Verklaring van Mgr. Viganò betreffende de aanstaande Vaticaanse conferentie: “De H. Stoel wordt bezet door een sekte die het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde verkondigt”

Naar aanleiding van de Vijfde Internationale Gezondheidsconferentie met als titel ‘Verkennen van Geest, Lichaam & Ziel – Verenigen om te voorkomen en verenigen om te genezen‘, schreef Aartsbisschop Viganò een verklaring, die wij hieronder integraal weergeven en waarin hij onomwonden zegt dat het Vaticaan “de dienaar van de Nieuwe Wereldorde” geworden is. De H. Stoel wordt bezet door een “sekte die het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde verkondigt”. Mgr. Viganò zegt – als één van de weinigen in de Katholieke hiërarchie – niets anders dan de naakte waarheid, hoe ongemakkelijk ze ook is.

Verklaring van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò:

Van 6-8 mei 2021 vindt de vijfde Internationale Vaticaanse Conferentie plaats, getiteld Verkennen van Geest, Lichaam & Ziel – Verenigen om te voorkomen en verenigen om te genezen Hoe innovatie en nieuwe leveringssystemen de menselijke gezondheid verbeteren. Het evenement wordt georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Cultuur, de Cura Foundation, de Science and Faith Foundation en Stem for Life.

Michael Haynes van LifeSiteNews heeft verslag gebracht [en wij van Restkerk ook] over de onderwerpen die zullen besproken worden en de deelnemers, inclusief de beruchte Anthony Fauci, wiens schandalige belangenverstrengelingen hem niet weerhielden van het overnemen van het beheer van de pandemie in de VS; Chelsae Clinton, een volgelinge van de kerk van Satan en een vurige abortusvoorstander; de New Age goeroe Deepak Chopra; Jane Goodall, milieu-activist en chimpansee-expert; de CEO’s van Pfizer en Moderna; vertegenwoordigers van Big Tech en een hele reeks abortusvoorstanders; Malthusiërs (mensen die pleiten voor depopulatie) en globalisten die bij het grote publiek bekend zijn. De conferentie heeft vijf prominente journalisten gerecruteerd als moderators, die exclusief van links-georiënteerde mediakanalen zijn, zoals CNN, MSNBC, CBS en Forbes.

Deze conferentie is – samen met de Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan van Lynn Forester de Rothschild, het Global Compact on Education en het interreligieuze Pantheon dat in juni in Astana, Kazachstan zal worden gehouden – de zoveelste schandalige bevestiging van een verontrustend afdwaling van de huidige Hiërarchie, en in het bijzonder de hoogste Romeinse leden, van de katholieke orthodoxie. De Heilige Stoel heeft opzettelijk afstand gedaan van de bovennatuurlijke missie van de Kerk en zichzelf tot dienaar gemaakt van de Nieuwe Wereldorde en het vrijmetselaarsglobalisme in een antichristelijk tegen-magisterium. Dezelfde Romeinse dicasterieën, bezet door mensen die ideologisch in lijn zijn met Jorge Mario Bergoglio en beschermd en gepromoot worden door hem, gaan nu ongeremd verder in hun onverbiddelijke werk van het vernietigen van geloof, moraal, kerkelijke discipline en monastiek en religieus leven, in een zo ijdele als ongeziene poging om de Bruid van Christus te transformeren in een filantropische vereniging die tot slaaf is gemaakt van de Wereldmachten.

Het resultaat is de superpositie van een sekte van ketterse en verdorven modernisten, die overspel, sodomie, abortus, euthanasie, afgoderij en elke perversie van het intellect en de wil willen legitimeren, over de ware Kerk. De ware Kerk wordt nu overschaduwd, ontkend en in diskrediet gebracht door haar herders, zelfs verraden door degene die de hoogste Troon bezet.

