Aartsbisschop Lenga over de ‘diepe Kerk’, de sekte van Bergoglio, en de ware Kerk

Aartsbisschop Jan Pawel Lenga heeft in een ondergronds seminarie in de Sojvet-Unie gezeten en werd er in het geheim tot priester gewijd. Hij diende 20 jaar als bisschop een bisdom met een oppervlakte van 4 miljoen vierkante kilometer. Hij stelde reeds in 2015 middels een open brief de crisis in de Kerk aan de kaak. In 2017 publiceerde hij samen met Mgr. Schneider en Mgr. Peta een “geestelijke kruistocht” tegen de dwalingen van Bergoglio. In 2020 beschuldigde hij Bergoglio publiekelijk van ketterij, waarna hij verbod kreeg om nog publiek de H. Mis te celebreren en de media toe te spreken. Daarna verhuisde hij naar Polen, naar het Marianistenklooster van Lichen, waar hij de H. Mis uitsluitend in de Oude Ritus (Tridentijns) celebreert. Mgr. Lenga is géén lid van één of ander broederschap, zoals FSSPX. In zijn boek ‘Sekta Bergoglio’ schrijft hij dat een tweede Kerk wordt gevormd, en dat de ware katholieken uit de Kerk worden gedreven. Reeds in een interview van november 2021 riep hij op tot het oprichten van zogenaamde ‘catacombekapellen’.

Aan het woord is Mgr. Lenga:

“De Katholieke Kerk werd niet gevormd door een grote nationale held of een wereldheld, noch door een generaal of een staatsleider. De stichter van de Katholieke Kerk is Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens. We kunnen dit verschil vergelijken met de afstand tussen de aarde en de hemel. We moeten begrijpen dat God de Kerk gesticht heeft en Hij heeft het recht zijn geboden te geven aan diegenen die tot de Kerk behoren, om te verduidelijken hoe te leven en hoe te handelen, te werken en hun plichten te vervullen. Net zoals Hij heilig is, net zoals Hij op zich een missie heeft genomen om de mensheid te redden, die in zonde is gevallen door de stamouders Adam en Eva. Hij heeft het recht ons de geboden te geven, omdat Hij zichzelf onderwierp aan zijn eigen geboden, en Hij ons allen redde. Hij onderwierp zich niet aan de geboden omdat Hij zondig was, maar omdat Hij onze zonden op zich heeft genomen. Hij kocht ons tegen een hoge prijs. Zodus heeft Hij het recht om van diegenen die Hij geroepen heeft, te vragen om Zijn Evangelie te prediken in alle seizoenen, altijd en overal: “Ga in de wereld en verkondig het Evangelie aan de hele schepping en leer hen alles te onderhouden dat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met jullie tot aan het einde van de tijd.”

Indien de Leer van de Kerk de leer is die de Apostelen predikten, dan is het de Katholieke Kerk. Vandaag hebben we grote verwarring. Veel mensen weten de dichtstbijzijnde Katholieke kerk niet, ze kunnen het niet herkennen. Dus, om ze te herkennen, moet men teruggaan naar wat de Apostelen predikten. Lees het Boek Handelingen, het Evangelie, de brieven van de Apostelen. Indien we dit lezen, zullen we weten wat de Apostelen onderwezen.

En dan kunnen we het vergelijken met wat onze parochiepriester onderwijst, wat andere priesters onderwijzen, wat onze bisschop onderwijst, wat Bergoglio en zijn sekte ons onderwijst en oplegt aan de gelovigen.

Bergoglio zit op de Stoel van de Vicaris van Christus. Hij kan gemakkelijk op die Stoel zitten, maar er zijn ook zware plichten van het ambt van Vicaris van Christus, die op aarde moeten vervuld worden. Wat was Gods wil voor Jezus Christus? Gehoorzaam zijn tot aan de dood op het Kruis. En Christus ging op dat Kruis om mij, om jou te redden, en om de hele wereld te redden.

