Over de voorzeggingen over de Waarschuwing

Dit artikel willen we wijden aan de gebeurtenis van de Grote Waarschuwing, of de Gewetensverlichting. De Waarschuwing of de Verlichting van het geweten werd reeds door vele zieners aangekondigd gedurende de laatste 50 jaar. Het meest bekend is de boodschap hierover van de H. Maagd Maria in Garabandal in 1961. Deze indrukwekkende gebeurtenis zou zich voltrekken wanneer de wereld er het meeste nood aan heeft, niet al te lang vóór de eigenlijke wederkomst van Jezus. Deze gebeurtenis zal dan ook bewijzen dat God bestaat én dat we in de Laatste Dagen leven. Indien Christus zou terugkeren op aarde zonder deze enorme daad van barmhartigheid, dan zouden slechts weinigen gered worden, waardoor het Paradijs maar dun bevolkt zou zijn. Christus heeft zijn kostbaar Bloed vergoten voor iedere mens, ook al diegenen die nú op dit ogenblik in leven zijn, en Hij wil ze allemaal redden.

De voorzegging in Garabandal begin de jaren 1960 en de link met de H. Pater Pio

Van 1961 tot 1965, niet geheel toevallig tijdens de jaren van het 2de Vaticaans Concilie, verscheen de H. Maagd in een dorpje in het noorden van Spanje: Garabandal. Ook verscheen de H. Aartsengel Michaël enkele malen. De boodschap luidde: gebed, boete en eerherstel. Deze verschijningen werden tot op heden nog niet goedgekeurd door de H. Kerk, maar ze werden ook niet afgekeurd. De vele mirakelen, de bekeringen die er gebeurd zijn en het feit dat de H. Pater Pio erin geloofde, bevestigen eerder de authenticiteit ervan.

Het is algemeen bekend dat de H. Pater Pio in Garabandal geloofde, en zelfs een brief stuurde naar de zieners.

P. Pio's letter envelope.jpg

De brief luidt als volgt:

Lieve meisjes,

Om negen uur deze morgen, vertelde de Heilige Maagd mij over jullie, o lieve meisjes, over jullie visioenen en zij vertelde mij om jullie te zeggen:

“O gezegende meisjes van San Sebastian de Garabandal, ik beloof dat ik met jullie zal zijn tot aan het einde der eeuwen, en jullie zullen met mij zijn tot aan het einde van de wereld, en daarna verenigd met mij in de glorie van het Paradijs.”

Samen met dit zend ik jullie een kopie van de Heilige Rozenkrans van Fatima, welke de Heilige Maagd mij bevolen heeft jullie toe te zenden. De Heilige Maagd dicteerde deze rozenkrans, en zij wil dat het verspreid wordt voor de redding van de zondaars en het behoud van de mensheid voor de vreselijke straffen, waarmee de goede God dreigt.

Ik geef jullie een aanbeveling: bid en doe anderen bidden, want de wereld is op de weg naar het verderf.

Ze geloven niet in jullie of in jullie gesprekken met de witte Dame, maar ze zullen geloven wanneer het te laat is.

3 maart 1962.

Tijdens deze verschijningen kondigde Onze Lieve Vrouw twee gebeurtenissen aan, die in de eindtijd zouden plaatsvinden: de Grote Waarschuwing en het Groot Wonder. Deze gebeurtenissen zouden zich beginnen afspelen nadat de  ‘laatste’ paus zou zijn gekomen. Dan zou de Eindtijd een aanvang nemen. De Grote Waarschuwing wordt ook wel de Verlichting van het Geweten genoemd, omdat iedereen zijn ziel zal zien zoals in een spiegel, zoals God die ziet.

Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.

Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben. – Conchita in 1968.