Het feit dat de ‘diepe kerk‘ erin is geslaagd haar eigen lid [Bergoglio] te kiezen om dit helse plan in overeenstemming met de ‘diepe staat‘ uit te voeren, is niet langer slechts een verdenking, maar een fenomeen waarover het nu essentieel is om vragen te stellen en een licht op te werpen. De onderwerping van de Cathedra veritatis aan de belangen van de maçonnieke elite manifesteert zich in al zijn bewijzen, in de oorverdovende stilte van de Heilige Herders en in de verbijstering van het volk van God, dat aan zichzelf is overgelaten.

Een verdere demonstratie van deze gedegenereerde libido serviendi van het Vaticaan ten opzichte van de globalistische ideologie is de keuze van sprekers om getuigenissen en lezingen te geven: voorstanders van abortus, van het gebruik van foetaal materiaal in onderzoek, van demografische achteruitgang, van de pan-seksuele LGBT-agenda, en niet in het minst van het verhaal van Covid en de zogenaamde vaccins. Kardinaal Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, is zeker een van de leidende vertegenwoordigers van de ‘diepe kerk‘ en het modernistische progressivisme, evenals een voorstander van een dialoog met de beruchte maçonnieke sekte en een promotor van de beroemde ‘hof van de heidenen’. Het is daarom niet verwonderlijk dat onder de organisatoren van het evenement de Stem for Life Foundation is opgenomen, die zichzelf met trots omschrijft als “een niet-sektarische, onpartijdige, belastingvrije organisatie die zich richt op het creëren van een beweging om de ontwikkeling van celtherapieën te versnellen.”

Bij nader inzien worden het sektarisme en de partijdigheid van de Vaticaanse Conferentie duidelijk gemaakt door het onderwerp dat het behandelt, de conclusies die het probeert te trekken, zijn deelnemers en zijn sponsors. Zelfs het beeld dat is gekozen om de conferentie te promoten is buitengewoon welsprekend: een close-up van Michelangelo’s Scheppingsfresco op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waarin de hand van God de Vader zich uitstrekt naar de hand van Adam, maar met beide handen bedekt met wegwerp chirurgische handschoenen, herinnerend aan de voorschriften van de nieuwe “gezondheidsliturgie” en implicerend dat zelfs de Heer zelf het virus zou kunnen verspreiden.

In deze heiligschennende voorstelling wordt de orde van de schepping ondermijnd tot therapeutische antischepping, waarin de mens zichzelf redt en de gekke auteur wordt van zijn eigen ‘verlossing’ voor zijn gezondheid. In plaats van het reinigende wasbekken van de doop, stelt de Covid-religie het vaccin, de bode van handicaps en de dood, voor als het enige middel tot verlossing. In plaats van geloof in de openbaring van God vinden we bijgeloof en de irrationele instemming met voorschriften die niets wetenschappelijk over zich hebben, met riten en liturgieën die de ware religie nabootsen in een heiligschennende parodie.

Deze beeldkeuze heeft een afwijkende en godslasterlijke klank, omdat het een bekend en suggestief beeld gebruikt om een vals en tendentieus verhaal te insinueren en te promoten dat zegt dat in de aanwezigheid van een seizoensgriep, waarvan het virus [Covid-19] nog steeds niet is geïsoleerd volgens de postulaten van Koch en die effectief kan worden genezen met behulp van bestaande behandelingen, het noodzakelijk is om vaccins toe te dienen waarvan wordt aangenomen dat ze niet effectief zijn en die zich nog in de experimenteerfase bevinden, met onbekende bijwerkingen, en waarvan de producenten een crimineel schild van immuniteit voor hun distributie hebben verworven. De slachtoffers die in brand werden gestoken op het altaar van de gezondheidsmoloch, van kinderen die in de derde maand van de zwangerschap uiteengereten waren om het genserum te produceren, tot de duizenden mensen die zijn gedood of verminkt, stoppen de helse machine van Big Pharma niet, en te vrezen valt dat het fenomeen de komende maanden opnieuw zal opduiken.

