Een meditatie over de eeuwige Hel

Hoevelen zijn er die wel eens aan de Hel denken? Er is een Hemel, waar God en zijn Engelen en heiligen leven, maar ook een Hel, waar Satan en de verdoemde zielen vertoeven. Vandaar eens deze uitvoerige bezinning over de Hel. 

De Hel is één van de “vier uitersten” van de mens: Dood – Oordeel – Hemel – Hel. De dood en het oordeel zijn voor iedereen. En dan komt men ofwel in de Hemel, ofwel in de Hel. Zeer weinig priesters spreken vandaag nog over de Hel, hoewel de Hel de uiteindelijke bestemming is van zeer veel mensen.

Bergoglio’s loocheningen van de Hel

Bergoglio – “paus Franciscus” – heeft reeds verschillende malen de Hel geminimaliseerd of ontkend. In november 2016 zei hij:

Eeuwige verdoemenis is geen martelkamer. Dat is gewoon een beschrijving van deze tweede dood: het is een dood”

In maart 2015 zei hij in een interview dat de ziel die niet wordt gered ophoudt te bestaan. In de belangrijke krant “La Repubblica”, waarvan Eugenio Scalfari de stichter is, vertelde Scalfari op 9 oktober in volgende termen over wat hij ziet als een “revolutie” in dit ‘pontificaat’, in bewoordingen die afgeleid zijn van zijn frequente conversaties met hem:

Paus Franciscus heeft de plaatsen waar de zielen naartoe zouden moeten gaan naar de prullenmand verwezen: hel, vagevuur, hemel. Het idee dat hij heeft is dat zielen die door kwaad gedomineerd worden ophouden te bestaan, terwijl diegenen die van kwaad werden verlost in de zaligheid zullen opgenomen worden, God aanschouwend.”

Direct daarna merkte hij op:

Het universele oordeel dat in de traditie van de Kerk bestaat wordt daarom beroofd van z’n betekenis. Het blijft een eenvoudig voorwendsel dat aanleiding gegeven heeft tot prachtige schilderijen in de geschiedenis van de kunst. En niets anders. “

Op woensdag 11 oktober 2017 zei Bergoglio tijdens de algemene audiëntie op het St-Pietersplein dat het Oordeel niet moet gevreesd worden, want “op het eind van onze geschiedenis is er de barmhartige Jezus“, en daarom “zal alles gered worden. Alles.” In de tekst die naar de journalisten werd verspreid door de H. Stoel, werd het laatste woord “alles” ook in vet benadrukt.

Tijdens een andere algemene audiëntie op 23 augustus 2017, gaf Bergoglio voor het einde van de wereld een beeld die geheel en al geruststellend is: dat van een “immense tent, waar God de hele mensheid zal verwelkomen, om er met hen zonder ophouden te verblijven.”

De Hel als harde realiteit

Satan bestaat, want Hij is de oorzaak van alle zonde en kwaad in deze wereld, en bijgevolg dus ook de Hel.

De val van de Engelen kwam vóór de Schepping van de mensheid. Satan en zijn demonen werden groen van jaloezie toen ze vernamen dat God de mens zou scheppen, en dat deze Gods aanschijn zouden genieten. Hij zwoer toen de mens tegen God op te zetten. En het lukte hem met de Zondeval van Adam en Eva. In deze zondeval zitten als het ware alle zonden van de wereld van het begin tot aan het einde vervat. En Christus moest ter wereld komen om voldoening te geven aan de Hemelse Vader voor deze zondeval en alle zonden van alle mensen. Dat wil niet zeggen dat iedereen automatisch gered wordt: ieder blijft verantwoordelijk voor z’n eigen zonden en dus moet ieder persoonlijk berouw hebben en vergeving vragen.

De zielen die met hun hart aan Satan hangen en hun hele leven met plezier zondigen, zullen als ze sterven, niet door Jezus gered worden en de Hemel binnengaan, maar de Hel, de verblijfplaats van Satan en zijn demonen.