Voorzeggingen via Zr. Agnes in Hongarije in de jaren 1990

De H. Maagd gaf op 6 september 1991 aan zuster Agnes, een zienster in Hongarije, de volgende boodschap over de volgorde van de gebeurtenissen:

 1. De Waarschuwing
 2. Het grote wonder in Garabandal
 3. De wereldheerschappij van de Antichrist. De 3,5 jaar kunnen door gebed, offer en eerherstel ingekort en gemilderd worden.
 4. De zege van de Moeder Gods, door de Liefdevlam van haar Onbevlekt Hart – over Satan en zijn aanhangers, die in de eeuwige afgrond gestort worden
 5. De Wederkomst van Jezus op de wolken van de hemel, die zal intreden als de aarde van alle boosheid gezuiverd is. Met de Wederkomst van Jezus begint tegelijk de Nieuwe Wereld, het tijdperk van de H. Geest, gekenmerkt door liefde en vrede.

De H. Aartsengel Michaël zei op 18 juli 1992:

“Als de tijd van de Waarschuwing intreedt, zal een vreemd rood licht aan de hemel verschijnen. Bij de Waarschuwing zal ieder mens de grote genade van God, als zijn algemene grote waarschuwing, ondervinden en persoonlijk waarnemen.”

De H. Maagd op 26 maart 1992:

“Met de grote Waarschuwing beginnen de voorspelde, ernstige en zware gebeurtenissen. Veel lijden en beproevingen wachten de mensen. Wie tot Mij vlucht, geef ik – door de genade van God- de genade om in het goede, in de waarheid te volharden. Jullie zullen een sterk geloof nodig hebben. Satan en zijn aanhangers zullen een grote geestelijke psychische verwarring onder de mensen aanstoken, zelfs in de heilige Kerk.”

De H. Aartsengel Michaël op 15 januari 1992:

“Bij de grote Waarschuwing zal God de natuurwetten opheffen en door zijn genade de mens verlichten. Ieder mens zal zijn leven in het licht van de waarheid kunnen beschouwen. Het ontdekken van zijn zonden, van zijn tegen God gerichte werken, zal hem pijn veroorzaken. Het zal iedereen duidelijk worden dat iedere belediging van de oneindige God met gevolgen verbonden is. Bij de grote Waarschuwing zal iedere mens de gevolgen van zijn zonden ervaren, en ook in hoeverre hij door zijn zonden aan het lijden en de kruisdood van Christus medeschuldig is. Iedereen zal Jezus zo smartelijk zijn tot de dood toe gepijnigd Lichaam aanschouwen, in de mate dat hij door zijn zonden de oorzaak van Zijn lijden was.”

Voorzeggingen via MDM in het Boek der Waarheid

Jezus Christus, 31 december 2011:

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. Je moet deze nooit in twijfel trekken. Niet één van deze boodschappen werd, op welke manier dan ook, bezoedeld. Bereid je voor op de Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om vergiffenis voor hun zonden te vragen.

Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

O mijn Jezus, houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.
Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.
Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap
Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen
zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen. Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd om de zielen zal nu heviger worden.

De Heer op 26 juni 2011

Deze Grote Waarschuwing is de uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina. Deze grootse daad van Mijn barmhartigheid werd voorzegd, en het zal tijdens de Waarschuwing zijn dat Mijn grote barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn Bloed en water zullen eruit spuiten zodat jullie allen eindelijk de Waarheid zullen kennen. Vertel diegenen die niet in Mij, of Mijn Eeuwige Vader, geloven dat deze gebeurtenis zich zal afspelen. Wanneer dat dan gebeurt, zullen zij bestand kunnen zijn tegen de schok van Mijn barmhartigheid, die tijdens de Waarschuwing miljoenen zielen zal redden uit de greep van Satan. De Waarheid zal, zodra deze geopenbaard wordt, zovelen behoeden voor het vuur van de hel.

