Aartsbisschop Lenga: “Ik moedig jullie aan om catacombekapellen klaar te maken”

Aartsbisschop Jan Pawel Lenga van Kazachstan, die momenteel in Polen een onderkomen heeft, en naast Aartsbisschop Viganò bekend staat als een andere felle criticus van Bergoglio, heef op 29 november een interview gegeven waarin hij de ware kerk oproept om zich klaar te maken om in de catacomben te gaan. Mgr. Lenga heeft in een ondergronds seminarie in de Sojvet-Unie gezeten en werd er in het geheim tot priester gewijd. Hij diende 20 jaar als bisschop een bisdom met een oppervlakte van 4 miljoen vierkante kilometer. Hij stelde reeds in 2015 middels een open brief de crisis in de Kerk aan de kaak. In 2017 publiceerde hij samen met Mgr. Schneider en Mgr. Peta een “geestelijke kruistocht” tegen de dwalingen van Bergoglio. In 2020 beschuldigde hij Bergoglio publiekelijk van ketterij, waarna hij verbod kreeg om nog publiek de H. Mis te celebreren en de media toe te spreken. Daarna verhuisde hij naar Polen, naar het Marianistenklooster van Lichen, waar hij de H. Mis uitsluitend in de Oude Ritus (Tridentijns) celebreert.

Interviewer: “In uw nieuwste boek “Bergoglio’s sekte”, stelt uwe excellentie dat de tijd van de catacomben hier reeds is. Hoe zouden we catacomben moeten vormen?”

Mgr. Lenga: “De volledige titel van het boek is: “Bergoglio’s sekte. De nood voor een katholieke contrarevolutie.” Een zeer treffende titel. Aartsbisschop Viganò stelt eveneens dat de sekte de Katholieke Kerk heeft overgenomen en haar naar de vernietiging leidt. En de liquidateur van de Kerk is Bergoglio zelf, die ofwel verkozen werd om enkel de agenda uit te voeren van diegenen die hem gekozen hebben, en die hem daartoe dwingen; of hij is inderdaad één van hen en voert gewillig deze agenda uit. Omdat het niet mogelijk is voor een 85-jarige om zijn eigen leeftijd te negeren, en niet de wijsheid te hebben om zijn eigen roeping te weten en wie hij moet dienen. Op een moment zal hij zijn oordeelsdag onder ogen zien. En op zo’n dag wordt er geen medelijden gevonden in Christus; maar eerder: diegene die meer werd gegeven, die zal een grotere straf krijgen indien hij niet trouw was aan zijn roeping. Wanneer ik Bergoglio in mijn verklaringen oproep tot bekering, is dat voor zijn zielenheil. Dat is absoluut de enige reden waarom ik dit doe.

Ik heb mijn loopbaan in de Kerk afgemaakt. Hij zal mij niet tot een hogere functie promoten en ik streef daar ook niet naar. Ik weet wat ik waard ben en ik ben volledig tevreden met wat ik heb, wat mijn in de Kerk werd gegeven. En met wat ik doe, weet ik dat ik tegen de vernietigende stroom in de Kerk in ga.

Maar ik maak er mij geen zorgen over, vanwege het geloof in Christus dat God in mijn hart heeft gezaaid en het respect voor de priesters die ons voorgingen en aan wie ik de schuld aflos van hun trouw aan Christus, die alles deden om in mij het zaad van het geloof in Christus te zaaien, en niet het geloof in triviale dingen die gepredikt worden door Bergogolio’s sekte in het Vaticaan.

We herinneren ons hoe het was wanneer Christus het Evangelie verkondigde, en uiteraard wilden de Schriftgeleerden en Farizeeën, het Sanhedrin en de hogepriesters Zijn Leer niet aanvaarden. Zijn Leer was niet nieuw. Zijn Leer was dezelfde als de profeten die predikten tot de uitverkoren natie van Israël in de tijd van de voortdurende aanwezigheid van God onder hen. Christus kwam om dit alles de prediken en het ten uitvoer te brengen. Wat hij predikte, deed hij ook. Maar zij deden niet wat ze predikten. Dat is waarom Christus zei tegen zijn leerlingen om naar hen te kijken, naar hen te luisteren, maar niet hun daden te volgen, omdat ze predikten wat in de Heilige Schrift stond, maar ze er niet naar handelden.

Onze Farizeeën, het Sanhedrin, de hogepriesters en Schriftgeleerden van vandaag daarentegen, van wie ik kan zeggen dat ze niet voldoende onderlegd zijn in de Schrift, onderrichten niet Christus’ ware Leer, ze hebben Hem lange tijd geleden verraden. Ze maakten de Kerk protestants en ze verwisselden de Kerk voor de agenda van de VN, en ze predikten een leer die niets meer te maken heeft met Christus. Want Christus is dezelfde vanaf het begin, vandaag en voor alle eeuwigheid. En de VN werd slechts korte tijd geleden opgericht en binnen een paar jaar bestaat het misschien niet meer, of diens structuur kan totaal anders zijn. Vandaag bestaat de Vrijmetselarij, maar binnen 10 of 50 jaar bestaat het misschien niet meer. En dit alles zal smelten als de sneeuw die smelt aan het begin van de lente, en er zal niets meer van overblijven, zelfs geen klein spoor.