Men kan zich afvragen of Bergoglio’s ijver voor de verspreiding van het genserum niet ook wordt ingegeven door economische economische redenen, als compensatie voor de verliezen die het Vaticaan en de bisdommen hebben geleden als gevolg van de sluiting en het ineenstorten van de opkomst van de gelovigen bij de Mis en de sacramenten. Aan de andere kant, als het stilzwijgen van Rome over de schending van de mensenrechten en religieuze rechten in China door de dictatuur van Peking is betaald met substantiële prebenden, dan belet niets de kopiëring van dit plan op grote schaal in ruil voor de promotie van de vaccins door het Vaticaan.

De Conferentie zal er uiteraard zeer op letten om zelfs niet indirect de eeuwige leer van het leergezag over morele en leerstellige kwesties van het grootste belang te noemen. Omgekeerd zal de sycofantische lofzang van de wereldse mentaliteit en de heersende ideologie de enige stem zijn, samen met het amorfe oecumenische repertoire geïnspireerd door de New Age.

Ik merk op dat in 2003 dezelfde Pauselijke Raad voor Cultuur yogameditatie veroordeelde en, meer in het algemeen, de New Age zag als onverenigbaar met het katholieke geloof. Volgens het Vaticaanse document deelt het New Age denken “met een aantal internationaal invloedrijke groepen het doel om bepaalde religies te vervangen of te transcenderen om ruimte te creëren voor een universele religie die de mensheid zou kunnen verenigen. Nauw hiermee verbonden is een zeer gecoördineerde inspanning van de kant van veel instellingen om een Globale Ethhiek uit te vinden, een ethisch raamwerk dat het mondiale karakter van de hedendaagse cultuur, economie en politiek zou weerspiegelen. Verder kleurt de politisering van ecologische vraagstukken zeker de hele kwestie van de Gaia-hypothese of verering van moeder aarde. ”(2.5).

Het behoeft geen betoog dat de heidense ceremonies waarmee de Sint-Pietersbasiliek werd ontheiligd ter ere van het pachamama-idool perfect passen in die “politisering van ecologische kwesties” die door het Vaticaanse document van 2003 aan de kaak wordt gesteld, en die vandaag de dag in plaats daarvan sine glossa wordt gepromoot door het zogenaamde Bergogliaanse leergezag, te beginnen met Laudato Si en Fratelli Tutti.

In La Salette waarschuwde Onze Lieve Vrouw ons: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.”

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

In La Salette waarschuwde Onze Lieve Vrouw ons: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.” Het zal niet de Heilige Kerk zijn, volmaakt door de beloften van Christus, die het Geloof zal verliezen: het zal de sekte zijn die de Zetel van de Allerheiligste Petrus bezet en die we vandaag het anti-evangelie van de Nieuwe Wereldorde zien verspreiden. Het is niet langer mogelijk om te zwijgen, omdat onze stilte ons vandaag medeplichtigen zou maken van de vijanden van God en van het menselijk ras. Miljoenen gelovigen walgen van de talloze schandalen van de herders, het verraad van hun missie, de desertie van degenen die door de wijding worden geroepen om te getuigen van het Heilig Evangelie en niet om de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.

Ik smeek mijn broeders in het episcopaat, priesters, religieuzen en in het bijzonder de trouwe leken die zichzelf verraden zien worden door de hiërarchie, om hun stem te verheffen om met een geest van oprechte gehoorzaamheid aan onze Heer, Hoofd van het Mystiek Lichaam, een krachtige en moedige veroordeling van deze afval en de bedenkers ervan, uit te spreken.

Ik nodig iedereen uit om te bidden dat de Goddelijke Majesteit tot mededogen mag worden bewogen en ons te hulp mag komen. Moge de Allerheiligste Maagd, terribilis ut castrorum acies ordinata, tussenbeide komen voor de Troon van God, en met Haar verdiensten de onwaardigheid van Haar kinderen compenseren die Haar aanroepen met de glorieuze titel Auxilium Christianorum [Hulp der Christenen].

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop

20 April 2021
Feria Tertia infra Hebdomadam II
post Octavam Paschae

Bron: Remnant Newspaper