Zaligverklaring van bevrijdingstheoloog Oscar Romero: opmars naar Bergoglio’s kerk voor de armen

lavle.fr-oscarromero

De befaamde bevrijdingstheoloog en ex-priester (!) Leonardo Boff verklaarde in 2013 dat Bergoglio een bevrijdingstheoloog is, “maar omdat dit tot schisma zal leiden zal Bergoglio dat niet hardop zeggen”. In de plaats daarvan zien we hem op allerlei manieren oproepen om de armoede te bestrijden, de honger uit de wereld te helpen, mensensmokkel tegen te gaan, enzovoort.

Bergoglio steunde als aartsbisschop actief de bevrijdingstheologie, niet door woorden, maar door zijn daden. Best bekend zijn zijn straatmissen in Buenos Aires, kenmerkend voor een bevrijdingstheoloog.

bergo-parado

In de bevrijdingstheologie staat de ‘bevrijding van de armen’ centraal, of zoals het in het rapport van de Congregatie van de Geloofsleer staat:

“Het geloof in het Vleesgeworden Woord, gestorven en verrezen voor alle mensen en wie God Heer en Christus maakte, wordt genegeerd. In de plaats daarvan wordt een Jezusfiguur voorgesteld die een soort symbool is die in zich de kenmerken draagt die nodig zijn voor de strijd om de verdrukten. Een exclusief politieke interpretatie wordt dus gegeven aan de dood van Christus. […] De Eucharistie wordt niet langer begrepen als de werkelijke sacramentele aanwezigheid van het verzoenende Offer, en als de Gave van Lichaam en Bloed van Christus. Het wordt een viering van mensen in hun strijd. […] De bevrijdingstheologen waar we van spreken, bedoelen met de Kerk van de Mensen een Kerk van de klassen, een Kerk van de verdrukte mensen (of een Kerk van de Armen zoals Bergoglio dat vaak aanhaalt, n.v.d.r.), voor wie het nodig is om kennis te geven van belangrijke sociale en politieke kwesties, in het licht van de georganiseerde strijd voor de vrijheid.

Sinds zijn aantreden in 2013 roept Bergoglio op voor een ‘Kerk voor de armen’. Hij doet zich zeer nederig voor, door met een aftandse wagen rond te rijden, geen goud te dragen, niet in het pauselijk appartement te wonen enz… en hij blijft hameren op sociale onrechtvaardigheid, dat werkloosheid een groot kwaad is, dat de economie ‘doodt’ enzovoort. Al deze daden en uitspraken verraden dat hij een bevrijdingstheoloog is.

Bevrijdingstheologie werd in 1984 veroordeeld door het Vaticaan, onder leiding van Paus Johannes Paulus II en Kardinaal Ratzinger, hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer.

Bergoglio heeft er onmiddellijk na zijn aantreden voor gezorgd dat het proces voor de zaligverklaring van bevrijdingstheoloog (en bisschop) Oscar Romero in gang werd gezet, wat werd geblokkeerd onder de vorige twee pausen. Hij wordt nu in mei zalig verklaard. Hij werd in de jaren ’80 in San Salvador vermoord door doodseskaders van het regime. Velen zien hem als een martelaar, maar anderen verklaren dat hij linkse politiek bedreef en door de regering uit de weg werd geruimd. Oscar Romero was één van de grondleggers van de bevrijdingstheologie, samen met o.a. Gutièrrez en Boff.

Bergoglio heeft tevens de toestemming gegeven (of laten geven) om het proces op te starten voor de zaligverklaring van een andere bevrijdingstheoloog, namelijk Hélder Câmara, van wie we in een vorig artikel duidelijk aantoonden dat hij een ketter is.

De bevrijdingstheologie wordt nu door het Vaticaan én door de gelovigen gretig omarmd.

Laten we eens lezen wat Satan (door God gedwongen) in ca 1850 tegen de H. Pastoor van Ars vertelde:

“Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. […] Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid en broederschap, van liefde, vriendschap en het plan. […] De mens zal gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde verhelpen.”

Dit wordt nu werkelijkheid want de Bergoglio is de paus van die Valse Kerk, en de bevrijdingstheologen en andere ketters die (zullen) zalig of heilig verklaard worden, zijn de ‘heiligen’ van die Valse Kerk. Deze Kerk zal zich inderdaad richten op het welzijn van de mensen. De Kerk voor de armen, zoals Bergoglio zo vaak aanhaalt. Én een kerk waarin zonde wordt vergoelijkt en de Sacramenten vervalst zullen worden. Want Bergoglio zwoer dat hij (om te beginnen) de Communie voor hertrouwde gescheiden zal goedkeuren, wat neerkomt op het vergoelijken van hun staat van leven in doodzonde.

Denken we ook aan wat de Heer ons zei in de boodschappen van het Boek der Waarheid:

Boodschap van Jezus op 6 oktober 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God beschouwd worden.

17 oktober 2013:

De verdorvenheid van het Beest zal als charmant en modern gemaskeerd worden, en dat zal aan allen achter een dun laagje menslievendheid, liefdadigheid en ‘de zorg voor de armen’ kenbaar gemaakt worden. Geloof voor geen minuut dat Satans aanhangers jullie ooit hun ware aard zullen tonen! Elke leugen die voorgehouden wordt om de waarheid te veranderen, zal logisch en voor het algemeen welzijn van allen lijken. Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd in de Tien Geboden, die aan Mozes gegeven werden. Elk gebaar, hoe subtiel het ook moge zijn, zal bedoeld zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, te beledigen. De Bedrieger kan het niet weerstaan om door zijn dienaren de spot met Mij te drijven want hij haat Mij. Hij zal elk gebruiksvoorwerp in Mijn Kerk smaden door daden, woorden en de toevoeging van satanische symbolen. Enkel diegenen die de waarheid kennen, zullen deze gruwelen zien en exact begrijpen wat die gebaren werkelijk betekenen.

22 oktober 2013:

Plotseling zal er over een nieuwe, indrukwekkende en zogenaamd evangelische beweging gesproken worden en mensen zullen hun geld afdragen om eraan mee te helpen dat hun inspanningen, om de armen in de wereld hulp te verlenen, toenemen. Iedereen zal menen dat het algemeen belang gediend wordt, en bepaalde leiders uit Mijn Kerken zullen in alle uithoeken van de aarde bewonderd worden. Zeer weinigen zullen debatteren over hun bedoelingen, maar wanneer jullie zien dat ’s werelds grootste banken zich bij hun inspanningen aansluiten, dan zullen jullie weten dat dit een daad is, die bedoeld is om jullie te misleiden. Hoe sluw is het Beest. Hoe vernuftig lijken zijn acties doordat ze verbloemd worden door een vorm van bedrog die enkel diegenen zullen kunnen bespeuren, die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest. En tijdens al dat gepraat over het algemeen welzijn van de mens, het verlangen om alle religies samen te brengen om één grote gemeenschap van mensen te vormen, zal er met geen woord gesproken worden over Mijn onderricht, dat Gods kinderen aan Mijn heilig Woord vast moeten houden.

De H. Maagd op 5 december 2013:

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb. Die tijd is gekomen.

Zoals voorzegd, is de duisternis al over de Kerk neergedaald en dit plan om de ziel van de getrouwen te verslinden, zal doorgaan totdat het Lichaam van Mijn Zoon – overeenkomstig het plan van Antichrist – geschonden is. Wat veel mensen niet weten, is dat de vijanden van God, aangevoerd door de Antichrist – die zich nog bekend moet maken – in God geloven. Niet alleen geloven zij in God, maar omdat zij alles wat met God te maken heeft, verafschuwen, zullen zij ook samenzweren tegen Zijn plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden.

Bij elk woord dat Mijn Zoon door deze boodschappen bekendmaakt, zullen ze Hem tegenspreken door te imiteren wat Hij zegt. Als Mijn Zoon zegt: “Bereid jullie nu voor door de Sacramenten en gebed.”, zullen zij – Zijn vijanden – gelijkaardige verklaringen afleggen, maar deze zullen afwijken. De oproep om de mensheid – de armen – de vervolgden – te helpen, zal hun voornaamste aandachtspunt zijn, niet de verkondiging van het Woord. Zij zullen jullie niet aansporen om voor jullie ziel, of om de redding van andere zielen, te bidden. Neen, er zal jullie gevraagd worden om deze zielen vanuit een humanitair oogpunt te helpen.

Wanneer jullie van diegenen die beweren de Kerk van Mijn Zoon te vertegenwoordigen, geen oproep horen om jullie ziel te redden, dan zullen jullie in jullie hart weten dat er iets vreselijk mis is.

Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot Mijn Zoon Zijn rechtmatige troon – die Hem door God, de Allerhoogste, beloofd is – terug op te eisen. Jullie mogen het Woord van God nooit vergeten. Al wat nu telt, is te smeken om de redding van alle zielen – ongeacht of het nu koningen of armoedzaaiers zijn.

De Heer op 10 december 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt.

Mijn rol als Redder en Verlosser van het menselijk ras is nu vergeten.De valse nederigheid binnen Mijn Kerk zal gezien blijven worden, en allen zullen diegenen toejuichen, die de noodzaak om voor het materieel welzijn van diegenen in nood te zorgen, promoten. Dat alles zal tot een valse religie leiden.

Wanneer jullie je voornaamste taak – de belangrijkste leerstelling van het redden van de ziel van Gods kinderen – negeren, kunnen jullie nooit zeggen dat jullie een dienaar van Mij zijn. Hoe gemakkelijk is het voor jullie, op te roepen om de armen, de beklagenswaardigen, en de economisch achtergestelde leden van jullie samenleving te redden. Door dit verkeerd spoor te volgen, waarbij jullie de bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de belangrijkste taak waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij, jullie Jezus, te dienen. Dat is niet om in Mijn heilige naam persoonlijke populariteit na te streven. Wat baat het iemand om in het leven van alle gemakken voorzien te zijn, als ze hun ziel niet kunnen redden? Als jullie door publieke handelingen, die bedoeld zijn om jullie populair te maken, de bewondering van de seculiere wereld zoeken, dan dragen jullie Mijn kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft.

 

11 december 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de misleiding binnen Mijn Kerk toeneemt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote naastenliefde voor de noden van anderen. Het zal zo lastig zijn en het zal zo moeilijk zijn om de waarheid te onderscheiden, dat velen zich gewoon in een nieuwe leer zullen laten trekken, die niet van Mij komt

 

1 januari 2014:

Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en diegenen die dat wel doen, zullen deze toejuichen want ze zullen het schuldgevoel dat zij ten gevolge van hun zonden gewaar zullen worden, verlichten. Zij zullen eindelijk opgelucht zijn, want dit zal betekenen dat zij nu hun aanvaarding van alle dingen die God beledigen, openlijk zullen kunnen verkondigen. Want als de Kerk de zonde als een natuurlijk iets en deel uitmakend van de menselijke natuur bestempelt, dan wil dat immers zeggen dat de zonde niet langer zwaarwichtig is. Door dan het belang aan te geven om voor de armen en hongerigen in de wereld te zorgen, zullen zij zich als heilig in Gods ogen beschouwen.

Terwijl Mijn Zoon publiekelijk geloochend wordt en terwijl Zijn Woord verdraaid wordt, zal er veel zorg besteed worden aan grootse publieke daden van naastenliefde. Dit zal de aandacht afwenden van de werkelijkheid. Het zal afleiding creëren en ten slotte zal er niet langer over het ware Woord van God gesproken worden. Wanneer alle religies onder één dak gebracht worden, waarbij de zienswijze van de heidenen met groot respect behandeld wordt, dan zullen de mensen bang zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen. Als en wanneer zij het wagen om dat te doen, zullen zij van godslastering beschuldigd worden.

Bron vertaalde boodschappen: www.dewaarschuwing.be

(Foto: lavle.fr & archief)