We herinneren ons dat de leerlingen vluchtten voor vervolging, en we herinneren ons wat ze zeiden. Wanneer ze voor het Sanhedrin geroepen werden en vervolgd werden, en verteld werden om de boodschap van Christus niet te verkondigen, dan antwoordden ze: “We zouden meer naar God moeten luisteren dan naar de mens.” En spijts ze werden gegeseld, waren ze niet bang om Christus’ Leer te blijven verkondigen. Het werd hen verboden, maar ze werden niet vermoord. Ze werden enkel een verbod opgelegd en bedreigd.

Vandaag bedreigen ze eveneens de ware leerlingen van Christus. Ze verwijderen hen van de Kerk, net zoals ze Aartsbisschop Viganò verwijderd hebben, en andere bisschoppen die de ware Christus prediken. Net zoals ik uit de Kerk werd verwijderd door de Vrijmetselarij in het Vaticaan, enkel voor het predikten van Christus, zelfs daar in Kazachstan, toen ik nog niet op de hoogte was van dit alles, van wat ik vandaag weet en verkondig. Zelfs toen behandelden ze mij als een bedreiging voor hen. Ze denken dat ze in de Hemel zullen komen door zich neer te leggen in hun zetels, in hun gezellige ruimten. Voor de Hemel moet men zeer hard werken.

Sta op vanuit die zetel, zoals zelfs jullie modernistische Bergoglio zegt tegen jullie, en ga hard werken voor Christus en niet tegen Hem. Dan kun je in Gods ogen iets bereiken, niet hier op aarde, maar vast en zeker in de eeuwigheid.

Dit is waarom volgers van Christus elkaar ontmoetten in catacomben; ze vluchtten van plaats naar plaats, en op die manier verspreidde het geloof in Christus zich. Vandaag hebben we dezelfde situatie. Kerken worden plaatsen waar de leer van sekten wordt verkondigd. In kerken prediken Protestantse pastors, Joodse rabbi’s, Islamitische Mullahs en andere geloofsovertuigingen. Ze komen allemaal naar de Katholieke Kerk en prediken de leer van hun sekte. Mensen komen naar de kerk, volgens Gods gebod om de zondag te heiligen, en het gebod van de kerk om deel te nemen aan de H. Mis op zondag. Naar welke verkondiging kan de Katholiek luisteren op zondag? Indien er dat evangelische praatje is, heeft dat niets van doen met het Evangelie, omdat de priester de leer heeft gemoderniseerd volgens de stroom van de wereld, om niet het Evangelie te prediken, maar wie weet wat? In dit geval is de Katholiek niet verplicht te luisteren naar zo’n prediking, maar eerder om de oren dicht te stoppen en er niet naar te luisteren. Indien een priester in plaats van de prediken over de Sacramenten, over Gods geboden, predikt wat niet in overeenstemming is met de Leer van de Katholieke Kerk, dan, voor mij, verplicht het gebod van de Kerk om de Heilige Mis bij te wonen een Katholiek niet om zo’n Mis bij te wonen.

Dit is waarom de catacomben gevormd zijn. Catacomben[kerken] bestaan reeds vandaag hier in Polen, en ik denk misschien in de [rest van] de wereld ook. Er zijn wijze mensen in andere delen van de wereld, die trouw bleven aan het ware geloof, wijze priesters die terugkeren naar de Mis van Altijd; ze verzamelen getrouwe katholieken en verbergen zich in huizen, private eigendommen, centra in de bergen, in kelders. Ikzelf heb reeds zo’n kapellen gezien hier in Polen, in diverse delen van Polen. Kapellen met het Heilig Sacrament, met alle Kerkboeken, boeken voor het Doopsel, Huwelijk, voor alle Sacramenten. Er zou ook de Catechismus moeten zijn van E.H. Francis Spirago, de drie delen van de Catechismus door Spirago van het jaar 1906; de Catechismus door Gasparri, de Catechismus van Pius X. Dit zou de Leer moeten zijn voor een Katholiek. En niet enkel een Leer, maar het leven zelf, het elke dag (be)leven. Er zijn tabernakels in die kapellen, het Heilig Sacrament, en Heilige Missen worden daar opgedragen. Het Heilig Sacrament is daar voor de tijd wanneer we Het niet in de kerken zullen hebben, wanneer die modernistische priesters het geloof verliezen en zullen ophouden de ware Heilige Mis op te dragen; en we kunnen dat vroeg of laat verwachten.

