De Jehova’s getuigen onder de loep: welke leer hangen zij aan?

In dit artikel zullen we even dieper ingaan op de Jehova’s getuigen. We zullen hun leer even kort analyseren.

Kort

Jehova’s getuigen zijn een geloofsgemeenschap, gesticht eind 19de eeuw in de VS door Charles Taze Russell (en dus niet door Jezus Christus 2000 jaar geleden). De kerkgenootschap heet officieel “Christelijke gemeente van Jehovah’s getuigen. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen leden met 111.000 gemeenten in 236 landen. België en Nederland tellen samen zo’n 50.000 leden. Ze geloven dat hun religie de enige ware juiste is (zoals iedere religie dat denkt). Het lidmaatschap noemt men “in de waarheid zijn”. Ze geloven dat de waarheid door Jezus meegegeven werd aan de getrouwe en beleidvolle slaaf: het Besturend Lichaam – het hoofdbestuur van de Jehova’s getuigen dat in Brooklyn (NY) zetelt. Ze geloven dat alle andere religies (dus ook bvb het katholiek geloof) onwaar en vals zijn en uit Satan voortspruiten. Volgens hen aanbidden daarom alle niet-Jehova’s getuigen direct of indirect Satan, de duivel. Ze stellen dat hun geschiedenis terug te voeren is tot Abel (zoon van Adam en Eva) en dat er sindsdien een ononderbroken lijn van getuigen is geweest. Jezus is Jehova’s grootste getuige. De Bijbel (Nieuwe Wereld vertaling – aangepast aan de leer van Jehova’s getuigen) is het “Boek door Jehova’s getuigen.” Van alle Jehova’s getuigen gaat een letterlijk aantal 144.000 naar de hemel, dit zijn de gezalfden. Hiervan zijn nog enkele duizenden op aarde. De overigen zijn de grote schare en maken kans op een eeuwig leven in het aards Paradijs. De rest van de mensen zal worden vernietigd.

Analyse van hun leer

Hieronder zullen we een hele boel van hun geloofspunten onder de loep nemen:

 1. De H. Drie-eenheid bestaat niet, de doctrine is geïnspireerd door de duivel. Jezus zei echter: Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, (Matt. 28:19) En lezen we ook Joh. 16:12-15 “Eigenlijk heb ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der Waarheid komt zal HIJ jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt”.
 2. Jezus Christus is een gemaakt schepsel, die voordien niet bestond. Fout, Christus was voor eeuwig, en zal zijn voor eeuwig; want Jezus vertelde tegen de Farizeeën “Waarachtig, Ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren ben Ik.” (Joh 8:58).
 3. Jezus staat slechts gelijk met een engel, zoals de Aartsengel Michaël. Een godslastering want Christus is de Zoon van God, de Messias, de Verlosser. Hij is de Tweede Persoon in de H. Drievuldigheid.
 4. De Heilige Geest is geen persoon, maar Gods actieve kracht, zoals zwaartekracht, elektriciteit enz. Zie argumentatie bij 1. Christus noemt de Heilige Geest “Hij”, dus IS het een PERSOON! (De derde persoon in de H. Drievuldigheid).
 5. Slechts 144.000 gaan naar de hemel. Waar staat dat? Jezus zei dat allen wie in Hem geloven het eeuwig leven zullen bezitten (Joh. 3:16).
 6. Er is geen Hel of eeuwig oordeel. De Hel is gewoonweg het graf. Dit is een zeer zware en gevaarlijke dwaling, want Jezus spreekt in de H. Schrift vele malen over het vuur dat niet dooft, de worm die niet sterft, het geween en het tandengeknars in de buitenste duisternis, de slechte boom wordt omgehakt en in het vuur gegooid, en de parabel van de rijke vrek die lijdt in het eeuwige vuur… Mat 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Jes. 66: 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Marc. 9: 43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc. 9: 45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Marc. 9: 46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc 9: 47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Markus 9: 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Lees ook Lucas 16:19-31
 7. De eerste opstanding gebeurde in 1918. Er is nog geen eerste opstanding gebeurd . De eerst opstanding zal zijn wanneer de mensen die gestorven zijn in de Genade van Christus weer levend zullen worden en voor 1000 met Hem zullen regeren in het Paradijs. Dit zal gebeuren na zijn Wederkomst (Apoc. 20:4-6). Zitten we nu soms in een Paradijs met Christus voor 1000 jaar? Neen!
 8. Er is geen leven na de dood, behalve voor de 144.000 gezalfden. Fout: iedereen heeft een ziel, en die ziel blijft voortleven na de dood, hetzij in de Hemel hetzij in de Hel.
 9. Jezus verrees niet uit de doden in zijn lichaam, maar in de geest. Fout, want de H. Thomas heeft de wonden aangeraakt, zijn vinger door de hand van Jezus gestoken en zijn hand in Zijn Zijde gelegd. Moest Jezus in de geest zijn dan zou men Hem niet kunnen aangeraakt hebben. (Lees Joh. 20:24-29)
 10. Jehova’s getuigen zijn niet zeker van hun redding. Als je het ware oprechte christelijk geloof hebt, dan ben je dat wel.
 11. God is niet alomtegenwoordig. God ziet, hoort en weet alles! Hij kent zelfs je intiemste gedachten. “Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden.” (Psalm 33:14-15) “Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen.” (Job 34:21)
 12. Het is verboden om enige feestdag te vieren, zoals Kerstmis, Pasen enz, omdat deze zouden afstammen van heidense feesten. Fout, want Christus zelf heeft deze feestdagen ingesteld, zoals Pasen; want dat was de dag van Zijn Verrijzenis. Kerstmis is het Feest van Zijn Geboorte. De H. Pater Pio noemde het zelfs een doodzonde als men op grote feestdagen de H. Mis niet bijwoonde. Het vieren van deze feestdagen valt dan ook onder de 10 geboden: Gij zult de sabbat in ere houden.
 13. Het is verboden om een kruis te bezitten of te dragen. Omdat de Jehova’s getuigen niet geloven dat Christus aan het Kruis gestorven is, maar aan een paal. Het staat echter LETTERLIJK in de Bijbel: (Matt. 27:32)”Toen ze de stad uitgingen kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Ze dwongen hem Zijn KRUIS te dragen.” (Matt. 27:35) “Ze KRUISigden Hem”. Kruisigen is wel degelijk : Aan het KRUIS slaan, niet aan een paal!
 14. Het is verboden om christelijke voorwerpen te kopen (Boeken, muziek, prentjes etc). Het is verboden om christelijke lectuur te lezen (zoals het leven van een heilige). Het is verboden om een begrafenis bij te wonen van een ex-Jehova’s getuige. Het is verboden voor vrouwen om te bidden in aanwezigheid van een man zonder hoed of andere hoofdbedekking. Mannen mogen geen baarden dragen etc, etc.
 15. Ze moeten regelmatig de Wachttoren literatuur lezen en bestuderen. (ipv. Het Woord van God)
 16. De Wachttoren organisatie is Gods profeet op de aarde vandaag. Fout: God kiest zelfs zijn profeten, en het is hoogmoedig om te beweren dat iemand of een organisatie profeet is zonder de tussenkomst van God zelf; dus kan dat enkel een valse profeet zijn.
 17. Engelen besturen de Wachttoren organisatie. (Ja : gevallen engelen).
 18. Enkel de gebeden van Jehova’s getuigen worden gehoord door God. (Hoe verklaren we dan de vele mirakels, genezingen, gebedsverhoringen e.d. die door andere christenen ervaren worden?)
 19. Als je de Jehova’s getuigen verlaat zal je niet verrijzen.
 20. Het wordt ten zeerste afgeraden om te geven aan een goed doel, behalve aan de Wachttoren organisatie. Jezus zei echter : verkoop je bezittingen en geef je geld aan de armen; geeft aalmoezen, (Lucas 12:33-34).
 21. God zal alle niet-Jehova’s getuigen vernietigen tijdens Armaggedon.
 22. Het is verboden om een Kerk binnen te gaan of een H. Mis bij te wonen. (Natuurlijk, omdat men daar de Waarheid zou kunnen ontdekken)
 23. Ze mogen NOOIT in vraag stellen wat er wordt gedrukt in de Wachttoren literatuur.
 24. Alle christelijke priesters, pastoors en ministeries worden de “Antichrist” genoemd. Deze mensen weten niet wat de Antichrist is. De Antichrist is een persoon die aan het einde zal komen als een grote wereldverbeteraar, een vredestichter, maar het is de Zoon van Satan en hij zal de mensen dwingen het Merkteken van het Beest te aanvaarden, en hij zal een grote vervolging teweegbrengen.
 25. Veranderingen in de doctrine worden “Nieuw Licht” genoemd. Deze veranderingen gebeuren op regelmatige basis, om hun leerstelling wat bij te werken aangezien profetieën nooit uitkomen.
 26. De Jehova’s getuigen hebben een eigen bijbel: de Nieuwe Wereld Vertaling. Dit is echter een corrupte vertaling want veel stukken zijn weggelaten of aangepast aan de beginselen van de Jehova’s getuigen. Een Bijbel die dit zou tegenpreken zou vrij slecht uitkomen. Ze worden dan ook niet toegestaan om een andere vertaling of versie te kopen.
 27. Leden die zich bekeren tot bvb. het katholiek geloof worden ernstig vervolgd en lastiggevallen door de oudsten van het Wachttoren genootschap.
 28. Er werden veel profetieën gedaan, reeds in 1975 dacht men dat de wereld zou vergaan. Men beweert dat Armaggedon zou beginnen in 1914 met WOI en dat daarna snel het einde zou komen. Maar alle profetieën die werden gedaan kwamen nooit uit. De ware profeten van de Heer doen echter profetieën die wel uitkomen.
 29. De Jehova’s kennen geen Sacramenten (Biecht, H. Eucharistie, Vormsel…). Deze Sacramenten zijn echter noodzakelijk voor een christen, want zij zijn het voedsel dat de ziel nodig heeft voor het eeuwig leven. Christus heeft ze zelf ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal. Maar ja, de Jehova’s geloven niet dat wij een ziel hebben die eeuwig leeft. Als men nooit gaat biechten, dan stapelt men de zonden op, en als men sterft is de kans groot dat men verloren gaat.
 30. De lijst gaat nog verder…

Besluit over “De Jehova’s getuigen” en de “Wachttoren”:

Dit is niet de Leer van Christus. Dit is niet de waarheid die gedurende de eeuwen heen overgeleverd werd. Dit is niet de Kerk die Christus zelf 2000 jaar geleden heeft gesticht door zijn dood op het kruis, en gebouwd heeft op de Rots Petrus, de eerste paus. Mensen die deze leer van de ‘Wachttoren’ volgen zijn in groot gevaar!

Kruistochtgebed: ‘Bescherming tegen misleiding’

Lieve Moeder van de Verlossing,
behoed mij door de genade van bescherming voor misleidingen,
die door Satan gecreëerd worden om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen diegenen die de vijanden van God zijn.
Houd ons gevrijwaard van leugens en ketterij,
die gebruikt worden om onze liefde voor Uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, misleiding
en voor elke poging die we kunnen tegenkomen
om ons aan te zetten de waarheid te ontkennen.
Amen.