Bergoglio is dus ‘de bisschop in het wit’ uit het Derde Geheim – en het Vaticaan heeft dit reeds op subtiele wijze ‘bevestigd’

De bisschop in het wit met een metaalkleurig pectoraalkruis en de Heilige Vader met een verguld of gouden pectoraalkruis.

In onze laatste aflevering van Restkerk TV laten we vader Gruner aan het woord die een belangrijke nuance maakt in het lezen van het Derde Geheim: er wordt over twee personen gesproken: de bisschop in het wit gekleed, die de indruk wekt dat hij de H. Vader is en de Heilige Vader zelf. Dit is een zeer belangrijk nieuw gegeven. En het sterke is: het Vaticaan heeft dit (onbedoeld?) bevestigd tijdens Bergoglio’s bezoek aan Fatima in 2017. Een terugblik.

In 2017 schreven we dat Bergoglio zich in Fatima presenteerde als de ‘bisschop’ in het wit. Wij dachten toen dat de ‘bisschop in het wit’ en de H. Vader één en dezelfde persoon is. Maar wie de tekst goed leest en herleest, ziet dat er inderdaad een onderscheid wordt gemaakt.

Op 26 juni 2000 werd door het Vaticaan een deel van het Derde Geheim van Fatima geopenbaard, namelijk zoals vader Gruner zei, het visioen zonder uitleg:

“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een bisschop gekleed in het wit, en we hadden de indruk dat het de H. Vader is.”

En dan zegt zuster Lucia zeer duidelijk dat ANDERE bisschoppen en religieuzen een berg beklommen:

“Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, een aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan.”

“Andere” betekent dus: zij wel, maar hij niet. Dus de bisschop in het wit gekleed ging NIET die steile berg op. Maar Lucia zag in het visioen vervolgens wél de Heilige Vader de berg beklimmen:

“Voordat hij er aankwam passeerde de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten.”

Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt. Indien de ‘bisschop in het wit gekleed’ de Heilige Vader was, zouden ze gewoon gezegd hebben: de Heilige Vader, maar dat zeiden ze niet, omdat die persoon de Heilige Vader niet is. Ze hadden enkel de indruk dat hij de H. Vader was, omdat hij erop leek. De bisschop in het wit ging ook niet de steile berg op: hij bleef achter, en er wordt verder niet meer over hem gesproken. Maar het gemak waarmee deze ‘bisschop in het wit’ voor de H. Vader wordt genomen, is tekenend voor de huidige situatie in het Vaticaan.

Dit komt dan ook weer precies overeen met wat vader Kramer in 2015 zei over het Derde Geheim:

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.”

En het sluit ook naadloos aan aan deze boodschap van O.L.Vrouw van 22 juli 2013 (6 jaar geleden) in het Boek der Waarheid:

De details, die Ik onthulde, bestaan hierin dat er in de eindtijd twee mannen zouden zijn die de Kroon van Petrus dragen. De ene zal lijden omwille van de leugens die gecreëerd werden om hem in diskrediet te brengen, en die hem tot een virtuele gevangene zullen maken. De andere verkozene zal de verwoesting teweegbrengen, niet enkel van de Katholieke Kerk maar van alle Kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer van Mijn Zoon, Jezus Christus, Redder van de wereld, aannemen.

Er kan slechts één door Mijn Zoon gemachtigd hoofd van de Kerk op aarde zijn, die Paus moet blijven tot aan zijn dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel: zielen aan Satan over te leveren. En voor dergelijke zielen, die van niets zullen weten, is er nog maar weinig tijd om gered te worden. Kinderen, jullie moeten nu slechts één waarschuwing ter harte nemen. Wijk niet af van de Leer van Mijn Zoon! Trek elke nieuwe leerstelling in twijfel, die jullie voorgelegd wordt en die voorwendt van de Kerk van Mijn Zoon op aarde afkomstig te zijn! De waarheid is eenvoudig. Deze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Laat niemand jullie beoordelingsvermogen vertroebelen! Weldra zullen de profetieën van Fatima steek houden. Alles speelt zich nu voor een ongelovige wereld af, maar jammer genoeg zullen maar zeer weinigen dit beseffen totdat het te laat is. Bid, bid, bid zo vaak mogelijk, elke dag, Mijn allerheiligste Rozenkrans om de uitwerking van het kwaad, dat jullie omringt, af te zwakken.

Het probleem is dus dat, zoals Vader Gruner zei, de uitleg van dit visioen of het resterende deel van het Derde Geheim, nooit werd vrijgegeven. Daarin zou inderdaad duidelijk worden dat het in dat visioen effectief gaat over twee verschillende mannen, de éne een bedrieger die zich voordoet als paus en de andere de H. Vader die een soort martelaar wordt.

Vaticaan bevestigde dat Bergoglio ‘de bisschop in het wit’ is

In de officiële missaal van Bergoglio’s bezoek aan Fatima, stond in het bizarre gebed dat speciaal voor 13 mei 2017 werd geschreven, dat Bergoglio ‘de bisschop in het wit’ is:

“Gegroet Heilige Koningin, gezegende Maagd van Fatima, Onze Lieve Vrouw van het Onbevlekt hart, toevlucht en pad dat ons begeleidt naar God! Pelgrim van het Licht dat we uit uw handen ontvangen, ik dank God de Vader die op alle tijden en plaatsen in de menselijke geschiedenis aanwezig is; pelgrim van de Vrede die u hier aankondigt, ik prijs Christus, onze vrede, en voor de wereld vraag ik eendracht onder alle mensen; pelgrim van de Hoop die de Geest aanmoedigt, ik wil profeet en boodschapper zijn om de voeten van allen te wassen aan dezelfde tafel die ons verenigt.  Gegroet Moeder van Barmhartigheid, Vrouwe van het witte kleed! Op deze plaats, waar u honderd jaar geleden alle vormen van Gods barmhartigheid toonde, kijk ik naar uw kleed van licht, en als bisschop gekleed in het wit, herinner ik al diegenen die in het doop-wit willen leven in God en de mysteries van Christus willen bidden om vrede te verkrijgen.”

In bovenstaand gebed staat dat Bergoglio “profeet en boodschapper” wil zijn, en dat hij de voeten van iedereen wil wassen, aan dezelfde tafel “die ons verenigt”. Hiermee doelt men op de ene-wereldreligie. Bergoglio heeft al vaak voeten van moslims gewassen, en aangegeven dat moslims “dezelfde God” aanbidden zoals wij. De ‘bisschop gekleed in het wit’ is dus duidelijk een verrader, de valse paus, en niet de Heilige Vader.

Herinner u ook de zogezegde “toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria”, door Bergoglio op 13 oktober 2013, die helemaal geen toewijding was. Hij sprak enkel over ‘ons hart’ en ‘hun hart’, maar nergens over het ‘Onbevlekt Hart van Maria’! Dat had boekdelen moeten spreken.

Maar de belangrijkste conclusie is: we beleven het Derde Geheim nú!