De Heer, 8 juni 2011

Mijn kinderen, zodra de Waarschuwing zich afspeelt en wanneer de bekering plaatsvindt, handel dan snel om Mijn allerheiligste Woord te verspreiden. Er bestaat daar een sterke behoefte aan, want dat zal een cruciale periode zijn. Het is dan dat overal, door het werk van Mijn geliefde volgelingen, Mijn kinderen op het rechte pad zullen blijven. Het zal de tijd zijn waarin gebed en bekering de impact kunnen afzwakken van de puinhoop die door de heerschappij van zowel de Antichrist als de Valse Profeet zal ontstaan.

Neem de Waarheid nu aan zoals ze is! Vrees de Waarheid niet! Omhels deze! Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie bevrijd worden en jullie vertrouwen in Mij zal jullie dan in staat stellen om Mijn Woord op de juiste wijze te verdedigen. Angst zal jullie ervan terughouden, Mijn dierbare kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd namens Mij zal Mijn lijden verlichten en zoveel meer zielen, die jullie hulp dringend nodig hebben, het eeuwig leven bezorgen.

Jezus Christus, 10 augustus 2011:

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. Het gebed, Mijn kinderen, is van essentieel belang nu Mijn kinderen overal ter wereld, vervuld met de gaven van de Heilige Geest, vooruitschieten om Mijn strijdmacht te vormen. Hoewel vrij klein doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu al een belangrijke rol speelt, zal deze strijdmacht opstaan en Mijn kinderen tot het bittere eind aanvoeren.

Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Bij elke door de mens gepleegde gruweldaad tegen de mens in deze tijden, moeten jullie in elk geval voor de dader bidden. Gebed voor de zondaars is nu geboden! Door het gebed kunnen jullie de Heilige Geest inroepen om goddelijk Licht naar deze zielen te brengen. Velen van hen zijn zo blind voor de waarheid over de liefde van Mijn Vader, dat zij doelloos ronddwalen, zich van de ene crisis in de andere stortend waardoor iedereen met wie zij in contact komen, gekwetst wordt. Als er meer van jullie voor deze zondaars om Mijn barmhartigheid vragen, dan zal de impact van de daden van de Boze aanzienlijk verzwakken. Dat is het geheim, Mijn kinderen, om Satans haat af te zwakken als deze zoals het vuur uit de muil van een draak uitgespuwd wordt, in een poging om de wereld met de afschuwelijke walm ervan te overspoelen.

Hij, de Bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Doordat het geloof van Mijn kinderen op wereldschaal zo zwak is, houden Satans snode daden de mensheid in een wurggreep waaruit men zich moeilijk kan losmaken. Als overal Mijn kinderen in het bestaan van God de Almachtige Vader geloofden, zou dat niet gebeuren. Dan zou Satans greep zwakker zijn, vooral als Mijn kinderen om hulp baden en om Mijn Vaders barmhartigheid vroegen.

Het gebed is nu jullie wapenrusting, kinderen, tussen nu en het moment van de Waarschuwing. Maak gebruik van het gebed om de zielen in duisternis te redden! Na de Waarschuwing zullen jullie gebeden nodig zijn om Mijn kinderen te helpen hun devotie tot Mijn Eeuwige Vader te behouden en Zijn heerlijkheid te loven.

Geduld, dagelijks stil gebed, de vorming van gebedsgroepen, het dagelijks opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, vasten en de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde Moeder fungeren samen als de ideale formule om zielen te redden.

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu, voorafgaand aan jullie ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met Mij, jullie geliefde Redder, door de Verlossingsdaad voor jullie eigen en andere zielen! Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik aan het moment denk waarop dit groots geschenk van Mijn barmhartigheid aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. Het is een thuiskomen van het soort dat niet beschreven kan worden. Want dat zal er gebeuren wanneer jullie hart met Mijn goddelijke liefde vervuld zal worden. Jullie ziel zal eindelijk verlicht worden als voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde. Wanneer jullie met Mij verenigd zullen worden, zal Ik jullie dan de troost bezorgen die tot nu toe ontbreekt in jullie leven.

