Bergoglio gelooft dat de ziel die verloren gaat ‘ophoudt met bestaan’ en loochent dus de Hel

hel2

Dit blijkt althans uit zijn recente uitspraken tijdens een interview met Eugenio Scalfaria in de Italiaanse krant La Republicca, op 15 maart 2015.

Scalfari vroeg: Wat gebeurt er met die levenloze ziel (de ziel die ‘Gods vonk heeft uitgedoofd) ? Zal die gestraft worden? Hoe? “

Bergoglio antwoordde: “Er is geen straf, maar de vernietiging (uitroeiing) van die ziel. Al de anderen zullen deelnemen aan de zegen van het leven in de tegenwoordigheid van de Vader. De vernietigde zielen zullen geen deel uitmaken van dat banket; met de dood van het lichaam is hun tocht beëindigd.

Hiermee wordt dus duidelijk dat Bergoglio gelooft in de ketterij dat de Hel niet bestaat, maar dat de ziel “sterft”. Dit is de leer van de Jehova’s getuigen! De ziel kan echter niet sterven. Deze blijft voor eeuwig leven, hetzij in het Paradijs, hetzij in de Hel.

Bron: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/03/exclusive-translation-newest-papal.html

Lezen we ook wat Jezus zegt in het Boek der Waarheid:

12 januari 2014:

Geen van Mijn dienaren – zij die aangesteld werden om Mij te dienen – verwijst vandaag nog naar het bestaan van de Hel. De geringste vermelding van het woord Hel brengt Mijn gewijde dienaren van hun stuk, want zij vrezen de bespottingen waarmee zij zouden te maken krijgen vanwege een geseculariseerde maatschappij, die misleid werd. De Hel is de thuis van vele arme zielen en hoe pijnigt het Mij wanneer Ik niets vermoedende zielen in de afgrond van verschrikking zie duiken op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen gezegd worden dringend te bidden voor de zielen die blind zijn voor de Waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat. Aan de zielen zal verteld worden dat al Gods kinderen, eens zij een schappelijk en waardig leven geleid hebben – ongeacht of zij nu geloven in God of niet, het Eeuwig Leven zullen ontvangen. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor eeuwig.

Wie het ook is die jullie, in Mijn Naam, vertelt dat de Hel niet bestaat, die heeft geen belangstelling om jullie ziel te helpen redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan veronderstellen jullie ten onrechte dat de zonde zonder betekenis is.

Jullie kunnen Mij niet dienen indien jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen geen verheerlijkt leven leiden voor alle eeuwigheid in Mijn Koninkrijk, indien jullie Mij niet vragen om vergeving van jullie zonden. Dat is de essentie van de nieuwe leer, die weldra zal geïntroduceerd worden en die jullie zullen gedwongen worden te slikken. Dan zullen jullie misleid worden om de voorbereiding van jullie ziel voor de Grote Dag van de Heer te veronachtzamen, Dag waarop Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.

14 april 2012:

Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen. Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen? Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen? Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin het bestaan van de hel verworpen wordt, zullen de ondergang van christenen betekenen. Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde. Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de hel.