Apostasie

Is Bergoglio een Jehova’s getuige?

Enige tijd geleden publiceerden we een artikel met de dwalingen van de Jehova’s getuigen. Nog niet zo lang geleden was er weer ophef over een nieuw interview van Bergoglio met de bekende atheïst Eugenio Scalfari, waarin Bergoglio opnieuw zou beweerd hebben dat de Hel niet bestaat, en dat zielen die niet gered zijn gewoon ophouden te bestaan. Dat is al niet de eerste keer dat Bergoglio die bewering maakt. 

Reeds in 2016 zei Bergoglio dat de eeuwige verdoemenis “geen martelkamer” is, en in 2015 zei hij in een interview met Scalfari dat de ziel die niet gered is “ophoudt te bestaan.”

Lezen we wat op de site van de Jehova’s getuigen staat:

WAT GEBEURT ER MET ONS ALS WE DOODGAAN?
5, 6. Wat gebeurt er als iemand doodgaat?

5 Jehovah vertelt ons wat er gebeurt als iemand doodgaat: als iemand doodgaat, stopt hij met leven. Dood zijn is het tegenovergestelde van leven. Als je sterft, leven je gevoelens en herinneringen niet op een andere plek verder. * Als je dood bent, kun je niet meer zien, horen of denken.

6 De Bijbel zegt dat de ‘doden helemaal niets weten’. Ze voelen geen liefde of haat, en ‘er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf’. (Lees Prediker 9:5, 6, 10.) En Psalm 146:4 zegt dat als iemand sterft ‘zijn gedachten vergaan’.

https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/bijbelles/wat-gebeurt-als-we-doodgaan/

en:

Mensen zijn uit stof gemaakt (Genesis 2:7; 3:19). We zijn geen geesten die in een lichaam van vlees wonen. We zijn stoffelijk, dus is er geen enkel deel van ons dat na de dood verder leeft. Als we doodgaan, gaan ook onze hersenen dood en zijn onze gedachten en gevoelens verdwenen. Lazarus vertelde dan ook niets over de tijd dat hij dood was, want de doden hebben geen bewustzijn. Lees Prediker 9:5, 6, 10.

Pijnigt God mensen na de dood met vuur? Omdat de Bijbel laat zien dat de doden geen bewustzijn hebben, is de leerstelling van het hellevuur duidelijk een leugen waarmee God vals beschuldigd wordt. Hij vindt alleen al het idee mensen in vuur te pijnigen walgelijk.

https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/god-heeft-goed-nieuws/welke-hoop-voor-de-doden/

Wij schreven:

Jezus spreekt in de H. Schrift vele malen over het vuur dat niet dooft, de worm die niet sterft, het geween en het tandengeknars in de buitenste duisternis, de slechte boom wordt omgehakt en in het vuur gegooid, en de parabel van de rijke vrek die lijdt in het eeuwige vuur… Mat 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Jes. 66: 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Marc. 9: 43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc. 9: 45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Marc. 9: 46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc 9: 47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Markus 9: 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Lees ook Lucas 16:19-31.

De H. Zuster Faustina had ooit ook een visioen van de Hel:

Afdaling in de hel
Eind oktober 1936 moest zuster Faustina afdalen in de hel, plaats van de verschrikkingen, om daarover te berichten. Zij schrijft in haar dagboek: “Vandaag werd ik door een engel in de diepten van de hel gebracht. Het is een plaats van grote kwellingen, ze is geweldig uitgestrekt. De soorten kwellingen, die ik zag, zijn de volgende: – De eerste kwelling waaruit de hel bestaat, is het verlies van God; – De tweede: de voortdurende gewetenswroeging; – De derde: deze toestand verandert nooit meer; – De vierde: het vuur doordringt de zielen zonder ze te vernietigen; dat is een verschrikkelijk lijden; het is een zuiver geestelijk vuur, dat voortkomt uit Gods toorn; – De vijfde kwelling: de constante duisternis en een vreselijke stank. Ondanks de duisternis zien de duivelen en de verdoemde zielen elkaar. Ze zien al het kwaad van de anderen alsook dat van henzelf; – De zesde kwelling: het onafgebroken gezelschap van satan. – De zevende kwelling: de verschrikkelijke wanhoop, de haat tegen God, de godslasteringen, vloeken en scheldwoorden. Dat zijn kwellingen, waar alle verdoemden gemeenschappelijk onder lijden, maar dat is nog niet alles. Er zijn nog speciale kwellingen voor de afzonderlijke zielen, namelijk; de kwellingen van de zintuigen. Iedere ziel ondergaat verschrikkelijk en onbeschrijflijk lijden, dat verband houdt met de manier waarop zij gezondigd heeft. Er zijn vreselijke spelonken en martelputten, waarin de vorm van foltering verschillend is.