De Hel werd niet geschapen voor de mens, maar voor de duivelen, als straf. Maar doordat Satan de val van de mens bewerkte, werd hij in staat om mensenzielen mee te sleuren naar het oord van verderf waar hijzelf werd in geworpen als straf. De strijd die zich nu afspeelt sinds de val van de mens is een strijd tussen God en Satan over de zielen van de mensen, en de wereld is het strijdtoneel. En God heeft ons wapens gegeven om de goede strijd te strijden: de 10 geboden, het Evangelie, de Sacramenten, het gebed (bvb. de Rozenkrans), sacramentaliën, etc.

God is oneindige volmaaktheid, goedheid, liefde, zuiverheid, schoonheid, pracht, harmonie, vrede, licht, geluk… Het is een verrukking om bij God te vertoeven, en dus is het niets anders dan een compleet volmaakte verrukking om in de Hemel te zijn: een plaats van waar genot – het genieten van God. Alle mensen en engelen zijn van nature uit bestemd om bij God te zijn, om Hem te genieten.

En zonder God is er geen geluk, liefde, vrede, enz. Dat alles is bij God in de Hemel, en dat is ook God. Dus zonder God is er enkel alles wat God niet is: het compleet tegenovergestelde. Er kan geen ander Paradijs of andere Hemel zijn, zonder en buiten God. Dat is onmogelijk.

Als de band met God geheel wordt doorgesneden, dan is dat voor eeuwig en altijd. En wat snijdt die band definitief door? In doodzonde sterven. Een doodzonde alleen kan nog vergeven worden tijdens het leven. Maar in doodzonde sterven, verzegelt definitief de bestemming.

Die plaats zonder God is de Hel, waar er enkel haat, wrok, duisternis, wanhoop, onvrede, gruwel, pijn en lijden is. En dat is in de meest extreme termen. Het geluk in de Hemel is onuitsprekelijk, maar het ongeluk in de Hel is evenzeer onuitsprekelijk. Het is een plaats van onzeggelijk lijden, en dat voor altijd en alle eeuwigheid, zonder ophouden, zonder pauze…

Beeld u in: voor altijd dat gebrul en gehuil van al die zielen die in de Hel zetten, de verschrikkelijke stank, de enorme hitte van het vuur dat brandt in de ziel, de duisternis, de wanhoop, het steeds maar aanschouwen van de eigen zonden, en de constante aanwezigheid van demonen die hun wraak en woede loslaten op die zielen en ze de ergste folteringen toebrengen: veel, veel erger dan de ergste folteringen hier op aarde. Er is geen moment van rust, geen ogenblik van verpozing, op adem komen, even een slokje water nemen of de pijn verzachten. Geen moment stilte of een moment dat men wat frisse lucht kan inademen. Neen, nooit. Nooit, voor immer en eeuwig. Altijd maar door… onophoudelijk! Er komt nooit meer een einde aan. Nooit krijgt men een tweede kans. Nooit komt men er nog uit.

Is dat niet verschrikkelijk? En het sterke is: het is God niet die de mens in de Hel werpt, maar de mens zelf die zijn bestemming kiest door zijn vrije wil. Diegenen die dus in de Hel zitten kunnen niet zeggen dat het niet door hun eigen schuld was.

Dat is de reden waarom de heiligen die de Hel mochten aanschouwen, van ontzetting zouden gestorven zijn, moesten ze niet door God ondersteund geweest zijn.

Visioenen over de Hel

De Duitse zieneres Anna Katharina Emmerick beschreef de Hel als volgt:

“Zoals in het verblijf van de gelukzaligen alles gevormd is overeenkomstig de grondslagen, beginselen en verhoudingen van de oneindige vrede, van de eeuwige harmonie en verzadiging, zo bevindt zich in de Hel alles in de wantoestand van de eeuwige toorn, onenigheid en verdeeldheid. Zoals de hemel een stad is met onuitsprekelijk schone, doorzichtige, afwisselende gebouwen der vreugde en der aanbidding, zo is in de Hel eveneens een stad van ontelbare kerkers in grote verscheidenheid en van krochten (= onderaards hol) der kwelling, der vervloeking en der wanhoop. Gelijk in de hemel de wonderbaarste tuinen zijn, vol vruchten van de goddelijke verkwikking, zo strekken zich in de Hel de gruwelijkste woestijnen en moerassen uit, vervuld met ongedierte, met pijn en kwelling en met alles wat huivering, walg en ontzetting wekt. Ik zag tempels, altaren, vestingen, tronen, landschappen, meren en stromen van vervloeking, haat, gruwel, vertwijfeling, verwarring, pijn en marteling, zoals ik in de Hemel hetzelfde zag, doch hier waren het allemaal werkelijkheden van zegening, liefde, eendracht, blijdschap en zaligheid. In de Hel de verscheurende, eeuwige tweespalt onder de verdoemden, in de hemel de gelukzalige eendracht, de gemeenschap van alle heiligen.