Wanneer het Heilig Sacrament in de Kerk met de werkelijke Tegenwoordigheid van Christus aanwezig is, kunnen de Protestanten, Joden, Moslims, er niet binnengaan. Maar wanneer Hij weg is, kunnen ze gemakkelijk binnengaan, omdat het voor hen geen probleem zal zijn. Zodus, wanneer de Katholieke Kerk degradeert tot op het punt van de Gruwel van de Verwoesting, dan zal onze Heer Jezus Christus komen en de verantwoordelijken straffen.

En diegenen die vluchten en zich verbergen om trouw te blijven aan Christus’ ware Leer, zullen geen andere optie hebben dan in de catacomben te gaan; in de woestijn te gaan zoals de Vrouw [uit Openbaring], zoals de Heilige Maagd Maria vluchtte in de woestijn om het Kind te redden van de draak die Haar Kind wil verslinden. De draak, de duivel, die de overhand heeft in deze wereld, verkreeg zelfs de macht over de leiders van de Katholieke Kerk. Ze gaven zich over aan hem, rolden de vlag op en kozen ervoor hem te dienen.

Wij als die trouwe gelovigen, die Gods geboden onderhouden, die trachten te leven volgens Christus’ Leer en zijn 8 Zaligsprekingen, die trachten de zonde en gehechtheid aan geld of andere zondige gewoonten te vermijden, en trachten te werken aan onszelf om zuivere maagden te zijn, overgegeven aan Christus, worden heiligen zoals God van ieder van ons vraagt,

Ik moedig jullie, broeders en zusters, aan om zo’n kapellen te bouwen. Ik moedig jullie aan om z’n offer te brengen. Waar je het ook kan doen in Polen [en in elk land]. Overal. In dorpen, gemeenten, steden, in jullie private huizen. Kies de mooiste kamer om er een altaar in te maken. Keer terug naar de Mis van Altijd, de Tridentijnse Mis, want de ware Heilige Mis werd schade berokkend na het Tweede Vaticaans Concilie. Keer terug naar de Sacramenten volgens de Tridentijnse Ritus. Zoek zulke priesters op die jullie daarbij kunnen helpen. En jullie helpen hen, zoals Aartsbisschop Viganò aanmoedigt, in het besef dat de beste priesters zullen verwijderd worden uit hun eigen bisdommen door die bisschoppen die Christus hebben verraden.

Ze zullen de besten verwijderen, zodat ze geen bedreiging vormen voor hun “vredig” leven, waar ze verenigd zijn in de strijd tégen Christus en tegen God in de Heilige Drievuldigheid. Er wacht hen een groot oordeel en een grote straf voor wat ze deden. En wij willen God gehoorzamen.

Wanneer ik door de Sovjet KGB naar Kazachstan werd gezonden, kon ik elk huis in elk dorp zien met een kapel. De beste kamer was uitgekozen voor de kapel met altaar; heilige beeltenissen waren opgehangen, en de Mis werd daar makkelijk opgedragen. Mensen verzamelden er om te bidden. Waarom kunnen we niet vandaag hetzelfde doen? In het bijzonder dat vandaag de goddeloze agenda van de wereld zich heeft verenigd met de goddeloze agenda van Bergoglio’s sekte en al diegenen die de Kerk verraadden, verenigd tegen ‘de rest van Israël’, de ‘rest’ van de Kerk die nog steeds trouw is aan Christus. Dat is waarom we ons moeten verbergen in die huizen, en trouw blijven aan Christus’ Leer.

Priesters die de Mis op zichzelf opdragen, doe jullie eigen inspanning om trouw te blijven aan de Leer van Christus in z’n volheid. Wanneer ik het ondergronds seminarie bijwoonde, werd ik door priesters onderricht die trouw waren aan de traditie, ik werd in de traditie geschoold. Ik studeerde niet aan het Broederschap van Sint Pius X, ik studeerde niet bij andere broederschappen. Die broederschappen bestonden nog niet toen ik in het seminarie was.

Ik roep die priesters op die opgeleid werden tijdens de nasleep van de destructieve ‘reset van de Kerk: als je beter wil worden, doe een inspanning om de Leer te bestuderen die vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd onderricht; de Leer gebaseerd op eeuwen traditie in de Kerk, zodat uw leer geen nieuwe sekten creëert waar u preekt en u geen groepen van mensen vormt rondom u, voor uw eigen levenscomfort, enkel om voedsel en donaties te krijgen. We verlaten het kwaadaardig systeem niet om een ander kwaadaardig systeem binnen te gaan. We moeten waakzaam blijven, en verenigd. En niet verenigd op een manier om de één ondergeschikt te maken aan de ander […] Maar verenigd in geest, in Christus’ Leer, het Evangelie, de Schrift en voorbeeld nemend van de beste Heiligen, die dit alles deden tegen de prijs van hun leven, de prijs van hun lijden, vasten, gebed en uitgesloten zijn. Dan kunnen we deze marge zijn die werkelijk het licht afstraalt van de top van de standaard, en God zal elk van ons vinden. Vandaag is dit de rechte en ware weg. Amen.

Bron: Youtube kanaal van Aartsbisschop Jan Pawel Lenga

*Lees ook ons artikel over de private huiskapel.