Alleen al bij het zien van deze ontzettende straf zou ik gestorven zijn, als de almacht van God mij niet ondersteund had. De zondaar moet weten dat hij de hele eeuwigheid gemarteld wordt met het zintuig, waarmee hij zondigt. Ik schrijf hierover op bevel van God, zodat geen enkele ziel de uitvlucht kan gebruiken dat de hel niet bestaat of kan zeggen dat daar nooit iemand geweest is en men niet weet hoe het daar is. Ik, zuster Faustina, was op bevel van God in de diepten van de hel om de zielen te vertellen dat de hel bestaat en daarvan te getuigen. Ik kan daar nu niet over spreken, want God heeft bepaald, dat ik dit schriftelijk moet nalaten. De duivels hadden een grote haat tegen mij, maar op bevel van God moesten zij mij gehoorzamen. Wat ik opgeschreven heb, is slechts een zwakke afspiegeling van de dingen, die ik zag. Een ding viel mij op, daar zijn voornamelijk zielen, die niet geloofd hadden dat de hel bestaat. Toen ik weer terug was, kon ik me niet herstellen van de schrik, hoezeer de zielen daar lijden. Daarom bid ik nu nog vuriger voor de bekering van de zondaars. Ik smeek zonder ophouden om Gods barmhartigheid voor hen.”

Bergoglio gelooft blijkbaar dus niet in een Hel, net zoals de Jehova’s getuigen. Zou Bergoglio een Jehova’s getuige zijn? Wie zal het zeggen…

Categorieën:Apostasie

8 antwoorden »

 1. Dit zou een grap kunnen zijn de huidige paus die een getuige van Jehova zou zijn,maar het is waar zijn verklaringen zijn niet meer christelijk te noemen, als het waar zou zijn dat hij geestelijk tot die sekte behoort dan zou hij moeten aftreden, de getuigen van Jehova zijn in de katholieke kerk zelfs geen christelijke sekte maar een ideologie over God. dus deze zogenaamde paus neemt gevaarlijke stellingen in !

 2. De fundamentele leer van de Katholieke Kerk is dat de mens een onsterfelijke ziel heeft en dat God loon naar werken geeft (Ps. 62:12). Hij is immers rechtvaardig. Wat dat laatste betreft zou ons allen een verschrikkelijk lot te wachten staan ware het niet dat Christus aan het Kruis voor ons de straf heeft uitgeboet. We mogen het voorgaande gerust ontkennen en ik zal niemand persoonlijk veroordelen die dat doet, maar zo iemand zet zich wel buiten de Katholieke Kerk. Ik zal Bergoglio ook niet persoonlijk veroordelen dat hij zulke onkatholieke ideeën koestert, maar dan had hij niet moeten ambiëren paus te worden en had hij al lang geleden de soutane aan de kapstok moeten hangen. Dat hij dat niet heeft gedaan, dáár veroordeel ik hem in.

  Een bekend gebed gaat als volgt, dat nu heel toepasselijk is: «« De wrede oerslang, die ook duivel of Satan genoemd wordt, en de hele wereld verleidt, werd samen met zijn aanhang in de afgrond gestort. Zie, deze oervijand en mensenmoordenaar vanaf den beginne, heeft weer moed gevat. Deze sluwste vijand heeft met zijn aanhang de Kerk, de onbevlekte bruid van het Lam, met gal en bitterheid vervuld en doordrenkt, en heeft zijn misdadige hand op zijn heiligste schatten gelegd – ja zelfs op de heilige plaats, waar de zetel van de heilige Petrus en de troon der waarheid tot verlichting van de wereld werd opgericht, hebben ze zijn troon van huiveringwekkende misdaad opgesteld met de boosaardig opzet om de herders te slaan opdat de schapen in alle richtingen uiteen gaan. »»

 3. |
  (Lunsius> “”zal Bergoglio ook niet persoonlijk veroordelen dat hij zulke onkatholieke ideeën koestert, maar dan had hij niet moeten ambiëren paus te worden“”

  NB > evenzo het ONgeloof, kent allerlei theologische nuances — het ONgeloof van zowel de Jehovagetuigen als dat van Bergoglio, vertoont uiteraard raakvlakken met nog vele andere vormen van ONgeloof — echter naar het schijnt, heeft Bergoglio het pausdom NIET ge`ambieerd … hij is er zogezegd : in`geluist !?