Het wezen, de essentie van alle kwaad en onwaarheid vertoonde zich in de Hel in ontelbare gedaanten, beelden en uitwerkselen van lijden en marteling. Niets was hier in verhouding, schoon of juist, zoals het van nature moest zijn; geen gedacht was hier waar of in overeenstemming met het verstand, behalve de gedachte aan de goddelijke Rechtvaardigheid, de gedachte dat elke verdoemde die pijn en foltering oogst, die hijzelf door zijn zonden gezaaid of geplant heeft. Al het verschrikkelijke immers dat zich hier vertoonde of gedaan werd, was het wezen, de kern, de essentie, de belichaming, de innerlijke boosheid van de ontmaskerde zonde, van de slang die zich keert tegen hen die haar dragen en voeden in hun boezem.”

De zieners van Fatima mochten de Hel aanschouwen tijdens de verschijning in juli 1917. Zuster Lucia verhaalde daarover in 1941 aan de bisschop van Leira:

“O.L.Vrouw opende de handen waaruit bundels licht schoten: zij doorboorden de grond en toonden ons een grote zee van vuur die zich onder de aarde scheen te bevinden. Ondergedompeld in dat vuur dreven de duivelen en de zielen rond als lichtende en bruine kolen in mensengedaante – nu eens omhooggejaagd door de vlammen die uit henzelf uitsloegen, samen met de wolken van rook, dan weer van alle zijden neerregenend, zoals het neervallen van vonken bij grote branden, zonder gewicht of evenwicht, te midden van kregen en gehuil van smart en wanhoop, die deden ijzen en beven van schrik. De duivelen onderscheidden zich door hun afschuwelijke en weerzinwekkende gedaante van monsterachtige en onbekende, maar doorschijnende en zwarte dieren. Dit gezicht duurde een ogenblik en wij moeten onze goede Moeder bedanken Die ons te voren beloofd had ons naar de Hemel te brengen. Anders zouden wij gestorven zijn van ontzetting en schrik.”

Verder zei ze:

“Sommige mensen, zelfs vrome, willen aan hun kinderen niet spreken over de Hel, om ze niet bang te maken; maar God heeft niet geaarzeld om ze te tonen aan drie kleine kinderen, waarvan één slechts zeven jaar, en toch wist Hij dat zij zodanig ontzet zouden zijn, dat ze, ik zou haast zeggen, bijna van schrik stierven. Jacinta ging vaak peinzend op een steen of op de grond zitten en zei: “O die Hel! Wat heb ik een leed om de zielen, die naar de Hel gaan! En die mensen daarin, die als stukken hout levend branden in het vuur!” En met bevende stem bad ze, geknield en met gevouwen handen, het gebed dat O.L.Vrouw ons geleerd had: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die het meeste hulp nodig hebben.”

De H. Zuster Faustina kreeg ook de Hel te zien:

Afdaling in de hel
Eind oktober 1936 moest zuster Faustina afdalen in de Hel, plaats van de verschrikkingen, om daarover te berichten. Zij schrijft in haar dagboek: “Vandaag werd ik door een engel in de diepten van de Hel gebracht. Het is een plaats van grote kwellingen, ze is geweldig uitgestrekt. De soorten kwellingen, die ik zag, zijn de volgende: – De eerste kwelling waaruit de Hel bestaat, is het verlies van God; – De tweede: de voortdurende gewetenswroeging; – De derde: deze toestand verandert nooit meer; – De vierde: het vuur doordringt de zielen zonder ze te vernietigen; dat is een verschrikkelijk lijden; het is een zuiver geestelijk vuur, dat voortkomt uit Gods toorn; – De vijfde kwelling: de constante duisternis en een vreselijke stank. Ondanks de duisternis zien de duivelen en de verdoemde zielen elkaar. Ze zien al het kwaad van de anderen alsook dat van henzelf; – De zesde kwelling: het onafgebroken gezelschap van Satan. – De zevende kwelling: de verschrikkelijke wanhoop, de haat tegen God, de godslasteringen, vloeken en scheldwoorden. Dat zijn kwellingen, waar alle verdoemden gemeenschappelijk onder lijden, maar dat is nog niet alles. Er zijn nog speciale kwellingen voor de afzonderlijke zielen, namelijk; de kwellingen van de zintuigen. Iedere ziel ondergaat verschrikkelijk en onbeschrijflijk lijden, dat verband houdt met de manier waarop zij gezondigd heeft. Er zijn vreselijke spelonken en martelputten, waarin de vorm van foltering verschillend is.

