwering plaatsheeft onder de herders die zich verzetten tegen hun aller herder, en de Vernieler brengt hen tot het ontheiligen van Mijn Heilige Naam – en de opstandige geest die in hen gedijt zal nu zelf aan de oppervlakte komen – heb je het niet gelezen, heb je het niet begrepen? “Een ellendeling zal opstaan en zijn krachten zullen de heilige citadel komen ontwijden; ze zullen het Eeuwigdurend Offer afschaffen en daarvoor in de plaats de rampzalige gruwel oprichten… Hij zal zichzelf groter wanen dan alle goden en hij zal ongelooflijke heiligschennissen uiten tegen de God der goden, en hij zal gedijen totdat de gramschap haar hoogtepunt heeft bereikt.  Hij zal grote eer bewijzen aan hen die hem zullen erkennen, door hun grote autoriteit te geven… Deze opstandige geest zal de mensen van de wereld overhalen. Ja, er zal een tijd van groot leed zijn,  ongeëvenaard sedert de naties ontstonden. Ik heb jullie gevraagd waakzaam te blijven en nachtwaken te houden van gebed, opdat je niet ook wordt weggevaagd.

Tot slot nog een boodschap uit het Boek der Waarheid:

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de afvalligheid door Mijn Kerk kabbelt, zal in haar schoot de grootste test van alle plaatsvinden voor al diegenen die Mij dienen. De crisis binnen Mijn Kerk op Aarde zal betekenen dat veel priesters aan een vreselijk dilemma zullen lijden. Het geloof van velen van hen werd reeds dooreen geschud en ze zullen moeten kiezen of ze een nieuwe plaatsvervangende doctrine willen aanvaarden, die het Woord zal vervangen, of trouw blijven aan het Ware Geloof. Zelfs de meest vromen onder hen zullen door de luide stemmen van de bedriegers overweldigd worden en zij zullen beginnen om het belang van Mijn Onderrichtingen in de wereld van vandaag in vraag te stellen, waar de zonde niet langer van enige betekenis zal worden verklaard.

De weg wordt voorbereid om de zaden te zaaien en de zoon van Satan zal binnenkort klaar zijn om de nieuwe valse kerk te omarmen. Mijn Kerk zal een periode van verschrikkelijke duisternis lijden en Mijn Kruisiging zal doorstaan worden door elke ziel die Mij trouw blijft. Mijn vijanden zullen verwoestende en radicale uitspraken doen, eisend dat alles wat beledigend is voor Mijn Heilige Naam, aanvaardbaar wordt verklaard in de ogen van Mijn Kerk. Zeer weinigen van de geestelijkheid zullen tegen de ontheiliging vechten als gevolg van de zonde van lafheid, maar weet dit. Indien zij deelnemen aan valse offers, valse sacramenten en valse onderrichtingen, die zij dan zullen proberen op te dringen aan Mijn trouwe volgelingen, zal Ik ze niet langer geschikt achten om voor Mij op te komen.

Een groot deel van de schade die zal worden toegebracht aan de gewone mensen, zal gebeuren door de handen van diegenen die Mijn Kerk door valse middelen zijn binnengedrongen. Wanneer ze jullie vertellen dat Mijn Lichaam iets anders betekent dan Mijn fysieke Lichaam, weet dan dat de heilige communie, die jullie zullen ontvangen, niet van Mij zal zijn. Jullie mogen hen nooit in staat stellen om de betekenis van de Heilige Eucharistie te veranderen. Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de Antichrist Mijn Kerk binnentreden en haar overnemen. Dat is de dag waarop jullie zullen weten dat de wereld van de politiek zal versmelten met Christelijke kerken overal en dat Ik niet langer in hen Aanwezig zal zijn. Mijn Kerk echter kan nooit sterven en zo zal het Mijn Restkerk zijn die Mijn Licht zal laten schijnen en Mijn Aanwezigheid levend houden en velen zullen moeten zoeken naar verborgen Kerken en naar die gewijde dienaren van Mij die, bij de Genade van God, erin slagen om Mijn Kerk intact te houden.

Veronderstel nooit dat de zoon van Satan, de Antichrist, agressief of als een kwaadaardige dictator zal verschijnen, want dat zal zijn stijl niet zijn. In plaats daarvan zal hij veel vrienden hebben. Hij zal geliefd worden door veel overheden, evenals door de vijanden binnen Mijn Kerk, die elke beweging luidruchtig zullen toejuichen, totdat hij een ere-positie binnen Mijn Kerk krijgt. Kardinalen, bisschoppen en andere leden van Mijn Kerk zullen voortdurend over hem spreken en zullen hem in hun preken prijzen. Zijn verleidingskracht zal zo groot zijn dat zij hypnotisch zal zijn. Hij zal, door de bovennatuurlijke macht van Satan, al diegenen aantrekken die beslissingen nemen in Mijn Kerk, tot zij mettertijd voor hem zullen buigen alsof hij Mij zou zijn.

Het zal door ambitieuze leden van de clerus zijn, gevallen in hun geloof, maar die niettemin nog steeds gezegend zijn met de Gave van de Heilige Wijdingen, dat de Antichrist extra kracht zal winnen. Hij zal uit deze arme misleide verraders van Mij het laatste segment van de macht putten van binnenin Mijn Kerk, totdat het voor hem klaar is om haar als de nieuwe leider binnen te treden. Gedurende heel deze periode van duisternis zullen Mijn vijanden, op een rustgevende en charmante manier, een buitengewoon vermogen hebben om leugens te presenteren als zijnde de Waarheid. Alleen diegenen die blijven bidden voor bescherming en die Satan aanklagen op elke manier die zij hebben geleerd, zullen in staat zijn om te ontsnappen aan de klauwen van de Antichrist. (Jezus Christus, 15 maart 2014)