 4. Voor meer dan tachtig jaar geleden heeft er een interventie in het bestuur en de organisatie van de Rooms Katholieke kerk plaatsgevonden door de communisten en/ of de nationaal socialisten. Na de tweede wereldoorlog is daardoor het bestuur en de organisatie van de kerk in een crisis terechtgekomen. Daardoor zijn er op het tweede Vaticaanse Concilie verkeerde beslissingen genomen.
  Veel misbruik zaken vonden daardoor vlak voor en vlak na het tweede Vaticaanse Concillie plaats.
  Na het tweede Vaticaanse Concilie werden priesters die zich niet aan de besluiten van het Concilie wilden aanpassen, uit de kerk gezet, weggepest. Tot aan de dag van vandaag worden priesters die de Tridentijnse Heilige Mis willen opdrachte binnen de organisatie van de kerk gepest.
  Meedere generaties van slecht opgevoede, slecht gevormde en slecht opgeleide priester heeft een paus voortgebracht die geen enkele relatie meer heeft met de uitgangspunten van het universele R.K. geloof.
  Maar gelukkig de maatschappij staat voor een omslag naar een nieuwe en andere beschaving.

 5. In februari 1938, enige maanden voor haar dood, kreeg Maria Faustina een verschijning van de Heilige Maagd Maria. Zij verscheen haar in een groot licht, gekleed in het wit en omgord met een gouden ceintuur. Op Haar sluier droeg zij een gouden kroon. Op Haar arm droeg Zij het Kind Jezus. De Heilige Maagd keek haar aan en zei: “Ik ben de Moeder van het Priesterschap”. Daarna legde Zij Haar Kind op de grond neer, hief Haar rechterarm ten hemel op, keerde zich naar Maria Faustina toe en zei: “Mijn God, zegen Polen, zegen de Priesters”. Zij keerde zich daarna tot de kloosterzuster en zei: “Zeg tegen de priesters, wat je zojuist hebt gezien”.

 6. H.de Jong …op 02/05/2018 om 21:32

  Wat weer een onbenul …jij ben een internet trol..
  Er is een Vrede tijdperk (de nieuwe beschaving van God) aangekondigd na de komende verdrukking..in de RK profetieën en o.a. Jesaja.

  De reactie van @ Paulus is dus juist… maar het bewijst ook dat de Jong een ergernis gever is.

  Ik vraag de redactie in te grijpen en hem te blokkeren en anders blokkeer ik mijzelf.
  …ik vind het schandalig als de redactie niet ingrijpt.

  Wikipedia zegt het volgende:

  Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die op Usenet, fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen – ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken,[1] opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) te geven of zichzelf expres anders voor te doen.[2] Het gebruik van het woord trol in deze zin, is afkomstig van de vroege uitsluitend Engelstalige internetgemeenschap.

  • Vanaf heden worden alle reacties opnieuw gemodereerd. Reacties die ongepast zijn, niet ter zake doen, ‘fake news’ of ketterij bevatten zullen worden geweerd.

 7. |
  NB > ’t maakt best wel indruk, wat zuster Faustina, toentertijd zag in een visioen — tevens bevestigt het, wat de bijbel met niet zo`veel woorden schijnt te zeggen — namelijk, DE HEL is een voortzetting van iets wat zich altijd nabij het oude Jeruzalem bevond — een plek waar men het (niet composteerbare) AFVAL verbrandde — ’n lang verhaal kort ?… na het Laatste Oordeel, brengt men alles wat men niet wil terugzien, ook dan naar de afval verbranding (DE HEL), doch wat men daarin zal dumpen, is : pijn, verdriet, angst, leugens, achterdocht, haat, hebzucht & heerszucht, ziekte, honger, minachting, hoogmoed, en (ga zo maar door), dus een waslijst aan ZONDEN — samengevat kan je zeggen : alwaar men vroeger ooit stoffelijke dingen verbrandde, verbrandt men straks dus … de ZONDE & de volhardde zondaars !! -(( speculatief ?