Bergoglio doet alles om dat te vernietigen. Bergoglio en zijn sekte geven het Vaticaan en de bisschoppen bevelen die anders zijn dan wat ze zouden moeten zijn. Bevelen van sekten en het protestantisme, gemaakt volgens zijn eigen agenda, niet volgens Christus, maar volgens de vrijmetselarij. En dat is niet hetzelfde.

Aartsbisschop Viganò noemt accuraat deze verschillen in de Kerk, wat ik noem een “andere Kerk”. Dus het is de Kerk vandaag, in het bijzonder die van na het Tweede Vaticaans Concilie, en allen die de agenda van het Tweede Vaticaans Concilie hebben ten uitvoer gebracht. Aartsbisschop Viganò noemde het correct de ‘diepe Kerk’.

Dit is de zuurdesem die begon toen het kaf in Gods zuurdesem kwam en alles bedierf. Net zoals de goede boer goed zaad in zijn veld zaaide. Toen het zaad groeide, en hij naar het veld kwam, zag hij dat er ook veel onkruid was. Zijn dienaren kwamen tot hem en zeiden: “Heer, had u geen goed zaad gezaaid in uw veld? Waar kwam dat onkruid vandaan? Wilt u dat wij het gaan uittrekken?” En de goede boer zei “Nee”, net zoals Christus “nee” zegt. “Omdat als je het onkruid uittrekt, je ook de goede tarwe mee kan uittrekken.”

Christus roept ons niet op tot een nieuwe revolutie zoals ze deden tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Christus roept ons op tot een contrarevolutie, op te vechten met eerlijke wegen, op wegen van geloof en Gods geboden vervullend. Alles vervullend dat God ons leert doorheen de Catechismussen – goede catechismussen van vóór het Tweede Vaticaans Concilie. Zodus we kunnen teruggaan naar deze ware leer en dan zullen we niet verloren gaan. We zullen niet moeten zoeken, en luisteren naar gelijk wie om de leer uit te leggen. Er zijn nu vele “katholieke leraars” dezer dagen, quasi-katholieke leraren die zeggen: “daar is God” en “daar is God”, “je zou dit en dat moeten doen.” Ze zeggen dat God tot hen spreekt. Het is de duivel die spreekt, maar het is God zeggen ze. En de mensen luisteren daarnaar, ze luisteren naar hen. Ik zal hier geen namen noemen, want ze zijn het niet waard om gepromoot te worden. Zodus de mensen zijn in verwarring. Deze Kerk van vandaag is de meerderheid geworden. Een bedorven meerderheid. En deze ware Kerk die nog steeds op de fundering blijft van Jezus Christus is amper zichtbaar. Dat is waarom mensen zo verward zijn. In het bijzonder diegenen die niet beseffen wat hen aangedaan is geweest. Ze weten niet waar ze zijn. Hetzelfde gebouw, dezelfde schilderijen, maar de leer is compleet anders. Alles is compleet anders. Polen zeggen dat hun families anders zijn nu. Vijf in één huis en ieder vecht voor zichzelf en ze weten niet waarom. Net zoals de Heilige Schrift zegt: “Er zullen er vijf in een familie verdeeld zijn tegenover elkaar; drie tegen twee en twee tegen drie.” Maar in de naam van Christus.

Ik ben niet verbaasd dat de ‘diepe Kerk’, die geen Ware Kerk is, maar Bergoglio’s sekte an al hun antichristelijke leer die aan de hele wereld gepredikt wordt, vandaag dit onkruid is samen op het veld met Gods tarwe. En het bedierf de ware Katholieke Kerk. Mensen zien hoe onkruid mooi groeit tussen de tarwe, en de tarwe wordt steeds minder zichtbaar. Wanneer de oogst komt, zal enkel de ware tarwe voedsel geven aan de mens, terwijl het onkruid nutteloos zal zijn. Deze valse Kerk, die mensen doet afdwalen, niet naar de redding, maar naar de verdoemenis, moet worden afgewezen, net zoals dit onkruid. Ieder moet dit uittrekken uit z’n ziel door terug te keren naar de traditie, het Evangelie te leven, de geest van Christus en de handelingen van de eerste Apostelen en de heiligen die vóór ons leefden, en alle volgelingen van Christus.

