Vrijmetselarij

Kardinaal Ravasi (van Pauselijke Raad voor Cultuur) wil dialoog met de Vrijmetselarij

carimassoni

In de Italiaanse krant Il Sole 24Ore zei kardinaal Gianfranco Ravasi (President van de Pauselijke Raad voor Cultuur) op 14 februari dat hij toenadering wil met de Vrijmetselarij:

“Deze verschillende verklaringen van de incompatibiliteit van de twee lidmaadschappen in de Kerk of in de Vrijmetselarij, staan dialoog niet in de weg, zoals het uitdrukkelijk staat vermeld in een document van de Duitse bisschoppen, die reeds de verschillende gebieden van overleg heeft in kaart gebracht, zoals de maatschappelijke dimensie, werken van liefdadigheid, de strijd tegen materialisme, menselijke waardigheid en de kennis van elkander.

“Verder, is het nodig dat we het standpunt van bepaalde Katholieke sferen overstijgen, die – om uit te halen naar enkele doelgroepen, zelfs in de hiërarchie van de Kerk, die hen ontevreden stelt – daarbij gebruik maken van hen te beschuldigen van een lid te zijn van de Vrijmetselarij. We besluiten dat, zoals de Duitse bisschoppen schrijven, we moeten verdergaan dan wederzijdse vijandigheid, beledigingen en vooroordelen, omdat, in vergelijking met de vorige eeuwen, de toon en de manier van het uiten van onze verschillen verbeterd en veranderd is, zelfs als deze verschillen nog steeds op een duidelijke onderscheidende manier aanwezig blijven.

Reeds in januari vorig jaar had de Grootmeester van de Grootloge van Italië z’n verlangen geuit voor dialoog met Bergoglio. En toen Bergoglio pas aangesteld was, staken diverse Grootloges over heel de wereld, de loftrompet over Bergoglio.

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/02/cardinal-ravasi-calls-for-dialogue-with.html

Categorieën:Vrijmetselarij

Getagd als:

3 antwoorden »

  1. De Vrijmetselaars hebben een ingebakken haat tegen kerk en de Christus maar volgens mijn informatie zijn ook hoge kerkelijke waarnemers ook lid van deze loge die gewoon de kerk willen kapotmaken . Ze hebben in alle geledingen de macht ook in de kerkstructuur de rook van satan is reeds binnen deze muren! Shalom

  2. Tijdens de inwijdingsceremonie van de Vrijmetselarij staat op een gegeven moment de vermoorde Hiram Abiff uit de dood op. Voordat de lijkkist wordt geopend roept de ceremoniemeester uit: “Mac Benac”. Dat is een acroniem uit de volgende woorden: “Movebor Adversus Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, of: “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren, want de Antichrist is hier verrezen”. Terecht wordt de Vrijmetselarij de antikerk genoemd. Zoals Christus zijn kerk heeft, heeft ook Lucifer zijn kerk. Tussen twee haakjes, de meeste Vrijmetselaars hebben geen flauw benul van wat zich werkelijk in hun organisatie afspeelt, want alleen degenen de ‘waardig’ bevonden worden mogen hogerop klimmen om tenslotte de ware aard van hun ‘kerk’ te leren kennen. Het is dus een schande dat Katholieke prelaten met deze organisatie samenheulen.

  3. De toenadering van de Rooms Katholieke Kerk tot de Vrijmetselarij heeft reeds een lange geschiedenis. We gaan terug naar 1986. In dat jaar hield de Dominicaner pater Cottier, toen nog consultor van de raad voor de dialoog met de niet-gelovigen, een voordracht aan de Vrije Universiteit van Brussel met als thema: “Is er na Vaticaan II een toenadering mogelijk tot de Vrijmetselarij?” (verschenen in Nova et Vetera 1988/1) Deze pater geniet een zekere autoriteit omdat hij destijds de confident was (privé theoloog) van Paus Johannes XXIII. Tijdens deze voordracht in Brussel gaf hij als zijn persoonlijke overtuiging weer dat de Vrijmetselarij geen religieuze secte is en a priori ons respect verdient als een gemeenschap van mensen van goede wil die ernstig op zoek is naar de waarheid, een waarheid die men zou liefhebben; en dat zij daarom voor de Kerk een waardige gesprekspartner is. Om die overtuiging kracht bij te zetten verwees hij naar de brief van 19 juli 1974 van Kardinaal Franjo Seper, de prefekt van de Congregatie van de Geloofsleer, aan de Episcopale Conferentie van de Verenigde Staten gericht, waarin hij impliciet aan de bisschoppen de mogelijkheid bood om, in navolging van een dergelijke praktijk in Scandinavische landen, bij uitzondering katholieken toe te laten als lid van een Loge. Dit advies kreeg vervolg met een schrijven van 16 november 1983 van de Congregatie van de Geloofsleer. Dat was aan de vooravond van de nieuwe Canon 1374 die het lid zijn van tegen de Kerk agerende organisaties veroordeelt – een brief waarin weliswaar de oude scherpe veroordeling ten aanzien van de Vrijmetselarij gehandhaafd blijft, maar waarin gelijkertijd wordt gepreciseerd dat de Congregatie zich niet de competentie toeëigent om zich over de natuur van vrijmetselaarsverenigingen uit de drukken. Dit is gebaseerd op de veronderstelling, die door Cottier een feit wordt genoemd (sic!) dat de Vrijmetselarij een veelzijdige contrasterende werkelijkheid vertegenwoordigt. Cottier zegt dat de traditionele Kerkelijke veroordeling van de Vrijmetselarij weliswaar objectief is, maar dat dit subjectief mag worden uitgelegd al naar gelang de omstandigheden in zekere Loges. Deze geschetste benadering is in zijn dubbelzinnigheid het algemene kenmerk van het post-conciliaire tijdperk, een dubbelzinnigheid die ons binnen de teksten van Vaticaan II wordt aangereikt, een heerlijke tuin biedend voor individuen met duistere plannen.

    Georges Marie Martin Cottier is op 21 oktober 2003 kardinaal geworden. Hij werd in 1990 benoemd tot huistheoloog van het Vaticaan en sinds eind 2005 droeg hij de titel van emeritustheoloog van de Pontificale Huishouding. Op 31 maart 2016 is hij overleden.