Alleen al bij het zien van deze ontzettende straf zou ik gestorven zijn, als de almacht van God mij niet ondersteund had. De zondaar moet weten dat hij de hele eeuwigheid gemarteld wordt met het zintuig, waarmee hij zondigt. Ik schrijf hierover op bevel van God, zodat geen enkele ziel de uitvlucht kan gebruiken dat de Hel niet bestaat of kan zeggen dat daar nooit iemand geweest is en men niet weet hoe het daar is. Ik, zuster Faustina, was op bevel van God in de diepten van de Hel om de zielen te vertellen dat de hel bestaat en daarvan te getuigen. Ik kan daar nu niet over spreken, want God heeft bepaald, dat ik dit schriftelijk moet nalaten. De duivels hadden een grote haat tegen mij, maar op bevel van God moesten zij mij gehoorzamen. Wat ik opgeschreven heb, is slechts een zwakke afspiegeling van de dingen, die ik zag. Een ding viel mij op, daar zijn voornamelijk zielen, die niet geloofd hadden dat de Hel bestaat. Toen ik weer terug was, kon ik me niet herstellen van de schrik, hoezeer de zielen daar lijden. Daarom bid ik nu nog vuriger voor de bekering van de zondaars. Ik smeek zonder ophouden om Gods barmhartigheid voor hen.”

En de gestigmatiseerde zienster van Onkerzele zei:

De verdoemde zielen lijden heel andere pijnen, maar nog veel verschrikkelijker dan de zielen van het Vagevuur. De oorzaak is dat ze weten dat het hun eigen schuld is, dat ze in staat van verdoemenis zijn gekomen, en dat aan hun toestand niets of niemand iets kan veranderen. Hun pijnen gaan elke verbeelding te boven. Indien ze konden, zouden ze zich op ieder ogenblik vernietigen. De grote kwelling, dat het namelijk door hun eigen schuld is dat ze in dit oord van verdoemenis moeten vertoeven, heeft hen tot voortdurende razernij gebracht. […] Nog pijnlijker voor hen is te weten dat hun toestand eeuwig zal duren. De vergelijking tussen het kort genot dat ze hier op aarde hebben gesmaakt, de zonde namelijk, die hen ten verderve voerde en die hen nietig schijnt tegenover de onuitsprekelijke straf met de daaraan verbonden pijnen, en dat voor de eeuwigdurende eeuwigheid, verhoogt hun razernij op onuitsprekelijke wijze. […] De Hel is zo gemakkelijk te verdienen: men hoeft zich slechts te laten meeslepen met de stroom van de wereld om erin te komen!”

De Hel in het Evangelie

In het Evangelie wordt verschillende malen door Jezus verwezen naar de Hel.

Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de Hel.  (Matt. 10,28)

Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars.  Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luistere. (Matt. 13,40-43)

Over het Laatste Oordeel zegt Jezus:

En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. (Matt. 25,41)

En zo staan er nog heel wat verwijzingen in het Evangelie, maar we sommen ze hier nu niet allemaal op.

Boodschappen over de Hel

In de boodschappen aan de Ierse zienster MDM staan eveneens heel wat verwijzingen naar en waarschuwingen over de Hel. Ook hier zegt de Heer dat we zouden sterven moesten we zien hoeveel zielen erin vallen, en welk lijden de satanische wereldleiders zullen ondergaan als ze dit leven verlaten zonder zich te hebben bekeerd.

Kinderen, jullie moeten ophouden! Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij aangezien hij opschept over die zielen die hij Mij elke seconde ontrooft.

Als jullie zagen hoe de zielen – miljoenen van hen – in het eeuwige vuur tuimelen, zouden jullie sterven van ontzetting.

Hoe breekt het Mijn Hart om getuige te zijn van de verschrikking waaronder deze zielen, die in vreselijke zonde leefden toen zij op aarde verbleven, moeten lijden.

De zonden waaraan zij schuldig waren, zijn niet altijd deze waarvan jullie aannemen dat het doodzonden zijn.

Ik spreek over ontucht, dat in de wereld van vandaag zo moeiteloos aanvaard wordt, het deelnemen aan en het bekijken van pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.

Ik heb het over haat voor anderen alsook over diegenen die pijn en ellende veroorzaken bij diegenen die het minder goed hebben dan zijzelf.

Zo ook de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële zaken verheerlijken boven al het andere. Toch zijn deze niets anders dan as.

Beseffen jullie niet dat, zodra jullie op deze wijze zondigen, jullie elke dag verder van Mij verwijderd worden? Vervolgens wordt het zeer moeilijk om jezelf te bevrijden uit de greep die de koning der duisternis jullie opgelegd heeft.

Word wakker, kinderen! Wees jullie bewust van het bestaan van de hel en wees zeer bevreesd om de poorten van de eeuwige verdoemenis binnen te treden. (9 februari 2012)

Jezus laakt het feit dat zo goed als geen enkele priester nog verwijst naar het bestaan van de Hel:

Vandaag de dag spreekt geen enkele dienaar van Mij – diegenen die aangesteld werden om Mij te dienen – ooit over het bestaan van de Hel. Het louter vermelden van het woord hel brengt Mijn gewijde dienaren in verlegenheid, want zij vrezen de spot die zij, vanuit een seculiere samenleving die misleid werd, het hoofd zouden moeten bieden. De Hel wordt de woonplaats van veel arme zielen, en wat doet het Mij pijn om nietsvermoedende zielen in de afgrond van verschrikking te zien storten op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen verteld worden over de dringende noodzaak om te bidden voor de zielen die blind zijn voor de waarheid. Zeer spoedig zal de Hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat. Er zal de zielen verteld worden dat aan al Gods kinderen eeuwig leven gegeven zal worden, zolang zij een schappelijk en deftig leven leiden – ongeacht of zij in God geloven of niet. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor de eeuwigheid.

Veel zielen die Mij klaarblijkelijk afwezen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de hel. Hun bittere spijt wordt nog verergerd door hun verschrikkelijk pijnlijke lijden en door de haat van Satan. Eenmaal in de Hel openbaart Satan zich aan hen in al zijn verdorven en verachtelijke vormen, en zijn haat tegen hen vervult hen elke seconde. Hun afkeer van hem – hetzelfde beest aan wie zij tijdens hun leven op aarde hulde brachten – is op zich de oorzaak van een groot deel van hun pijn. Maar het is hun scheiding van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die het grootste zielenleed veroorzaken.

Iedere mens die jullie in Mijn naam vertelt dat de Hel niet bestaat, stelt er geen belang in jullie te helpen om jullie ziel te redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan gaan jullie ten onrechte ervan uit dat de zonde er niet toe doet. (12 januari 2012)

Net zoals Zuster Faustina zegt, staat ook hier dat één van de grootste pijnen de afscheiding is van God. En dat komt omdat wij niet geschapen zijn om van God afgescheiden te zijn, maar om met Hem voor eeuwig verenigd te zijn.

In een andere boodschap wordt opnieuw een waarschuwing gegeven voor diegenen die Jezus Christus afwijzen:

Als jullie deze weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit maken, zijn jullie op de weg naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen van ontzetting als jullie deze vergissing inzien. Daardoor zullen jullie smeken om barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de haren uit jullie hoofd trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan dit niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de verdoemenis ondergaan en voor eeuwig branden in de Hel. Het is echt waar. De ergste vervloeking is het besef dat er een God is. Dat Ik, jullie Verlosser Jezus Christus, inderdaad besta. En er zal op dat moment geen enkele manier zijn om jullie te redden.

Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de afschuwelijke waarheid beseffen, zal het te laat zijn. Onthoud deze woorden! De ergste vervloeking is te weten dat jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig voortduren in het vuur van de Hel waar het lijden aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats van te genieten van het aan jullie beloofde Paradijs door de leugens van de Bedrieger eindigen in de angstaanjagende gangpaden van de Hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer. (13 november 2010)

Nogmaals waarschuwt de Heer voor de Hel, en hekelt Hij het feit dat men in de Kerk al lange tijd niet meer over de Hel spreekt: “Ze moesten zich schamen!” zo zegt Hij. Verder wordt ook weer bevestigd dat de mens eigenlijk zelf zijn bestemming kiest:

Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen, zal jullie lichaam – ook al zullen jullie in de geest zijn – dan ook voor eeuwig branden alsof jullie nog in het vlees zijn. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie misbruiken door de doodzonde, zal in het vuur van de Hel de meeste pijn ondergaan. Waarom zouden jullie dat willen? Velen van jullie, arme misleide zielen, beseffen niet dat jullie de Waarheid nooit verteld werd. De Waarheid dat de Hemel, het Vagevuur en de Hel wel degelijk bestaan. Veel van Mijn goedmenende gewijde dienaren van de Kerken hebben deze onderrichtingen al zeer lange tijd niet meer benadrukt. Ze moesten zich schamen! Ik huil om hun zielenleed want velen van hen geloven zelf niet echt meer in de Hel. Hoe kunnen zij dan prediken over de verschrikking die de Hel is? Dat kunnen zij niet. Want velen hebben geopteerd voor het gemakkelijke antwoord: “God is altijd barmhartig. Hij zou jullie nooit naar de Hel sturen. Wel?”

Het antwoord is: neen, dat doet Hij niet. Dat komt omdat hij Zijn kinderen nooit de rug zou kunnen toekeren. Maar de werkelijkheid is dat heel veel zielen – geblokkeerd door de doodzonde waartoe ze verleid worden om deze te begaan – keer op keer, steeds opnieuw, verslaafd raken aan hun zonden. Zij verkeren in zo’n duisternis – op hun gemak in hun eigen immoraliteit – dat zij zelfs na de dood voor deze duisternis blijven kiezen. Ze kunnen dan niet meer gered worden. Ze hebben dat pad gekozen uit eigen vrije wil – een geschenk van God waartegen Hij niet kan ingaan. Maar Satan kan dat wel. En hij doet het ook. (19 april 2011)

Hier nogmaals een waarschuwing aan de atheïsten:

Satan bestaat en bijgevolg bestaat de Hel dus ook. De Hel is een plaats waar Satan die zielen heen brengt, die hem op aarde trouw bewijzen. Dit zijn de zielen die alle gedachten aan God verdringen en de aanvaarding van boosaardige daden in de wereld bevorderen. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs hun ziel aan Satan verkopen in ruil voor een leven vol rijkdom, roem en macht. Velen in de muziekindustrie hebben dat door de jaren heen gedaan. Er wordt weinig aandacht geschonken aan de manier waarop hun trouw betuigd wordt, zeer vaak door groepsinwijdingen die met occulte praktijken uitgevoerd worden.

Anderzijds zijn er diegenen die een leven leiden, dat zij als een gewoon onbezorgd leven vol plezier beschouwen, waarin ze voortdurend naar zelfvoldoening hunkeren. Dit zijn slechts enkele van de zielen die bij aankomst aan de poorten van de Hel geschokt zijn en vol ongeloof hun hoofd schudden bij het lot dat hen te wachten staat. Zij kunnen niet aanvaarden dat zij deze verschrikking, waar zij voor staan, aan zichzelf te danken hebben. De vrijheid die hun op aarde gegeven werd, werd misbruikt ten gunste van al wat God beledigt.

Kinderen van Mij, leg de verschrikking van de Hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan. Ongeacht of zij jullie uitlachen en jullie scheldwoorden naar het hoofd slingeren. Het is jullie plicht om hen te waarschuwen voor het angstaanjagende lot, dat elke ziel te wachten staat die daar belandt.

Atheïsten, die op hun sterfbed menen dat hun lijden zal eindigen zodra zij hun laatste adem uitblazen, luister nu naar Mij! Voor diegenen van jullie, die het bestaan van God ontkennen op deze aarde – ook al werd tijdens jullie leven de waarheid aan jullie geopenbaard – zal jullie lijden in het vuur van de Hel alleen maar het begin van de eeuwige verdoemenis zijn. Jullie, Mijn arme zielen die uit eigen vrije wil ernstige zonden bedrijven, verwerpen Mij. In plaats daarvan kozen jullie voor Satan. Hij staat jullie na de dood op te wachten. Ik zal nergens meer te vinden zijn. Want tegen die tijd zal het te laat zijn om jullie Mijn barmhartigheid te betonen. (24 september 2011)

In deze boodschap heeft de Heer het over diegenen die ingewijd zijn in geheime vrijmetselaarsloges en aanverwante sekten:

Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze boze machten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral tussen deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees niet bang voor jezelf! Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide zielen die zo besmet zijn door de verleider dat zij het moeilijk vinden om zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hij heeft. Deze mensen zijn niet te vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang houden aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen te strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, jullie belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om te overleven.

Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld.

En hier zegt Hij over het lot van deze mensen:

 

Als zij willen doorgaan met hun slaafsheid aan het kwaad zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot te angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn dat de mensen steendood zouden neervallen als zij maar één minuut van de kwelling die zij zullen ondergaan, zouden aanschouwen. (15 november 2010)

En nogmaals over diegenen die zich ten volle aan Satan hebben toegewijd:

Toen Ik over de zonde sprak, heb Ik de verachtelijke zonden die begaan worden en die de gewone zondaars zelfs moeilijk zouden kunnen vatten, niet geopenbaard. Jullie zouden compleet gechoqueerd zijn door de misselijkmakende praktijken die door zogenaamde verfijnde, westerse genootschappen achter gesloten deuren uitgevoerd worden.

De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen uit eerbied voor Satan ritueel vermoord worden, zijn in de wereld van vandaag realiteit. Maar dat zijn slechts enkele van de intens slechte daden die door de door Satan beïnvloede mens begaan worden. Ga zover, Mijn kinderen, en jullie zullen het onmogelijk vinden om terug tot Mij te komen! Andere daden die Mijn Hart breken, omvatten het lichamelijk misbruik, vooral van jonge, onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden omschrijven die velen van jullie enorm zouden verontrusten als Ik ze in detail zou beschrijven. Door hun erediensten zijn de volgelingen van Satan barbaars in hun behandeling van het menselijk wezen, voor wie zij geen enkel respect hebben. Offers, waaronder mensenoffers, godslasteringen, vervloekingen en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige Vader en Mijn geliefde Moeder, zijn vaste rituelen. Deze satanische aanbidders kennen zo weinig schaamte dat ze in het openbaar pronken met hun oneerbiedigheid door middel van muziek, films, tv en kunstvormen. Diegenen die zich aan dergelijke heiligschennissen schuldig maken, zullen de eeuwige verdoemenis tegemoet gaan, waar zij voor eeuwig in de Hel zullen branden.

Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij, jullie Redder, Jezus Christus, zullen ontvangen. Het is tevens Mijn laatste verzoek aan jullie om jezelf te redden nu het nog kan.

Ik, Jezus Christus, uit geen loze bedreigingen. Ik zal er alles aan doen om jullie te redden. Maar voorbij een bepaald punt is er niets meer dat Ik kan doen om jullie tegen te houden op zoek te gaan naar de valse troost waarvan jullie denken dat de Boze jullie deze zal bieden. Bevrijd jullie nu van de satanische ketenen waardoor jullie gebonden zijn, en vlucht nu naar Mij! Ik zal jullie redden, maar jullie moeten Mij tijdens dit leven, terwijl jullie nog in leven zijn, vragen om jullie te vergeven.

Denk eraan, de keuze is aan jullie: Hemel of Hel. Jullie kiezen zolang jullie nog op deze aarde leven, want jullie zullen dat niet meer kunnen wanneer jullie naar het volgende leven overgaan. (30 mei 2011)

 

https://restkerk.files.wordpress.com/2020/07/d8355-hell-seven-deadly-sins.jpg

De Hel bestaat, en reeds miljarden zielen bevinden zich daarin, waar ze onophoudelijk gekweld en gefolterd worden. Laten wij ons inspannen om zoveel mogelijk zielen te ontrukken aan de klauwen van Satan en ze naar de Heer te brengen, door onze offers en onze gebeden.