Homolobby

Bergoglio tegen man die als kind misbruikt werd en nu homoseksueel is: “God heeft je zo gemaakt” – Kardinaal Burke bezorgd over komende Jeugdsynode

Een slachtoffer van de Chileense misbruikaffaire, die Bergoglio in privé heeft ontmoet, vertelde een Spaanse nieuwsdienst dat Bergoglio hem vertelde dat hij zichzelf en zijn homoseksualiteit moet aanvaarden, omdat “God hem zo heeft gemaakt”. Intussen maakt Kardinaal Burke zich ernstig zorgen over de komende Jeugdsynode in oktober.

Juan Carlos Cruz, een slachtoffer van de Chileense kindermisbruiker vader Fernando Karadima, ontmoette Bergoglio in privé in april nadat hij samen met nog enkele andere slachtoffers naar het Vaticaan werd uitgenodigd. Cruz zei dat Bergoglio “oprecht, attentvol en verontschuldigd was voor de situatie van het seksueel misbruik.” Bergoglio verontschuldigde zich tegenover hem en sloeg mea culpa: “Ik was een deel van het probleem, ik veroorzaakte dit en ik verontschuldig mij.”

Cruz bevestigde later aan de Spaanse krant El País, dat ze spraken over homoseksualiteit, omdat Cruz zich identificeert als homoseksueel. Hij legde aan Bergoglio uit dat hij geen slecht persoon is en dat hij niemand wil kwetsen. Bergoglio antwoordde dat het feit dat hij homo is er niet toe doet. “God maakte je zo en hij houdt van jou zoals je bent, en ik maal er niet om. De paus houdt van jou zoals je bent, je moet gelukkig zijn met wie je bent.”

Dat de oorzaak van de homoseksualiteit van deze man wellicht net te danken is aan het feit dat hij als kind seksueel misbruikt werd door een man, daar dacht Bergoglio natuurlijk niet aan.

De opmerkingen van Bergoglio werden uiteraard onmiddellijk omarmd door de LHBT-gemeenschap als een nieuw teken van Bergoglio’s verlangen om homoseksuele mensen verwelkomd en geliefd te laten voelen in de Katholieke Kerk.

De bekende Evangelist David Wilkerson zag reeds in een visioen in 1973:

[…] De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging […] Ik zie deze superwereldkerk, onder het mom van ‘verkeerd begrepen zijn’, homoseksuelen en lesbiennes aanvaarden als leden. Homoseksuele en lesbische ‘liefde’ zal vergoelijkt worden door het leiderschap van deze kerkvereniging. Homoseksuelen zullen niet enkel verwelkomd worden, maar ze zullen aangemoedigd worden om verder te doen met hun homoseksuele daden. Homoseksuelen zullen niet enkel gewijd worden en plaatsen van leiderschap krijgen, ze zullen toegejuicht worden als een nieuwe wind van baanbrekende evangelisatie.

Kardinaal Burke bezorgd over Jeugdsynode

In een toespraak op het ‘Rome Life Forum’ op 18 mei vertelde Kardinaal Burke dat de komende synode over de jeugd wellicht nog “meer moeilijkheden” zal brengen voor de Kerk, en hij merkte daarbij op dat er reeds beweringen van manipulatie zijn geweest.

De vraag luidde: “Wat kunnen we verwachten over en na de nieuwe synode in oktober? Een nieuwe storm in de Kerk? Een nieuwe dubbelzinnige exhortatie? Meer dubia?” Kardinaal Burke antwoordde: “Ik denk dat, vanuit het punt van menselijke rede, en ook vanuit het punt van christelijke moraliteit, indien diegenen die de synode in 2014 en 2015 organiseerden geen bekering van het hart hebben gehad, we meer moeilijkheden kunnen verwachten. Ik zie reeds – en ik heb het ook gelezen van jonge mensen die in het proces betrokken waren – hun perceptie dat de synode gemanipuleerd wordt om een zekere agenda te bevorderen.” Hij maande iedereen aan om de ontwikkelingen van nabij te volgen en indien er bezorgdheden zijn, hun stem hierover te laten horen.