Anders zullen we schuldig zijn aan naar wat deze ‘diepe Kerk’ leidt. De ‘diepe Kerk’ wordt vertegenwoordigd door Bergoglio en zijn sekte, die zich verzamelden, deze revolutionaire agenda accepteerden en ze nog steeds naleven. Ik ben niet verbaasd dat alle contrarevolutionairen storend zijn voor hen. Ze zullen mij vervolgen, ze zullen mij kapot maken. Er waren Poolse bisschoppen die naar mij toe kwamen en zeiden dat ik niet zou moeten spreken waarover ik spreek. Gewoon omdat het stil en vredig zou kunnen zijn tussen ons, “heilige vrede”. Ik heb zo’n “heilige vrede” niet nodig. Ik wil Gods vrede in mijn hart. En dit kan enkel bereikt worden door het vervullen van Gods geboden en al de Leer van Christus die aan ons gegeven is, en het navolgen van zijn leven zoals Hij ons beval: “Hij die in Mij en met Mij wil leven, zal Mij navolgen. En waar Ik ben, daar zal hij ook zijn.”

Christus zegt: “Ieder die Mij belijdt vóór anderen, die zal ik ook erkennen vóór mijn Vader in de Hemel”- het publiek erkennen van Christus, vóór de mensen. Christus gaat verder: “Wie mij verloochent vóór anderen, die zal Ik verloochenen vóór mijn Vader in de Hemel.”

De ‘diepe Kerk’ van vandaag, vertegenwoordigd door Bergoglio en de post-Vaticanum II Leer, alle kardinalen en bisschoppen die de protestants-joodse-vrijmetselaarsrevolutie volgden in de Katholieke Kerk [Vaticanum II werd beïnvloed door Joden en Protestanten, nvdr.], zij zijn vandaag de ‘diepe Kerk’. Het onkruid dat Gods tarwe bedierf, dat de werken van Christus bedierf. Met besef of zonder besef? God zal hen oordelen.

Maar ik zie het en ik spreek mij uit. Indien ze wakker worden, het begrijpen en zich bekeren, zal ik gelukkig zijn dat ze zich omgekeerd hebben om hun ziel te redden, wat ze zouden moeten doen. Indien ze in dwaling blijven, en zelfs verder gaan en [de goeden] vervolgen, roepen ze Gods vloek over zich af, en een grote straf die op het gepaste tijdstip zal toegediend worden. Wanneer God komt, zal alles vervuld worden in zijn volheid. Niets zal veranderen in Gods wet, alles zal vervuld worden. En wee diegenen die niet leren om Gods wet te vervullen en het zelf niet doen. Dat is waarom we de ‘diepe Kerk’ moeten bestrijden. En het kan enkel bestreden worden door diegene die het kwaad naar buiten jaagt, en het rotsachtige pad bestijgt tot aan de top van de berg, die leidt naar Jezus Christus. Het rotsachtige smalle pad van boete, bekering, het beleven van de Sacramenten, Biecht. Niet het pad van de valse barmhartigheid dat vandaag wordt verkondigd, waar de rechtvaardigheid wordt over geslagen.

Want van Bergoglio en zijn sekte zijn er velen vandaag die de Kerk vervoegd hebben, maar die niets te maken hebben met Christus. Absoluut. De universele broederschap wordt verkondigd en alle zondaars gaan de Kerk binnen, en welke verlossing willen zij? In wat, in wie? De duivel die zij dienen en wiens agenda zij prediken, geeft geen verlossing. Hijzelf is reeds voor eeuwig en altijd in de Hel. En niemand zal van daaruit terugkeren naar de verlossing. Nee, niemand. We bidden voor de heilige (geredde) zielen, met de hoop dat onze gebeden de tijd zullen versnellen om uit het Vagevuur te komen, en hun straf in het Vagevuur zal verminderen. Maar we bidden niet voor de verdoemden, die voor altijd gestraft worden, die onder Gods eeuwige bestraffing zijn gekomen en daar vrijelijk naartoe zijn gestapt. Indien we zeggen dat er geen rechtvaardige God is, dan zijn we vals.

Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Christus sprak over rechtvaardigheid, Hij zei dat de Hel bestaat. Hij zei aan zijn Apostelen om uit te gaan en dit te prediken, zodat mensen deze straf kunnen vermijden. “Vermaan en waarschuw de mensen zodat ze niet in de Hel vallen.” Dus de Apostelen moeten dat doen, ze discussiëren niet met Christus. Je moet dat doen. Je twist daar niet over. Maar Bergoglio zet alles ter discussie met alle religies en dwalingen in de wereld. En met dit, verwoest hij werkelijk de werken van Christus, die Christus heeft gevestigd in zijn ware en heldere Kerk.

De poorten van de Hel zullen zijn Kerk niet verslaan. De sekte van Bergoglio evenmin. Maar die arme kardinalen en bisschoppen berokkenen zichzelf veel schade. En uiteraard berokkenen ze schade aan al diegenen die naar hen luisteren. Vrijelijk of niet, maar ze denken dat vanwege hun ambt ze het waardig zijn om hen te gehoorzamen. Maar deze mensen dwalen door zo te denken. Ze zouden waardig zijn om gehoorzaamd te worden in zulke ambten, indien ze zelf gehoorzaam zouden zijn aan hun Meester, Jezus Christus, naar wie ze ons zouden moeten leiden. Maar indien ze de gehoorzaamheid aan Christus afwezen, hebben ze geen enkel recht om enige gehoorzaamheid aan hen te vragen, omdat ze niet de Ware Christus prediken. Ze prediken niet de Ware Leer van Christus die doorheen de eeuwen werd gepredikt. En de ‘diepe Kerk’ heeft geen recht om hieraan gehoorzaamheid te vragen. Het voert de agenda van de wereld uit, het onderwierp zich volledig aan de wereld. En we weten dat de wereld aan de duivel behoort, en de duivel regeert het. En wie regeert er ook de wereld? Diegenen die zich volledig overgaven aan de duivel. Machtsvertegenwoordigers, presidenten, eerste ministers, het leger, generaals, politici, zakenlui,…artiesten die zeer gelukkig zijn in dit leven, die een pact met duivel sloten. Zodus de duivel betaalt hen voor dit alles, en ze hebben alles. Maar ze hebben de Hemel niet. Ze hebben de Hel in hen, ze houden de dood in hen. Dus de uitdrukking: wandelende doden, dat is wat ze zijn. Maar ze denken dat alles goed is, totdat de tijd komt. Een emmer heeft ook zijn levensduur. Je kunt er water ingieten totdat het handvat breekt, en dan is het nutteloos en moet je het weggooien. Hetzelfde met diegenen die de waarheid van Christus niet in zich dragen: ze zullen buitengegooid worden in de duisternis, waar geween zal zijn en tandengeknars, voor altijd.

De ‘diepe Kerk’ , de ‘nieuwe Kerk’ – verbonden met de wereld van de duivel en niet met Christus – negeren, deze Kerk zal vernietigd worden, deze ‘nieuwe Kerk’. En de Kerk die trouw bleef aan Christus zal triomferen en heersen in Christus’ Koninkrijk, waar elke knie voor Hem zal buigen, in de Hemel, op Aarde en onder de Aarde. Want Christus is alle eer en glorie waardig. En de knieën van diegenen die tegen Hem waren, en niet zijn ware Leer verkondigden, zullen ook buigen voor Hem. Broeders en zusters, laten we terugkeren naar een ware Kerk, de Kerk van vóór het Tweede Vaticaans Concilie. Amen.”

Bron: Youtube Abp. Jan Pawel Lenga


TIP: Goede catechismussen van vóór Vaticanum II: