Is Bergoglio een Jehova’s getuige?

Enige tijd geleden publiceerden we een artikel met de dwalingen van de Jehova’s getuigen. Nog niet zo lang geleden was er weer ophef over een nieuw interview van Bergoglio met de bekende atheïst Eugenio Scalfari, waarin Bergoglio opnieuw zou beweerd hebben dat de Hel niet bestaat, en dat zielen die niet gered zijn gewoon ophouden te bestaan. Dat is al niet de eerste keer dat Bergoglio die bewering maakt. 

Reeds in 2016 zei Bergoglio dat de eeuwige verdoemenis “geen martelkamer” is, en in 2015 zei hij in een interview met Scalfari dat de ziel die niet gered is “ophoudt te bestaan.”

Lezen we wat op de site van de Jehova’s getuigen staat:

WAT GEBEURT ER MET ONS ALS WE DOODGAAN?
5, 6. Wat gebeurt er als iemand doodgaat?

5 Jehovah vertelt ons wat er gebeurt als iemand doodgaat: als iemand doodgaat, stopt hij met leven. Dood zijn is het tegenovergestelde van leven. Als je sterft, leven je gevoelens en herinneringen niet op een andere plek verder. * Als je dood bent, kun je niet meer zien, horen of denken.

6 De Bijbel zegt dat de ‘doden helemaal niets weten’. Ze voelen geen liefde of haat, en ‘er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf’. (Lees Prediker 9:5, 6, 10.) En Psalm 146:4 zegt dat als iemand sterft ‘zijn gedachten vergaan’.

https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/bijbelles/wat-gebeurt-als-we-doodgaan/

en:

Mensen zijn uit stof gemaakt (Genesis 2:7; 3:19). We zijn geen geesten die in een lichaam van vlees wonen. We zijn stoffelijk, dus is er geen enkel deel van ons dat na de dood verder leeft. Als we doodgaan, gaan ook onze hersenen dood en zijn onze gedachten en gevoelens verdwenen. Lazarus vertelde dan ook niets over de tijd dat hij dood was, want de doden hebben geen bewustzijn. Lees Prediker 9:5, 6, 10.

Pijnigt God mensen na de dood met vuur? Omdat de Bijbel laat zien dat de doden geen bewustzijn hebben, is de leerstelling van het hellevuur duidelijk een leugen waarmee God vals beschuldigd wordt. Hij vindt alleen al het idee mensen in vuur te pijnigen walgelijk.

https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/god-heeft-goed-nieuws/welke-hoop-voor-de-doden/

Wij schreven:

Jezus spreekt in de H. Schrift vele malen over het vuur dat niet dooft, de worm die niet sterft, het geween en het tandengeknars in de buitenste duisternis, de slechte boom wordt omgehakt en in het vuur gegooid, en de parabel van de rijke vrek die lijdt in het eeuwige vuur… Mat 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Jes. 66: 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Marc. 9: 43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc. 9: 45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Marc. 9: 46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc 9: 47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Markus 9: 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Lees ook Lucas 16:19-31.

De H. Zuster Faustina had ooit ook een visioen van de Hel:

Afdaling in de hel
Eind oktober 1936 moest zuster Faustina afdalen in de hel, plaats van de verschrikkingen, om daarover te berichten. Zij schrijft in haar dagboek: “Vandaag werd ik door een engel in de diepten van de hel gebracht. Het is een plaats van grote kwellingen, ze is geweldig uitgestrekt. De soorten kwellingen, die ik zag, zijn de volgende: – De eerste kwelling waaruit de hel bestaat, is het verlies van God; – De tweede: de voortdurende gewetenswroeging; – De derde: deze toestand verandert nooit meer; – De vierde: het vuur doordringt de zielen zonder ze te vernietigen; dat is een verschrikkelijk lijden; het is een zuiver geestelijk vuur, dat voortkomt uit Gods toorn; – De vijfde kwelling: de constante duisternis en een vreselijke stank. Ondanks de duisternis zien de duivelen en de verdoemde zielen elkaar. Ze zien al het kwaad van de anderen alsook dat van henzelf; – De zesde kwelling: het onafgebroken gezelschap van satan. – De zevende kwelling: de verschrikkelijke wanhoop, de haat tegen God, de godslasteringen, vloeken en scheldwoorden. Dat zijn kwellingen, waar alle verdoemden gemeenschappelijk onder lijden, maar dat is nog niet alles. Er zijn nog speciale kwellingen voor de afzonderlijke zielen, namelijk; de kwellingen van de zintuigen. Iedere ziel ondergaat verschrikkelijk en onbeschrijflijk lijden, dat verband houdt met de manier waarop zij gezondigd heeft. Er zijn vreselijke spelonken en martelputten, waarin de vorm van foltering verschillend is.

Alleen al bij het zien van deze ontzettende straf zou ik gestorven zijn, als de almacht van God mij niet ondersteund had. De zondaar moet weten dat hij de hele eeuwigheid gemarteld wordt met het zintuig, waarmee hij zondigt. Ik schrijf hierover op bevel van God, zodat geen enkele ziel de uitvlucht kan gebruiken dat de hel niet bestaat of kan zeggen dat daar nooit iemand geweest is en men niet weet hoe het daar is. Ik, zuster Faustina, was op bevel van God in de diepten van de hel om de zielen te vertellen dat de hel bestaat en daarvan te getuigen. Ik kan daar nu niet over spreken, want God heeft bepaald, dat ik dit schriftelijk moet nalaten. De duivels hadden een grote haat tegen mij, maar op bevel van God moesten zij mij gehoorzamen. Wat ik opgeschreven heb, is slechts een zwakke afspiegeling van de dingen, die ik zag. Een ding viel mij op, daar zijn voornamelijk zielen, die niet geloofd hadden dat de hel bestaat. Toen ik weer terug was, kon ik me niet herstellen van de schrik, hoezeer de zielen daar lijden. Daarom bid ik nu nog vuriger voor de bekering van de zondaars. Ik smeek zonder ophouden om Gods barmhartigheid voor hen.”

Bergoglio gelooft blijkbaar dus niet in een Hel, net zoals de Jehova’s getuigen. Zou Bergoglio een Jehova’s getuige zijn? Wie zal het zeggen…