Reeds het voorbereidend document bevatte uiterst problematische passages:

Het voorbereidend document ondermijnt de legitieme onderrichtende autoriteit van de Kerk

Het document stelt dat door het luisteren naar jonge mensen, de Kerk opnieuw de Heer zal horen spreken in de wereld van vandaag. Dit is uiteraard een grote dwaling. Het impliceert dat de Kerk nu de Heer niet hoort. Dit is tegengesteld aan de belofte die de Heer maakte toen Hij zei dat Hij alle dagen met ons ons is, “tot aan het einde der wereld.” De stelling impliceert dat jonge mensen de Kerk zouden moeten “leiden”. Echter, het tegendeel is waar: de Kerk moet de jonge mensen leiden, en alle andere mensen die leiding van de Kerk nodig hebben. En tot slot lijkt de stelling ook te impliceren dat de huidige leer van de Kerk “niet past” in de wereld van vandaag.

Volgens het document zijn de jongeren ijverig voor verandering in de samenleving en in de Kerk. Ze zouden willen “dat de Kerk dichter bij de mensen staat en meer aandacht heeft voor sociale kwesties, maar beseffen dat dit niet onmiddellijk zal gebeuren” en dat ze “een actief deel willen zijn in het proces van de verandering die plaatsgrijpt op dit moment.” Het zijn zogezegd deze “jonge mensen die alternatieven voorstellen en beoefenen die tonen hoe de wereld of de Kerk zou kunnen zijn.” (I.3)

[…]

Het document lijkt de toon te zetten voor een synodaal proces dat “jonge mensen” naar voor zal schuiven als diegenen die zeggen wat de Kerk moet doen en onderwijzen. De “jonge mensen” zullen eisen voor veranderingen in de Katholieke leer en praktijk, die dan zal gepresenteerd worden als het bewijs dat de Kerk moet veranderen in haar fundamentele geloofspunten. Die jonge mensen in kwestie kunnen uiteraard vooraf geselecteerd worden om de vooropgestelde doelen na te streven.

Op Palmzondag dit jaar werd het werkdocument voor de synode, dat door jongeren werd opgesteld, afgeleverd aan Bergoglio. Daarin staat dat de “Katholieke Leer over contraceptie, abortus, homoseksualiteit en samenwonen bijzonder controversieel is” en dat de jongeren “misschien willen dat de Kerk haar leer verandert”. Redacteur bij First Things, Matthew Schmitz zei dat het document “duidelijk vervalst” is. “Het herhaalt gewoon wat bepaalde bisschoppen al lang zeggen.” Wellicht zal ook deze synode zodanig gemanipuleerd worden dat de vooropgestelde uitkomst ervan niet in het gedrang komt: een verder uithollen van de Leer van de Kerk en misschien al wijzigingen aan de sacramenten… Een schisma zal dan onvermijdelijk worden.

Categorieën:Homolobby

9 antwoorden »

 1. God heeft maar twee seksen geschapen man en vrouw en een andere bedoeling openbaart de Bijbel niet. Deze paus is de kerk aan het kapot maken. Homofilie is zowel in de Tenach als in het Nieuwe Testament niet Gods wil, maar de mens die in opstand leeft met de ware God. de paus noemt dus homo zijn een gave van God zoals Kardinaal Danneels is deze paus misschien zelf homo wie weet , misschien is het Vaticaan een homonest aan het worden, waar de moraal van Jezus is buiten gezet bij het grof vuil, doe zo verder kerk, binnenkort kun je op de antiekmarkt gaan staan !!

  • We hoeven niet op de antiekmarkt te gaan staan, want we zijn niet de laatsten der Mohiekanen, maar de eersten van de nieuwe generatie!

 2. Het doorsnijden van de eenheid van seksualiteit en nakomelingschap is in tegenspraak met de zingeving die in de voortplantingsdaad ligt opgesloten. Zoals Paus Pius XI opmerkt in nº17 van zijn encycliek uit 1930, Casti Connubii (over het kuise huwelijk): “Het belangrijkste doel van het huwelijk is de voortplanting en de opvoeding der kinderen.” En elders (nº54): “Dus omdat de echtelijke daad primair vanuit de natuur bestaat om kinderen te krijgen, zondigen daarom degenen tegen de natuur in die in de uitoefening daarvan opzettelijk zijn natuurlijke vermogens en bijpassende bedoeling dwarsbomen. Aldus doen ze een beschamende daad die intrinsiek kwaad is.”

