Bergoglio nodigt 60 hertrouwde gescheidenen uit voor ontmoeting in het Vaticaan

gescheidenhertrouwd

Bergoglio heeft een groep van gescheiden en hertrouwde katholieken uitgenodigd om het controversieel onderwerp over de toelating tot de H. Communie te bespreken. De groep is afkomstig van het Italiaans bisdom Fossano en wordt ‘L’ Anello Perduto’ of ‘de Verloren Ring’ genoemd. De groep werd in 2008 gesticht. Ze publiceerden tevens een boek met dezelfde naam.  De ontmoeting vindt plaats kort voordat Bergoglio zijn exhortatie over de Synode vrijgeeft. Communie voor katholieken die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn, was één van de meest controversiële onderwerpen tijdens de twee synodes.

De libaralen (waaronder ook Bergoglio) willen dat zij ook toegelaten worden tot de Communie. Heden is dit onmogelijk, tenzij het vorig huwelijk nietigverklaard werd. Dit laatste heeft Bergoglio al vergemakkelijkt, door de canonieke processen te verkorten en te versoepelen. 

Op 30 januari belde Bergoglio naar de coördinator van L’ Anello Perduto, de diaken Paolo tassinari San Sebastiano, en zijn vrouw, Allesandra Rosano en nodigde hen uit voor een ontmoeting. Dit gebeurde nadat de groep een brief schreef naar Bergoglio. In die brief stond o.a. het volgende:  “In het afgescheiden zijn, hebben we geleden onder verlatenheid, verraad, het verbreken van families, de instorting van die diepste waarden waarin we geloofden, het verlies van identiteit en van de veiligheid, ons vertrouwen in God en op momenten in het geloof, dat werd geschaad. In deze traumatische context heeft de Kerk bewezen van in het algemeen onverschillig te zijn, of zelfs vijandig, en God leek ver af en afzijdig.”

Toen Bergoglio belde, dacht de diaken dat het een grap was. Maar Bergoglio antwoordde: “Ik ben geen geest, dit is paus Franciscus.” De diaken besloot: “Dit gebaar is een ander voorbeeld van de affectie en de waardering die de bisschop van Rome heeft voor de periferie van de mensen, zoals iemand die het falen van zijn huwelijk beleeft of heeft beleefd.”

Bergoglio zal dus mensen ontvangen die in permanente staat van doodzonde leven, en die hun levenswijze niet willen verbeteren. Hij zal ze dan waarschijnlijk met zonde en al omarmen in naam van “barmhartigheid”. Ware barmhartigheid zou zijn: deze mensen waarschuwen dat, als ze zich niet afkeren van de zonde, ze geen berouw tonen en zich niet bekeren, ze verloren zullen gaan. Als zo’n mensen Gods barmhartigheid willen ondervinden, dienen ze hun 2de vrouw te verlaten en ofwel alleen te blijven óf zich te verzoenen met hun eerste vrouw, van wie ze voor God eigenlijk nooit gescheiden waren.

Nogmaals: de H. Schrift is zeer duidelijk als het aankomt op de onverbreekbaarheid van het huwelijk:

Matteus 19,1-9

“Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea.  Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke.  Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.”

Matteus 5,27-28:

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

De H. Schrift leert dus duidelijk dat er slechts één huwelijk mogelijk is. Een koppel blijft gehuwd tot aan de dood. Indien iemand scheidt van zijn partner en een ander huwt, pleegt deze echtbreuk en verbreekt dus het 6de gebod: “Gij zult geen echtbreuk plegen” en begaat een doodzonde. Daarom kan een hertrouwd koppel nooit toegelaten worden tot de H. Communie, omdat ze in staat van doodzonde leven. En wie in doodzonde leeft en de H. Communie ontvangt pleegt heiligschennis en eet zijn veroordeling zoals Paulus zegt in Korintiërs 11:27-30:

“Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en is er een aantal van u gestorven.”

Indien nu Bergoglio dit vergoelijkt en ze toelaat tot de Communie, dan vergoelijkt hij de zonde.

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger [de Valse Profeet] luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. (Het Boek der Waarheid, de Heer op 25 februari 2013)

 

http://www.christiantoday.com/article/pope.to.meet.group.of.divorced.and.remarried.catholics/79268.htm