Denk aan de reden waarom Ik dit nu aan de wereld meedeel, kinderen! Het is Mijn verlangen ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen uit de klauwen van Satan gered worden. Het is ook door Mijn diepe, onpeilbare liefde voor eenieder van jullie, dat Ik Mijn hand moet uitsteken zodat jullie je bij Mij kunnen aansluiten om jullie erop voor te bereiden weer naar huis, naar jullie rechtmatige thuis, te komen.

Angst komt niet van Mij. Ik houd van jullie, kinderen. Ik breng jullie dit heerlijke geschenk uit Mijn liefde. Verheug jullie, glimlach en verwelkom Mij wanneer het teken aan de hemel verschijnt! Hef jullie armen en zing tot lof van God de Vader omdat Hij Mij deze laatste kans om jullie te redden gunt!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Koning van barmhartigheid

Jezus Christus, 12 juli 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten. De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen. Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofaal gebeuren wanneer twee kometen zullen lijken te botsen en exploderen vlak bij het aardoppervlak. De vlammen van vuur zullen er uitzien alsof een vulkaan is uitgebarsten in de lucht en velen zullen bang zijn. De stralen van rood vuur zijn de stralen van Mijn Bloed, de stralen van Mijn barmhartigheid, aan jullie gegeven als een geschenk van een zodanige omvang dat geen mens in staat zal zijn om te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Velen zullen door heel hun lichaam een vuur voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt. Innerlijk zullen zij een brandende hitte voelen totdat het bewustzijnsgevoel hen in staat stelt om getuige te zijn van het schouwspel van hun ziel. Velen zullen de aarde voelen beven alsof er een aardbeving is. De grond zal beven, kreunen en velen zullen neervallen, zich om beschutting vastklampend aan wat ze maar kunnen. Maar de grond zal zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen fysieke aardbeving maar een bovennatuurlijke.

Vooraleer dit gebeurt, zullen de weerpatronen doorbroken worden. Mijn kruis zal na de explosie aan de hemel verschijnen. Velen zullen bittere tranen van berouw en verdriet wenen en zullen door hun zonden de pijn van vernedering ondergaan. Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij niet in staat zullen zijn om de verlichting, een goddelijk gebaar, te verdragen door de duisternis in hun ziel en zij zullen zich verzetten tegen het licht van Mijn barmhartigheid. Zij zullen brullen door de pijn van het vuur van de hel omdat Mijn gebaar van barmhartigheid hen het lot zal tonen dat hen te wachten staat, tenzij zij tot inkeer komen en hun handelwijze veranderen. Die goede zielen, die van Mij houden, zullen eveneens lijden want velen onder hen zullen ook bedekt zijn met de zonde, maar zij zullen ogenblikkelijk absolutie ontvangen. Ook zij zullen nederig gemaakt worden wanneer hen hun zonden van hoogmoed getoond worden. Velen zullen achteraf gedurende enige dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten zorgen door het gebrek aan dienstverlening. Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden. Het zal bovendien een periode van lijden zijn waarbij de zielen de pijn van het vagevuur zullen ondergaan terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die manier zullen velen een openbaring over de toestand van hun ziel ervaren en nederig gemaakt worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben. Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat hen een groots geschenk van Mijn genaden en Mijn goddelijke barmhartigheid gegeven werd. De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang die sinds Mijn kruisdood niet meer gezien werd. Miljarden zullen zich tot God wenden doordat de waarheid duidelijk zal worden.

Zij zullen exact weten wat er op de Dag des Oordeels zal gebeuren en zij zullen weten hoe hun ziel te redden omdat Mijn liefde hen omhuld zal hebben. Zij kunnen opnieuw gezond worden naar geest, lichaam en ziel. Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn manifestatie van Mijn goddelijke barmhartigheid, reeds zo lang aan de mensheid beloofd. Het zal overal ter wereld in de lucht gezien worden. Een rust zal neerdalen over heel de aarde ten gevolge van deze daad van goddelijke interventie, verleend aan Gods kinderen om hen uit hun sluimer te doen ontwaken. Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door middel van hun toegewijd leger dat Mijn beker van redding zal weigeren. Zo verbitterd, met harten van steen en aangetast door de smet van Satan, zullen zij diegenen bestrijden die van God houden. Hun aantal zal niet opgewassen zijn tegen diegenen die de waarheid volgen, maar toch zal hun haat hen inspireren om snode daden te beramen die deze vrede en rust zullen tenietdoen. Dezen zullen een plan orkestreren om de wereld ervan te overtuigen dat deze gebeurtenis in werkelijkheid een kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen zeggen dat wetenschappers dit kunnen bewijzen. Jammer genoeg zullen velen vervolgens geloven dat dit het geval is en veel van Gods kinderen zullen terugvallen in hun oude zondige leven dat zij eens leidden. De strijd om de zielen zal dan beginnen en het zal enige tijd duren tot dit de laatste confrontatie bereikt, wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan de verdorvenheid. Mijn dierbare volgelingen, sta niet toe dat deze openbaringen jullie angst bezorgen. Bereid jullie in plaats daarvan voor op deze glorieuze gebeurtenis en laat jullie ziel deze omhelzen. Aanvaard deze wonderbaarlijke goddelijke daad om jullie besluit te versterken en om Mijn liefde verder onder jullie familie en vrienden te verspreiden. Wees trots op jullie band met Mij, jullie Jezus, en help Mij die zielen te behouden die zullen weigeren om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Ga! Bereid jullie voor! Verheug jullie want de tijd is dichtbij!

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Jezus Christus, 13 juli 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de opeenvolging van de gebeurtenissen kennen, want door dat te vernemen, zullen zij door de kennis gesterkt worden zodat zij kunnen helpen om de kastijding in te perken. De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel van Mijn Vader om het licht van God, het licht van de waarheid, in de harten van de mensen te storten. Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de hel geworpen worden, want dan zouden zij het Koninkrijk van Mijn Vader niet waardig zijn. Dit is een goddelijke daad van grote barmhartigheid om al Gods kinderen weg te rukken van het kwaad en hen naar hun rechtmatig erfdeel te brengen.

Ten gevolge van de grote duisternis die in deze tijd de aarde bedekt, waar het licht van God nog slechts een zwak schijnsel is, is deze daad noodzakelijk. Het zal de goeden scheiden van diegenen die verdrinken in de zonde maar die koppig zullen vasthouden aan het beest en aan al de roem die hij hen op deze aarde belooft. Het is tijdverspilling voor dergelijke arme zielen want zij moeten weten dat hun tijd op aarde kort is. De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waartoe hen de toegang geweigerd zal worden als zij Mijn daad van liefde en barmhartigheid afwijzen. Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Als het grootste deel van de mensheid tot inkeer komt, zal de Grote Beproeving niet zo zwaar zijn.

De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben als de meerderheid van de mensen na de Waarschuwing tot inkeer komt. Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken. Bid intens zodat de oorlog, en de kastijding die erop zal volgen, afgezwakt en afgewend kunnen worden. Enkel het geloof van de mensheid en de trouw aan Mij, jullie Goddelijke Redder, kan dat bewerkstelligen.

Mijn dochter, het is niet Ik, jullie Jezus, die dat verschrikkelijk leed teweeg zal brengen. Het zal gecreëerd worden door de goddeloze zonden van de mens, wiens begeerte naar macht, geld en wereldheerschappij – voor zijn eigen profijt – onverzadigbaar zijn. Terwijl veel van Mijn volgelingen geduldig en verlangend zullen wachten op Mijn Tweede Komst, zal er meer verwarring komen. Velen zullen tevoorschijn komen en beweren Mij, de Messias, te zijn en de mensen zullen voor de gek gehouden worden. Denk aan wat Ik jullie vertelde: Ik zal naar de aarde terugkeren, net zoals Ik deze verliet toen Ik opsteeg door de wolken. Negeer ieder die Mij, in levenden lijve, beweert te zijn want dat zal niet gebeuren. Mijn volgelingen zullen door hun liefde voor Mij sterk zijn en zij moeten zich focussen op het ene verlangen dat Mij, als het vervuld is, vreugde en troost zal bezorgen. Voordat Ik wederkom, zal dat de missie zijn: om zielen, alle zielen, te redden. Denk eraan dat trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot de redding en tot de wereld van de toekomst, die geen einde zal kennen, want het zal het Nieuw Paradijs zijn dat ieder van jullie eeuwig leven biedt.

Jezus Christus, 17 juli 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu geruime tijd voorbereid. Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen schuldbekentenis is belangrijk. En van nu af aan moeten jullie proberen deze eenmaal per week af te leggen. Wees in vrede! Ik ben verheugd over de manier waarop jullie Mijn instructies opvolgen. Blijf teruggrijpen naar Mijn kruistochtgebeden en concentreer jullie op de gebeden om de ziel van anderen te redden. Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn. Overal zullen de mensen nederig gemaakt worden op een manier die ongewoon is. Velen zullen te zeer van streek zijn om onmiddellijk naar hun werkplaats terug te keren. Mensen in machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten in twijfel trekken. De moordenaars en misdadigers binnen jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en wanhoop voelen maar velen zullen boete doen voor hun zonden.

Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaren zullen er zich onmiddellijk van bewust zijn dat deze boodschappen afkomstig zij uit Mijn goddelijke lippen. Zij zullen dan opstaan en Mijn trouw volgelingen navolgen om Mij te helpen de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreekt, maar zij zullen de moed niet hebben om openlijk Mijn heilig woord te verkondigen. Zij zullen tijdig de genaden krijgen om Mijn Sacramenten te handhaven wanneer zij beseffen dat deze ontheiligd worden. Dan zal hun het bewijs aangaande deze profetieën gegeven worden. Veel ouders zullen vanaf dan bij hun kinderen, die ouder dan 7 jaar zijn, het belang van gebed en berouw moeten inprenten.

Na de Waarschuwing zal hun hart openstaan voor Mijn liefde en jullie moeten hen in geestelijke zaken blijven begeleiden. Zorg ervoor dat jullie van nu af aan wijwater in huis hebben en dat een Benedictuskruis samen met het Zegel van de Levende God in huis hangt. Dat alles zal jullie familie beschermen.

De Heer op 20 februari 2013:

Jullie moeten nu Mijn goddelijke daad van barmhartigheid afwachten, want deze zal de goeden afscheiden van de goddelozen. Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft.

Bereid jullie voor om jullie ziel te redden! Tot de koppige zielen onder jullie: er zal jullie een zeer korte tijd geschonken worden om neer te knielen en om Mijn barmhartigheid te vragen. En dan zullen de bazuinen schallen en zullen de profetieën voorafgaand aan het einde, zoals voorzegd, geopenbaard worden.

De Heer op 3 oktober 2014:

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen. […Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede!…] De hand van God zal, in Zijn goddelijke gerechtigheid, te zien zijn wanneer Hij toestaat dat diegenen die Hem in Mijn Kerk dienen, met bekoringen geconfronteerd worden. Wanneer deze en al de andere profetieën in vervulling gaan, zal Ik staan te wachten. En dan zal de Waarschuwing komen.

Voorwaarden en vervulde profetieën

In Garabandal werden volgende zaken voorzegd m.b.t. tot de gebeurtenis van de Waarschuwing. De Waarschuwing zou pas komen als:

 1. De vierde paus na Johannes XXIII was gekomen. Paus Benedictus XVI is de vierde paus. Deze voorwaarde is vervuld.
 2. Het communisme zou heersen in het Vaticaan. Sinds monseigneur Jorge Bergoglio, een rasechte bevrijdingstheoloog en sympathisant van het communisme aan de macht kwam in het Vaticaan in 2013, is deze profetische voorwaarde vervuld.
 3. De Paus zou ondergedoken leven, en zich niet meer in het openbaar vertonen. Sinds 2013 is deze profetische voorwaarde vervuld.
 4. Er een belangrijke synode zou hebben plaatsgevonden. In oktober 2019 vond de Amazonesynode plaats, waarbij in het Vaticaan openlijk afgodsbeelden werden vereerd, en waarbij het werkdocument ronduit ketters was. Dit is nog nooit eerder gezien in de geschiedenis van de Kerk. De profetische voorwaarde is mogelijks vervuld. 
 5. De H. Mis zeldzaam zou zijn; of anders: het zou moeilijk zijn om nog een publieke H. Mis bij te wonen. Deze voorwaarde ging in vervulling in maart 2020, maar is nu weer opgeheven. Als er dit najaar een tweede golf of een andere plaag komt, is deze profetische voorwaarde weer vervuld.

In het Boek der Waarheid staat dat Waarschuwing zou komen als:

 1. Paus Benedictus is afgetreden en bovendien Rome heeft verlaten. Paus Benedictus heeft op 18/06/2020 voor het eerst sinds zijn aftreden in 2013 Rome voor onbepaalde tijd verlaten, en is naar Regensburg in Duitsland vertrokken.
 2. Er een plotse wereldwijde vaccinatie op touw wordt gezet, die wij niet mogen vertrouwen. Momenteel zijn ze hard bezig om halsoverkop een vaccin te ontwikkelen en wereldwijd te introduceren tegen het coronavirus. Sommige vaccins zijn al in productie (terwijl ze amper in de testfase zitten). Maar wij toonden reeds aan dat dat bedrog zal zijn. Bovendien zijn onvoldoende lang geteste vaccins potentieel gevaarlijk.

En in alle profetieën staat dat de Waarschuwing zou komen:

 1. Voordat WOIII uitbreekt.
 2. Voordat de Antichrist openlijk verschijnt.

Wij doen geen voorspellingen over op welke dag of welk tijdstip de Waarschuwing zal plaatsvinden, want dat kan ook niet – niemand kent dag noch uur –  maar het is raadzaam de profetieën te bestuderen en de tekenen van de tijd te herkennen, om zich beter voor te bereiden, en te zien dat de tijd al dan niet rijp is geworden. God wil een maximale impact, om zoveel mogelijk mensen te bekeren. Sommige profetieën zijn voorwaardelijk, maar andere niet. Bestuderen wij alles, bidden we om onderscheiding.

Belangrijke gebeden m.b.t. de Waarschuwing

 

kruistochtgebed (13) te bidden :

O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen. Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis. Sta hen door Uw barmhartigheid toe om als eerste het nieuw tijdperk van vrede op aarde te betreden. Amen.

Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

O mijn Jezus, houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.
Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.
Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap
Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen
zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

Wanneer diegenen van jullie die Mijn belofte om terug te komen kennen, voor Mij komen te staan, verzoek Ik jullie dringend om a.u.b. niet alleen voor jullie eigen ziel maar ook voor de ziel van de verdoemden te bidden. Onthoud wat Ik jullie nu zeg! Op die dag (dat de Waarschuwing gebeurt) wil Ik dat jullie zeggen:

“Jezus, Ik smeek om barmhartigheid voor al diegenen die U afwijzen en die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.”

‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

O, God Almachtige Vader,
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en ter herdenking van Zijn kruisdood
om ons van onze zonden te verlossen,
smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.
Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,
verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven
die niet in staat zijn om te streven naar verlossing
omdat zij niet lang genoeg zullen leven
om Jezus, Uw Zoon, om de barmhartigheid te vragen
hen te bevrijden van de zonde. Amen.

‘Voorbereiding op de Waarschuwing’

O mijn lieve Jezus,
open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
met liefde en dankbaarheid.
Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
en om te smeken om de vergeving van hun zonden
zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. Amen.