  Die twee, de seksuele daad en de voortplanting mogen nooit gescheiden worden, alhoewel het in deze gebroken wereld anders schijnt toe te gaan. De menselijke gesteldheid is steeds verder afgezakt en hoeft niet maatgevend te zijn voor de seksuele moraal. De erfelijke grondslag is geen doorslaggevend argument dat enige uitdrukkingsvorm daarvan respect verdient, want er is geen evolutie geweest, integendeel.

  Bij dit alles dienen we te bedenken dat God zijn schepping liefheeft en gemeenschap zoekt met het zijne, vooral met het schepsel de mens. Gods wet is er voor ons welzijn. Bij overtreding doen we onszelf en onze omgeving tekort, missen we ons doel, wat een definitie van zonde is. Uit ‘ons doel missen’ ontstaan ketens van ontsporingen en uiteindelijk de (geestelijke) dood. (Jac. 1:15)

  • Lunsius, het “ontstaan ketens van ontsporingen en uiteindelijk de (geestelijke) dood. (Jac. 1:15)”, waarover u schrijft, is de oorzaak. Een ketter verliest het licht van God de Heilige Geest en wandelt doorheen de duisternis. Vandaar dat er zulke uitspattingen zijn van deze die zich als “paus” voordoet.
   Zonder goedspreken is een zware zonde tegen de H. Geest en deze kunnen niet vergeven worden, niet in dit leven, noch in het hiernamaals, daar het het licht van de H. Geest is die u een berouwvol hart geeft zodat men zijn zonden kan bewenen en vergiffenis vragen.
   Mat_12:32 En wie iets zegt tegen den Mensenzoon, hem zal het worden vergeven; maar wie iets zegt tegen den Heiligen Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.
   Mar_3:29 Maar wie lastert tegen den Heiligen Geest, krijgt in eeuwigheid geen vergiffenis, maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde.

 3. Na een belangrijke synode zou de grote waarschuwing komen, aldus spraken de zieneressen van Garabandal. Hopelijk dat dan het tij wordt gekeerd.

 4. NB > het huwelijk dient ook om TE_LEVEN, in de breedste zin van het woord — maar het “” gaat heen & wordt talrijk “” {Genesis} domineert daarbij als opdracht van God ….

 5. De paus in de heilige mis

  De homo.

  Vaak niet geliefd in menige buurt,
  de homo, gemeden, bespot en begluurd.
  Een door God geschapen mens en geboren,
  met de drang tot zijn eigen geslacht te behoren.
  Die de liefde in het vaandel heeft staan,
  en met ieder ander vredig om wil gaan.

  Mag zo’n mens in de huidige orde,
  zomaar een sacrament geweigerd worden?
  Mag het hoogste gezag wel een oordeel vellen,
  die in eigen gelederen zoveel moet herstellen?

  De opdracht van het begin af tot nu,
  “gaat heen en vermenigvuldigt U”,
  werd wel gehoord, maar niet nageleefd,
  wat in de geestelijke wereld veel misstappen geeft.
  Het is niet te begrijpen wat er overal gebeurt,
  ons geloof lijkt geschonden, verdeeld en besmeurd.

  Homo of priester hebben èèn ding gemeen,
  de liefde staat op de plaats nummer een.
  ieder die aan deze opdracht voldoet,
  is een rechtschapen mens en doet veel goed.

  Respect voor de homo die anders geaard leeft,
  voor de priester die gedwongen geen nageslacht heeft.
  maar met goede wil nastreven elk ander gebod,
  zijn beiden gelijk in de ogen van God.

  en de massa riep in de basiliek AMEN LUCIFER

 6. We moeten alle voorschriften uit het boek Leviticus trouw gaan naleven, anders zijn we verloren!

 7. Bergoglio is niet canoniek gekozen en en meermaals auotmatisch geexcommuncieerd. Alles wat hij zegt, besluit of doet is daarom van nul en generlei waarde, maar is wel extreem gevaarlijk!