Boodschap van Aartsbisschop Viganò aan alle Amerikaanse Katholieken

De voormalige Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika, Mgr. Carlo Maria Viganò, heeft een brief geschreven aan alle Amerikaanse Katholieken, en alle Amerikanen van goede wil. We willen nog even opmerken dat Trump een uitgesproken pro-life president is, terwijl Joe Biden zeer pro-abortus is.

Beste broeders en zusters,

Als vrome christenen en getrouwe burgers van de Verenigde Staten van Amerika maakt u zich intens en oprecht bezorgd over het lot van uw geliefde land, terwijl de definitieve resultaten van de presidentsverkiezingen nog onzeker zijn.

Het nieuws over verkiezingsfraude neemt toe, ondanks de beschamende pogingen van de reguliere media om de waarheid van de feiten te censureren om hun kandidaat het voordeel te geven. Er zijn staten waarin het aantal stemmen groter is dan het aantal kiezers; andere waarin de mail-in-stemming uitsluitend in het voordeel van Joe Biden lijkt te zijn; andere waarin het tellen van stembiljetten zonder reden is opgeschort of waar sensationeel geknoei is ontdekt: altijd en alleen tegen president Donald J. Trump, altijd en alleen ten gunste van Biden.

In werkelijkheid zijn we al maandenlang getuige van een voortdurende stroomversnelling van nieuws, van gemanipuleerde of gecensureerde informatie, van misdaden die tot zwijgen zijn gebracht of verdoezeld zijn ondanks treffend bewijs en onweerlegbare getuigenissen. We hebben gezien hoe de deep state zich ruim van tevoren organiseerde om de meest kolossale verkiezingsfraude in de geschiedenis uit te voeren, om de nederlaag te verzekeren van de man die zich krachtig verzette tegen de oprichting van de Nieuwe Wereldorde die gewild wordt door de kinderen van de duisternis. In deze strijd heb je niet gefaald, zoals je heilige plicht is, om je eigen bijdrage te leveren door de kant van het goede te kiezen. Anderen, tot slaaf gemaakt door ondeugden of verblind door helse haat tegen Onze Lieve Heer, hebben de kant van het Kwaad gekozen.

Denk niet dat de kinderen van de duisternis eerlijk handelen, en schrik niet als ze met bedrog opereren. Gelooft u misschien dat de volgelingen van Satan eerlijk, oprecht en loyaal zijn? De Heer heeft ons tegen de Duivel gewaarschuwd: “Hij was een moordenaar vanaf het begin en hij bevindt zich niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij een leugen vertelt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, omdat hij een leugenaar is en de vader van leugens ” (Joh 8:44).

In deze uren, terwijl de poorten van de Hel lijken te zegevieren, sta mij toe mij tot u te richten met een oproep, waarvan ik vertrouw dat u er snel en met vrijgevigheid op zult reageren. Ik vraag u om een ​​daad van vertrouwen in God te maken, een daad van nederigheid en kinderlijke toewijding aan de Heer der Legerscharen. Ik vraag u allen de Heilige Rozenkrans te bidden, indien mogelijk in uw gezin of met uw dierbaren, uw vrienden, uw broeders en zusters, uw collega’s, uw medesoldaten. Bid met de toewijding van kinderen die weten hoe ze hun toevlucht moeten nemen tot hun Allerheiligste Moeder, om haar te vragen voorbede te doen voor de troon van de Goddelijke Majesteit. Bid met een oprechte ziel, met een zuiver hart, in de zekerheid gehoord en beantwoord te worden. Vraag haar – zij die de hulp van christenen is, Auxilium Christianorum (Hulp der Christenen) – om de krachten van de vijand te verslaan; vraag haar – zij die verschrikkelijk is als een leger dat in slagorde staat (Hooglied 6:10) – om de overwinning te schenken aan de krachten van het Goede en om een ​​vernederende nederlaag toe te brengen aan de krachten van het Kwaad.

Laat uw kinderen bidden, gebruikmakend van de heilige woorden die u ze hebt geleerd: die zelfverzekerde gebeden zullen tot God opstijgen en zullen niet ongehoord blijven. Laat de ouderen en zieken bidden, zodat zij hun lijden mogen aanbieden in eenheid met het lijden dat Onze Heer leed aan het Kruis toen Hij Zijn Kostbaar Bloed vergoot voor Onze Verlossing. Laat jongedames en – vrouwen bidden, zodat ze zich tot haar wenden, het voorbeeld van reinheid en moederschap. En u, mannen, moet ook bidden: uw moed, uw eer en uw vrijmoedigheid zullen worden verkwikt en versterkt. Neem allemaal dit geestelijke wapen ter hand, waarvoor Satan en zijn volgelingen zich woedend terugtrekken, omdat ze de Allerheiligste Maagd vrezen, zij die Almachtig is door Genade, zelfs meer dan de Almachtige God.

Laat u niet ontmoedigen door de misleidingen van de Vijand, zeker niet in dit vreselijke uur waarin de onbeschaamdheid van liegen en bedrog de Hemel durft uit te dagen. De uren van onze tegenstanders zijn geteld als u wilt bidden, als we allemaal in geloof en met de ware ijver van naastenliefde bidden. Moge de Heer die ene vrome en trouwe stem toestaan ​​uit uw huizen, uw kerken en uw straten! Deze stem zal niet ongehoord blijven, want het zal de stem zijn van een volk dat uitroept op het moment dat de storm het hevigst woedt: “Red ons, Heer, we gaan om!” (Mt 8:25). De dagen die ons te wachten staan, zijn een kostbare gelegenheid voor jullie allemaal, en voor degenen die zich vanuit alle delen van de wereld spiritueel met jullie verenigen. Je hebt de eer en het voorrecht om deel te kunnen nemen aan de overwinning van deze spirituele strijd, om het krachtige wapen van de Heilige Rozenkrans te hanteren zoals onze voorvaderen deden in Lepanto om de vijandelijke legers af te weren. Bid met de zekerheid van de belofte van onze Heer: “Vraag en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop aan en er zal voor u opengedaan worden” (Luc. 11: 9). De Koning der koningen, van wie u de redding van uw natie vraagt, zal uw geloof belonen. Onthoud dit, uw getuigenis zal het hart van Onze-Lieve-Heer raken en de hemelse Genaden vermenigvuldigen die meer dan ooit onmisbaar zijn om de overwinning te behalen. Moge mijn oproep, die ik tot u richt en tot alle mensen die de heerschappij van God erkennen, u vrijgevige apostelen en moedige getuigen vinden van de geestelijke wedergeboorte van uw geliefde land, en daarmee de hele wereld. Non praevalebunt.
+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Voormalig Apostolisch Nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika

4 November 2020

De Heilige Carolus Borromeus

Bron: The Remnant