Priester met excommunicatie bedreigd indien hij geen trouw zweert aan Bergoglio

Don Minutella, een Siciliaanse priester die er niet voor terugdeinst om Bergoglio openlijk in vraag te stellen, wordt met dubbele (!) excommunicatie bedreigd indien hij geen trouw zweert aan Bergoglio en diens ketterijen.

In een ware geest van heroïsme en liefde voor de Kerk, heeft de Siciliaanse priester Don Minutella zijn nek uitgestoken en de waarheid van het Evangelie verkondigd voor het goed van diegenen die vandaag verleid worden door de “pauselijke dwalingsoperatie om leugens te geloven”.

Twee excommunicaties

Don Minutella werd afgelopen juni ontslagen door het Vaticaan voor zijn openlijke kritiek van Bergoglio’s leer, en is onder een bevel van stilzwijgen geweest voor de afgelopen negen maanden. Maar Rome geeft hem nu een kans om zich te “herpakken”. Onder het voorwendsel van het vragen dat hij zijn trouw zweert aan Bergoglio, vraagt het Vaticaan Don Minutella om zijn Katholiek Geloof te verloochenen, d.i. om zijn strikte aanhankelijkheid aan de Katholieke Leer op te geven en om toe te geven aan de verraderlijke leer van Bergoglio, waaronder zijn zegening van overspel via Amoris Laetitia, zijn zegening van Luther, homoseksuelen, Marxisten en pro-abortusglobalisten, en zijn onophoudelijk pushen om de Katholieke Kerk te verenigen met wereldreligies. Rome heeft gezegd dat indien Minutella niet voldoet aan hun wensen, hij “twee excommunicaties zal krijgen.”

Als antwoord op het verzoek van Rome heeft Vader Minutella een 23-minuten lange video gemaakt om zijn standpunt te verdedigen. Zijn negen maanden van stilzwijgende gehoorzaamheid heeft geboorte gegeven aan een prachtige geloofsgetuigenis, die een must-see is voor alle Katholieken, in het bijzonder diegenen die vandaag verleid worden met de ondeugd van valse gehoorzaamheid.

Als een ware man van God, realiseert Don Mintuella zich dat de excommunicatie waarmee hij bedreigd wordt, nooit geldig kan zijn, maar dat dit de trofeeën zijn die God aan hem wenst te overhandigen. Hij begrijpt zeer goed dat indien gehoorzaamheid betekent dat men zonde doet, of zelfs gewoon een fout, men niet moet gehoorzamen, want zo’n gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid, maar valse gehoorzaamheid, omdat het niet het doel heeft van het vervullen van de gerechtigheid, maar de vervulling van de zelfzucht en de hoogmoed.

Kerk van “valse barmhartigheid”

Minutella maakt duidelijk dat onze trouw aan God moet zijn, en niet aan een man die zijn positie gebruikt om de Kerk te misleiden. Hij maakt legt uit hoe de kerk van de “valse barmhartigheid” het globalistische plan in de hand werkt van het naar hier brengen van “Jihad-vluchtelingen” om de vrede en de sereniteit van de Christelijke naties te verstoren, terwijl de “guillotine” naar de trouwe Katholieken wordt gebracht die trouw blijven aan het geloof. De “liefde voor de armen en de verdrukten”, die zo vaak aangeprezen wordt door Bergoglio is de klassieke lijn die door de socialisten wordt gebruikt om communisten als martelaren op te hemelen, die samengaat met het feit dat communistische activisten zoals Aartsbisschop Oscar Romero en Dom Hélder Câmara nu in de rij staan om heilig verklaard te worden – iets dat nog nooit eerder is gebeurd in de Kerkelijke geschiedenis.

Het is geen geheim dat Bergoglio een vurige promoter is van de Bevrijdingstheologie, wat niet meer is dan Marxisme met een “katholieke” façade. Don Minutella is er niet mee opgezet dat Bergoglio zijn positie gebruikt om deze politieke agenda in de hand te werken, en hij heeft er geen doekjes om gewonden.

Het blijft afwachten welke actie het Vaticaan zal ondernemen tegen Minutella, maar het lijkt erop dat hij in de rij van de martelaren van de geschiedenis is gaan staan, om zijn prijs te ontvangen. Zijn sterke en vurige getuigenis vervult mooi de profetie van St. Paulus: “Allen die goddelijk in Jezus Christus zullen leven, zullen vervolging lijden.” (2 Tim. 3:12).

Opdracht van de H. Maagd

De trouw van Mintuella aan de Katholieke Kerk is gegrond in zijn ware en diepe devotie tot de H. Maagd zoals onderwezen door de H. Louis de Montfort, die hij doorheen zijn getuigenis meerdere malen vermeldt. Minutella zegt in zijn video dat het de H. Maagd zelf is die hem opdraagt om verder te gaan en zijn stem te verheffen in de verdediging van het Katholiek Geloof. De H. Maagd is zijn kracht, en het is dankzij haar dat hij al deze maanden van vervolging overeind is kunnen blijven. 

Bron: The Remnant Newspaper


‘Wee’ de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

(Profetie uit het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 16 januari 2014)

 

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

(Profetie uit het Boek der Waarheid (8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!))